XX1 SLOŽKY A CELKY MATERIÁLNÍ REALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

X 1.0.2 Země

102 : 1113 : 11763

001. Kdy bude další doba ledová?

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 3, s. 35.

1 fot.

Otázka možnosti vzniku nové ledové doby souvisí s klimatickými změnami na zeměkouli, jejichž poznání, zvláště pokud jde o cyklické změny, je důležité i dnes především proto, že otázka, která je pregnativní, se týká vlivu naší civilizace na dlouhodobé změny klimatu. Dochází opravdu ke skleníkovému efektu? Co ho vyvolává? Jak dalece může ovlivnit změny podnebí na naší planetě? K odpovědím na tyto otázky je třeba vědět co nejvíce o pravidelných klimatických změnách, k nimž na Zemi dochází. To vede k další otázce - jaké klimatické cykly se vlastně na Zemi uplatňují.

klíčová slova: změny klimatické; cyklus klimatický; planeta Země; efekt skleníkový; doba ledová

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1.

102 : 315 : 23100 : 712 : 72 : 73

002. OVERSBY, J.: Knowledge of Earth Science and the Potential for Its Development. (Znalost věd o Zemi a možnosti jejich rozvoje).

The School Science Review, 78, 1996, č. 283, s. 91-97.

Tab., 7 lit.

Problematika výuky předmětů, týkajících se Země jako celku a vztahujících se k řadě speciálních vědeckých odvětví. Pokusy o integraci těchto odvětví do jednoho výukového programu, metodologie rozpracování tohoto programu pro jednotlivé věkové kategorie.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; výchova školní; formy a metody výchovy; program výukový; vědy o Zemi

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.

X 1.0.9 výzkum Země a vesmíru

109 : 656 : 15903 : 732

003. MATYSKA, C.: Prosvěcování Země.

Vesmír, 75, 1996, č. 5, s. 245-246.

Využití seismografu pro analýzu vnitřku Země, resp. pro studium geometrie různých rozhraní a průběh seismických procesů. Stručná historie objevů vykonaných prostřednictvím seismografu. Zjišťování tepelné mechaniky v pozadí geologických procesů. Vytváření trojrozměrné mapy pláště Země.

klíčová slova: výzkum Země; procesy geodynamické; seismologie; mapa

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2.

X 1.1.1.0.3 přírodní zdroje

11103 : 23100 : 634 : 3211 : 3212 : 621

004. Udržitelné nakládání s přírodními zdroji.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 7.

Výběr z dokumentu Program životního prostředí pro Evropu, schváleného třetí konferencí ministrů životního prostředí - Životní prostředí pro Evropu v Sofii 23. - 25. října 1995. Ochrana půdy. Dezertifikace a nedostatek vody je vážným problémem, který postihuje půdu nejcitlivějších oblastí Středozemí a některých transformujících se zemí. Koncepce udržitelného zemědělství; doporučení k ochraně půdy. Vývoj koncepce dalšího zdokonalování udržitelného lesního hospodářství po konferenci v Rio de Janeiru a po ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě (Helsinky, 1993). Doporučení pro udržitelnost evropských lesů vzhledem k jejich dalším důležitým funkcím kromě těžby dřeva, např. biologická rozmanitost, tvorba spodní vody, zabraňování erozi, ochranná funkce a rekreace.

klíčová slova: R.1995; program ŽP; konference ministrů ŽP; zdroje přírodní; rozvoj udržitelný; ochrana půdy; hospodaření zemědělské; hospodářství lesní; G:Evropa

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

X 1.1.1.0.6 biomasa

11106 : 3216 : 32160

005. ČERVENKA, V.: Kogenerace ze slámy.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 13.

Energetická politika Dánského království je zaměřena na maximální využití biomasy, přičemž významné místo má spalování slámy. V roce 1996 bylo získáno cca 4 000 TJ z cca 285 000 tun slámy při celkovém instalovaném výkonu 232 MW. Teplárna v městě Haslev spalující slámu, je v provozu od roku 1989. Produkuje teplo pro vytápění města a elektřinu do sítě (kogenerace). V elektřině je instalováno 5 MW a v teple 13 MW. Při roční spotřebě cca 26 000 tun slámy se vyrobí cca 17 mil. kWh elektřiny a pokryje se tepelná spotřeba cca 2 000 domácností v oblasti města Haslev.

klíčová slova: energie z biomasy; spalování slámy; teplárny; politika energetická; G:Dánsko

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.5 : 7.1.2.6.2.6.

11106 : 32167 : 1312 : 1132

006. APALOVIČ, A.: Biomasa - obnovitel’ný zdroj surovín a energie.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 2, s. 81-82.

Biomasa je materiál rostlinného a živočišného původu, vhodný na průmyslové a energetické využití. Zahrnuje i odpady a druhotné suroviny, které vznikají při jejím pěstování a zpracování a také příslušnou část komunálních odpadů. Zdroje biomasy na Slovensku. Energetické využití biomasy. Ušlechtilá paliva z biomasy. Energetické využití tuhých komunálních odpadů.

klíčová slova: biomasa; energie z biomasy; zdroje obnovitelné; G:SR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

11106 : 334 : 312 : 425

007. ŠŤASTNÁ, J.: Spalování biomasy v Pelhřimově.

EKOjournal, 5, 1996, č. 12, s. 15-16.

2 fot.

Popis dosavadních zkušeností se zavedením spalování biomasy (dřevní hmoty) pro dodávky tepla téměř do třetiny města Pelhřimova. Moderní technologie byla dodána z Dánska, provozovatelem je soukromá firma IROMEZ. Spalování; údaje o nákladech a spotřebě paliva, emisní poměry a využití odpadu.

klíčová slova: energie z biomasy; vytápění; technologie ekologické; spalování dřeva; O:IROMEZ; G:Pelhřimov

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

X 1.1.1.1 pedosféra, půda a geologické podloží, uhlí, nerosty aj.

1111 : 117 : 4200 : 138 : 121 : 30

008. OLÁH, J. - OLÁH, M.: Improving Landscape Nitrogen Metabolism in the Hungarian Lowlands. (Zlepšení krajinného metabolismu dusíku v maďarské nížině).

Ambio, 25, 1996, č. 5, s. 331-335.

Tab., gr. čet., 19 lit.

Změna způsobů využití půdního fondu v Maďarsku za poslední půlstoletí v závislosti na regulaci říčních toků a záplav a regulaci lesních porostů. Charakteristika původních ekologických funkcí maďarské nížiny. Postupné meliorace a vysušovací projekty v oblasti přířečních mokřin. Charakteristika krajinného metabolismu dusíku z hlediska přírodních podmínek a vlivu lidské činnosti, především zemědělství a spalování fosilních paliv.

klíčová slova: metabolismus dusíku; území nížinná; funkce ekologická; vliv antropogenní; G:Maďarsko

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

1111 : 1311 : 6344

009. JANEČEK, M.: Je ochrana půdy nutná?

Vesmír, 75, 1996, č. 8, s. 457-462.

Mp. čet.

Důvody zájmu České republiky o ochranu a také rozvoj kvalitního půdního fondu - půda je nejhůře přepravitelný a nejdéle se regenerující (1 cm ornice se vytváří 250 - 400 let) zdroj zemědělské výroby. Souvislost zvýšené pozornosti půdnímu fondu s napjatým vztahem mezi růstem populace, schopností ji uživit a postupující degradací půdy. Příčiny této degradace: větrné a vodní eroze, zhoršení vlastností půdy, těžba nerostů, stavební činnost, odpadové skládky.

klíčová slova: fond půdní; ochrana půdy; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

1111 : 140 : 32161 : 334

010. KOLAT, P.: Uhlí kontra životní prostředí.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 2, s. 76-80.

3 sch., 3 lit.

Jako u všech průmyslových procesů, je nutné sledovat negativní dopady na životní prostředí i při těžbě, úpravě a transportu a využívání uhlí. Technologie tzv. čistého uhlí tyto důsledky minimalizují a dosahují úrovní přijatelných jak v národním, tak i mezinárodním měřítku. Jejich cílem je splnit i ty nejpřísnější emisní limity a standardy. Aplikace těchto technologií zajišťuje vyšší energetické využití uhlí při minimalizaci všech druhů emisí, včetně těch, jež způsobují skleníkový efekt. Moderní technologie pro čisté spalování uhlí. Fluidní spalování. Zplyňování uhlí a kombinované oběhy. Zkapalňování uhlí. Palivové články. Magnetohydrodynamické systémy. Tepelné motory. Odstraňování a skladování oxidu uhličitého. Podzemní zplyňování.

klíčová slova: uhlí; využití energetické; technologie vhodné; technologie zpracování

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.5 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.2.1.

1111 : 6344 : 15901 : 6362

011. Ztrácíme půdu pod nohama.

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 5, s. 36-37.

2 fot.

Poškození půdy se stává globálním problémem. V rámci programů OSN se vědci pokusili zmapovat stávající stav. Bylo zjištěno, že produkční schopnost půdy stále klesá. Mezi nejohroženější typy krajiny patří suché, tzv. aridní oblasti a tropický deštný prales. V obou těchto ekosystémech má tvrdý dopad i narušení vegetace, čímž se výrazně snižuje produkce rostlin využitelných k obživě lidí a zvířat nebo stromů použitelných na palivové či stavební dřevo. Možnosti regenerace půdy. Škody způsobené erozí půdy.

klíčová slova: půda; ekosystém půdní; poškození ekosystémů; poškození vegetace; eroze půdy; ochrana půdy; regenerace půdy

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

X 1.1.1.2 fyzikální pole a jeho faktory; energie, mj. záření vč. slunečního, teplo, světlo, elektřina; hluk a vibrace viz 1.1.4; RA záření viz 1.1.7.7

1112 : 111

012. BENEŠ, J.: Fyzikální pole jako složka životního prostředí.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 5, s. 12.

Základní složky životního prostředí. Přijetí pojmu fyzikálních polí jako složky životního prostředí. Srovnání této nově zaváděné složky ŽP s tradičními kategoriemi. Příklad členění jednotlivých faktorů prostředí do hlavních složek (atmosféra, hydrosféra, biosféra, fyzikální pole, biota).

klíčová slova: složky ŽP; pole fyzikální

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

1112 : 1113 : 151 : 102

013. NESME-RIBES, E.: The Stellar Dynamo. (Hvězdné dynamo).

Scientific American, 275, 1996, č. 2, s. 30-36.

Stručný přehled bádání nad fenoménem měnící se aktivity Slunce a jejího vlivu na pozemské klima. Aktivita Slunce z hlediska výskytu tzv. slunečních skvrn v jedenáctiletých cyklech. Vliv slunečních skvrn na pozemskou biosféru. Souvislost slunečních skvrn s vytvářením magnetického pole Slunce a vliv na ekologický systém Země.

klíčová slova: aktivita sluneční; planeta Země; klima; biosféra

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

1112 : 1311 : 425 : 3216

014. ŠŤASTNÁ, J.: Úspory energie „americkým" způsobem.

EKOjournal, 5, 1996, č. 4, s. 15-16.

Metoda dosahování úspor energie EPC (Energy Performance Contracting). V České republice ji zavádí dceřinná společnost firmy EPC - EPS ČR. EPC firma nese veškeré riziko návrhu úsporných opatření a zajištění financí. Investice do úsporných opatření jsou spláceny z výnosu energetických úspor. Rozhovor s ředitelem EPS ČR - Ing. I. Slavotínkem o zavádění EPC v poměrech ČR.

klíčová slova: úspory energie; podniky; metoda EPC; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.3.

1112 : 20 : 2317

015. BARTÁK, P.: Je slunce naším přítelem?

Časopis lékařů českých, 135, 1996, č. 13, s. 403-404.

Lit. 14.

V posledních letech zásluhou tzv. civilizace byla porušena ochranná ozonová vrstva a do zemské atmosféry pronikly škodlivé paprsky UVZ. Kumulace špatných lidských návyků a nová agrese slunce ohrožují lidskou kůži. To se projevuje nárůstem případů rakoviny kůže včetně melanomu v mladém věku.

klíčová slova: záření sluneční; záření UV; zdraví lidské; riziko rakoviny

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

1112 : 20 : 422

016. BENETT, W.R.: Elektrická vedení vaše zdraví nijak neohrožují.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 12, s. 7.

Před pěti lety byla v časopise New Yorker zveřejněna série článků (autorem byl Paul Brodeur), které ve veřejnosti vzbudily obavy z údajného zdravotního rizika způsobeného dálkovými vedeními elektrického proudu ve většině městských oblastí. Výsledky výzkumných studií této problematiky. Důsledky veřejné „hysterie" působení elektromagnetického pole vysokonapěťových elektrických vedení; srovnání s poli vytvářenými přírodními zdroji.

klíčová slova: pole elektromagnetické; vliv na zdraví; B:Brodeur, P.

kódy využití: 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.1.3.

1112 : 231 : 32167 : 645

017. PLEŠEK, J.: Energetická bilance Země.

Vesmír, 75, 1996, č. 4, s. 185-190.

Gr., tab. čet.

Průvodce po problematice produkce a spotřeby energie člověkem od počátku lidské existence, zvláště pak od počátku industriální éry. Sledování růstu energetické náročnosti civilizace. Tato náročnost představuje základní problém přežití lidstva: je to otázka vyčerpatelnosti energetických zdrojů (fosilní paliva) a jejich nahraditelnosti alternativními nebo umělými zdroji energie.

klíčová slova: zdroje energie; spotřeba energie; problémy lidstva globální; využívání zdrojů racionální

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.1.2 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

1112 : 32167

018. ŽIDLICKÝ, J.: Slunce dává energii zadarmo.

EKO - ekologie a společnost, 7, 19;6, č. 6, s. 11-12.

1 tab., 3 obr.

Ekonomické a ekologické výhody solárních systémů k přitápění domu a ohřevu vody, k vyhřívání skleníků apod. s uvedením konkrétní výše úspor pro uživatele, návratnosti ceny instalovaného zařízení v rodinném domku pro 2 až 5 osob a životnosti systému. Schéma rozdělení druhů solárních systémů. Kontaktní adresa montážní firmy.

klíčová slova: vytápění solární; systém solární; zařízení solární

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.2.3.

1112 : 32167 : 111411

019. TŮMA, J.: Energie z nitra Země.

ABC mladých techniků a přírodovědců, 40, 1996, č. 12, příl., s. D3-4.

Ve čtrnácti zemích světa pracuje 35 průmyslových geotermálních elektráren, které jsou zapojeny do elektrorozvodné sítě a produkují výkon 5 000 MW. Využití horkých pramenů (Kalifornie, Nový Zéland, Island, Mexiko aj.). Metoda Hot Dry Rock (Horká suchá skála) se neosvědčila. Nejúspěšnější jsou geotermální elektrárny na suchou páru (Itálie, Kalifornie, Japonsko aj.). Horkovodní binární elektrárny nejsou příliš rozšířené. Největší využití geotermálního potenciálu Země je v termálních vodách (Island, Maďarsko, Slovenská republika).

klíčová slova: elektrárny geotermální; energie geotermální; voda termální

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.1.1.

1112 : 32167 : 334

020. MOCEK, K.: Budoucnost využití sluneční energie.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 11.

Sluneční záření může poskytovat až 1 kW energie na čtvereční metr povrchu, na který dopadá. Jednou z možností využití sluneční energie jsou fotoelektrické články, které přeměňují světelnou energii na elektrickou přímo. Další možností je použití serie zrcadel, které automaticky sledují slunce a koncentrují jeho záření do kotle, který je umístěn na vrcholu věže. Kotel vyrábí páru, která pohání turbínu a ta generuje elektrickou energii.

klíčová slova: využití energie sluneční; výroba elektřiny; technologie

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

1112 : 32167 : 334 : 4200 : 425

021. Elektřina ze skla.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 9, s. 22.

Princip tzv. „barevného solárního článku" vyvinuli ve Švýcarské vysoké technické škole v Lausanne. Funkce barevného solárního článku je velmi jednoduchá: červené rutheniové barvivo absorbuje světlo a předává elektrony oxidu titaničitému. Chybějící elektrony si doplňuje z jódového roztoku; jód se „dobíjí" ze skleněné desky s vodivým povrchem. Pokud obě skleněné desky spojíme, protéká obvodem proud a rozsvítí žárovku. Solární články by měly být pětkrát levnější než dnešní kolektory slunečního záření a ekologičtější. Jejich zhotovení by měl zajistit každý závod na výrobu tabulového skla. (Podle: STERN, Hamburk).

klíčová slova: výroba elektřiny; využití energie sluneční; zařízení technická; technologie; články solární

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

1112 : 32167 : 641

022. SLAVOTÍNEK, I. - KROUPA, Z.: Netradiční postupy ve snižování spotřeby energie.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 12-15.

3 obr.

Účinné využívání energie představuje silný nástroj při ochraně životního prostředí. Možným řešením je širší využití méně tradičních metod uskutečňování projektů snižování nákladů na energii. Jednou z metod je Energy Performance Contracting (EPC), která je používaná v USA a v Kanadě. Podstata metody EPC. Možnosti uplatnění metody v ČR. Rozdíly mezi EPC a tradičními přístupy. Popis metody EPC. Firmy energetických služeb (FES).

klíčová slova: využití energie; spotřeba energie; úspory energie; metoda EPC; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.3.

1112 : 334 : 422 : 20 : 6531

023. MUSIL, J.: Současná situace v hodnocení mobilních telefonů.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 26, s. 3.

Technické parametry. Hygienická problematika: evropské normy pro vysokofrekvenční energii. Výzkumy o zdravotních problémech uživatelů kapesních telefonů jsou dosud neuzavřené.

klíčová slova: přístroje elektronické; pole elektromagnetické; parametry technické; vliv na zdraví; normy hygienické; normy evropské

kódy využití: 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.1.3.

1112 : 334 : 621

024. TŮMA, J.: Smutný osud slunečních baterií.

ABC mladých techniků a přírodovědců, 40, 1996, č. 21, s. 16-17.

7 fot., 1 sch.

Dosavadní vývoj technologií k využívání sluneční energie. Fotovoltaické články, využití selenových a křemíkových destiček. Německý projekt - „100 tisíc elektrických střech". Nákladnost výroby sluneční elektřiny.

klíčová slova: energie sluneční; využití energie sluneční; technologie výrobní; projekt energetický; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.4.2 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

1112 : 622 : 652

025. ŠTĚPÁNEK, Z.: Ceny energií a životní prostředí.

EKOjournal, 5, 1996, č. 5, s. 5.

Česká republika v oblasti uhlí, elektřiny a tepla stále uplatňuje politiku „levné energie" a tím životnímu prostředí neprospívá. Uvedená kritika je vysvětlována na jednotlivých komoditách energií deformací cen. Nutnost odstranění podpor, které ceny energií deformují, např. nepřímé dotace a daňová zvýhodnění.

klíčová slova: politika energetická; politika cenová; podpora finanční; stav ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3.

X 1.1.1.3 atmosféra, ovzduší, klima, počasí vč. všech atmosférických jevů a srážek (např. inverze, skleníkový efekt)

1113 : 11763

026. HŮNOVÁ, I.: Znečišťování ovzduší [2.].

Biologie-chemie-zeměpis, 5, 1996, č. 1, s. 2-6.

3 obr.

V návaznosti na vysvětlení základních pojmů souvisejících s problematikou ochrany ovzduší z č. 3/95 časopisu, uvedeno rozdělení změn ovzduší podle měřítka zasaženého území (globální, regionální, lokální). Podrobně vysvětlen mechanismus skleníkového jevu se složkou přirozenou a antropogenní. Možné budoucí změny klimatu v důsledku působení skleníkového jevu.

klíčová slova: kvalita ovzduší; změny ovzduší globální; změny ovzduší regionální; změny ovzduší lokální; efekt skleníkový; změny klimatu

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

1113 : 11763 : 11152 : 421

027. NÁTR, L.: Známe vlivy skleníkového efektu na rostliny?

Živa, 44, 1996, č. 4, s. 148-149.

5 obr.

Vliv skleníkového efektu na fyziologii fotosyntézy a produkci rostlinné biomasy. Změny ve složení atmosféry se projevují především narušováním ozonové vrstvy, zvyšujícím se obsahem různých imisí a mimořádně rychlým růstem koncentrace oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů v atmosféře. Oxid uhličitý je však také jednou z klíčových látek, umožňujících fotosyntézu zelených rostlin. Druhy přímých účinků působení poklesu nebo zvýšení stávající koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu na rostliny. Se zvýšením rychlosti fotosyntézy dochází i ke zvýšení produkce biomasy a změně její kvality.

klíčová slova: efekt skleníkový; znečištění ovzduší; vliv na vegetaci

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

1113 : 11763 : 2315

028. CÍLEK, V.: O vlku a oxidu uhličitém.

Vesmír, 75, 1996, č. 6, s. 314-315.

3 gr., 2 lit.

Skleníkový efekt z hlediska posledních fyzikálních průzkumů atmosféry. Tyto výzkumy částečně zpochybňují tezi o vlivu emisí skleníkových plynů na globální oteplování: je tu otázka, zda teplota vůbec sleduje nějaký dlouhodobý trend kompatibilní s růstem skleníkových plynů. Nové poznatky ohledně problému globálního oteplování.

klíčová slova: výzkum atmosféry; oteplování globální; efekt skleníkový

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.1.2.

1113 : 11763 : 657 : 732

029. HŮNOVÁ, I.: Znečišťování ovzduší [4.].

Biologie-chemie-zeměpis, 5, 1996, č. 3, s. 97-102.

3 obr.

Vysvětlení pojmu atmosférická depozice se schématem rozdělení celkové atmosférické depozice. Způsob zjišťování vertikální mokré depozice, síť stanic zjišťujících chemické složení atmosférických srážek v ČR. Odběr vzorků a práce s nimi. Způsob publikace map atmosférické depozice pro území ČR.

klíčová slova: depozice atmosférická; srážky atmosférické; stanice analyzátorové; mapa meteorologická; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2.

1113 : 117631 : 422 : 1311 : 6531

030. HŮNOVÁ, I.: Znečišťování ovzduší [5.].

Biologie-chemie-zeměpis, 5, 1996, č. 4, s. 145-147.

1 obr.

Faktory ovlivňující znečištění ovzduší v lokálním měřítku. Obsah pojmu zimní smog (redukční smog, smog londýnského typu). Charakter zimních smogových situací v Evropě (v západní a východní, v ČR). Vliv zvýšených koncentrací znečišťujících látek na zdravotní stav obyvatelstva, doporučení k minimalizaci zdravotních důsledků. Legislativní úprava smogových epizod a regulační opatření k omezení emisí ze zdrojů znečištění.

klíčová slova: znečištění ovzduší; situace smogová; vliv na zdraví; opatření regulační; G:Evropa; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

1113 : 117632 : 422 : 1311 : 138

031. HŮNOVÁ, I.: Znečišťování ovzduší [6.].

Biologie-chemie-zeměpis, 5, 1996, č. 5, s. 193-195.

Obsah pojmu letní smog. Podmínky a procesy, které se podílejí na vzniku troposférického ozonu, denní a sezonní chod ozonu, prostorové rozložení koncentrací ozonu. Monitoring ozonu v zemích západní Evropy i severní Ameriky vzhledem ke stále rostoucím koncentracím a možnému negativnímu ovlivnění prakticky všech typů receptorů, tj. lidského zdraví, živočichů, vegetace, materiálů a konstrukcí. V ČR je monitoring zajišťován sítí 39 stanic. Způsob prezentace zpracovaných výsledků. Projevy nadprahových hodnot troposférického ozonu na zdravotním stavu obyvatelstva, na lesních ekosystémech a zemědělských plodinách.

klíčová slova: smog letní; ozon troposférický; vliv na zdraví; vliv na vegetaci; monitorování ovzduší; G:ČR; G:Evropa západní; G:Amerika severní

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

1113 : 1311 : 632 : 622

032. PRETEL, J.: Ochrana ovzduší v České republice.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 5, s. 2-7.

5 obr.

Šíře problémů typických pro ochranu ovzduší ČR a míra jejich časových posunů z hlediska jejich aktuálnosti od konce šedesátých do první poloviny osmdesátých let, od druhé poloviny osmdesátých let do počátku let devadesátých a v současnosti (zhruba od r. 1993). Zpoždění, se kterým se přistupovalo k řešení jednotlivých témat v minulosti u nás a postoj současné vlády a MŽP ČR k jejich řešení jako k okrajové problematice. Okruhy velmi aktuálních problémů pro nejbližších 10 let a zaměření experimentálních prací.

klíčová slova: ochrana ovzduší; stav vývoje; politika ekologická; politika státní; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

1113 : 2315 : 1112

033. THÜNE, W.: Wetterkunde: Die Erde ist kein „Treibhaus". (Meteorologie: Země není „skleník".)

Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 45, 1996, č. 5, s. 41-45.

Lit. 20.

Atmosféra jako subsystém v rámci globálního ekosystému Země, jako výslednice působení slunečního záření, Země a kosmu. Hodnocení hypotézy o souvislosti stavu atmosféry a skleníkového efektu: jde jen o analogický model, jelikož atmosféra není skleněná střecha a zeměkoule není skleník.

klíčová slova: atmosféra; problematika globální; efekt skleníkový

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.1.

1113 : 2315 : 1171 : 53 : 6201 : 23100

034. Počasí se zbláznilo.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 5, s. 2-5.

4 fot.

Globální změna podnebí probíhá sice pomalu a přerývaně, v některých zeměpisných oblastech se však už začínají projevovat podstatné rysy nového klimatu: nezvykle teplá a suchá léta a chladnější zimy s větším množstvím srážek. Vědci dospěli k závěru, že příčinou je skleníkový efekt. Zeměkoule se za poslední století ohřála o více než půl stupně vinou průmyslových zplodin, jež v atmosféře pohlcují teplo. Na Summitu Země v Rio de Janieru v roce 1992 se vyspělé země zavázaly zastavit do roku 2000 nárůst emisí plynů, které způsobují skleníkový efekt. (Podle NEWSWEEK, New York).

klíčová slova: změny klimatu; problematika globální; efekt skleníkový; konference mezinárodní

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.1.1.

X 1.1.1.4 voda; odpadní vody viz 1.1.3.3

X 1.1.1.4.1.2 voda povrchová

111412 : 1175 : 11764 : 633 : 626

035. Eutrofizace vod a prací prášky.

Nika, 17, 1996, č. 9/10, s. 44.

Limitujícím pro rozvoj eutrofizace vodních nádrží je v našich podmínkách fosfor, který se do povrchových vod dostává se splaškovými odpadními vodami a splachy z polí. Eutrofizace je jedním z nejvážnějších vodohospodářských problémů. Nejvíce se na tomto stavu podílejí sloučeniny fosforu, obsažené v pracích prostředcích. Přesto zatím není u nás obsah fosforu v pracích a čistících prostředcích nijak zákonně limitován. Limitace obsahu fosforu v pracích prášcích. Možnosti omezení obsahu fosforu v povrchových vodách. (Z materiálů Jihočeské nadace pro ochranu přírody ROSA České Budějovice.).

klíčová slova: znečištění vody povrchové; detergenty; eutrofizace; péče o vodu; O:ROSA

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.3.6 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

111412 : 11764 : 1184 : 3224 : 2317

036. KOUŘIL, M.: Jak můžeme snížit znečištění vody živinami z průmyslových hnojiv.

Veronica, 10, 1996, č. 4, s. 45-46.

Vysoký obsah dusičnanů a fosforečnanů v podzemní i povrchové vodě, která je zdrojem pitné vody, ale i ve vodě řek, rybníků a přehrad, která slouží k rekreačním účelům, je zdravotně vysoce rizikovým faktorem. I když se zvyšuje důraz na využití především statkových hnojiv, zemědělství se do budoucnosti bez průmyslových hnojiv zcela neobejde. Řešení vzniklé situace patří chemikům a spočívá ve vyvinutí výroby nových typů hnojiv pozvolně rozpustných a pomalu uvolňujících živiny (anorganické oligomery a polymery).

klíčová slova: znečištění vody; hnojiva průmyslová; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.4.

111412 : 12153 : 121521 : 4281

037. KARPENKO, V.: Vysychá Aralské jezero?

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 2, s. 36.

Příčiny poklesu hladiny Aralského jezera jsou spojeny s ekologickou katastrofou nepředstavitelného rozsahu. Vody řek Amudarji a Syrdarji byly odvedeny v rámci plánu, který se neohlížel na to, že příroda je složitý systém propojený vazbami. Změna toku těchto řek byla osudnou pro rozsáhlá území.

klíčová slova: katastrofy ekologické; jezera; toky vodní; G:jezero Aralské

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.1.1.

111412 : 421 : 1406 : 3211 : 3215

038. VESELÝ, J. - MAJER, V.: Čistota vodních toků.

Vesmír, 75, 1996, č. 9, s. 497-501.

Problematika regionálního mapování povrchových vod v ČR a možnosti vytěžit z tohoto mapování nové údaje o stavu životního prostředí. Vztah mezi vlivem horninového podloží a lidské, především průmyslové a zemědělské aktivity na povrchovou vodu. Naměřené hodnoty výskytu chemických prvků a sloučenin a hodnoty pH.

klíčová slova: voda povrchová; toky vodní; kvalita vody povrchové; stav ŽP; mapování; vliv činnosti lidské; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

X 1.1.1.4.2 voda pitná

11142 : 1311 : 3213 : 1321 : 111412

039. Zásobování pitnou vodou a stav povrchových vod v regionech České republiky v roce 1994.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 5, příl., s. I-VIII.

15 tab.

Údaje o množství, kvalitě a způsobech zásobování pitnou vodou v regionech: hl. m. Praha, Středočeská oblast, Liberecko, Chomutovsko, Plzeňsko, Českobudějovicko, Královéhradecko, Brněnsko, Olomoucko, Ostravsko. Zároveň se uvádí stav povrchových vod a přehled největších znečišťovatelů. V tabulce: „Výroba a spotřeba pitné vody v hl. m. Praze" je uvedena kapacita zdrojů pitné vody Želivka, Káraný a Podolí. (Z publikací Stav životního prostředí v jednotlivých oblastech ČR v roce 1994, vydaných MŽP ČR v roce 1995.).

klíčová slova: zásobování vodou pitnou; regiony; voda povrchová; zdroje znečištění; zdroje vody pitné; G:ČR; G:Želivka; G:Káraný; G:Podolí

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

11142 : 3213 : 633 : 57

040. VRBA, J.: Pitná voda - její spotřeba, cena a ochrana [2.].

EKOjournal, 5, 1996, č. 7, s. 5-6.

Vliv zdrojů znečištění na kvalitu vod. Obsah dusičnanů v podzemních vodách ČR a západoevropských zemí. Ochrana vodních zdrojů. Kritika dosavadní hospodářské politiky, monopolních vodárenských společností; výhled na vytváření konkurenčního prostředí.

klíčová slova: voda pitná; kvalita vody; obsah dusičnanů; ochrana zdrojů vodních; hospodářství vodní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1.

11142 : 633 : 6533

041. VRBA, J.: Pitná voda - její spotřeba, cena a ochrana [1.].

EKOjournal, 5, 1996, č. 6, s. 5-6.

1 tab.

Kvalita a cena vody v souvislosti s její spotřebou. Podíl podzemních a povrchových zdrojů vody na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Přehled množství využívaných vodních zdrojů v domácnostech a průmyslu v různých státech v Evropě za období 1970 - 1990. Nedostatek kontroly a legislativy v souvislosti se stránkou ekonomickou. Pokles spotřeby vody v letech 1990 až 1994 v domácnostech o 17 %, v průmyslu až o 30 %.

klíčová slova: R.1970-1990; voda pitná; zdroje vody pitné; zásobování vodou pitnou; spotřeba vody pitné; vývoj cen; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.1.5.1 houby (mj. plísně, lišejníky)

11151 : 1311 : 1171 : 32165 : 4281 : 53

042. CIBULKA, J.: Cizorodé prvky v houbách.

Vesmír, 75, 1996, č. 7, s. 389-390.

Schopnost jednotlivých druhů hub ve vybraných lokalitách České republiky absorbovat a ukládat cizorodé prvky. Způsoby, kterými se cizorodé prvky do hub dostávají. Kontaminace radiocéziem po černobylské havárii, nejpostiženější regiony v Čechách. Výsledky měření kontaminace z roku 1995 (Dubí-Cínovec, Choceň, biroh). Cizorodé prvky v jednotlivých druzích hub a porovnání jejich obsahu s hygienickou normou. Pravidla konzumace jedlých hub.

klíčová slova: látky cizorodé; havárie jaderné; kontaminace radioaktivní; T:houby jedlé; G:JE Černobyl; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.6 : 7.1.2.6.1.3.

11151 : 421 : 422

043. SEDMÍKOVÁ, M.: A co mykotoxiny?

Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 24-25.

2 tab.

Mykotoxiny jsou produkovány řadou plísní a mají nejrůznější vlivy na organismy. Kromě toxicity mají i teratogenní, kancerogenní a mutagenní účinky, jsou mezi nimi i imunosupresivní látky a látky s fytotoxickým či insekticidním efektem, ale i mykotoxiny s estrogenním charakterem. Charakteristika některých mykotoxinů a jejich účinků.

klíčová slova: mykotoxiny; vliv na organismy

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.2.

11151 : 655 : 1171 : 11763

044. GABRIEL, J. - BALDRIAN, P.: Dřevokazné houby - možné bioindikátory znečištění ovzduší těžkými kovy.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 3, s. 89-90.

2 fot., 1 tab., 5 lit.

K monitorování stavu znečištění prostředí těžkými kovy se využívá jejich akumulace v různých organismech. Jako bioindikátory stavu znečištění ovzduší toxickými kovy mohou být využívány i dřevokazné houby. Prakticky bylo dřevokazných hub použito při studii porovnávající zatížení dvou oblastí těžkými kovy - na území Prahy a Národního parku CHKO Šumava. Zjištěné hodnoty obsahu těžkých kovů v dřevokazných houbách potvrzují lokální rozdíly v zatížení životního prostředí těmito látkami.

klíčová slova: bioindikátory; monitorování ovzduší; kovy těžké; T:houby dřevokazné; G:Praha; G:CHKO Šumava

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

X 1.1.1.5.2 rostliny

11152 : 422

045. PYŠKOVÁ, J.: Pylové alergie.

Domov, 36, 1996, č. 3, s. 34-35.

9 fot.

Lidí, kteří trpí alergiemi na pyl rostlin stále přibývá. Mezi nejdůležitější pylové alergeny patří řada druhů trav. Velkou skupinou alergenních rostlin jsou i domácí dřeviny. Také nevhodná volba letniček a trvalek může znepříjemnit pobyt na zahradě. Přehled alergenních rostlin.

klíčová slova: alergie; rostliny alergenní

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.3.0.2.

11152 : 422 : 423

046. MUSILOVÁ, M.: Jedovaté pokojové rostliny ozdobné květem a bobulemi.

Domov, 36, 1996, č. 1, s. 36-39.

7 fot.

Jedovaté rostliny zimní výzdoby interiérů. Klinické známky otravy: postižení dutiny ústní, trávicího traktu, bolesti hlavy, kontaktní dermatitidy. První pomoc.

klíčová slova: rostliny pokojové; rostliny jedovaté; vliv na zdraví; ochrana zdraví

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3.

X 1.1.1.5.6 vybrané druhy rostlin: stromy, keře

11156 : 12105 : 12106 : 58

047. FOJTOVÁ, V.: Větrolamy - nutnost nebo jizvy na tváři krajiny?

Veronica, 10, 1996, č. 1, s. 11-13.

Rozhovor s jedním z prvních zakladatelů větrolamů na jižní Moravě ing. Jaroslavem Horákem. Vznik prvních větrolamů a jejich účel. Péče o větrolamy. V kterých místech byly založeny první větrolamy a jejich další osud.

klíčová slova: rozhovor; větrolamy; krajina; B:Horák, B.; G:Morava jižní

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

X 1.1.1.6 živočichové vč. člověka jako biologického druhu

1116 : 11104 : 53

048. Sopky a vymírání živočichů.

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 5, s. 38.

Nové poznatky z historie pozemského života. Američtí vědci podali důkazy o tom, že se za některými případy masového vymírání pravěkých organismů ukrývají rozsáhlé sopečné erupce. Souvislost vulkanické činnosti s masovým vymíráním živočichů na Sibiři.

klíčová slova: činnost vulkanická; vliv na organismy; G:Sibiř

kódy využití: 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

X 1.1.1.6.3.4 ptáci

111634 : 1583 : 1321 : 6362 : 631

049. KOLEBABA, I.: Sokoli opět nad Prahou.

Nika, 17, 1996, č. 9/10, s. 32.

2 obr.

Rozhovor s RNDr. Č. Holubovou, vedoucí referátu ochrany přírody na magistrátu hl. m. Prahy, o reintrodukci sokola stěhovavého. Sokoli v Praze znamenají jednak obohacení městské přírody a zlepšení ekologických vztahů, jednak nepřímo ochranu památek ohrožených holubím trusem a ochranu zdraví obyvatel před roztoči. Reintrodukce sokola stěhovavého v Praze probíhá dvěma cestami: samovolné zahnízdění na Týnském chrámu a umělé vysazení.

klíčová slova: rozhovor; reintrodukce; ochrana organismů; péče o ŽP; biodiverzita; B:Holubová, Č.; T:ptáci; T:sokol stěhovavý; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2.

111634 : 657 : 4200 : 1311 : 138

050. Expedice Africká odysea úspěšně završena.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 1, s. 42-43.

2 obr.

Poznatky členů expedice Africká odysea o průběhu tahu, tahových zastávkách a zimovištích 3 čápů černých, kteří hnízdili v roce 1995 v ČR a byli označeni satelitními a pozemními vysílači.

klíčová slova: projekt ekologický; ornitologie; expedice Africká odysea; monitorování biologické; G:ČR; G:Afrika; T:čáp černý

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.3.1.

X 1.1.1.6.3.5 savci

111635 : 1113 : 2315

051. Oteplování ohrožuje kytovce.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 3, s. 12.

1 fot.

Velryby a delfíni čelí další hrozbě. Jejich šance na přežití klesají již nejen kvůli znečištění moře, průmyslovému velrybářství a úbytku ozónové vrstvy, ale nejnověji i kvůli globálnímu oteplování. Potvrzuje to i zpráva Mezivládního panelu o klimatických změnách (Intergovernmental Panelon Climate Changes - IPCC). Zprávu, na které se podílelo přes dva tisíce vědců, schválilo OSN. Nepříznivé závěry a prognózy zprávy.

klíčová slova: zprávy vědecké; změny klimatické; oteplování globální; ohrožení živočichů; T:kytovci; O:Organizace spojených národů

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.3.1.

111635 : 1566 : 1311

052. POLÁČEK, M.: Zpráva o stavu huculů v Čechách.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 1, s. 8-9.

3 fot.

Činnost Hucul - Clubu cílená od jeho založení v roce 1972 na záchranu huculských koní před vyhynutím. V roce 1992 byl tento kůň prohlášen genovou rezervou i v ČR.

klíčová slova: ochrana genofondu; chov záchranný; T:kůň huculský; O:Hucul-Club; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.2.1.

111635 : 4200 : 425

053. Zachrání sloni prales?

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 6, s. 36-37.

4 fot.

Mezi přežitím slonů a udržením pralesa je v některých oblastech Asie silný příčinný vztah. Slon kontra technika. Postup mechanizované těžby, důsledky. Ekologické škody. Proč ubývá slonů? Problém jejich umělé inseminace.

klíčová slova: zvířata; pralesy; těžba dřeva; technika; T:slon; G:Asie

kódy využití: 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1.

111635 : 630 : 2243

054. The Whaling Moratorium Continues - Why? (Moratorium na lov velryb dále v platnosti - proč?).

Scientific American, 275, 1996, č. 1, s. 33.

Geneze a důvody moratoria na komerční lov velryb, vydaného Mezinárodní velrybářskou komisí (IWC) v roce 1982. Vědecký pokrok ve způsobech pozorování velrybí populace. Současný stav velryb v mořích jižní polokoule. Stávající hranice lovu velryb a jejich poměr k přirozenému přírůstku. Existuje stále důvod udržovat moratorium z roku 1982 v platnosti?

klíčová slova: R.1982; lov; moratorium; ochrana živočichů; T:velryby; O:Mezinárodní velrybářská komise

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

X 1.1.1.8.3 organické materiály (dřevo)

11183 : 1121 : 4200 : 425 : 334 : 645

055. HOLLAN, J.: Vlna jako materiál pro izolaci budov.

Veronica, 10, 1996, č. 4, s. 48.

1 fot.

Ovčí vlna jako materiál pro tepelné izolace budov, případně i pro zvukovou izolaci. Výhodou je přirozený původ s klady pro životní prostředí (nespotřebovávají se neobnovitelné suroviny, její zpracování je méně energeticky náročné, neznečišťuje se životní prostředí, není tak nebezpečná pro zdraví dělníků jako výroba anorganických izolačních materiálů). Význam chovu ovcí pro horskou krajinu.

klíčová slova: stavby; materiály izolační; chov zvířat; vliv na krajinu; T:ovce

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

11183 : 12133 : 1583 : 4200

056. SCHNEIDER, D.: Good Wood. (Dobré dřevo).

Scientific American, 274, 1996, č. 6, s. 25-26.

Devastace deštných pralesů a ohrožení biodiversity jako jedno z centrálních témat ekologie 80. let. Zájem o tuto problematiku vyvrcholil v roce 1990 založením Rainforest Alliance’s Smart Wood program s cílem dosáhnout oficiálního uznání ekologicky únosné těžby dřeva v deštných pralesích. Souvislost této těžby s dalšími aktivitami (zemědělství, pastevectví), kterými jsou deštné pralesy ohrožovány.

klíčová slova: R.1990; pralesy tropické; těžba dřeva; únosnost ekologická; O:Rainforest Alliance’s Smart Wood Program

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

X 1.1.2.0.6 kulturní a technické památky, umělecká díla

11206 : 121106 : 1311

057. VODĚRA, S.: Památky světového dědictví UNESCO v České republice.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 4, s. 187-194.

6 obr., 6 fot.

Česká republika předložila prostřednictvím svého národního komitétu ICOMOS jedenáct souborů a památkových objektů pro zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pro zápis do tohoto seznamu stanovilo UNESCO přísná kritéria a další legislativní podmínky, které musí být v předkladatelské zemi naplněny před definitivním podáním návrhu. Na základě předložených návrhů bylo do Světového dědictví zapsáno 5 památek (souborů) v České republice: Praha - historické jádro města, Telč - historické jádro města, Kutná Hora - důlní díla a část historického jádra města s chrámem sv. Barbory, Český Krumlov - historické jádro města, Žďár nad Sázavou - Zelená Hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.

klíčová slova: památky kulturní; dědictví světové kulturní; O:UNESCO; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.4.

11206 : 1311 : 638 : 2242

058. RÁKOSNÍKOVÁ, V.: Historická jádra českých měst - světové památky UNESCO.

Geografické rozhledy, 6, 1996/1997, č. 5, s. 142-144.

2 obr., 2 fot., 4 lit.

Nominace a kritéria výběru měst pro zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Památkám se přiznává hodnota univerzální, všelidská nebo hodnota výjimečná. Výsledkem kladného vyhodnocení autoritami UNESCO bylo prohlášení historických jader Prahy, Českého Krumlova a Telče v roce 1992 a Kutné Hory v roce 1995 za světové památky UNESCO.

klíčová slova: památky kulturní; dědictví světové kulturní; města; G:ČR; G:Praha; G:Český Krumlov; G:Telč; G:Kutná Hora; O:UNESCO

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.1.2 : 7.1.2.4.2 : 7.1.2.6.2.2.

X 1.1.2.1 stavby (např. budovy) a jejich části

1121 : 11211 : 11212 : 233 : 338

059. PLAMÍNKOVÁ, J.: Osmiboké bydlení. Kassel IV.

Domov, 36, 1996, č. 12, s. 32-35.

10 fot.

Výhody osmibokých staveb - oktogonů. Princip oktogonu. Ekologické parametry. Rodinné domy a mateřská škola v německém Kasselu.

klíčová slova: stavby obytné; architektura; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.4.2.2.

1121 : 4200 : 32167

060. MERHAUT, K.: Domy, kde sluníčko přitápí.

T’96…[Technický magazín], 39, 1996, č. 3, s. 66-67.

3 fot.

Se vzrůstem počtu staveb, jež lze označit přídomkem eko nebo bio, se mezi experty i fandy solárních systémů stále více diskutuje o tom, nakolik slunce dokáže nejen ohřívat vodu, ale i vytápět rodinný dům. Příklady využití solárních systémů u konkrétních staveb. Objasnění, jak tyto systémy pracují.

klíčová slova: stavby ekologické; systém solární; využití energie sluneční

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

1121 : 4200 : 425

061. SEQUENS, T.: Když se řekne „ekodům".

EKOjournal, 5, 1996, č. 9, s. 21-22.

3 fot.

Varianty definic ekodomů. Možnosti novostaveb ekodomů (stavební materiály, stavební styly, netradiční technologie, druhy alternativních zdrojů energie). Ekodomy z nepálené hlíny. Dům prof. Minkeho v německém Kasselu.

klíčová slova: stavby ekologické; dům přírodní; materiály stavební; technologie ekologické; zdroje energie netradiční

kódy využití: 7.1.2.6.2.2.

X 1.1.2.1.1 stavby obytné (pro bydlení trvalé i přechodné)

11211 : 32167 : 4200

062. BROŽ, K.: Sluneční dům s nízkou spotřebou energie.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 6, s. 13-14.

3 tab., 1 fot.

Inzerce stavebnicových domů OCTASOLAR a OCTASOLAR PLUS s uvedením technických parametrů. Domy jsou vyráběny převážně z přírodních materiálů s nízkou spotřebou energie při výrobě; tepelný odpor stěn a střechy je téměř 2 x větší než stanovuje norma pro nové stavby; nízké tepelné ztráty, nízká spotřeba energie na vytápění, ke které přispívají i solární systémy firmy EKOSOLARIS a teplovzdušné stěny MISTRAL. Tabelární přehled úspor energie při vytápění plynem a elektřinou.

klíčová slova: stavby ekologické; materiály stavební; využití energie sluneční; úspory energie

kódy využití: 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.4.2.2.

X 1.1.2.1.2 stavby občanské (např. veřejné budovy) kromě školských, rekreační a dětská hřiště

11212 : 1111 : 1171

063. BŘEZINOVÁ, E.: Půda a dětská hřiště.

EKOjournal, 5, 1996, č. 10, s. 10.

Malé plochy půdy v městských aglomeracích nepodléhají legislativní ochraně. Dětská hřiště jsou v současné době z tohoto důvodu v katastrofálním stavu (kontaminace těžkými kovy, organickými látkami aj.) a mají charakter rizikového prostředí. Uvažuje se o zavedení poplatků za používání hřišť jako zdroje prostředků na jejich péči. Grant na geochemické mapování Prahy.

klíčová slova: hřiště dětské; znečištění půdy

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.3.0.2.

11212 : 4200 : 212 : 70

064. WILSON, R.A.: Developing an Environmental Outdoor Play Space. (Vývoj ekologického hřiště).

Young Children, 51, 1996, č. 6, s. 56-61.

Lit. 18.

Koncepce ekologicky pojatých dětských hřišť. Spojení hry, výuky a výchovy v rámci těchto hřišť. Využití dosavadní literatury, zaměřené na spojení dětských hřišť a ekologické výchovy. Poznávání rostlinného a živočišného světa na hřišti.

klíčová slova: hřiště dětské; výchova ekologická; literatura

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.2.8.

X 1.1.2.1.3 stavby průmyslové a energetické

11213 : 121 : 425 : 6392

065. KOVÁŘ, S.: „Elektrická vedení kontra prostředí".

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 33.

Elektrická zařízení jsou často umísťována a budována bez ohledu na to, jaký dopad do krajiny způsobí, bez posouzení dle zákona o ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.), a pokud jde o rekonstrukce i mimo stavební řízení. Jsou-li hodnoceny např. i podle zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí č. 244/92 Sb., chybí metodika, jak vyhodnotit jejich estetické dopady do krajinného a sídelního rázu.

klíčová slova: vliv staveb na krajinu; estetika krajiny; zařízení energetická

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.4.

11213 : 321 : 638

066. Druhý život pro odložené továrny.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 6, s. 40-43.

10 fot.

Rozhovor s prof. ing. arch. Emilem Hlaváčkem, DrSc., předsedou Sekce ochrany průmyslového dědictví o činnosti a záměrech této Sekce. Zdůrazněna především potřeba nového využití industriálních staveb, které se staly neoddělitelnou součástí svého prostředí a jeho historie; jak se projevuje proměna vlastnických vztahů privatizace podniků, restituce a často opět následný prodej; zkušenosti s investory; postup při záchraně či novém využití industriální stavby a jaké osudy industriálních objektů jsou právě řešeny v Sekci.

klíčová slova: rozhovor; stavby průmyslové; péče o památky průmyslové; vztahy vlastnické; O:Sekce ochrany průmyslového dědictví; B:Hlaváček, B.

kódy využití: 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

X 1.1.2.1.6 stavby vodní (mj. vodní díla), vodohospodářské; kanalizace

11216 : 1311 : 4206

067. KINKOR, J.: Sdělení odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. kategorie podle vyhlášky č, 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 1996 v provozu a ve výstavbě.

Věstnik Ministerstva životního prostředí ČR, 1996, č. 2, s. 26-48.

U každého vodního díla v Seznamu je uveden okres, přesný název vodního díla (VD), druh VD, typ VD, kategorie VD. Obec (katastrální území), tok, číslo vodohospodářské mapy, číslo hydrologického pořadí povodí, vlastník a uživatel.

klíčová slova: R.1996; sdělení MŽP; vyhláška MŽP; dílo vodní; kategorizace; hospodářství vodní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.3.0.2.

11216 : 425 : 4200 : 121 : 1211

068. ZEMAN, J.: K seriálu „Průplav Dunaj-Odra-Labe".

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 19.

1 fot.

Realizaci kanálu znemožnily technické a zejména ekonomické problémy. O vztahu uvažovaného kanálu k ekologii se ale v seriálu nehovoří, přestože by jeho realizace znamenala rozsáhlé nenapravitelné škody. V případě projektu průplavu D-O-L přibylo nové kritérium ekologické - hrozba nenapravitelného poškození rozsáhlých území při řekách Moravě, Bečvě, Odře aj. Srovnání projektu s kanálem „Dunaj-Mohan-Rýn".

klíčová slova: cesty vodní; průplavy; projektování systémů vodohospodářských; ochrana území; průplav Dunaj-Odra-Labe

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.2.2.1 automobily a ostatní dopravní prostředky se spalovacími motory, silniční vozidla vůbec (vč. elektromobilů)

11221 : 11236

069. DOČKAL, J.: Automobily jezdící na plný plyn.

ABC mladých techniků a přírodovědců, 40, 1996, č. 11, s. 6.

6 fot., 1 obr.

LPG - Liquid Propan/Petroleum/ Gas. Označení čerpacích stanic, kde lze „tankovat" propan-butan. V České republice je asi sedmdesát těchto stanic. Historie plynových motorů a jejich znovuobjevení - důvody. Vysvětlení zkratek LNG, CNG, NGV. Charakteristika propan-butanu, úprava motorů, výhody.

klíčová slova: palivo plynné; propan-butan; automobily ekologické; motory plynové; stanice čerpací LPG; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.2 : 7.1.2.4.1.1.

11221 : 1172 : 425 : 4200 : 3221

070. ZAJÍC, T.: Šetříme dopravou.

Domov, 36, 1996, č. 1, s. 59.

Běžné způsoby snižování spotřeby pohonných hmot na 100 km. Používání katalyzátorů a bezolovnatého benzinu. Změna používaných paliv: stlačený zemní plyn - výrazné snížení exhalací i nákladů na palivo. Zkušenosti provozovatelů MHD. Přestavba motorů u osobních automobilů. Největší rozvoj automobilů na stlačený zemní plyn v USA, Kanadě, Holandsku a Německu.

klíčová slova: doprava automobilová; spotřeba paliva; hmoty pohonné; plyn zemní; palivo plynné

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.3.0.2.

11221 : 4200 : 2236

071. Směje se a nežízní.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 2, s. 3.

1 fot.

Parametry nového modelu automobilu - pod názvem SmILE, který vyhovuje ekonomickým i ekologickým kritériím (spotřebou, snížením emisí výfukových plynů, roční úsporou za benzin i cenou vozu). Projekt Greencar vzešel ze spolupráce německé pobočky Greenpeace a švýcarské firmy Wenko.

klíčová slova: automobily ekologické; O:Greenpeace; G:Německo

kódy využití: 7.1.3.0.2.

11221 : 63912

072. VÍTEK, M.: Kvalitní recyklace aut Q-REC.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 28-30.

Lit. 5.

Charakteristika obecného přístupu a dosavadních výsledků projektu COPERNICUS s označením Q-REC, který nabízí systémovou koncepci recyklace starých a poškozených aut. Technologické, ekonomické a informační aspekty projektu.

klíčová slova: recyklace automobilů Q-REC; projekt COPERNICUS

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.3 zvláštní skupiny složek - odpady a skládky odpadů

X 1.1.3.0 odpady obecně

1130

073. LEŠIKAR, M.: Co s papírenskými odpady.

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 19.

2 fot., 2 lit.

Papírenské odpady se v současné době mohou využívat převážně energeticky, skládkovat, aplikovat do antropogenních půd nebo kompostovat. Možnou variantou kompostování je vermikompostování, tzn. přeměna organické hmoty na částečně humifikované organické hnojivo za přispění živého organismu - žížal. Možnosti užití vermikompostování v papírenském průmyslu.

klíčová slova: papír odpadový; využití odpadů; vermikompostace

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

1130 : 1136 : 32161 : 1321

074. POSPÍŠIL, K.: Místo spalovny komunálního odpadu v systému pražského odpadového hospodářství.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 1, s. 40-41.

Nezbytnost koncepce odpadového hospodářství v ČR, která by zahrnovala mj. i problémy výroby obalů, zpracovatelského průmyslu, cenotvorby a algoritmus zneškodňování odpadů. Trend omezování rozvoje skládek na nejnutnější míru v mnoha vyspělých zemích. Spalování nevyužitelné frakce odpadu dává vedle hlavní funkce zneškodňování odpadu i možnost energetického přínosu. Praha - jediná významnější evropská metropole bez spalovny komunálního odpadu. Základní technické údaje o spalovně v Malešicích pro zvýšení základní informovanosti nejširší veřejnosti.

klíčová slova: odpady komunální; spalovny odpadů; nakládání s odpady; hospodářství odpadové; G:Praha - Malešice

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.

1130 : 312 : 425

075. NESVADBA, J.: Integrální analýza ekologických efektů obalů z domácností.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 10-13.

1 tab., 2 obr.

Z pověření holandského ministra životního prostředí byly provedeny tři poloprovozní studie o ekologických efektech obalů z domácností, svítidel a elektronických přístrojů. Informace o výsledcích výzkumu ekologických efektů obalovin z domácností. Cílem této studie bylo ukázat, jaký ekologický zisk vyplývá z přerozdělení tržního podílu momentálně používaných obalových alternativ na podkladě již užívaných výrobních technologií a zhodnocení odpadů.

klíčová slova: studie; výzkum; obaly; technologie výrobní; ekologie domácnosti; využití odpadů

kódy využití: 7.1.2.6.2.

1130 : 425 : 6391

076. BRANIŠ, M.: Odpadky v koších nekončí.

Domov, 36, 1996, č. 4, s. 55-56.

Zvyšující se produkce a spotřeba zboží znamená obrovský nárůst odpadků. To, co nás od ekonomicky rozvinutějších sousedů stále odděluje, je zacházení s těmito nežádoucími zbytky. Zatímco v České republice se téměř veškerý komunální odpad ukládá na skládkách, naši západní sousedé mnohem více spalují, recyklují a kompostují. Možnosti řešení této problematiky u nás.

klíčová slova: odpadky; odpady komunální; nakládání s odpady; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.3.5 : 7.1.2.3.6 : 7.1.2.4.1.3 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

1130 : 6391 : 2243

077. WERNER, J.: Změny v evropské odpadové strategii.

EKOjournal, 5, 1996, č. 9, s. 16.

Reference o návrhu změn ke klíčovému dokumentu „Strategie Společenství pro management odpadů", vydaného Evropskou komisí. V hierarchii zneškodňování odpadů přichází na první místo prevence vzniku odpadů, dále zpracování a na poslední místo skládkování. Rozdílné názory a úvahy ve vzájemných vztazích k předmětu problematiky - definice odpadu, vztah odpadu a produktu, zákonné normy. (Zpracováno dle Warmer Bulletin č.50/96 a materiálů EU).

klíčová slova: strategie odpadová; hospodaření s odpady; prevence vzniku odpadů; O:Evropská unie; G:Evropa

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

1130 : 6391 : 334 : 67

078. FILIPSKÝ, J.: Škodliviny k ledu: kryogenní separace odpadů.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 3, s. 30.

Nové možnosti zneškodňování starých plechovek od barev, laků a lepidel, použitých olejových filtrů nabízí postup označovaný jako technická kryogenie, který vyvinula společnost AGA Gas GmbH Hamburg ve spolupráci se švédskou firmou na zneškodňování speciálních odpadů RagnSells Specialavall. Při použití této technologie se chemický odpad nejprve drtí, předchladí a poté se tekutým dusíkem zmrazí na -150 °C. Při této teplotě ztrácejí barvy, laky, lepidla a ropné deriváty svoji viskozitu, křehnou a lze je mechanickou cestou snadno oddělit od kovových obalů. Kryogenní metody získávání druhotných odpadů jsou ekologicky a ekonomicky příznivé a jejich stále širší uplatňování má slibnou budoucnost.

klíčová slova: odpady chemické; zneškodňování odpadů; metody technologické nekonvenční; separace kryogenní

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.2.

1130 : 653 : 1311 : 732

079. SLÁDKOVÁ, J.: Katalog odpadů.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, příl., s. I-XII.

V souladu s novelizací právních předpisů v odpadovém hospodářství byly zahájeny práce na novelizovaném znění Katalogu odpadů ČR. Při jeho zpracování se vychází z principů Evropského katalogu odpadů vydaného rozhodnutím Komise č. 94/3/EC z 20. 12. 1993 podle článku 1a) směrnice Rady č. 75/442/EHS o odpadu. Přehled skupin Katalogu odpadů.

klíčová slova: předpisy právní; katalog odpadů; informace o odpadech; hospodářství odpadové; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

1130 : 70 : 713 : 63912

080. LEDVINOVÁ, J.: Škola domácí ekologie. Odpady kolem nás.

Rodina a škola, 43, 1996, č. 9, s. 21.

Seriál, určený dětem i dospělým, kteří chtějí něco udělat pro životní prostředí. Vysvětlení tří základních pojmů, které tvoří pilíře každého účinného projektu zabývajícícho se problematikou odpadů: reduce - reuse - recycle.

klíčová slova: výchova k péči o ŽP; výchova mimoškolní; odpady; terminologie

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.0.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

X 1.1.3.0.1 odpad tuhý

11301 : 63912 : 11215

081. VODIČKA, V.: Využití haldových a odvalových materiálů pro silniční náspy z ekologického hlediska.

Planeta’96, 4, 1996, č. 8, s. 22-23.

V poslední době narůstá zájem o využití nepřírodních (odpadních), ekonomicky výhodných a dostupných materiálů pro silniční účely. Jde např. o využití karbonské důlní hlušiny, studeného odvalu (hutní sutě) NH Ostrava a materiálu z odkaliště elektrárny Třebovice. Hodnocení těchto materiálů z hlediska ekologické vhodnosti. Návrh podmiňujících opatření pro využitelnost uvažovaných materiálů.

klíčová slova: odpady hutní; využití odpadů; výstavba silnic

kódy využití: 7.1.2.6.2.4 : 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.4.2.2.

11301 : 63912 : 672 : 577

082. Papír, ekologicky šetrný výrobek.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 40.

Papírenský průmysl je spojen s výskytem pevných odpadů. Zákon o odpadech (t.č. ve schvalovacím procesu) ovlivní podnikatelské prostředí v našem papírenském průmyslu, a to nejen v problematice nakládání s odpady, ale i na straně zdrojů surovin pro papírenský průmysl, tj. nakládání se sběrovým papírem. Největším kladem papírenského průmyslu, kromě recyklovatelnosti papírenských výrobků a snadné zpracovatelnosti použitého odpadního papíru, je skutečnost, že jeho základní surovinou je dřevo - trvale obnovitelná surovina.

klíčová slova: průmysl papírenský; sběr odpadů; recyklace; zdroje obnovitelné; výroba ekologická

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

X 1.1.3.0.3 odpady zvláštní a nebezpečné (např. radioaktivní)

11303 : 1111 : 63911 : 138

083. WHIPPLE, CH.G.: Can Nuclear Waste Be Stored Safely at Yucca Mountain? (Může být jaderný odpad bezpečně skladován pod Yucca Mountain?).

Scientific American, 274, 1996, č. 6, s. 56-64.

Za poslední půlstoletí jaderné éry nashromáždily USA zhruba 30 000 tun použitého paliva z jaderných reaktorů a dalších zhruba 300 000 krychlových metrů vysoce radioaktivního odpadu jako vedlejšího produktu výroby plutonia pro jaderné zbraně. Možnosti skladování těchto materiálů v geologických útvarech. V 80. letech byla jako přírodní skladiště určena oblast Yucca Mountain v Nevadě. Charakteristika této oblasti z hlediska její vhodnosti pro skladování jaderných odpadů, základní technické parametry skladiště, charakter bezpečnostních opatření.

klíčová slova: odpady jaderné; skladování odpadů radioaktivních; úložiště odpadů; úložiště podzemní; G:Nevada; G:Yucca Mountain

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.5 : 7.1.2.6.2.

11303 : 2243 : 641 : 138 : 425

084. Study on Treatment of Irradiated Fuel from Russian Nuclear Icebreakers. (Studie o zacházení s vyhořelým palivem ruských jaderných ledoborců).

Europe Environment, 1996, č. 472, s. I/15.

Rusko-francouzsko-britská spolupráce na programu zaměřeném na obnovu vyhořelého nukleárního paliva z ruských jaderných ledoborců. Toto palivo je v množství zhruba 15 tun prozatím uskladněno v Murmansku. Přehled dosavadních aktivit v této oblasti, perspektivy a finanční náročnost spolupráce.

klíčová slova: studie; palivo jaderné; palivo vyhořelé; nakládání s odpady; spolupráce mezinárodní; G:Rusko; G:Francie; G:Velká Británie

kódy využití: 7.1.2.6.2.6 : 7.1.2.6.1.2.

11303 : 32168 : 63911

085. MARKOVÁ, L.: Čeho se bojíme: skladování a transportu vyhořelého jaderného paliva?

Vesmír, 75, 1996, č. 11, s. 626-629.

Tab., 2 lit.

Problematika zacházení s vyhořelým palivem z jaderných reaktorů. Způsob, kterým k tzv. vyhoření jaderného paliva dochází a otázka transportu, manipulace, skladování a bezpečnosti všech těchto úkonů. Model dlouhodobého chování jaderného paliva před i po energetickém využití. Přepravování vyhořelého jaderného paliva a způsoby jeho ukládání: suché, mokré a tzv. bazénové skladování, využívané především ve Švédsku.

klíčová slova: palivo jaderné; palivo vyhořelé; nakládání s odpady; přeprava odpadů; úložiště odpadů

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.6.

X 1.1.3.2 odpad průmyslový, stavební, energetický, komunální; odpadní plasty

1132 : 1138 : 63912

086. SEQUENS, T.: PET lahve.

EKOjournal, 5, 1996, č. 1, s. 10.

Diskuse staronového problému „kam s ní", tj. s použitou PET - láhví? Fyzikálně-chemické vlastnosti PET - láhví; energetická náročnost systému znovupoužívání; neekonomičnost likvidace spalováním, nevhodnost skládkování, technologická náročnost recyklace. Pilotní projekt pro sběr a následné zpracování PET - láhví, zadaný Státním fondem životního prostředí pro rok 1997. PET - láhve vyprodukované v ČR za rok 1995 představují 10 tisíc tun odpadu, což je 1/3 - 1/2 komunálních odpadů vůbec.

klíčová slova: projekt pilotní; odpady plastové; obaly na tekutiny; lahve PET; nakládání s odpady; O:Státní fond ŽP

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.3.

1132 : 334 : 63912

087. PODLIPNÝ, J.: Elektronický odpad - něco nového.

EKOjournal, 5, 1996, č. 4, s. 17.

1 tab.

Úvaha o nutnosti recyklovat materiály a součásti z elektronických přístrojů. Údaje o procentickém zastoupení jednotlivých druhů materiálů z odpadu elektrických a elektronických přístrojů. Členění odpadových materiálů na železné a neželezné kovy, sklo a plasty.

klíčová slova: odpady elektrotechnické; recyklace součástek elektronických

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.4.

1132 : 6391 : 334

088. ŠŤASTNÁ, J.: Bude Silon Planá zpracovávat PET lahve?

EKOjournal, 5, 1996, č. 9, s. 15.

Možnosti zpracování PET láhví z komunálního odpadu v a.s. Silon v Plané nad Lužnicí na netkané textilie, popř. rouna pro čalounění. Technologie zpracování drtě, sběr PET láhví, recyklační linka. Majoritním vlastníkem Silonu je německá firma CONSIL.

klíčová slova: zpracování odpadů; využití odpadů; odpady plastové; lahve PET; technologie zpracování; O:Silon Planá, a.s.

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3.

1132 : 63911

089. NESVADBA, J.: Odpad z elektronických přístrojů - hrozba 21. století.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 6, s. 19-20.

Zkušenosti s odstraňováním elektrických a elektronických přístrojů německé firmy Telwest. Specifické zpracování vyřazených obrazovek z televizorů, počítačových monitorů a měřících přístrojů. Demontáž chladniček. Poradenská služba.

klíčová slova: odpady elektrotechnické; likvidace odpadů; O:fa Telwest

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

1132 : 63911

090. MITTELBACH, J.: Vítejte v éře hi-tech znečištění! Počítače - další zdroj znečištění?

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 6, s. 17-18.

Spotřební elektronika obsahuje toxické, ale zároveň i drahé součástky (zlato, měď, titan, paladium). Likvidace spotřební elektroniky; nutná manuální demontáž, vysoké náklady. V České republice se v rámci projektu „Kam s ním?" sběrem a demontáží elektronického odpadu zabývá pouze jedna chráněná dílna, která vznikla při integrované střední škole pro mládež se změněnou pracovní schopností v Uherském Hradišti pod názvem Mesit, s.r.o.

klíčová slova: odpady elektrotechnické; likvidace odpadů; nakládání s odpady; škola střední integrovaná; O:Mesit, s.r.o.; G:Uherské Hradiště

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.3.0.2.

1132 : 63912

091. TREBICHAVSKÝ, J.: K problematice plastových odpadů.

Planeta’96, 4, 1996, č. 9, s. 19-23.

2 tab.

Zdroje odpadu plastů, množství odpadu a prognóza vývoje. Využití a zneškodňování odpadů je podmíněno soustředěním rozptýleného odpadu do místa jeho úpravy nebo spotřeby. Zhodnocení odpadních plastů může být podle složení výsledného produktu nedestruktivní (přímá aplikace, primární zhodnocení, sekundární zhodnocení) nebo destruktivní (energetické využití, surovinové a kombinované využití). Současné problémy a perspektivy využití a zneškodňování plastových odpadů.

klíčová slova: odpady plastové; zdroje odpadů; využití odpadů; zneškodňování odpadů

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

1132 : 63912 : 32101

092. SCHLEINITZ, K.D.: Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. (Recyklace elektro a elektronického šrotu).

Chemie in der Schule, 43, 1996, č. 9, s. 333-335.

Tab.

Rostoucí frekvence „generační výměny" elektrických a elektronických spotřebičů v domácnostech vede k enormnímu růstu odpadu této výměny a problému „kam s ním". Postupný rozvoj nového průmyslového odvětví, které se soustřeďuje na zpracování tohoto odpadu formou recyklace. Charakteristika základních typů recyklace, oddělování jednotlivých typů materiálů a chemických prvků.

klíčová slova: odpady elektrotechnické; recyklace součástek elektronických; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.

1132 : 63912 : 334

093. FILIPSKÝ, J.: Recyklace plastů: jediná alternativa.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 4, s. 24-25.

3 fot.

Jednou z podmínek pro nové zhodnocení plastových odpadů, kterých přibývá především na skládkách, je zajistit jejich druhové vytřídění a získání kvalitního a čistého recyklátu. Revoluční průlom v této oblasti znamená automatický třídící systém Criterion německé firmy Binder + CO AG. Popis a parametry plně automatické linky. Uvedena další německá firma, která se zabývá možnostmi recyklace elektronického odpadu se značným podílem plastů. Potenciálně velmi slibnou oblastí zhodnocování plastových odpadů představuje jejich termické využívání ve vysokých pecích, kde mohou nahradit těžké topné oleje a uhelný prach - praktikováno ocelárnou v Brémách.

klíčová slova: odpady plastové; recyklace plastů; nakládání s odpady; využití odpadů plastových; zařízení technologická; podniky

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

1132 : 63912 : 334

094. BUREŠ, J.: Separace plastů v Pardubicích.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 54-55.

Problematickou částí separovaného sběru komunálního odpadu je plastová frakce. Možnost jejího racionálního využití v ČR je značně omezená. Závod Transform v Bohdanči zpracovává veškerý plastový odpad z Pardubic, Hradce Králové a okolních obcí. Plastová surovina se zpracovává na konečné výrobky jako jsou: palety, zákrytové desky a žlaby na ochranu kabelů před mechanickým poškozením, tyčové profily, zámková dlažba a další.

klíčová slova: odpady plastové; sběr separovaný; využití odpadů; zpracování surovin druhotné; O:závod Transform Bohdaneč

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1.

1132 : 63912 : 651

095. NESVADBA, J.: Hrozba 21. století - odpad z elektronických přístrojů.

Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 13-16.

5 obr.

Elektrické a elektronické přístroje se odstraňují po uplynutí jejich využití dosud téměř výlučně s objemným odpadem na skládky a do spaloven. Pouze snadno dosažitelné kovy a ploštiny obsahující ušlechtilé kovy se vymontovávají. Zkušenosti s touto problematikou v Německu. Telwest a recyklace elektroniky podnikového svazu EVAS. Odstraňovací kapacity. Individuální poradenství a pružnost v řešení zadaných problémů. Logistika. Úprava chladniček. Popis postupu úpravy obrazovek. Zbytkové látky.

klíčová slova: odpady elektrotechnické; recyklace součástek elektronických; O:Svaz EVAS; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.3.

X 1.1.3.3 čistírenské kaly a odpadní vody (průmyslové a komunální)

1133 : 1222 : 1136 : 1215

096. JUST, T.: Hodnocení různých způsobů nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 20-22.

1 gr., 1 tab., 4 lit.

S postupem výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod ve větších sídlech se stále větší pozornosti dostává i nejmenším obcím. V rámci řešení úkolu Ochrana jakosti vody vodárenského zdroje Želivka byla porovnána různá možná řešení po stránce technické a nákladové na příkladu vzorové obce Roučkovice u Pacova s 215 obyvateli. Uvedeny zvažované varianty řešení.

klíčová slova: ochrana zdrojů vody pitné; vody odpadní; kanalizace obcí malých; čistírny OV; G:VD Želivka

kódy využití: 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.3.5 ostatní odpad

1135 : 1138 : 1136 : 6531

097. ŠŤASTNÁ, J.: Zdravotnické odpady.

EKOjournal, 5, 1996, č. 4, s. 9.

Historie zneškodňování zdravotnických odpadů spalováním od šedesátých let do současnosti. Nová situace s příchodem nových materiálů (plastů) ve zdravotnictví. Třídění a kategorie nemocničních kontaminovaných odpadů. Legislativa (zákon č. 20/99 Sb., o péči o zdraví lidu). Spalovny - technické a toxikologické řešení existuje, problémem je ekonomika zneškodňování. Předpoklad vybudování speciální spalovny pro více zdravotnických zařízení.

klíčová slova: odpady nemocniční; zneškodňování odpadů; nakládání s odpady; spalovny odpadů; legislativa národní

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.3.6 třídírny a spalovny odpadů, kompostárny, úpravny, čistírny odpadních vod

1136

098. STEIGER, F. - STAHLBERG, R.: Ekologické bilance tepelné úpravy odpadu [1. a 2.].

Planeta’96, 4, 1996, č. 6;7, s. 18-22;12-17.

6 obr., 12 tab., 23 lit.

Prostřednictvím ekologických bilancí lze porovnat vlivy na životní prostředí způsobené tepelnou úpravou domovního odpadu. Ve zprávě jsou vypracovány a navzájem porovnány ekologické bilance tří metod, tj. spalováním bez zeskelněné škváry, spalováním včetně zeskelněné škváry a metodou Thermoselect se současným tavením. Ze závěrečného porovnání vyplývá, že metoda Termoselect vykazuje nejvyšší selektivitu při oddělování škodlivin z produktů a že je tím umožněno skládkovat škodliviny cíleně v takové složce životního prostředí, která vykazuje nejmenší citlivost; metoda zatěžuje podstatně méně životní prostředí než ostatní dvě uvedené metody.

klíčová slova: bilance ekologická; spalování odpadů; vliv na ŽP; metody termické

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1.

1136 : 1311 : 334

099. VYMAZAL, J.: Kořenové čistírny. Použití v České republice.

EKOjournal, 5, 1996, č. 3, s. 11-14.

3 fot., 1 obr., 1 gr.

Princip kořenových čistíren a umělých mokřadů. Historie budování kořenových čistíren odpadních vod (KČOV) v České republice a příklady jejich výstavby. Shrnutí dosavadních zkušeností s jejich provozem. Atest hlavního hygienika ČR pro kořenové čistírny. Ekonomie investic a provozu KČOV.

klíčová slova: čistírny OV kořenové; mokřady umělé; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1.

1136 : 3213 : 671

100. PLAMÍNKOVÁ, J.: Kvetoucí čistírny.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 4, s. 57.

2 fot.

Kořenová čistírna odpadních vod je komplexním živým společenstvím, jež se skládá ze štěrkového filtru, z rostlin a z mikroorganismů žijících uvnitř tělesa filtru. Výhodou těchto čistíren jsou velmi nízké provozní náklady a jednoduchá údržba. Princip, na kterém kořenové čistírny fungují.

klíčová slova: čistírny OV kořenové

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

1136 : 334 : 4281 : 651

101. VÍT, M.: Metodické přístupy k hodnocení zdravotních rizik spaloven odpadů.

Hygiena, 41, 1996, č. 6, s. 324-330.

1 tab., 25 lit.

Autor porovnává na základě literárních pramenů a vlastních zkušeností dva rozdílné přístupy, které hodnotí zdravotní rizika spaloven: 1. hodnocení konzervativním způsobem, 2. odhadem zdravotních rizik (health risk assessment). Hodnocení podle konzervativního způsobu neodpoví na zdravotní rizika a jejich pozdní účinky. Metoda odhadu zdravotních rizik umožní připravit charakteristiku zdravotních rizik z provozů termické likvidace odpadů. Charakteristika rizika je kvalitativním i kvantitativním popisem rizik z různých expozičních cest a je používána jako jeden z důležitých vstupních údajů pro rozhodování v oblasti managementu životního prostředí. Čtyři stupně odhadu zdravotních rizik používaných touto metodou: identifikace nebezpečných látek, zhodnocení vztahu dávky a účinku daných polutantů, odhad expozice, charakterizace rizika.

klíčová slova: spalovny odpadů; hodnocení rizik zdravotních; metodika hodnocení

kódy využití: 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.3.

X 1.1.3.7 skládky odpadů

1137 : 1311 : 6391 : 6539

102. MORCH, V.: Je skládek hodně nebo málo?

EKOjournal, 5, 1996, č. 6, s. 11-15.

6 tab.

Skládky v ČR, historický vývoj legislativy, přehled norem, předpisů a zákonů. Financování skládek. Přehled finančních podpor stávajících a budoucích skládek. Celkový počet skládek v ČR a rozbor jejich současného stavu.

klíčová slova: skládky odpadů; legislativa; podpora finanční; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1.

1137 : 1321 : 425

103. Nová skládka na severu Prahy.

EKOjournal, 5, 1996, č. 7, s. 9.

2 fot.

Informace o otevření moderní skládky 4. kategorie v Úholičkách u Roztok u Prahy s předpokladem ukládání 80 tisíc tun odpadu ročně. Technické parametry skládky.

klíčová slova: skládky odpadů; G:Praha

kódy využití: 7.1.3.0.2.

X 1.1.3.8 ostatní problematika odpadů - kromě nakládání s odpady (viz 6.3.9.1)

1138 : 737 : 6391

104. HRADECKÁ, H.: Kontejner - skládačka.

EKOjournal, 5, 1996, č. 7, s. 15.

7 obr.

Popsány různé nové konstrukce kontejnerů odpadů vystavované na veletrhu životního prostředí v Mnichově. Řada zlepšení kontejnerové stavebnice, rozdělení na několik komor, které lze vyprazdňovat samostatně - využití pro tříděný odpad.

klíčová slova: kontejnery odpadové; odpad tříděný; sběr separovaný

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

X 1.1.4 zvláštní skupiny složek - zvuk, hluk a vibrace

114 : 423 : 422 : 6535 : 2317

105. Mezinárodní den proti hluku.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 5, s. 13.

1 tab., 1 gr.

Mezinárodní den proti hluku, vyhlášený z iniciativy kanadské organizace Right to Quiet - právo na ticho. Otázky hluku v současné civilizaci jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska zdravotního a kulturního. Obsah tiskové besedy 9. 4. 1996 na MŽP ČR. Aktivity Hudebně ekologické komise České hudební společnosti v boji proti akustickému smogu. (Kontaktní adresa společnosti).

klíčová slova: beseda tisková; akce ekologické; hluk; smog akustický; hluk hudební; vliv na zdraví; A:Mezinárodní den proti hluku; O:Českáhudební společnost; O:Ministerstvo ŽP

kódy využití: 7.1.2.3.6 : 7.1.2.4.1.3 : 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

114 : 6535 : 621 : 334 : 3221

106. KOZÁK, J. - LIBERKO, M.: Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 3, příl., s. I-XVI.

Novela je výsledkem řešení grantu MŽP ČR č. 3208/93. Nahrazuje přílohu č. 1 obsaženou v Metodických pokynech vydaných v roce 1991 ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Brně. Obsahuje metodiku výpočtu hluku automobilového provozu na komunikacích a komunálních systémech, zjišťování počtu obyvatelstva a velikosti území zasažených nepřípustně vysokými hodnotami hluku silniční dopravy a měření hluku silniční dopravy. Uvádí přehled matematických vztahů pro numerické výpočty.

klíčová slova: pokyn metodický; hluk dopravní; výpočet matematický; metodika; doprava silniční; granty; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.

114 : 655 : 2242 : 635

107. KOZÁK, J. - LIBERKO, M. - BUŠ. M.: Indikátory OECD pro hluk a současné možnosti jejich zpracování.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 9, s. 3-4.

Lit. 6.

V roce 1994 vypracovala OECD spolu se Statistickým úřadem EU dotazník OECD pro složky životního prostředí včetně složky fyzikálních polí, adresovaný členským zemím. Pro oblast „hluk" (3 tabulky, popis a přijaté zásady) obsahuje zásadní indikátory a svým podrobným zpracováním ukazuje význam, který je v členských zemích hluku v ŽP věnován. Cílem dotazníku je shromáždit údaje o ŽP v členských zemích a podporovat mezinárodní harmonizaci těchto dat. Současné postupy hodnocení hluku v ČR. Možná východiska pro přiblížení k indikátorům OECD.

klíčová slova: dotazníky OECD; hluk; indikátory; ochrana proti hluku; organizace mezinárodní; O:Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

X 1.1.7 zvláštní skupiny složek - chemické látky

117 : 1173 : 11101

108. SCHRAMM, K.W.: "Dioxine". Ether von besonderer Bedeutung für Mensch und Umwelt. („Dioxin". Éter s mimořádným významem pro člověka a životní prostředí).

Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 45, 1996, č. 4, s. 31-34.

Lit. 3.

Charakteristika chemického složení dioxinu a jeho dosavadní využití včetně bojového plynu Agent Orange ve Vietnamu. Způsoby umělého i přirozeného vznikání dioxinu a charakteristika jeho zdrojů. Fyzikální a chemické vlastnosti. Výskyt ve světě živé a neživé přírody, chronologické aspekty jeho koncentrace v přírodě. Toxicita a riziko výskytu.

klíčová slova: dioxiny; výskyt v přírodě; toxicita; využití vojenské

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.1.1.

117 : 32153 : 1173

109. VÁVRA, R.: Polychlorované bifenyly.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 48.

Základní charakteristika polychlorovaných bifenylů (PCB). Obrovského rozšíření doznaly PCB díky svým výhodným technickým vlastnostem - stálosti, odolnosti vůči vysokým teplotám, dobré tepelné a nízké elektrické vodivosti a malé rozpustnosti ve vodě. Výroba a používání PCB ve světě. Nepříznivé vlastnosti PCB. Současný stav v ČR. Mnohaleté používání PCB ve velkých množstvích a často nesprávným způsobem vedlo ke globálnímu rozšíření výskytu těchto látek v životním prostředí. Toxicita PCB - možnost karcinogenních účinků PCB na člověka.

klíčová slova: bifenyly polychlorované; výroba PCB; využití PCB; vlastnosti PCB; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.3.

117 : 641

110. ŠAFAŘÍKOVÁ, M. - TESAŘOVÁ, E.: Možnosti využití cyklodextrinů při ochraně životního prostředí.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 1, s. 36-39.

2 obr., 10 lit.

Cyklodextriny (CD) a jejich deriváty jsou látky s perspektivně širokým použitím. Možnosti jejich uplatnění při ochraně životního prostředí, při environmentálních chemických analýzách, při omezování znečišťování rizikovými chemickými sloučeninami, při dekontaminacích a remediacích. Možnosti použití CD v průmyslu. Možnosti environmentálních aplikací CD. Konkrétní příklady použití těchto látek při ochraně životního prostředí.

klíčová slova: látky organické; cyklodextriny; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.3.

X 1.1.7.1 stopové prvky; jedy, těžké kovy a jiné látky zdraví škodlivé

1171 : 1111 : 1137 : 11152 : 56

111. S rostlinami proti těžkým kovům.

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 10, s. 34-35.

1 fot.

Znečištění životního prostředí těžkými kovy představuje jeden ze závažných problémů současnosti. Velké množství nejrůznějších těžkých kovů je v půdě na místě bývalých skládek. Využití rostlin pro čištění kontaminovaných půd od těžkých kovů je pro budoucnost velkým příslibem. Botanici na celém světě dnes pátrají po rostlinách, které by byly schopné sehrát roli „čističů" půd kontaminovaných těžkými kovy. Přehled druhů rostlin se schopnostmi akumulovat těžké kovy.

klíčová slova: kovy těžké; kontaminace zeminy; půda znečištěná; čištění půdy biologické; rostliny

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

1171 : 111412 : 1111 : 11763

112. SKŘIVAN, P.: Koloběh arzenu v přírodním prostředí. Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata.

Vesmír, 75, 1996, č. 5, s. 247-249.

Základní údaje o arzenu a jeho výskytu v přírodním koloběhu. Přirozené a umělé zásahy do arzénového koloběhu, některé výjimečné rysy v chování arzenu v přírodě. Uvolňování sulfidicky vázaného horninového arzenu. Vztah arzenu a zlata. Arzen v usazeninách povrchových vod. Rizika přemisťování arzenu ze sedimentárních hornin. Rizika úniku arzenu z úložišť uhelných popílků. Biometylace jako přirozený vstup těkavých sloučenin arzenu do ovzduší.

klíčová slova: arzen; vliv na ŽP; riziko ekologické; prostředí přírodní; těžba zlata

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.3.

1171 : 1130 : 1172 : 1175

113. HUBÍK, I.: Polutanty v životním prostředí.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 22-24.

1 tab.

Všeobecná kategorizace znečišťujících látek na polutanty biologicky odbouratelné a polutanty nerozložitelné. Fáze při zneškodňování tuhého odpadu a nejčastější dosud používaný způsob likvidace tekutého odpadu. Rizikovost používání velkého množství chemických látek i výluhu stopových toxických prvků ze skládek a nutnost testování nově zaváděných chemických látek. Pojednáno o některých nebezpečných polutantech, tj. o ropných produktech, rtuti, polychlorovaných bifenylech, výfukových plynech, oxidu uhličitém, uhelnatém, oxidech síry a dusíku, tenzidech a detergentech, elektrotechnickém odpadu a freonech.

klíčová slova: látky znečišťující; látky nebezpečné; zneškodňování odpadů

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

1171 : 1172 : 1113 : 1221 : 11152

114. TESAŘÍK, B.: Hrozba olova stále trvá.

Geografické rozhledy, 6, 1996/1997, č. 2, s. 62-63.

Nebezpečné olovo tvoří součást antidetonačních přídavků do motoristického benzinu, přičemž kolem 85 % zplodin olova se dostává z benzinu do ovzduší. Obsahy olova, naměřené v konkrétních vzdálenostech od frekventovaných motoristických komunikací v jednotlivých druzích rostlin.

klíčová slova: olovo; benzin; doprava silniční; rostliny; obsah olova

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

1171 : 20 : 422 : 1406

115. BÁRTOVÁ, J.: Vliv toxických látek na lidský imunitní systém.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 25, příl., s. 11.

Možné zdravotní postižení způsobené těžkými kovy. Profesionální alergie (nejčastější alergeny: sloučeniny chromu, niklu, kobaltu a rtuti). Senzibilizace závisí na koncentraci látek a době expozice. Uváděno 6 - 7 % vnímavých lidí k těmto alergenům v populaci.

klíčová slova: látky toxické; kovy těžké; vliv na zdraví; alergie

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

1171 : 4132 : 11763 : 11764 : 2317 : 631

116. ROSIVAL, L.: Najvyššie prípustné koncentrácie (NPK) chemických látok - rozvoj vedy a problémy praxe. 5. Perzistentné organické polutanty (POP).

Hygiena, 41, 1996, č. 4, s. 234-240.

Lit. 19.

Perzistentní organické polutanty jsou organické sloučeniny přírodního nebo antropogenního původu, které jsou v různém stupni odolné vůči chemické a biologické degradaci. Charakterizuje je nízká rozpustnost ve vodě a vysoká rozpustnost v tucích (bioakumulace). Dostávají se do prostředí v nízkých koncentracích pohybem povrchových vod a jsou částečně prchavé, dostávají se do velkých vzdáleností v atmosféře a způsobují globální distribuci. Všechny živé organismy jsou tak dlouhodobě exponované. Z těchto rizik vyplynuly národní, regionální a mezinárodní iniciativy na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.

klíčová slova: látky chemické; sloučeniny organické; koncentrace přípustné; látky škodlivé; znečištění ovzduší; znečištění vody

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

1171 : 6522 : 117632

117. MIKL, P.: Odstraňování „VOC" adsorpcí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 24-26.

5 tab.

Emise látek VOC (Volatile Organic Compounds - těkavé organické sloučeniny) jsou hrozbou pro celou planetu. Jejich vliv na ozonovou vrstvu, karcinogenní účinky a tvorba přízemního ozonu, zejména v městské zástavbě jsou již dlouho známy. Přes tyto skutečnosti se stále ČR nepřipojila k Protokolu o omezování emisí těkavých organických sloučenin. Hlavní zdroje VOC. Adsorpční techniky pro zachycení VOC. Fyzikálně technické parametry při návrhu adsorpce. Příklad technického řešení adsorpce.

klíčová slova: látky těkavé; emise; vliv na ŽP; odstraňování látek těkavých; adsorpce

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.7.2 ropa a ropné produkty; plasty; zemní plyn; bioplyn

1172 : 312 : 32161 : 1311 : 334

118. MUSIL, L.: Vytápění zemním plynem přináší pohodu do domácnosti.

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 24-26.

Za 150 let používání plynu byla vybudována rozsáhlá síť odběratelů - např. více než 60 % domácností odebírá zemní plyn. Nabídka plynových topidel a kotlů na našem trhu. Příprava teplé užitkové vody. Na co by zákazník neměl zapomenout při výběru plynového spotřebiče. Hospodárné a bezpečné využívání topných plynů. Důležité zásady pro uživatele plynového spotřebiče.

klíčová slova: vytápění; plyn zemní; spotřebiče domácí

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

1172 : 3214 : 32142 : 12151

119. FEDA, J.: Mořské plošiny. Výzva vědě a ekologii.

Vesmír, 75, 1996, č. 3, s. 131-133.

Technologická charakteristika naftových plošin, s jejichž pomocí se čerpá ropa ze dna Atlantického oceánu. Atlantik a světové oceány jako zdroj minerálních surovin. Vývoz naftových plošin v Atlantiku od 40. let do současnosti, jejich ekonomická a ekologická bilance. Charakteristika pilotového (hloubkového) a plošného zakládání naftových plošin. Ekologická bezpečnost provozu plošin.

klíčová slova: ropa; zařízení těžební; plošiny naftové; bezpečnost ŽP; G:oceán Atlantický

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.4.

1172 : 3216 : 334 : 1311

120. POŽIVIL, J. - STLUKA, P.: Expanzní turbíny jako zdroj „čisté" elektrické energie.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 6-7.

1 obr., 5 lit.

Zemní plyn se z ekonomických důvodů dopravuje na větší vzdálenosti potrubím při vysokém tlaku. V místě spotřeby, resp. při přechodu se jeho tlak musí redukovat. Energie stlačeného plynu se může využít k výrobě elektrické energie při redukci tlaku v expanzní turbíně. Princip činnosti expanzních turbín. Údržba, servis a náhradní díly. Rozšíření výroby elektrické energie tímto způsobem v ČR.

klíčová slova: výroba elektřiny; zařízení technická; technologie vhodné; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.5.

1172 : 334 : 3216 : 11763

121. MUSIL, L.: Použití zemního plynu a životní prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 27-28.

Výrobní postupy a způsoby využívání dostupných energetických zdrojů negativně působí jak na stav ovzduší, tak na tvář krajiny. V porovnání s ostatními palivy vzniká nejméně oxidů dusíku při spalování zemního plynu. Zemní plyn a jeho vliv na skleníkový efekt. Cesty k omezení oxidu uhličitého.

klíčová slova: spalování plynu zemního; technologie vhodné

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

1172 : 4200 : 425 : 1173

122. Konec zeleného snu.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 6, s. 28-29.

Bezolovnatý benzin měl být záchranou pro městské ovzduší. Měl být také levnější. Nyní se však ukazuje, že nejenže znečišťuje životní prostředí stejně jako tradiční pohonné hmoty, ale že je dokonce karcinogenní; navíc i jeho cena stále stoupá. (Podle: PANORAMA, EPOCA, Milán).

klíčová slova: benzin bezolovnatý; hmoty pohonné; látky karcinogenní

kódy využití: 7.1.3.0.2.

1172 : 422 : 1111 : 111411 : 111412

123. SRNSKÝ, S.: Nebezpečí ropných látek.

EKOjournal, 5, 1996, č. 2, s. 11-14.

Lit. 5.

Definice ropných látek, ohrožení osob ropnými látkami, nebezpečí výbuchu, biologická dráždivost, nebezpečí emisí ropných látek, škodlivost emisí VOC, nebezpečí úniků ropných látek do terénu pro zvířata a rostlinstvo. Podrobný popis chování ropných látek v horninovém prostředí, v podzemních a povrchových vodách.

klíčová slova: látky nebezpečné; látky ropné; riziko látek znečišťujících; vliv na zdraví; vliv na ŽP

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.2.1.

1172 : 4281 : 12151 : 623

124. HOLLOWAY, M.: Sounding Out Science. (Ke slovu přichází věda).

Scientific American, 275, 1996, č. 4, s. 82-88.

Pozorování, výzkum a dokumentace regenerace aljašského pobřeží sedm let po havárii ropného tankeru Exxon Valdez, při níž uniklo do moře celkem 37 000 tun ropy a bylo zamořeno 1 750 km pobřeží. Charakter postižení přírodního prostředí jako celku a jednotlivých živočišných a rostlinných druhů. Stručné dějiny úsilí o výzkum a nápravu této katastrofy, vynakládané finanční prostředky a jejich využití. Tempo a způsob obnovování narušené biodiverzity v pobřežním pásmu.

klíčová slova: havárie ropné; moře; znečištění prostředí přírodního; hodnocení důsledků; regenerace; tanker Exxon Valdez; G:pobřeží aljašské

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

1172 : 4281 : 3221 : 1311

125. SRNSKÝ, S.: O ropných haváriích a jejich příčinách.

EKOjournal, 5, 1996, č. 11, s. 11-13.

2 tab.

Podstata, počty a dlouhodobý vývoj ropných havárií na území ČR od roku 1967 do roku 1993. Rozdělení havárií podle subjektivních a objektivních příčin; následky havárií. Ropné havárie při dopravě. Způsoby předcházení havárií.

klíčová slova: R.1967-1993; havárie ropné; opatření preventivní; opatření protihavarijní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

X 1.1.7.5 detergenty

1175 : 1171 : 425 : 3215

126. ŠŤASTNÁ, J.: Není všechno růžové… Pohled na situaci dobrovolné dohody z druhé strany.

EKOjournal, 5, 1996, č. 6, s. 7.

Rozhovor se zástupcem Chemopharmy Ústí n. Labem (výrobce zeolitů). Neutěšená situace ve výrobě pracích prášků, v nichž by měly být polyfosfáty nahrazeny zeolity. V důsledku tzv. „dobrovolné dohody" výrobců prášků s MŽP ČR ke snižování obsahu polyfosfátů nedochází. Ekonomická informace o dovozu zeolitů. Zeolity našeho původu jsou levnější, výrobu pracích prášků neprodražují.

klíčová slova: prostředky prací; výroba; technologie zpracování; fosforečnany; snižování obsahu; zeolit; ekonomika surovin; O:Chemopharma

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1.

1175 : 421 : 422 : 53

127. HEJZLAROVÁ, V.: Jak si vybrat prací prášek?

Bulletin Rosy, 1996, červen, s. 4-6.

Vysvětlení k letáčku vydávaného od r. 1992 každoročně Rosou a Veronicou u příležitosti Dne Země se zaměřením na „ekologickou šetrnost" pracích a čistících prostředků (letáček je vždy inovovanou přílohou bulletinu). Složitost hodnocení vlivu těchto prostředků na životní prostředí s ohledem na množinu aspektů, kterých je třeba při hodnocení použít. Pojednáno o vybraných kritériích: obsah fosforu, biologická rozložitelnost tenzidů; obsah plnidel, bělidel, optických zjasňovadel a parfémů.

klíčová slova: informace pro spotřebitele; prostředky prací; vliv na ŽP; fosforečnany; biodegradabilita; A:Den Země; O:ROSA; O:Veronica

kódy využití: 7.1.3.0.2.

1175 : 672 : 3215

128. KŘIVOHLÁVEK, P.: Simple green: ekologický průmyslový detergent.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 20-21.

2 fot.

Průmyslový univerzální čistící přípravek Simple green je vyroben z netoxických přírodních materiálů, je nejedovatý, nehořlavý a nevýbušný, neabrazivní, neiontičný a velmi dobře biologicky odbouratelný, rozpouští oleje, ropné deriváty a mastnoty. Příklady použití v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, při likvidaci ropných havárií, kontaminované zeminy a kapalin. Uvedeny adresy výrobce a generálního distributora přípravku.

klíčová slova: výrobky ekologické; detergenty

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.7.6 emise, imise, transmise, znečišťující látky, cizorodé látky

1176 : 11221 : 1172 : 32168

129. ZEMAN, J.: Komplexní emisní náročnost pohonů aut.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 23-25.

2 tab., 1 lit.

Kromě emisí z vlastního provozu aut nelze podceňovat ani emise nepřímé, provázející těžbu a výrobu pohonných hmot a energií pro auta. O analýzu komplexních emisí automobilové dopravy se pokusila studie, jejíž závěry mohou být podstatné i pro ČR. Studie zkoumá emise sedmi druhů pohonů lehkých užitkových vozidel - benzinu, reformulovaného benzinu, zemního plynu, zkapalněného ropného plynu, elektřiny, ethanolu a methanolu. Rozbor očekávaných měrných emisí úplného palivového cyklu analyzovaných pohonů osobních aut v USA v roce 2000. Specifika České republiky.

klíčová slova: studie; analýza emisí; emise plynů výfukových; hmoty pohonné; výroba; G:USA; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.4.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.2.1.

1176 : 1172 : 11215 : 641

130. KRAYZEL, Z.: Ochrana ovzduší u čerpacích stanic pohonných hmot v ČR [III.].

Planeta’96, 4, 1996, č. 8, s. 15-17.

Rozbor problematiky měření emisí škodlivých látek pohonných hmot u čerpacích stanic, stanovení a ověření provozních parametrů technologií a pokus o návrh dalšího postupu v těchto otázkách, protože platné předpisy jsou zde příliš obecné a na ČSHP je nelze aplikovat bez úprav.

klíčová slova: stanice čerpací benzinové; hmoty pohonné; emise látek škodlivých; metody měření emisí; měření autorizované

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

1176 : 11763 : 334

131. Možnosti odstranění emisí oxidu uhličitého.

EKOjournal, 5, 1996, č. 1, s. 19.

Lit. 1.

Technologické možnosti zachycování či zneškodňování emisí oxidu uhličitého k zamezení jeho působení v atmosféře a ukládání do vytěžených ložisek ropy, do oceánu nebo prostřednictvím fotosyntézy do dřevní hmoty lesa. Příklady jednotlivých technologií používaných ve světě: zachycování oxidu uhličitého unikajícího z komínů elektráren s použitím absorbčních činidel na bázi aminů; zplynování uhlí s následným využitím plynové turbíny.

klíčová slova: snižování znečištění; odstraňování emisí; emise oxidu uhličitého; technologie

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.2.5.

1176 : 1213 : 138 : 15904

132. KRANKINA, O.N.: Carbon Storage and Sequestration in the Russian Forest Sector. (Ukládání uhlíku v ruských lesích).

Ambio, 25, 1996, č. 4, s. 284-288.

Tab., 48 lit.

Závěry konference v Rio de Janiero o zřizování přírodních depozitářů skleníkových plynů a reflexe těchto závěrů v Rusku. Analýza dosavadních dat o uhlíkové rovnováze v ruských lesích, vysvětlení základních nejasností v těchto datech, zhodnocení dosavadních trendů ve vývoji lesních porostů v Rusku z hlediska uhlíkové rovnováhy, slibné perspektivy ohledně schopnosti ruských lesů absorbovat emise oxidů uhlíku.

klíčová slova: plyny skleníkové; oxidy uhlíku; rovnováha uhlíková; porosty lesní; G:Rusko

kódy využití: 7.1.2.6.1.2.

1176 : 1213 : 152 : 656 : 637

133. SCHWARZ, O.: Co padá na les? Metody měření atmosférické depozice.

Krkonoše, 29, 1996, č. 8, s. 8-9.

1 obr., 3 fot.

Celková atmosférická depozice jako měřítko intenzity vstupu emisí do lesního ekosystému je údajem nezbytným pro určení půdních změn, změn v přízemní vegetaci i pro určení příčin změn zdravotního stavu lesního porostu. Při jejím měření nejsou zjišťovány pouze látky toxické a látky způsobující okyselení půdy, ale i další tzv. ekologicky aktivní látky, mezi které patří i živiny. V dosud ukončených etapách měření byla zjištěna velikost atmosférické depozice jednotlivých ekologicky aktivních látek v závislosti na poloze lokality vzhledem ke zdrojům imisí, na poloze v anemoorografických systémech a na dřevinné skladbě vždy v kombinaci s měřením na volné ploše.

klíčová slova: lesy; ekosystém lesní; depozice atmosférická; imise; metody měření

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

1176 : 1311 : 1321 : 11763 : 3221 : 3215

134. Emise hlavních látek znečišťujících ovzduší v regionech České republiky v roce 1994.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 4, s. 15-17.

10 tab.

Uvedeny hodnoty celkových emisí hlavních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů dle kategorií zdrojů znečišťování ovzduší získané ČHMÚ pro: hl. m. Prahu, středočeskou, libereckou, chomutovskou, plzeňskou, českobudějovickou, královéhradeckou, brněnskou, olomouckou a ostravskou oblast. Znečištění ovzduší v Praze dosahuje úrovně kriticky znečištěných průmyslových oblastí severních Čech a severní Moravy a v některých ukazatelích je i převyšuje. Na kritickém stavu se podílí především velké množství emisí ze stacionárních zdrojů spalujících tuhá paliva pro vytápění (tuhé látky, oxid siřičitý) a narůstající automobilová doprava. (Údaje z publikací: Stav životního prostředí v jednotlivých oblastech ČR).

klíčová slova: R.1994; znečištění ovzduší; emise látek znečišťujících; hodnoty; regiony; zdroje znečištění stacionární; oblasti průmyslové; města; publikace ekologické; údaje statistické; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

1176 : 152 : 637

135. HOUGHTON, R.A.: Converting Terrestrial Ecosystems from Sources to Sinks of Carbon. (Suchozemské ekosystémy se schopností zvýšené absorpce uhlíku z primárních zdrojů).

Ambio, 25, 1996, č. 4, s. 267-272.

1 gr., tab., 46 lit.

Redukce tzv. skleníkových plynů jako jeden z urgentních úkolů současné civilizace. Pozornost se soustřeďuje na problém produkce oxidů uhlíku jako nejdůležitější složky skleníkových plynů. Redukce spočívá nejen v omezení produkce a využívání fosilních paliv, ale současně také ve vytváření podmínek pro opačný efekt, tj. pro absorpci. Mezi základní podmínky patří: omezení likvidace lesních porostů, rozšiřování zalesněných ploch, rozšiřování „lapačů" uhlíku, rozšířené využívání dřeva jako paliva.

klíčová slova: plyny skleníkové; oxidy uhlíku; absorpce uhlíku; porosty lesní

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

X 1.1.7.6.3 znečištěné ovzduší (imise v ovzduší)

11763 : 1113 : 117632 : 117631

136. FABIAN, P.: Kohlenstoffdioxid und andere Treibhausgase: Luftverschmutzug und ihre Klimawirksamkeit. (Oxid uhličitý a další skleníkové plyny: znečištění ovzduší a jeho působení na klima).

Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 45, 1996, č. 2, s. 2-13.

Tab., gr., 87 lit.

Hlavní plynné složky pozemské atmosféry podle přírodního a umělého původu. Přirozené zdroje ozonu a podíl průmyslu na jeho redukci. Výklad problematiky ozonové díry. Klimatické důsledky změn v pohybu stratosférického ozonu. Fenomen fotosmogu a jeho vliv na troposférický ozon. Problematika skleníkového efektu. Souvislost vývoje ovzduší a globálního klimatu planety.

klíčová slova: znečištění ovzduší; oxid uhličitý; plyny skleníkové; ozon stratosférický; ozon troposférický; efekt skleníkový; klima; smog

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.1.

11763 : 1173 : 21 : 2317

137. KOTĚŠOVEC, F. - BRYNDA, J.: Úmrtnost v oblastech s rozdílnou úrovní znečištění ovzduší.

Hygiena, 41, 1996, č. 4, s. 195-201.

6 gr., 7 lit.

K hodnocení vztahu úrovní znečištění ovzduší za období 1982 - 1994 byla použita metoda nepřímé standardizace dat, jmenovitě index SMR. Bylo zjištěno, že v okrese Teplice a v ostatních pánevních okresech je úmrtnost významně vyšší než v průměru v ČR. Naproti tomu v Praze byla nalezena úmrtnost významně nižší, srovnatelná s okresy s nízkou úrovní znečištění ovzduší. V okrese Prachatice (okres s nízkou úrovní znečištění ovzduší) byla naopak zjištěna úmrtnost vyšší než v průměru v ČR. Z předložených výsledků vyplývá, že znečištění ovzduší není rozhodujícím faktorem ovlivňujícím úmrtnost. Jeho vliv však nelze vyloučit, což dokazují vysoké koncentrace toxických, mutagenních a karcinogenních látek, které byly zjištěny v ovzduší územních celků s vysokou úrovní znečištění ovzduší.

klíčová slova: R.1982-1994; ovzduší znečištěné; vliv na zdraví; úmrtnost; regiony; G:ČR; G:okres Teplice; G:Praha; G:okres Prachatice

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

11763 : 138 : 4200 : 622 : 641

138. SLOCOCK, B. - SOWINSKI, M.: Regional Management of Industrial Pollution in Eastern Europe: Air Quality in Katowice Province, Poland. (Regionální řešení průmyslového znečištění ve východní Evropě: kvalita ovzduší v katovickém vojvodství v Polsku).

European Environment, 6, 1996, č. 1, s. 21-27.

Charakteristika ekologických škod způsobených komunistickými režimy ve východní Evropě. Hlavní příčinou těchto škod byla extenzívní industrializace, bezohledná vůči životnímu prostředí. Klasickou ukázkou tohoto přístupu je hornoslezský region, konkrétně katovické vojvodství. Přehled průmyslového vývoje této oblasti od 19. století. Schopnost současné polské vlády řešit krizovou situaci v Katovicích: celostátní a regionální dispozice.

klíčová slova: škody ekologické; vývoj politický; znečištění průmyslové; politika regionální; G:Evropa východní; G:Polsko; G:Katovice

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

11763 : 2317

139. Nebezpečný vzduch.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 3, s. 34-35.

V celém světě ohrožuje vzduch ve velkých městech zdraví obyvatel. Jaké jsou rizikové faktory, jaká nebezpečí nám hrozí a jak se jim můžeme bránit. (Podle GIOIA, Milán).

klíčová slova: znečištění ovzduší; města; faktory rizikové; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.0.3.

11763 : 657 : 2315 : 632

140. LIPSKÝ, Z.: Snížení emisí do ovzduší.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 26.

1 tab.

Evropská informační agentura o životním prostředí oznámila snížení emisí do ovzduší. Výsledky se týkají zjištění stavu a trendů vývoje vypouštění 8 hlavních atmosférických polutantů v 15 zemích Evropské unie. Tyto polutanty způsobují řadu ekologických problémů v evropském i globálním životním prostředí: okyselení půd a povrchových vod, poškození a hynutí lesů, úbytek stratosférického ozónu, fotochemický smog ve městech i změnu podnebí s tendencí globálního oteplování. Zároveň agentura publikovala první výsledky systematického sledování kvality vody v největších řekách v zemích Evropské unie. Cílem bylo zjistit stav a trendy vývoje čtyř hlavních složek znečištění vody - organických látek, čpavku, fosforu, dusičnanů.

klíčová slova: informace o ŽP; stav ŽP; látky znečišťující ovzduší; kvalita vody říční; O:Evropská agentura ŽP; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.7.6.3.1 smog

117631 : 1176 : 11763 : 2235 : 631

141. Hodnocení činnosti smogových regulačních systémů České republiky v zimní sezóně 1995 - 1996.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 8, s. 4-9.

Informace analyzuje meteorologickou situaci v době zvýšených přízemních koncentrací znečišťujících látek, přízemní imisní situaci, vyhlášené signály smogových regulačních systémů (SRS), činnost České inspekce ŽP a na základě zjištěných skutečností hodnotí činnost systémů. Z vývoje smogových situací a rozptylových podmínek v průběhu posledních šesti let se potvrzuje trend postupného snižování zavažnosti smogových situací - především jako důsledek trvalého poklesu emisí. Imisní situace v jednotlivých oblastech ČR s provozem smogového regulačního systému v sezóně 1995 - 1996 (Praha, Ostravsko, Mělnicko).

klíčová slova: R.1995-1996; systém smogový regulační; hodnocení; situace smogová; emise látek znečišťujících; O:Česká inspekce ŽP; G:Praha; G:Ostravsko; G:Mělnicko

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3.

117631 : 656 : 2317

142. Elektrosmog houstne.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 3, s. 24-26.

3 fot.

Elektronický smog šíří vedení o vysokém napětí, rozhlasové a televizní vysílače, radary, elektrické spotřebiče v domácnostech a v poslední době zejména mobilní telefony. Jakým způsobem je zatěžován lidský organismus. (Podle STERN, Hamburk).

klíčová slova: smog elektromagnetický; elektrotechnika; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

X 1.1.7.6.3.2 ozon

117632 : 109 : 11763 : 11225

143. SLANINA, Z.: Ozónový plášť.

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 1, s. 35.

1 obr.

V roce 1995 byla udělena Nobelova cena za chemii kolektivu autorů za objasnění a vysvětlení mechanismů oslabování ozonového pláště a vzniku ozonové díry. Příčiny úbytku ozonu, nový fenomén odbourávající ozon. Definice ozonové díry, souvislost s leteckým provozem.

klíčová slova: ozon; díra ozonová; výzkum atmosféry; cena Nobelova; doprava letecká; vliv na ŽP

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

117632 : 11123 : 621 : 657

144. HŮNOVÁ, I.: Znečišťování ovzduší [3.]. Ozon v atmosféře.

Biologie-chemie-zeměpis, 5, 1996, č. 2, s. 49-52.

1 obr.

Význam ozonu v atmosféře, grafické vyjádření změn jeho koncentrace v atmosféře v letech 1969 - 1988 (postupné snižování jeho koncentrace ve stratosféře a nárůst v troposféře). Antropogenní a další vlivy vedoucí ke vzniku ozonové díry nad Antarktidou a ve středních zeměpisných šířkách obou polokoulí. Vliv zvýšeného podílu určitých vlnových délek UV záření, které se dostává v důsledku ubývání stratosférického ozonu k zemskému povrchu, na lidské zdraví, vitalitu přirozených ekosystémů a na výnosy zemědělských plodin. Mezinárodní aktivity cílené k ochraně ozonové vrstvy, úmluvy a monitoring.

klíčová slova: R.1969-1988; ozon v atmosféře; ozon stratosférický; ozon troposférický; vliv záření UV; ochrana vrstvy ozonové; úmluva mezinárodní; monitorování ovzduší

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

117632 : 1113 : 2315 : 654

145. LAŠTOVIČKA, J. - MLCH, P.: Cirkulace působí na ozonovou vrstvu.

Vesmír, 75, 1996, č. 7, s. 409.

Chemická likvidace ozonu chlorem a bromem z freonů jako hlavní zdroj ubývání ozonu v atmosféře. Vývoj úbytku ozonu v naší zeměpisné šířce, kde se k prvnímu důvodu přidávají ještě další faktory, které lze identifikovat za pomoci modelů průměrného profilu ozonu, které řeší otázku závislosti úbytku ozonu na geografické délce. Fenomen tzv. lamin a jejich souvislosti s cirkulací ozonu v atmosféře.

klíčová slova: ozon; freony; snižování ozonu; problematika globální; modelování

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

117632 : 1113 : 422 : 53

146. MRÁZEK, P.: Ozonový happening.

EKOjournal, 5, 1996, č. 4, s. 7-8.

1 gr.

Stručné hodnocení ozonové problematiky v atmosféře a vliv na zdraví zvířat včetně lidské populace. Upřesňující výklad vzniku ozonu, zdůvodnění některých tradovaných nepravdivých výroků. Původ destrukce ozonu. Zředění ozonu prouděním v cirkumpolární atmosféře, vznik tzv. „ozonové díry"; vztah chlóru vzniklého antropogenní a vulkanickou činností k množství ozonu. Stav ozonové vrstvy v roce 1995 - graf.

klíčová slova: ozon v atmosféře; vrstva ozonová; stav vývoje; díra ozonová; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

117632 : 138 : 421 : 4200

147. Russia Introduces Quotas on Ozone-Depleting Substances. (Rusko zavádí kvóty na látky poškozující ozon).

Europe Environment, 1996, č. 474, s. I/7.

Ruské ministerstvo životního prostředí zavedlo od března 1996 nové kvóty, omezující produkci a regulující import a export látek negativně působících na ozonovou vrstvu. V roce 1996 má být produkce těchto látek snížena na 52 700 tun, z toho 29 100 tun bude určeno pro domácí trh, 3 200 tun pro export do zemí bývalého Sovětského svazu a 20 400 pro export mimo území SNS.

klíčová slova: R.1996; ochrana vrstvy ozonové; látky poškozující vrstvu ozonovou; opatření regulační; G:Rusko

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

X 1.1.7.6.3.4 kyselý déšť

117634 : 627 : 1311 : 12112

148. HRUŠKA, J. - MOLDAN, F. - KRÁM, P.: Vliv kyselého deště na povrchové vody.

Vesmír, 75, 1996, č. 7, s. 373-376.

Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese z hlediska tzv. kyselé atmosférické dekompozice (kyselý déšť), v níž, alespoň v českém případě, hraje primární roli kyselina sírová. Další faktory, které rozhodují o stupni okyselení půdy. Modelování průběhu okyselování a jeho charakteristika v regionu západních Čech. Odhady budoucího vývoje.

klíčová slova: deště kyselé; vliv na ŽP; znečištění vody povrchové; modelování ŽP; G:Čechy západní; G:CHKO Slavkovský les

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

X 1.1.7.6.4.3 eutrofizace vod

117643 : 111412 : 633 : 6533

149. JIRKOVSKÝ, P. - GELNÝ, J.: Potřebujeme zákon omezující složení pracích a čistících prostředků?

EKOjournal, 5, 1996, č. 10, s. 11-14.

3 tab., 2 gr.

Eutrofizace - celosvětový vodohospodářský problém. Nežádoucí vliv fosforu a dusíku z různých sloučenin na kvalitu povrchové vody. Eutrofizace provázená masovým výskytem sinic a řas. Vliv na zařízení v úpravnách vod i na zdraví člověka. Zdroje fosforu v tocích, bilanční údaje z domácností, průmyslu a ze zemědělství. Složení pracích prášků, význam ve fosfátové kontaminaci. Bezfosfátové detergenty; zeolity. Stávající legislativní ochrana jakosti vod před fosfáty u nás a v zahraničí. Možnosti eliminace přístupu fosforu do toků.

klíčová slova: eutrofizace vod povrchových; ochrana vod; legislativa ŽP

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

X 1.1.7.7 radioaktivní látky a RA záření

1177

150. Čtyřicet let peripetií kolem zákazu jaderných testů.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 3, s. 7.

1 fot.

Jaderné testy, které od června roku 1945 vykonaly jaderné velmoci - celkem 2045 (tj. v uplynulých padesáti letech se v průměru každý devátý den uskutečnil jaderný test). Historický přehled konkrétních akcí v úsilí o uzavření smlouvy o zákazu zkoušek jaderných zbraní. Čtyři body, které zůstávají sporné i v případě zásadního souhlasu zúčastněných zemí na úplném zákazu jaderných testů.

klíčová slova: bezpečnost jaderná; zbraně jaderné; zákaz používání

kódy využití: 7.1.3.0.2.

1177 : 1112 : 1271 : 422

151. PALEČEK, S.: Radon - úhel dopadu.

Planeta’96, 4, 1996, č. 7, s. 49-50.

5 obr., 5 lit.

Hlavní zdroje radonu a jeho radiační zátěž na obyvatelstvo. Podružné, vedlejší děje a jejich kladné účinky na prostředí. Úloha radonu v tvorbě ionizovaného prostředí - příčiny terapeutických úspěchů tzv. meteotropních chorob. Pozitivní ionizující účinky.

klíčová slova: radon; zátěže radiační; účinky ionizující; lékařství

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.1.

1177 : 32165 : 2317

152. VERGER, P. - BARD, D.: Dix ans aprés Tschernobyl. (Deset let po Černobylu).

La Recherche, 1996, č. 286, s. 28-30.

Lit. 2.

Připomenutí černobylské jaderné havárie v dubnu 1986, její charakteristika, příčiny a důsledky pro západní regiony bývalého Sovětského svazu, tj. Ukrajinu, Bělorusko a západní Rusko. Způsoby a metody likvidace důsledků havárie. Dávky jaderného ozáření a jejich distribuce v jednotlivých evropských zemích. Dlouhodobé důsledky černobylské havárie pro zdravotní stav obyvatelstva východní Evropy, znatelný především v obrovském nárůstu nádorových onemocnění.

klíčová slova: R.1986; havárie JE; důsledky havárie; záření radioaktivní; vliv na zdraví; nemoci z ozáření; G:JE Černobyl; G:Rusko; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3.

1177 : 4281 : 32165 : 11105 : 1173

153. CHESSER, R. - BAKER, R.: La vie sauvage a Tschernobyl. (Život ve volné přírodě u Černobylu).

La Recherche, 1996, č. 286, s. 30-31.

Analýza přírodní fauny v oblasti Černobylu a charakteristika genetických mutací, ke kterým u této fauny dochází v důsledku jaderné havárie z roku 1986. Celkové postižení životního prostředí v oblastech zasažených jaderným spadem. Perspektiva konzervace poškozených genetických fondů divoké fauny. Možnosti komplexního chápání souvislostí mezi jadernou reakcí a změnami genotypů ve volné přírodě.

klíčová slova: R.1986; havárie JE; spad radioaktivní; mutagenita; vliv na přírodu; vliv na ŽP; vliv na organismy; G:JE Černobyl

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.1.

X 1.1.8.1 potraviny, nápoje; léky; pitná voda viz 1.1.1.4.2

1181 : 422 : 2312

154. JOHNSON, J.C. - GRIFFITH, D.C.: Pollution, Food Safety, and the Distribution of Knowledge. (Znečištění, bezpečná strava a rozptýlené vědomosti).

Human Ecology, 24, 1996, č. 1, s. 87-108.

Tab., gr. čet., 33 lit.

Znečištění jako faktor provázející potraviny na jejich cestě z přírodního prostředí až na lidský jídelníček - tento faktor se ve stále větší míře týká i tzv. zdravé stravy, tj. zeleniny, ovoce, ryb apod. Paradoxy kampaně za zdravou stravu. Soustřeďování na stále populárnější potraviny, pocházející z moře a postoj různých etnických a kulturních skupin k tomuto tématu. Schopnost těchto skupin zhodnotit a respektovat roli faktoru znečištění. Výzkumné metody a modely používané v této oblasti (komparace a ankety).

klíčová slova: výživa; potraviny; požadavky na kvalitu; znečištění potravin; výzkum; metody průzkumu

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.1.

1181 : 422 : 4200 : 2236

155. POLÁČKOVÁ, K.: Jste alergičtí na petunie? Tak pozor na sóju!

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 4, s. 13.

2 fot.

Informace o snaze amerického chemického koncernu Monsanto distribuovat na evropský trh genově zmanipulovanou sóju a o nebezpečí, které z toho vyplývá. Snaha Greenpeace o včasnou osvětu veřejnosti a úsilí o to, aby se na trhu neobjevily žádné potraviny s genově zmanipulovanou sójou.

klíčová slova: potraviny; genetika; akce protestní; organizace nevládní; O:Greenpeace

kódy využití: 7.1.3.0.2.

X 1.1.8.5 obaly

1185 : 422 : 63912

156. LEŠIKAR, M.: Papír a kulturnost prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 40.

Papír je významným informačním médiem, stejně tak jako obalovým materiálem, či hygienickou nezbytností s výhodou snadné recyklovatelnosti. Zajištění výroby papírové soupravy na odstraňování psích exkrementů firmou FEDOG a firmou SEPAP. Souprava oceněna jako Obal roku 1995. Od IV. 1996 bylo tomuto výrobku propůjčeno oprávnění jakosti CZECH MADE. Přístup zastupitelstev měst a městských úřadů k řešení problematiky distribuce souprav.

klíčová slova: papír; obaly; značení výrobků

kódy využití: 7.1.3.0.2.

1185 : 63912 : 6539

157. SEQUENS, T.: Na úsvitu doby plechovkové.

EKOjournal, 5, 1996, č. 4, s. 11-14.

6 tab.

Výhody hliníkových obalů (plechovek): nižší hmotnost, menší náročnost na skladovací prostory, velké procento úspěšnosti recyklace (65 %). Problematika vybudování tzv. integrovaného zálohového a recyklačního systému. Zákon o odpadech. Náročnost ekonomického zajištění sítě výkupních automatů. „Plechovkové nápoje" - skleněné pivní láhve, součást národní kultury.

klíčová slova: obaly na tekutiny; obaly hliníkové; recyklace obalů; technika obalová; obaly vratné; vývoj cen

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.3.

X 1.1.8.7 hračky

1187 : 212 : 421 : 422

158. Zvýšení bezpečnosti hraček a rozbor příčin úrazů dětí hračkami.

Děti a my, 26, 1996, č. 2, s. 20-21.

2 tab.

Při rozboru rizik se vychází z konstrukce hraček, věku dítěte a dlouholetých poznatků, mj. zakotvených v normativní základně každého státu (chrastítka, kousací kroužky, hračky dřevěné, hračky z textilních materiálů, hračky pryžové a hračky z plastu). Možnosti poškození zdraví vlivem nevhodného chemického složení hračky. Na lidský organismus působí negativně zejména antimon, arsen, barium, kadmium, chróm, olovo, rtuť a selen.

klíčová slova: bezpečnost výrobků; hračky; složení chemické; působení toxické; vliv na zdraví dětí

kódy využití: 2.2.1 : 7.1.3.0.2.

X 1.2.1.0.1 území nadregionální (např. tropy, Arktida)

12101 : 4281 : 4200 : 138

159. KASPERSON, J.X.: Regions at Risk. Exploring Environmental Criticality. (Rizikové regiony. průzkum kritického stavu ekologie).

Environment, 38, 1996, č. 10, s. 4-15+26-29.

Tab., 46 lit.

Kritické ekologické zóny na zeměkouli, jejich charakteristika (Amazonie, Východní Sundy, Ukambani - Keňa, střední Himaláje - Nepál, plošina Ordos - Čína, Aralské jezero - střední Asie, Llano Estacado - USA, mexický bazén, Severní moře) a důvody, proč jsou tyto zóny považovány za mimořádně kritické. Definice kritické environmentální zóny.

klíčová slova: zóny ekologické kritické; zóny zemské; území zatížená; G:Země

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

X 1.2.1.0.5 volná krajina (kulturní, zemědělská apod.) jako celek

12105 : 1223 : 125 : 43 : 4281

160. CÍLEK, V.: Debilus loci? Česká krajina dnes.

Vesmír, 75, 1996, č. 2, s. 97-100.

Reakce na řadu kolokvií, věnovaných problematice krajiny (Česká krajina dnes, Krajina jako domov, Krajina českého domova). Téma krajiny souvisí nějakým způsobem s řadou vědeckých oborů a dotýká se literatury i krásných umění. Krizové prvky ve vztahu mezi městem a venkovem: město se stěhuje na venkov, zatímco vzdálenější venkovské lokality se vylidňují.

klíčová slova: krajina; literatura; umění; města; venkov; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.2.2 : 7.1.2.3.4 : 7.1.2.3.5 : 7.1.2.4.1.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.1.3.

12105 : 1311 : 1583 : 12106

161. CÍLEK, V.: Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 9, s. 259-265.

11 obr., 10 lit.

Hlavním tématem článku je konstatování, že naše země je malá a konečná, a že z ní každým rokem ukrajujeme další a další pozemky. Ztráta krajiny pak znamená nejenom např. snížení druhové diverzity, ale i ztrátu nějakého stabilizujícího prvku společnosti. Hospodaření s prostorem krajiny. Hierarchie horizontů. Krajina jako odkladiště polofunkčních věcí. Tvorba postindustriální krajiny. Bude zřízen geologický park Čertovy schody?

klíčová slova: krajina; vývoj krajiny; stabilita krajiny; biodiverzita; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.

12105 : 1311 : 625 : 426

162. LÍBAL, D.: Náměty k hodnocení krajiny.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 9, s. 278-279.

Velmi účelná cesta ke komplexnímu vyhodnocení krajinných souborů v rámci celé České republiky, souběžně s aplikací hodnocení památkového je komplexní zhodnocení celého území a jeho rozčlenění do několika kategorií. Doporučována je klasifikace území do čtyř kategorií.

klíčová slova: krajina; hodnocení; kategorizace území; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

12105 : 15903 : 15904 : 15905 : 15906 : 1311 : 138

163. KOPECKÁ, V.: Krajina očima ekologů.

Vesmír, 75, 1996, č. 4, s. 223-224.

Mp. čet.

Snaha o nalezení univerzálního klíče souběžného výkladu různých vlastností krajiny od geologie až po lidskou civilizaci. Lidské působení na krajinu je svého druhu interpretací krajiny. Legislativní rámec interpretace krajiny. Statistické údaje o historickém vývoji české krajiny: vývoj různých krajinných typů. Výzkum krajiny v rámci projektu Evropské ekologické sítě (EECONET), probíhajícího od roku 1993 v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku.

klíčová slova: krajina; vývoj krajiny; vlivy antropogenní; výzkum krajiny; ekologie krajiny; projekt EECONET; G:Polsko; G:Maďarsko; G:ČR; G:SR

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.

12105 : 3211 : 6361 : 332

164. LAFAROVÁ, M.: K otázkám krajinného rázu zemědělské krajiny.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 9, s. 274-277.

7 fot., 10 lit.

Aktuální problémy ochrany krajinného rázu zemědělské krajiny; vztah k zemědělství a k soudobým krajinotvorným programům, nezbytnost jeho pasivní i aktivní ochrany. Posuzování krajinného rázu a zásahů do něj. Aktivní ochrana krajinného rázu zemědělské krajiny, jako nezbytná součást zemědělské koncepce, komplexních pozemkových úprav a krajinotvorných programů.

klíčová slova: krajina zemědělská; ráz krajinný; zemědělství; ochrana krajiny; úprava pozemková; plánování územní

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

12105 : 423 : 426

165. KOCOURKOVÁ, J.: Krajinný ráz nebo estetická kvalita krajiny?

Veronica, 10, 1996, č. 1, s. 4-10.

Krajinný ráz ze zorného úhlu typologie krajiny. Krajinný ráz lze chápat jako něco, co odlišuje jednu krajinu od druhé, počínaje nadmořskou výškou a vegetací, přes terénní reliéf, po řazení domů ve vesnici, zdobení štítu, pole lnu atd. Ničení krajinného rázu a možnosti, jak tyto relikty specifického krajinného rázu chránit. Krajinný ráz ze zorného úhlu estetiky krajiny. Sféra estetiky krajiny je „vykolíkována" pokusy objektivizovat hodnocení krajinné krásy. Nástin možného přístupu v této problematice.

klíčová slova: krajina; ráz krajinný; estetika krajiny

kódy využití: 7.1.2.4.1.3 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.4.

12105 : 423 : 66 : 6361 : 332 : 6536

166. MIMRA, M. - SKLENIČKA, P.: Krajinný ráz.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 9, s. 268-271.

Lit. 3.

Se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se do naší legislativy dostává pojem „krajinný ráz". Krajinný ráz je pro účely ochrany krajiny kategorií svým způsobem velmi významnou, v určitých ohledech prvním krokem k myšlenkově širšímu uchopení problematiky vztahu mezi člověkem a přírodou/krajinou. Krajinný ráz z hlediska krajinné ekologie. Estetický rozměr krajinného rázu. Souvislosti funkčních a estetických aspektů krajinného rázu. Obsah pojmu krajinný ráz. Praktická doporučení - principy ochrany krajinného rázu. Krajinný ráz a pozemkové úpravy. Krajinný ráz krokem k novému nahlížení na hodnoty přírody a krajiny.

klíčová slova: krajina; ochrana krajiny; ráz krajinný; estetika krajiny; úprava pozemková

kódy využití: 7.1.2.4.1.3 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.3.

X 1.2.1.0.6 územní systémy ekologické stability krajiny nebo jejich části (např. biokoridory)

12106 : 623 : 330 : 2235

167. DEJMAL, I.: K metodickým a organizačním úkolům tvorby a pořizování projektů územních systémů ekologické stability.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 2, s. 53-55.

Analýza dosavadní praxe a úrovně zpracování a pořizování generelů lokálních územních systémů ekologické stability (ÚSES). ÚSES je jedním ze závazných podkladů nutných pro revizi a sjednocení generelů lokálních ÚSES na úrovni okresů. „Okresní generel" by měl být souborným dokumentem o všech úrovních ÚSES ve správním obvodu okresu a zároveň by měl být částí množiny vzájemně kompatibilních dokumentů o území celého státu. Výhled dalšího pracovního postupu v oblasti ÚSES.

klíčová slova: systém územní; stabilita ekologická; dokumentace územně plánovací; metodika; stav vývoje; ÚSES; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

12106 : 637 : 6361

168. MÍCHAL, I.: Šest strategií pěstebního plánování jako rámce péče o lesní části ÚSES. [1.].

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 6, s. 171-173.

3 fot.

Jedním z podstatných předpokladů trvale udržitelného života v harmonické krajině je, aby zbývající lesy převzaly ochranné poslání všech přírodních ploch, původně porostlých lesem. Pokusy o řešení přináší pěstební plánování v České republice od roku 1992 i uzákoněná tvorba územních systémů ekologické stability v lesích. Každé pěstební plánování vychází z konfrontace přírodního potenciálu lokality s co možná komplexně pojatým současným stavem porostu. Opírá se o diferenciaci hospodaření, kterou lze odvodit - z přírodního potenciálu lokality, z funkčního zaměření lesa, - z hospodářského záměru vlastníka - z realizačních možností lesního porostu. Předpokládané postavení ÚSES v hospodářské úpravě lesa. Výchozí schéma šesti typů pěstební péče o skladební prvky ÚSES.

klíčová slova: ÚSES; péče o lesy; strategie péče; porosty lesní; ochrana krajiny; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

12106 : 637 : 6361

169. MÍCHAL, I.: Šest strategií pěstebního plánování jako rámce péče o lesní části ÚSES. [2.].

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 7, s. 202-207+210-211.

12 fot., 9 lit.

Vymezené typy péče o lesní ekosystémy jsou označovány jako „strategie". V prvním z uvedených pojetí hospodaření, označeném „A" se třemi strategiemi, je určující i v lesích zvláštního určení vztah lesního hospodářství k vymezeným skladebným prvkům ÚSES. V druhém z uvedených pojetí managementu, označeném „B" a zahrnujícím rovněž tři možné strategie, budou určující nároky ÚSES na lesnické činnosti. Skupina strategií A: Polyfunkční krajina s vysokou ekologickou hodnotou; skupina strategií B: Zvláště chráněná území.

klíčová slova: ÚSES; péče o lesy; porosty lesní; strategie péče; ochrana krajiny; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

X 1.2.1.1.0.1 velkoplošná chráněná území

121101 : 12111 : 12112 : 2235

170. PELC, F.: Chráněné krajinné oblasti a národní parky - definiční znaky a zajištění ochrany.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 3, s. 67-72.

6 fot., 2 obr.

Definice národních parků a chráněných krajinných oblastí. Definiční znaky a institucionální zajištění ochrany přírody v CHKO a NP jsou zásadně rozdílné. Přestože lze nalézt zřejmě výstižnější definici CHKO i NP, není to nezbytné řešit novelizací příslušných ustanovení zákona. Návrhy změn k odstranění některých problematických interpretací zákona a zjednodušení jeho aplikace ve vztahu k veřejnosti i samotným orgánům ochrany přírody a krajiny.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; parky národní; ochrana přírody; správa státní; legislativa národní

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

X 1.2.1.1.0.6 světové kulturní a přírodní dědictví

121106 : 138 : 6360

171. GOLDSMITH, K.: An Oasis in Russia. (Oáza v Rusku).

Resurgence, 1996, č. 174, s. 30-31.

Přes fakt, že Rusko v období komunismu prošlo rozsáhlou ekologickou devastací, existuje stále ještě jiná, zachovaná tvář starého rurálního Ruska, jehož svědectvím je oblast Suzdalu. Historické tradice Suzdalu jako církevního a kulturního centra starého Ruska. Suzdal jako příklad soužití člověka a přírody. Činnost suzdalského Centra nezávislých ekologických programů, spolupracujícího s Moskevskou univerzitou.

klíčová slova: dědictví přírodní; ochrana bohatství přírodního; regiony; program ekologický; G:Rusko; G:Suzdal

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2.

121106 : 1583 : 426 : 2242

172. Poslední ráje.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 12, s. 30-33.

5 fot.

Sto dvacet míst bylo pro svou krásu, biologickou diverzitu nebo historickou hodnotu vyhlášeno organizací UNESCO za součást světového přírodního dědictví. Tato organizace v roce 1972 vypracovala Konvenci o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jejím cílem bylo zavést prostřednictvím Mezivládního výboru pro přírodní dědictví právní, technický a finanční systém, který by přispěl k uchování míst, jejichž hodnota je celosvětově výjimečná. Realizace ochrany přírodních krás v jednotlivých oblastech světa. (Podle: CA M’INTERESSE, Paříž).

klíčová slova: R.1972; dědictví světové přírodní; konvence o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví; organizace celosvětové; ochrana dědictví přírodního; O:UNESCO

kódy využití: 7.1.2.4.1.2 : 7.1.2.6.1.4.

X 1.2.1.1.1 národní parky a jejich ochranná pásma, národní rezervace

12111 : 121105 : 2243 : 70 : 23100

173. FLOUSEK, J.: Česko-polská spolupráce v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze: zkušenosti a plány.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 7, s. 215-216.

1 obr.

V roce 1990 zahájily správy NP diskuse o zařazení celého krkonošského pohoří do mezinárodní sítě biosférických rezervací v rámci programu UNESCO „Man and the Biosphere". Jednání byla úspěšně zakončena v roce 1992 vyhlášením jediné bilaterální česko-polské biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze reprezentující středoevropská pohoří. Popis spolupráce při územní ochraně, při ochraně ekosystémů/biotopů, při druhové ochraně, při inventarizacích, monitoringu a výzkumu, při ekologické výchově a působení na veřejnost, spolupráce při trvale udržitelném rozvoji Krkonoš.

klíčová slova: rezervace biosférická; program MAB; ochrana přírody; spolupráce mezinárodní; výchova ekologická; G:Krkonoše; G:ČR; G:Polsko

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

12111 : 12116 : 636

174. PAULIŠ, P.: Prales obrů a jeho ochrana.

Nika, 17, 1996, č. 7/8, s. 21-22.

3 fot.

Jedním z nejznámějších národních parků USA je Národní park sekvojí na jihovýchodě Kalifornie. Chráněné území má rozlohu 155 709 hektarů a je neobyčejně rozmanité především množstvím rostlinných a živočišných druhů. Na tomto území je dnes kolem 75 izolovaných hájů sekvojí s 36 000 stromy. Sekvojovec mamutí vytváří 80 - 100 m vysoký kmen o průměru až 12 m. Jeho primát spočívá v tom, že jde o nejmohutnější (hmotou) stromy a současně i organismy na tomto světě. Park organizovanou ochranou splňuje náročné požadavky na konzervaci přírody.

klíčová slova: parky národní; druhy chráněné; druhy živočišné; druhy rostlinné; stromy; ochrana přírody; T:sekvojovec mamutí; G:Kalifornie

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

12111 : 636 : 1583 : 3224 : 333

175. PINTA, J. - RŮŽIČKA, M.: Problémy ochrany přírody v KRNAP.

Geografické rozhledy, 6, 1996/1997, č. 5, s. 156-157.

1 fot., 1 lit.

Důvody, proč je Krkonošský národní park jedním z nejohroženějších parků světa. Biodiverzita. Vliv provozovaných sportů na přírodu Krkonoš. Výstavba v KRNAPu. Možnosti dalšího vývoje KRNAPu.

klíčová slova: parky národní; ochrana přírody; biodiverzita; sport; turistika; výstavba; G:NP Krkonoše

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.4.1.1.

X 1.2.1.1.2 chráněné krajinné oblasti

12112

176. Křivoklátsko.

Nika, 17, 1996, č. 3/4, s. 27-28.

3 fot., 1 mp.

Území CHKO Křivoklátsko (62 927 ha) - biosférická rezervace UNESCO. Geologický podklad, vegetace, zoologie, lesnictví, historie a kultura, hospodářské využívání, ohrožení a ochrana oblasti.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; rezervace biosférická; G:CHKO Křivoklátsko

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.3.0.2.

12112 : 111 : 11152 : 1176

177. ŠTURSA, J.: Chráněná krajinná oblast Lužické hory.

Krkonoše, 29, 1996, č. 6, s. 24.

Charakteristika velkoplošného chráněného území CHKO Lužické hory o rozloze 350 čtverečních kilometrů. Rozmanité geologické, reliéfové a hydrologické poměry, výskyt vzácných druhů rostlin. Značné imisní zatížení.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; území chráněná velkoplošná; G:CHKO Lužické hory

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.3.0.2.

12112 : 11101 : 3214 : 630 : 2235

178. FLAŠAR, J.: Blanský les.

Nika, 17, 1996, č. 5/6, s. 26-28.

4 fot.

CHKO Blanský les (rozloha 212 čtverečních kilometrů). Zeměpisná, geologická a meteorologická charakteristika. Vegetace, lesní společenstva. 11 maloplošných rezervací. Činnost Správy CHKO. Těžba nerostných surovin. Ochrana krajinného rázu.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; činnost správy CHKO; těžba surovin nerostných; G:CHKO Blanský les

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2.

12112 : 1111 : 111525 : 1583

179. Co v seznamu CHKO nebylo..

ABC mladých techniků a přírodovědců, 40, 1996, č. 16, s. 22.

3 fot., 1 mp.

CHKO Železné hory byla vyhlášena v květnu 1991. Pro přírodovědce jsou Železné hory zajímavé především z geologického hlediska. Z evidovaných 1 200 druhů vyšších rostlin jich je mnoho zařazeno v Červeném seznamu květeny ČR, takže hlavním úkolem CHKO je ochrana existujících druhů rostlin a jejich stanovišť. Různorodost prostředí ovlivňuje i druhovou skladbu živočišných druhů. Celkový význam CHKO Železné hory.

klíčová slova: R.1991; území chráněná; ochrana ekosystému; ochrana druhů rostlinných; G:CHKO Železné hory

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

12112 : 121102 : 738

180. ŠTURSA, J.: Chráněná krajinná oblast Orlické hory.

Krkonoše, 29, 1996, č. 3, s. 24.

CHKO Orlické hory byla zřízena v roce 1969 a zaujímá rozlohu 200 čtverečních kilometrů. Charakteristika CHKO; na území jsou téměř dvě desítky maloplošných chráněných území, Orlické hory pokrývají z více jak 63 % lesy, které mají v oblasti velký vodohospodářský, protierozní i rekreační význam. Zbývajících asi 30 % území CHKO je zemědělská půda. V území je množství památkových objektů a staveb lidové architektury. Územím prochází dvě naučné stezky - NS Okolím Deštného a Zemská brána.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; území chráněná maloplošná; stezka naučná; G:CHKO Orlické hory

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.3.0.2.

12112 : 12113 : 11102 : 3211

181. SÝBA, V.: Chráněná krajinná oblast Blaník.

Nika, 17, 1996, č. 1/2, s. 27-28.

3 fot., 1 mp.

V roce 1981 byla ministerstvem kultury vyhlášena jádrová část CHKO Blaník o rozloze 41 čtverečních kilometrů. Hlavním motivem ochrany bylo zachování charakteristického území s typem kulturní krajiny relativně málo dotčené novodobými způsoby hospodaření. K ochraně nejcennějších lokalit byly zatím vyhlášeny tři přírodní rezervace a dvě přechodně chráněné plochy. Péče o krajinu je zaměřena v CHKO na optimalizaci zemědělské výroby ve vztahu k ochraně přírodního prostředí s prosazováním alternativního zemědělství.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; rezervace přírodní; G:CHKO Blaník

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2.

12112 : 12113 : 1583 : 4200 : 4207

182. Chráněné krajinné oblasti v České republice: Český kras.

Nika, 17, 1996, č. 7/8, s. 28-31.

1 obr., 6 fot.

Od dubna 1972 je území Českého krasu o rozloze 128 čtverečních kilometrů prohlášeno za chráněnou krajinnou oblast. Jde o unikátní území z hlediska světové stratigrafie a paleontologie siluru a devonu s dochovanými rozsáhlými plochami společenstev skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů s velmi bohatou květenou a zvířenou. Pestrost přírody je zde výrazně ovlivněna říčním a krasovým fenoménem. K ochraně mimořádných hodnot zde bylo vyhlášeno 18 přírodních rezervací a přírodních památek o celkové výměře 2 702 ha, z toho 6 v kategorii národní.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; ochrana přírody; biodiverzita; rezervace přírodní; G:CHKO Český kras

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2.

12112 : 3224 : 53

183. KELLER, J.: Závod míru se učí dodržovat zákony.

Poslední generace, 5, 1996, č. 6, s. 1.

Příklad stále trvajícího porušování zákonů platných pro CHKO za souhlasu ministerstva životního prostředí a zarážející chování a reakce tisku a policistů k lidem, kteří chtějí dodržovat zákony o přírodě.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; činnost sportovní; chování neekologické; kritika péče o ŽP

kódy využití: 7.1.3.0.2.

12112 : 651 : 332 : 71302

184. PLÁNSKÁ, M.: Chráněná krajinná oblast Lužické hory.

Nika, 17, 1996, č. 9/10, s. 22-23.

5 fot.

Výměra území CHKO činí 26 768 ha. Geograficko-geologická charakteristika území, fauna a flóra. Výzkumné práce na území CHKO, práce s veřejností, výstavy. V roce 1996 zahájen širší botanický výzkum; síťové botanické mapování Lužických hor bude pokračovat i v dalších letech. Pro celé území byla zpracována tzv. zonace, která je důležitým podkladem pro územní plánování a další aktivity v CHKO.

klíčová slova: oblasti chráněné krajinné; péče o krajinu; plánování územní; práce s veřejností; výzkum; G:CHKO Lužické hory

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.4.1.1.

X 1.2.1.1.5 chráněné parky a zahrady, přírodní parky, oblasti klidu

12115 : 32100 : 53 : 6392

185. PŘIBYL, P. - DUSÍK, J.: Rajchéřov: ve službách investora.

Poslední generace, 5, 1996, č. 7, s. 4-5.

Proces posuzování dopadů na životní prostředí záměru tří holandských firem vybudovat poblíž Starého města pod Landštejnem v katastru bývalé obce Rajchéřov „přírodní rekreační park" v červnu 1996 dospěl do stadia veřejného projednávání posudku na odborně nedostatečnou a účelově vypracovanou doplněnou dokumentaci EIA. Uvedeny důvody proti realizaci projektu, kroky Asociace Rajchéřov cílené na kvalitní projednání záměru. Postoj OkÚ a MŽP ČR k veřejnému projednávání posudku.

klíčová slova: parky přírodní; posuzování vlivů na ŽP; proces EIA; dokumentace; O:Asociace Rajchéřov; G:Rajchéřov

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.3.0.2.

X 1.2.1.1.6 chráněné a ohrožené druhy organismů

12116 : 4133 : 421

186. PETR, J.: Kolik zvířat se dá ještě zachránit?

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 3, s. 32-33.

4 fot.

Každý živočišný druh má naději na přežití pouze za předpokladu, že žije určitý počet jedinců schopných rozmnožování. Problematika populační genetiky - mutace. Šance druhu na přežití velmi klesá i v případě, že se v malé, početně slabé populaci vyskytují defektní geny. Na seznam ohrožených druhů se organismus dostává ve chvíli, kdy stav jeho populace klesne na 1 000 jedinců v případě živočichů a 120 jedinců v případě rostlin.

klíčová slova: druhy ohrožené živočišné; seznam druhů ohrožených

kódy využití: 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

X 1.2.1.3 lesy

1213 : 1176 : 637

187. LOKVENC, T. - VACEK, S.: Obnova horských lesů podsadbami.

Krkonoše, 29, 1996, č. 10, s. 14-15.

3 fot.

Znečištěné ovzduší působí nepříznivě i na pohlavní rozmnožování dřevin. Podsadby v současných imisně ekologických podmínkách do určité míry nahrazují přirozenou obnovu, která v těchto podmínkách má jen malou šanci na uplatnění. V současné době je ročně v Krkonoších obnovováno kolem 650 ha lesních porostů. Z dřevin použitelných pro podsadby přichází ve vyšších polohách nad 1 000 m n. m. v úvahu smrk obecný, kleč horská, jeřáb ptačí, bříza pýřitá a v nižších polohách i jedle bělokorá, buk lesní, javor klen. Příprava prostředí pro výsadby a následná péče o ně.

klíčová slova: obnova lesů; lesy horské; porosty lesní; dřeviny

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

1213 : 1212 : 1583 : 1115 : 1116

188. SCHNITZLER-LENOBLE, A.: En Europe, la fôret primaire. (Prapůvodní les v Evropě).

La Recherche, 1996, č. 290, s. 68-72.

Lit. 14.

Charakteristika a srovnání rozsahu a rozložení prapůvodního lesního porostu v evropských zemích. Největší lokality se v současnosti nacházejí ve Skandinávii (Finsko) a východní Evropě (Polsko, Bělorusko). Výskyt tohoto typu porostů závisí na řadě ekologických faktorů (půda, skladba porostu, klima). Izolovaně i ve spojení s umělou lesní výsadbou představuje evropský „prales" mimořádně důležitý aspekt biodiverzity v oblasti flory i fauny. Perspektiva zachování tohoto typu lesů.

klíčová slova: lesy; porosty lesní; pralesy; příroda volná; biodiverzita; G:Finsko; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

1213 : 152

189. SCHWARZ, O.: Les nejsou jenom stromy.

Krkonoše, 29, 1996, č. 6, s. 4-5.

5 fot.

Vztahy ovlivňující obnovu, růst a vývoj lesa. Lesní ekosystém.

klíčová slova: lesy; ekosystém lesní

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.2.1.

1213 : 152 : 1311 : 637

190. ŠINDELÁŘ, J.: Představa o druhovém složení původních přirozených lesů na území České republiky.

Živa, 44, 1996, č. 1, s. 2-3.

4 fot., 1 tab.

Změny druhové skladby lesů spolu s dalšími vlivy přispěly výrazně ke snížení stability lesních ekosystémů a k nevhodným změnám lesního hospodářství. Srovnání původního složení lesů na území ČR se současnou situací. Ve zpracování jsou návrhy na úpravu druhové skladby lesů v ČR se zřetelem na zlepšení stability lesních ekosystémů, zdravotního stavu, udržení produkce, ekologických a sociálních funkcí lesů.

klíčová slova: lesy přirozené; lesy původní; ekosystém lesní; stabilita lesů; péče o lesy; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

1213 : 4281 : 4200 : 637

191. BALTUSOVÁ, M.: Měnící se pohled na hořící les.

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 8, s. 38-39.

3 fot.

Lesní požáry, jejich hodnocení z hlediska těžební funkce lesa jako zdroje zisku. „Užitečný požár": osm let od katastrofy v Yelowstonském parku vyrostlo na požárem zmineralizované lesní hrabance množství semenáčků borovic, topolů, osik i modřínů. Zkušenosti lesníků, pohled do historie.

klíčová slova: požáry lesní; péče o lesy; porosty lesní; parky; G:NP Yelowstonský

kódy využití: 7.1.2.4.2.1.

1213 : 637 : 622

192. KREČMER, V.: Transformace poslání lesů jako součást i problém lesnické politiky.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 41-43.

Vývoj civilizačních procesů staví před lesní hospodářství problém adaptace na novou situaci. Transformace poslání lesů je jednou z akutních otázek pro dnešní lesnickou politiku jakožto vědní obor, jestliže státní lesnická politika vyhlásila trvale udržitelné hospodaření s lesy jako princip. Transformace poslání lesů je po transformaci politické a hospodářské třetí transformací lesního hospodářství, která by je měla adaptovat na podmínky charakteristické pro přelom 20. a 21. století. Dotační politika.

klíčová slova: politika lesnická; hospodářství lesní; rozvoj trvale udržitelný

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

1213 : 6537 : 1311 : 626

193. NOVÁKOVÁ, E. - ŠRÁMEK, O.: Postavení lesů v právním prostředí společnosti.

Živa, 44, 1996, č. 2, s. 50-52.

Historie legislativy v oblasti ochrany lesů. Současnou kritickou situaci našich lesů upravuje zákon č. 289/1995 Sb., který zahrnuje obnovu vlastnického práva soukromého a obecního, vymezuje základní práva o omezení všech vlastníků zaměřená na zachování lesů, zejména na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa. Lesy se člení podle převažujících funkcí do 3 kategorií: lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské; zvlášť se vymezují lesy pod vlivem emisí. Státní správu lesů vykonávají Okresní úřady a Ministerstvo zemědělství.

klíčová slova: lesy; předpisy právní; péče o lesy; právo vlastnické; ochrana lesů; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

X 1.2.1.3.3 tropický deštný prales

12133 : 1583 : 2236

194. Budoucnost pro prales i jeho obyvatele.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 4, s. 11-12.

2 fot.

Na celé planetě usiluje Greenpeace o ochranu deštných pralesů kvůli rozmanitosti forem života v nich a kvůli četným komunitám původního obyvatelstva, které na pralesích závisejí. V mnoha oblastech se toto hnutí spojilo s místním obyvatelstvem a společně zavádějí životschopné alternativy využívání pralesa, které zachovávají jedinečné biologické i kulturní dědictví. Uvedena spolupráce Greenepeace s místními komunitami na SV ostrova Quadalcanal (jeden ze Šalamounových ostrovů).

klíčová slova: akce ekologické; ochrana pralesů tropických; ochrana biodiverzity; organizace nevládní; O:Greenpeace

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1.

12133 : 2236

195. POLÁČKOVÁ, K.: Tropický prales neumírá - je vyvražďován.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 2, s. 11.

2 fot.

Údaje o rozloze a významu tropických deštných pralesů na začátku našeho století. Likvidace v posledních čtyřiceti letech. Počty vymírajících rostlinných a živočišných druhů. S vymírajícím pralesem jsou likvidovány i poslední primitivní národy v tropech a nastávají klimatické změny na Zemi. Kampaň Greenpeace na záchranu tropických deštných pralesů probíhající od roku 1989 se zdůrazněním některých konkrétních akcí.

klíčová slova: akce ekologické; pralesy tropické; organizace nevládní; O:Greenpeace

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1.

12133 : 651 : 1591

196. Deštné pralesy v ohrožení.

ABC mladých techniků a přírodovědců, 41, 1996, č. 10, s. 14.

Tropické deštné pralesy začaly vznikat před 140 miliony roky. Dnes jsou tato území existenčně podmíněna vysokými dešťovými srážkami. Voda může pocházet vedle dešťů i jako vysrážená z častých hustých mlh a mraků. Vegetace tropických deštných pralesů. Popis některých neobvyklých výzkumných metod zaměřených na ochranu tohoto biotopu.

klíčová slova: pralesy tropické; srážky vodní; vegetace; ochrana biotopů; metody výzkumné

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2.

12133 : 657 : 1406 : 69

197. Pralesy pod kontrolou z vesmíru?

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 3, s. 10.

Brazilie plánuje vypustit satelity, jež budou studovat deštné pralesy a pomohou tak k lepším vědomostem o důsledcích, jaké má rozsáhlé mýcení pralesů na počasí. První satelit bude sbírat informace z početných měřících stanic, umístěných v rozlehlých deštných pralesích podél řeky Amazonky. Neobsazené stanice budou vysílat informace o teplotě vzduchu, vlhkosti a obsahu oxidu uhličitého, zatímco další dva satelity budou pralesy fotografovat a tak monitorovat jejich plenění.

klíčová slova: pralesy tropické; monitorování družicové; G:Brazilie

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

X 1.2.1.5.1 moře

12151 : 32 : 53 : 421 : 4200

198. LEPPÄKOSKI, E. - MIHNEA, P.E.: Enclosed Seas Under Man-induced Change: A Comparison between the Baltic and Black Seas. (Uzavřená moře pod vlivem změn způsobených člověkem: srovnání Baltického a Černého moře).

Ambio, 25, 1996, č. 6, s. 380-389.

Tab., gr., mp., 63 lit.

První pokus o srovnání ekologických parametrů oblasti Baltického a Černého moře, tj. uzavřených moří, která jsou stále více ovlivňována důsledky aktivit industriální civilizace. Fyzikálně - chemická charakteristika obou regionů. Změny biologického prostředí: změny v prostoru otevřeného moře, mikroflóra, stav flóry a fauny na mořském dně, nově se vyskytující druhy zooplanktonu, rybí populace. Perspektiva vývoje ekopatologických trendů anorganického i organického rázu.

klíčová slova: moře; parametry ekologické; vliv činnosti lidské; vliv průmyslu; vliv na organismy; změny ekologické; G:moře Baltické; G:moře Černé

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2.

X 1.2.1.5.3 vodní toky

12153 : 12154 : 4281 : 138 : 11764

199. MALLE, K.G.: Cleaning Up the River Rhine. Vyčištění Rýna.

Scientific American, 274, 1996, č. 1, s. 54-59.

Stručná charakteristika ekologické pohromy, která potkala povodí Rýna v 70. letech, kdy kvůli nekontrolovatelnému vývoji průmyslu a zemědělství bylo téměř zničeno životní prostředí a ohrožena produkce pitné vody. Od 70. let došlo k rozsáhlé nápravě poměrů. Definování základních zdrojů znečištění v povodí Rýna a jejich postupná eliminace.

klíčová slova: katastrofy ekologické; znečištění ŽP; povodí toků; G:Rýn

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

X 1.2.1.5.5 příbřežní oblasti, mokřady, rašeliniště, slatiny

12155 : 1311 : 12116 : 6331

200. HUSÁK, Š. - FOŠUMOVÁ, P.: Národní inventarizace mokřadů ČR.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 10, s. 297-298.

1 tab.

V České republice byla inventarizace mokřadů zahájena v roce 1987 v rámci bilancování významných krajinných prvků. V současné době je evidováno v databázi 864 mělkých vod a mokřadů různých kategorií, významných výskytem alespoň několika zvláště významných druhů rostlin a živočichů, nebo unikátností přírody. V připravovaném novém vydání publikace Mokřady ČR budou mokřady řazeny podle kategorií: mokřady mezinárodního významu (RS), mokřady nadregionálního významu (N), mokřady regionálního významu (R), mokřady lokálního významu (L).

klíčová slova: mokřady; inventarizace národní; prvky krajinné významné; kategorizace mokřadů; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

12155 : 1311 : 12152

201. CHYTIL, J. - HUSÁK, Š. - HÁTLE, M.: Mokřady mezinárodního významu v České republice.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 10, s. 307-313.

6 fot.

Do seznamu mokřadů mezinárodního významu je v současné době zapsáno 9 lokalit z České republiky o celkové rozloze 36 749 ha. Tyto lokality lze rozdělit na tři rozdílné soubory vzhledem k převažujícímu charakteru mokřadu: rašeliniště, rybniční soustavy a mokřady vázané na nivní polohy. Charakteristika a ochrana všech 9 lokalit: Šumavské rašeliniště, Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky, Litovelské Pomoraví, Poodří, Krkonošská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště, Mokřady dolního toku Dyje.

klíčová slova: mokřady; seznam mezinárodní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

12155 : 1311 : 3213 : 12112

202. ŠEVČÍK, J.: Umělé mokřady na Třeboňsku.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 1, s. 7-9.

6 fot.

Společenstva organismů, vázaných na biotopy mělkých sladkovodních nádrží patří k nejohroženějším. Kvalitativní i kvantitativní negativní změny probíhají i v CHKO Třeboňsko. Prvořadou příčinou je stále se zvyšující a dlouhodobě působící intenzita hospodaření na rybnících. Hlavním cílem managementu CHKO Třeboňsko je snaha tyto negativní jevy omezit či zastavit. V průběhu posledních dvou let byly na Třeboňsku organizovány akce: Zřízení umělých mokřadů na místech bývalého rybníka „Sousedský" a umělé laguny v Novořeckých močálech.

klíčová slova: mokřady; hospodářství vodní; G:CHKO Třeboňsko

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

12155 : 626 : 621

203. HUDEC, K.: Mokřady.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 10, s. 289-290.

Základem celého problému mokřadů je vztah člověka k nim. V právním státě je jedinou cestou zákonná ochrana mokřadů, její propracování a aplikování v praxi. Důležité jsou funkce mokřadů v krajině, jak biologické, zákonně opřené především o ÚSESy, tak i hydrologické, z hlediska vodního režimu krajiny. V ČR došlo k podepsání Ramsarské konvence až v roce 1990. (Úvodní článek k monotématickému číslu časopisu Ochrana přírody č. 10).

klíčová slova: ochrana mokřadů; úmluva Ramsarská; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2.

X 1.2.1.7.4 zeleň v sídlech, závodech, zeleň střešní

12174 : 1121 : 1401 : 11152

204. WAGNEROVÁ, E.: Střešní zahrady.

Domov, 36, 1996, č. 10, s. 39-42.

15 fot.

Střešní zahrady patří do souborné kategorie označované jako vegetace na konstrukci. „Zelené" střechy je možné dělit podle využívání na pobytové a pohledové, podle způsobu založení na extenzivní a intenzivní úpravy. Kritéria, která musí být zvažována před zpracováním projektu střešní zahrady. Sortiment rostlin vhodný pro osázení střešní zahrady.

klíčová slova: ozeleňování střech; zahrada střešní; zeleň střešní

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

12174 : 1121 : 4200 : 11152

205. PROUZA, J.: Zelené střechy.

Domov, 36, 1996, č. 9, s. 38-41.

9 fot., 1 obr.

Porostlý povrch má velké přednosti - v létě chrání střechu před přehříváním a velkými teplotními rozdíly, v zimě před chladem. Nezanedbatelná je i ekologická hodnota. Vysvětlení pojmu intenzivní zeleň. Skladba extenzivního ozelenění. Rostliny vhodné pro ozelenění střechy.

klíčová slova: ozeleňování střech; zeleň střešní; stavby obytné

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

12174 : 1221 : 1312 : 724

206. O najkrajšiu zelenú plochu.

Učiteľské noviny, 46, 1996, č. 8, s. 11.

Aktivita Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny - soutěž v zazeleňování vertikálních ploch. Cíl: vyvolat zájem o výsadbu popínavých rostlin, které pomohou zkrášlit a ozdravit životní prostředí. Soutěž je určena pro děti i dospělé ze školských zařízení regionů celého Slovenska.

klíčová slova: výchova ekologická; soutěž; ozeleňování ploch

kódy využití: 7.1.3 : 7.1.2.3 : 7.1.2.6.1.1.

X 1.2.2.0.2 sídla obecně (města, vesnice)

12202 : 332 : 425 : 66

207. SCHMEIDLER, K.: Regenerace urbánního prostředí našich měst.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 31-32.

Urbánní prostředí je životním prostředím stále zvyšujícícho se počtu městských obyvatel. Vyjadřuje historický vývoj místa, kulturu prostředí a hodnoty panující ve společnosti. Je dokladem ekonomických vztahů, prosperity města a životní úrovně obyvatel. Nebezpečí úzce ekonomického rozvoje je nutné předcházet programem cesty k humánnímu městu a jeho regeneraci. Regenerovat se bude muset především hospodářská základna, občanské vybavení i obytné prostředí.

klíčová slova: prostředí městské; města; regenerace měst; urbanizace; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1.4.

X 1.2.2.1 části sídel (zóny, okruhy, obvody, jádra, sídliště, ulice, návsi, náměstí, parkoviště, komunikace apod.); parky viz 1.2.1.7.4

1221 : 424 : 2232

208. SCHMEIDLER, K.: Humanizace sídlišť.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 33.

Přídělový systém v bytovém hospodářství v minulosti byl příčinou demografické stejnorodosti na sídlištích. Velká část obyvatel se nacházela ve stejné fázi životního cyklu. Z toho vyplývala značná homogenita potřeb i nároků obyvatel ve shodných časových cyklech. Humanizace sídlišť v oblasti sociální skladby a sociálních vztahů. Humanizace na úrovni sídliště jako celku a na úrovni jednotlivých domů a bytů.

klíčová slova: sídla lidská; útvary sídelní; sociologie

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.4.

X 1.2.2.2 vesnice a jejich vybavení a okolí

1222 : 12105 : 625 : 12201 : 1545

209. SÁDLO, J.: Vesnice v rámci konkrétní krajiny.

Vesmír, 75, 1996, č. 9, s. 513-514.

Průzkum stavu české vesnice v oblasti Kokořínska z hlediska jejího začlenění do daného typu krajiny. Hodnocení tohoto regionu z hlediska následujících rysů: celková organizace a stanoviště osídlení, poměr pěstovaných a zplanělých rostlin, rostliny na přirozených stanovištích, rumištní rostliny.

klíčová slova: vesnice; krajina; hodnocení regionu; osídlení; fytogeografie; fytocenóza

kódy využití: 7.1.2.4.1.2 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.4.

1222 : 424 : 312 : 332 : 642

210. SCHMEIDLER, K.: Sociální aspekty obnovy vesnice.

Planeta’96, 4, 1996, č. 8, s. 27-33.

Problematika sociologie venkova má praktický význam při řešení sociálních problémů na vesnici, při obnově vesnice, tvorbě a ochraně životního prostředí na venkově a při plánování a usměrňování struktury osídlení. Charakter vesnice, příměstských oblastí. Venkovské bydlení. Demografický vývoj. Příčiny problémového stavu. Strukturální změny. Strukturální změny v zemědělství. Změny hospodářské struktury. Faktory působení na změnu pojetí výstavby ve vesnických sídlech. Postoj k obnově vesnice. Organizace obnovy vesnice. Oblast působení obecních zastupitelstev a státních institucí. Spolupráce s architekty, projektovými organizacemi a orgány územního plánování.

klíčová slova: obnova vesnice; problematika sociální; bydlení

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.4.

X 1.2.2.3 města, velkoměsta a jejich vybavení a okolí

1223 : 1116 : 431 : 4200

211. Fauna městské džungle.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 4, s. 54-56.

Městskou džungli již obývá pestrá paleta živočichů. Existují dva typy: ti, kteří ve městě žijí proti naší vůli, a ti, kteří zde žijí kvůli nám. Ti první jsou většinou původní druhy. Jejich počet klesá, protože jim lidé svou činností ustavičně narušují prostředí. Některé původní druhy i přes lidskou přítomnost však ve městě prospívají. Jsou to např. holubi, různé druhy exotických pavouků, jezevci, lišky, netopýři, ale i exotičtí ptáci a některé druhy dravců. Objevují se zde i hadi, želvy a velké množství nejrůznějších druhů hmyzu. (Podle FOCUS, Londýn).

klíčová slova: města; fauna; živočichové

kódy využití: 7.1.2.3 : 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1.

1223 : 20 : 155 : 311 : 422 : 724

212. BURIÁNKOVÁ, Z.: Letošní Den zdraví má motto „Zdravá města pro lepší život".

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 12, příl., s. 2.

Do konce roku 2000 bude více než polovina světové populace žít ve městech. V roce 1900 byl poměr lidí obývajících města a venkov 1 : 10, v roce 1948 - 3 : 10. Růst vlivu negativního působení zevního prostředí na zdraví městských obyvatel: doprava, hluk, znečištění prostředí, nevyhovující bytové podmínky, nedostatek kvalitní potravy a vody, nezaměstanost, abuzus narkotik aj. „Zdravé město" dle Světové zdravotnické organizace: takové, které dokáže racionálně řešit a úspěšně zvládnout negativa, která přináší městský životní styl. 7. duben 1996 byl v souvislosti s tímto záměrem vyhlášen i dnem aktivní imunizace proti spalničkám u dětí ze sociálně slabších vrstev ve světových metropolích.

klíčová slova: města; populace světová; prostředí městské; vliv na zdraví; styl životní; program Zdravá města; A:Den zdraví; O:Světová zdravotnická organizace

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.4.

1223 : 422 : 621 : 2243

213. DRAHOLOVÁ, I.: Národní síť zdravých měst.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 3, s. 14.

V roce 1994 byla ustavena Národní síť Zdravých měst (NSZM) ČR jako samostatné sdružení měst, která realizují projekt Zdravé město (projekt z roku 1986 vznikl z iniciativy SZO a je založen především na změnách přístupu vedení města k řešení problémů ovlivňujících zdraví obyvatel) a splňují předepsané podmínky členství. Uvedena členská města a oblasti na něž se zaměřují aktivity NSZM. Mezinárodní začlenění (síť EURONET) a spolupráce. Kontaktní adresa Kanceláře NSZM ČR.

klíčová slova: R.1994; města; program Zdravá města; zdraví obyvatel; O:Národní síť Zdravých měst; O:Světová zdravotnická organizace; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.2 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.3.0.2.

1223 : 53 : 20 : 422 : 1311

214. Obří velkoměsta útočí na zdraví lidí.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 20, s. 2.

Růst megalopolí se podle WHO stane největším ohrožením zdraví ve 21. století. Před deseti lety byl vypracován program Zdravá města, jehož cílem je přesvědčit místní autority, občanská sdružení a organizace k vyvinutí celospolečenského tlaku na zlepšení životního prostředí měst. Národní sítě zdravých měst (NSZM) v rámci Evropy jsou zastřešeny asociací EURONET. V České republice bylo v NSZM k 1. 1. 1996 evidováno 16 měst. Obecné charakteristiky, které by mělo „Zdravé město" splňovat.

klíčová slova: program Zdravá města; města; prostředí městské; vliv na zdraví; O:asociace EURONET; G:ČR; G:Evropa

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

1223 : 655 : 1311 : 2243

215. BENEŠ, J.: Indikátory stavu a vývoje kvality městského prostředí.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 4, s. 5-7.

Ve městech dochází ke kumulaci environmentálních stresů, kterým je vystaven velký počet obyvatel. Hodnotit tyto stresy a hledat řešení k jejich minimalizaci znamená spojení environmentálních hledisek s hledisky ekonomickými a politickými, zdravotními a sociálními. Při hodnocení kvality městského prostředí (MP) jde spíše o hodnocení života městských obyvatel, než o pouhou kvalitu jednotlivých složek prostředí tak, jak jsou běžně hodnoceny na celostátní úrovni. Příklady přístupů k hodnocení MP ve světě a v ČR. Členství ČR v OECD - úkoly pro systém sledování stavu a vývoje prostředí v naší zemi i v hlavních městských a průmyslových aglomeracích. Metodika zpracování zpráv vycházejících z materiálu OECD Core Set of Environmental Indicators. Registr PRTR - Pollutant Release and Transfer Register. Zpráva o stavu ŽP Evropy (zpracováno EEA v r. 1995) pod názvem Životní prostředí v Evropě: Hodnocení z Dobříše - kapitola 10 se zabývá MP. Uvedeny uplatněné indikátory kvality MP v plném rozsahu. Ročenka Praha - ŽP.

klíčová slova: města; prostředí městské; stav ŽP; indikátory kvality prostředí; G:ČR; O:Evropské hospodářské společenství

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.0.2.

X 1.2.2.7 památkové rezervace a zóny

1227 : 1222 : 333

216. Památková ochrana vesnických sídel a lidové architektury.

Domov, 36, 1996, č. 1, s. 62.

V roce 1995 bylo českou vládou a ministerstvem kultury vyhlášeno 60 památkových rezervací a 138 památkových zón lidové architektury. Česká vesnická stavební tvorba je cennou složkou našeho kulturního dědictví. V současné době oživování a rozvoje vesnic je tato minulost závazkem pro vlastníky objektů, projektanty i státní zastupitele. Specializační studium v oblasti památkové péče pořádá např. Fakulta architektury ČVUT, Filozofická fakulta UK a Státní ústav památkové péče v Praze.

klíčová slova: vzdělávání odborníků; ochrana památek; sídla venkovská; rezervace památková; architektura lidová

kódy využití: 7.1.2.7 : 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.4.

X 1.2.5 venkovský prostor, venkov

125 : 1228 : 1222 : 12202 : 15906 : 311 : 1311 : 11101

217. LIBROVÁ, H.: Decentralizace osídlení - vize a realita. [1.] Vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR.

Sociologický časopis, 32, 1996, č. 3, s. 285-296.

Lit. 25.

Revitalizace venkova je problém sociologie, demografie, geografie a také ekologie a z hlediska aktuálního trendu, kterým je decentralizace osídlení, tj. obnovení života v malých sídlech. Názory některých významných autorů (Naess, Goldsmith, Schumacher, Sale) na význam přesunu osídlení od městského k rozptýlenému venkovskému typu jako možnost dosažení symbiózy člověka a přírody. Oživení starých vizí a snů o nadřazené hodnotě života na venkově (bukolismus, ruralismus) a souvislost tohoto oživení s moderním sociálně-politickým myšlením včetně jeho extrému v podobě nacismu (Blut und Boden). Základní argumentační vybavení decentralizačních koncepcí a jejich kritiků. Hodnocení života ve městě a na venkově v české společnosti. Perspektivy možné migrace mezi městem a venkovem.

klíčová slova: obnova venkova; sociologie; demografie; ekologie; společnost; města; venkov; migrace; styl životní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.4.

X 1.2.7.1 vnitřní prostředí (mikroklima, klimatizace)

1271 : 312 : 422 : 4200

218. BRANIŠ, M.: Vliv spotřebičů na domácí prostředí.

Domov, 36, 1996, č. 12, s. 56.

1 sch.

Mikroklima bytu v zimním období. Negativní vlivy zařízení určených k vytápění, ohřevu vody a vaření. Vliv televizorů a počítačů.

klíčová slova: spotřebiče domácí; prostředí vnitřní; prostředí obytné; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.2.

X 1.4.0 životní prostředí (bez rozlišení nebo obecně)

140 : 20 : 4201

219. SMOLKOVÁ, E.: Hodnotová dimenzia životného prostredia.

Filozofia, 51, 1996, č. 2, s. 98-105.

Lit. 13.

Interpretace slovního spojení hodnota a životní prostředí z hlediska chápání hodnoty jako subjekt-objektové kategorie, existující v určitém časoprostorovém rámci. Vývoj pojmu hodnota a jeho pronikání do ekologické problematiky. Čtyři historické fáze vztahu člověka k životnímu prostředí: 1. fáze koexistence, 2. fáze vykořisťování, 3. fáze reflektovaného vykořisťování, 4. fáze sociální transformace, resp. harmonizace sociálního a životního prostředí.

klíčová slova: prostředí životní; člověk; vztah k ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.

140 : 20 : 422 : 2317 : 1311

220. Životní prostředí a naše zdraví.

Zdraví, 44, 1996, č. 2, s. 24.

Realizace projektu Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Cílem projektu, který dlouhodobě sleduje vybrané faktory ve třiceti městech ČR, je získat informace, jež pomohou utvářet mimo jiné státní zdravotní politiku a případná intervenční opatření. Sledování je rozděleno do šesti subsystémů - ovzduší, pitná voda, hluk, působení škodlivin ve stravě, toxické látky ze zevního prostředí a zdravotní stav s demografickou statistikou.

klíčová slova: projekty; monitorování zdraví; obyvatelstvo; vliv prostředí; stav zdravotní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.3.

140 : 23100 : 671

221. STEHLÍK, J.: Životní prostředí a budoucnost lidstva.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 38-40.

I v poměrně bohatých zemích světa je objem prostředků vynakládaných na ochranu životního prostředí a odstranění starých zátěží stále nedostatečný (1 - 2 % hrubého domácího produktu), stejně jako přirozené efekty z nich plynoucí. Uvedeny číselné údaje o výši „likvidační" částky environmentálních pohledávek světa cílených v nejbližší budoucnosti k ekologické rekonstrukci planetárního povrchu v co nejširším záběru, ke změně struktury výroby, k vyšší recyklaci materiálů, k jejich substituci apod. Obsah pojmu ekologizace. Problematika praktického uplatňování idee ekologizace v zemích s vyspělým tržním systémem, které nejvíce poškozují globální životní prostředí Země. Perspektivy ekologizace v rozvojových zemích a úkoly s ní spojené pro vyspělé země. Ekologické iniciativy rozvinutých zemí.

klíčová slova: vývoj ŽP; ochrana ŽP; civilizace; politika ekologická; problematika globální

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.

140 : 311 : 235

222. KRIEGER, D.J.: Ein universalistisches Modell. (Universalistický model).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 48, s. 25-28.

Možnosti a schopnosti současných náboženství přispět k vytvoření universalistické etiky životního prostředí. Klasifikace jednotlivých náboženství z hlediska jejich pojetí vztahu Boha, člověka a přírody. Rozdíly a podobnosti mezi „psanými" (křesťanství, islám, judaismus) a „nepsanými" náboženskými směry (taoismus, hinduismus, budhismus, kmenová náboženství) z hlediska jejich vztahu k přírodě. Základní rysy hodnotových systémů, vznikajících v rámci těchto náboženství. Perspektiva vybudování interreligiozní teologie s cílem dosáhnout universálního hodnotového konsensu ve sféře ekologické etiky.

klíčová slova: etika ŽP; náboženství

kódy využití: 7.1.2.6.1.4.

X 1.4.0.1 životní prostředí člověka (bez rozlišení)

1401 : 2317 : 21 : 311 : 422 : 219

223. DEJMEK, J. - SELEVAN, S.G. - ŠRÁM, R.J.: Životní prostředí, životní styl a výsledky těhotenství.

Časopis lékařů českých, 135, 1996, č. 16, s. 510-515.

3 tab., 5 gr., 22 lit.

Cílem studie je srovnání výsledků těhotenství v pánevním okresu Teplice (se silně znečištěným ovzduším) a v okresu Prachatice (s nízkou úrovní znečištění) a hodnocení relativního dopadu různých faktorů v období 1994 - 1997. Předběžné sdělení popisuje design studie a předkládá první výsledky.

klíčová slova: studie; zdraví lidské; porodnost; populace dětská; prostředí znečištěné; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.4.

X 1.4.0.6 stav životního prostředí

1406 : 3221 : 1111 : 3211

224. ANDRLE, A.: Šetřit plochy - omezit dopravu.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 30-31.

1 gr.

Mezi příčiny zhoršování životního prostředí patří na předních místech úbytek zemědělské půdy a nepříznivé důsledky rostoucí dopravy. Na prvém místě je podle některých ekologů pokračující celosvětový růst obyvatelstva. Globální pohled nerespektuje regionální nebo místní rozdíly stavu a vývoje uvedených ukazatelů, což může vést k někdy nepřiměřeným závěrům. Přesto je nutné zabývat se všemi ohrožujícími prvky našeho životního prostředí.

klíčová slova: stav ŽP; problematika globální; G:Německo; G:ČR; G:Evropa

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.2.2.

1406 : 621 : 641 : 2235 : 1311

225. KELLER, J.: Teorie a praxe ekologického benditismu.

Poslední generace, 5, 1996, č. 5, s. 7.

Kritické vyjádření nezávislých ekologů ke Zprávě o stavu životního prostředí České republiky v roce 1994, kterou předložil ministr životního prostředí F. Benda a kterou počátkem roku 1996 vláda ČR schválila.

klíčová slova: R.1994; R.1996; kritika péče o ŽP; zprávy ŽP; B:Benda, F.; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2.

1406 : 622 : 657 : 1311 : 2243 : 621

226. Souhrn zprávy o stavu životního prostředí ČR v r. 1994.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 2-4.

Zpráva shrnuje poznatky o stavu složek životního prostředí, o vlivech hlavních hospodářských odvětví na stav životního prostředí a o nástrojích politiky životního prostředí. Soustřeďuje se na hlavní změny, které nastaly v roce 1994 vůči roku 1993 a na hlavní vývojové trendy pro nadcházející období v těchto oblastech: ovzduší a klima, voda, půda, staré zátěže, příroda, odpady, celkové výdaje na ochranu životního prostředí, vliv hospodářských odvětví na životní prostředí, environmentální rizika a lidské zdraví, lokální stav složek životního prostředí, mezinárodní spolupráce.

klíčová slova: R.1994; zprávy ŽP; informace o ŽP; stav ŽP; politika ekologická; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6 : 7.1.3.0.2.

1406 : 655 : 1311 : 2235 : 2243

227. ŠŤASTNÁ, J.: My a OECD - lepší nebo horší?

EKOjournal, 5, 1996, č. 11, s. 5.

1 gr.

Srovnání stavu životního prostředí v ČR se situací v členských zemích OECD na základě zprávy MŽP ČR za rok 1995. Podle tzv. environmentálních indikátorů, stanovených v předpisu „Core Set Environmental Indicators" jsou uvedeny závěry: v čem jsme lepší (množství dusíkatých hnojiv na jednotku orné půdy, počet obyvatel napojených na veřejné kanalizace), průměrní (využívání dřeva, emise oxidů dusíku na obyvatele a rok, množství komunálního odpadu na osobu a rok) a horší (v emisích oxidu siřičitého, uhličitého, dusíku a v množství průmyslových odpadů) oproti ostatním zemím OECD.

klíčová slova: R.1995; zprávy ŽP; stav ŽP; indikátory ekologické; údaje statistické; O:Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.7 : 7.1.2.6.2.1.

1406 : 657 : 2243

228. 1996 Policy Outlook for Major European countries. (Výhled hlavních evropských zemí do roku 1996).

Environment Watch - Western Europe, 5, 1996, č. 1, s. 4-10.

Přehled základních charakteristik stavu životního prostředí a přístupu k němu v členských zemích Evropského společenství. Přehled obsahuje ukazatele, které jsou buď společné pro všechny uvedené země nebo prostřednictvím jiných ukazatelů zvýrazňuje jejich specifické rysy.

klíčová slova: R.1996; stav ŽP; ukazatele stavu ŽP; informace o ŽP; data; G:Evropa; O:Evropské společenství

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

X 1.5.2 ekosystém

152 : 154

229. PROUZA, J.: Louka - rostlinné společenstvo.

Domov, 36, 1996, č. 12, s. 38-41.

10 fot.

Louka jako výsledek dlouholeté činnosti člověka, kdy je spojeno mnoho rozdílných kritérií v jeden esteticky, ekonomicky a ekologicky fungující celek. Rozdíl mezi loukou a pastvinou. Historie louky. Náhrada trávníku v zahradě. Podmínky pro založení louky, technika založení, údržba a ekologický význam louky.

klíčová slova: ekosystém travní; louky

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

152 : 154 : 155 : 43

230. HADAČ, E.: Struktura geobiocenóz (ekosystémů).

Biologické listy, 61, 1996, č. 3/4, s. 273-275.

Značně rozšířenou představu o ekosystémech, resp. geobiocenózách jako jen nezávislých populacích různých organismů, je třeba opravit. Na příkladech je ukázáno, že žijí-li jakékoliv populace organismů s jinými populacemi ve stejném prostoru, nemohou se vzájemně neovlivňovat - ať už negativně či pozitivně. Probíhá-li toto vzájemné ovlivňování a přizpůsobování po tisíciletí, upevňují se vzájemné vazby druhů v ustálená společenstva na úrovni asociací. Asociace je tedy soubor druhů, které mají obdobný způsob výživy a žijí v obdobném životním prostředí. Každý ekosystém, resp. geobiocenóza je tedy tvořena řadou subsystémů na úrovni asociací různých organismů.

klíčová slova: ekosystém; geobiocenóza; ekologie obecná

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

152 : 2315 : 1113 : 622

231. BALS, C.: Die Systemlogik nutzen! (Využít systémovou logiku!).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 46, s. 58-62.

Tab., 7 lit.

Charakteristika souvislostí mezi stabilitou pozemského klimatu a stabilitou globálního ekosystému, která garantuje lidskou existenci na Zemi. Volba politických strategií schopných tuto perspektivu zajistit. Možnosti současné politiky takové strategie vypracovat.

klíčová slova: ekosystém světový; klima; civilizace; politika; strategie péče o ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

X 1.5.8.3 biodiverzita

1583 : 6201 : 6362 : 156

232. RAUSTIALA, K. - VICTOR, D.G.: The Future of the Convention on Biological Diversity. (Budoucnost konvence o biologické diverzitě).

Environment, 38, 1996, č. 4, s. 17-20+37-45.

Lit. 89.

Vstupní definice pojmu biodiverzita a její zpracování v rámci konference OSN v Riu roku 1992. Faktografická charakteristika biodiverzity jako reálného problému a možnosti její ochrany. Vytváření agendy pro ochranu biodiverzity na národní a nadnárodní úrovni. Základní předpoklady a podmínky ochrany biodiverzity. Instituce zajišťující ochranu biodiverzity, národní priority.

klíčová slova: biodiverzita; konference OSN; ochrana biodiverzity; ochrana organismů; instituce ekologické

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

1583 : 621 : 6201 : 152 : 421

233. HOLDGATE, M.: The Ecological Significance of Biological Diversity. (Ekologický význam biologické diverzity).

Ambio, 25, 1996, č. 6, s. 409-416.

Tab., 62 lit.

Zvýšená frekvence užívání pojmu biodiverzita jako výraz obav o pokračující vymírání živočišných a rostlinných druhů v důsledku změn prostředí způsobených člověkem. Početní údaje o redukci existujících druhů a metody získávání těchto údajů. Konvence o zachování biodiverzity z konference OSN v Rio de Janeiro (1992) a její schopnost brzdit trendy likvidující biodiverzitu. Charakteristika vztahu biodiverzity k ekosystému z hlediska jeho struktury a funkcí. Interpretace biodiverzity jako výsledku interakcí fyzikálních, chemických a biologických faktorů. Schopnost různých konzervačních metod zbrzdit nebo zpomalit rozpad biodiverzity.

klíčová slova: biodiverzita; ochrana biodiverzity; konference; ekosystém

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

1583 : 630 : 1311 : 23100 : 1211 : 66

234. ABSOLON, K.: Ochrana biodiverzity v České republice.

Živa, 44, 1996, č. 3, s. 98-100.

1 obr., 1 tab., 3 fot.

Biodiverzita je úplný soubor genů, druhů a ekosystémů v určité geograficky definované oblasti. Tím jsou zároveň stanoveny tři hierarchické kategorie: genetická diverzita, druhová diverzita, ekosystémová diverzita. Orgány a organizace, které se svou činností podílejí na ochraně biodiverzity. Přehled aktivit, které vyvíjejí. Důležitými rysy ochrany biodiverzity jsou: rozvíjení principů trvale udržitelného rozvoje, podpora kvalifikovanosti rozvojem výzkumu, zvyšování úlohy občanských iniciativ a dobrovolných nevládních organizací, spolupráce s občany, posílení úlohy chráněných území, podpora a koncepční přístup v ochraně biodiversity ex situ i respektování nepsaného etického kodexu ve vztahu k ochraně biodiverzity.

klíčová slova: diverzita biologická; ochrana biodiverzity; péče o ŽP; organizace ekologické; rozvoj trvale udržitelný; území chráněná; myšlení ekologické; G:ČR

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.0.2.

1583 : 653 : 225

235. POSEY, D.A.: Protecting Indigenous Poeples’ Rights to Biodiversity. (Ochrana práva domorodého obyvatelstva na biodiverzitu).

Environment, 38, 1996, č. 8, s. 6-9+37-45.

Tab., 33 lit.

Většina regionů zahrnujících teritoria s nenarušenou biodiverzitou, je osídlena domorodým obyvatelstvem, které často trpí zásahy do struktury regionu. Ochranářské a konzervační aktivity, které směřují k zachování prostředí biodiverzity, a tím i zachování etnik v daném prostředí žijících. Národní a mezinárodní legislativa zaměřená na problém biodiverzity ve vztahu k domorodým skupinám. Právní normy zohledňující zájmy domorodých etnik a diverzifikovaného prostředí.

klíčová slova: biodiverzita; ochrana biodiverzity; regiony; etnikum domorodé; prostředky péče o ŽP; legislativa

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

X 1.5.8.6 ekologické sítě

1586 : 1584 : 2243 : 643

236. Evropská ekologická síť a Česká republika.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 3, s. 10.

1 mp.

Evropská ekologická síť je iniciativa některých států EU podpořená evropskou konferencí ministrů ŽP v Sofii 1995. Evropská ekologická síť (European Ecological Network, EECONET) - zahrnuje: dobře fungující síť jádrových území představujících klíčové stavební kameny celoevropské ekologické sítě; cílenou péči o skladební prvky EECONET v terénu, mezinárodní spolupráci v ochraně přírodního dědictví Evropy. Návrh EECONET v České republice, vycházející z ÚSES tvoří: biocentra, biokoridory a zóny zvýšené péče o krajinu. Klíčová území EECONET vymezená na území ČR jsou přehledně uvedena v mapce.

klíčová slova: sítě ekologické; stabilita ekologická; ochrana dědictví přírodního; spolupráce mezinárodní; péče o ŽP; ÚSES; O:EECONET; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.4.

X 1.5.9 ekologické vědy a ekologický výzkum

159 : 66

237. SEQUENS, T.: O té vědě ekologii.

EKOjournal, 5, 1996, č. 7, s. 17.

Úvahy autora o tom, zda ekologie je věda, či nikoliv, které končí prostým konstatováním, že je to prakticky vlastně jedno a že záleží především na tom, aby naše chování k přírodě a životu bylo zodpovědné.

klíčová slova: ekologie; odpovědnost ekologická

kódy využití: 7.1.3.0.2.

X 1.5.9.0.0 obecná ekologie

15900

238. PELIKÁN, J.: Nejčastejší termíny v ekologii. [18.].

Živa, 44, 1996, č. 1, s. 23-24.

Vysvětleny jsou pojmy: šíření organismů, škůdci, špička kapací, šlechtění, šplhači rostlinní, škrtiči rostlin, šum, tabulky životnosti, tabulové kořeny, tah živočichů, tajga, tanatóza, taxe, taxocenóza, taxon, taxonomie, technocenóza, technosféra, temnomilný, temporální, teplo, teplota, terárium, terestrický, terikolní, teriologie, teritorialita, teritoriální chování, teritorium…, tropismus.

klíčová slova: ekologie obecná; terminologie

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

15900

239. PELIKÁN, J.: Nejčastější termíny v ekologii. [19.].

Živa, 44, 1996, č. 2, s. 71-72.

Vysvětleny jsou pojmy: tropofyty, troposféra, trpasličí vzrůst, trvalky, třída, tundra, tůně, turbidita, turgescence, turiony, tychocenní, tychoedafon, tyrfobiont, tyrfofil, tyrfoxen, ubikvist, účinnost asimilační, ukládači, uklízeči, úlety, úlovek, ultrafialové paprsky, ultrazvuk, úmrtnost, únava půdy, union, univoltinní, univorní, únosnost prostředí, upíři, urbanizace, úrovně ekologické, ústní ústroje hmyzu, ústojčivost půd, územní systém ekologické stability, vadnutí rostlin, vagilita, valence ekologická, vápenec, vápnobojné rostliny.., vesperální.

klíčová slova: ekologie obecná; terminologie

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

15900

240. PELIKÁN, J.: Nejčastější termíny v ekologii. [20.].

Živa, 44, 1996, č. 3, s. 119-120.

Vysvětleny jsou pojmy: věrnost druhová, větrosprašné, vicini, vidění, vikariance, vikariant ekologický, viskozita vody, vitalita, vitální zóna, vítr, vivárium, viviparie, vlajkové stromy, vlhkomilný, vlhkost, vliv člověka na vegetaci, vnitrodruhové vztahy, voda.., vypalování porostů.

klíčová slova: ekologie obecná; terminologie

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

15900

241. PELIKÁN, J.: Nejčastější termíny v ekologii. [21.].

Živa, 44, 1996, č. 4, s. 166-168.

Vysvětleny jsou pojmy: výroba bezodpadová, vyrovnanost druhů v biocenóze, vysemeňování, vystěhování živočichů, vysychání půdy, vysychavé rostliny, vytrvalé rostliny, vytřásači, využívání přírody, vývoj, vegetace sekulární, vyzrálost půdy, výživa rostlin, vzduch, vzdušná kapacita půdy, vzdušné pletivo, vznášeči, vzorkování populace, vztah, vždyzelené rostliny, xenobióza, xenocenní xenoekie, xenofágie.., žula.

klíčová slova: ekologie obecná; terminologie

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

15900 : 43 : 4200 : 4201 : 66

242. KOHÁK, E.: Je ekologie věda?

Veronica, 10, 1996, č. 1, s. 35-36.

Pojem ekologie zahrnuje několik významů. Jedním je prostě faktografické zkoumání toho, co je, funguje jako celkový systém, propojený zpětnými vazbami. Ekologii můžeme chápat i provádět také v širším smyslu, který zahrnuje nejen matematizovatelné, nýbrž i hodnotové vztahy. Může také znamenat normativní, hodnotové zkoumání místa člověka v kosmu a hodnocení našich přístupů. Zda je ekologie věda, záleží, co si představujeme pod pojmem věda a kterou složku ekologie máme na mysli; zda technickou, systémovou či filozofickou. Ekologie je také výzva ke kritickému myšlení a k občanské odpovědnosti.

klíčová slova: ekologie obecná; věda; myšlení ekologické

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.2.

X 1.5.9.0.6 sociální ekologie

15906: 21 : 2241 : 23100 : 15907 : 424

243. DOKULILOVÁ, D.: Sociální ekologie.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 2, s. 103-104.

Lit. 2.

Sociální ekologie je věda o vzájemných mezilidských vztazích, přesahující okruh vědomě utvářený a spravovaný každým jedincem jako tzv. osobní život, o vztazích složek a celku lidského společenství k živému a neživému okolí. Zahrnuje výzkumy, které se snaží nejrůznějšími metodami, včetně matematických najít možnost trvale udržitelného pokračování současného vývoje. Jejich výsledky stále více vedou k otázkám, jestli pokrok je cesta, kterou člověk může a má jít a zřejmě k úvahám, zda by neustálý nepokoj lidského ducha nemohl nést dokonalejší plody, které bychom mohli přijímat bez obav o další přežití.

klíčová slova: ekologie; ekologie sociální; ekologie člověka; aspekty sociální

kódy využití: 7.1.2.6.1.4.

X 1.5.9.0.7 ekologie člověka a lidstva (antropoekologie)

15907

244. McCAY, B.J.: Robert McC. Netting and Human Ecology: An Appreciation. (Robert McC. Netting a humánní ekologie: zhodnocení).

Human Ecology, 24, 1996, č. 1, s. 125-135.

Lit. 29.

Nekrolog a zamyšlení nad životem a dílem Roberta McC. Nettinga (zemřel 4. 2. 1995), profesora antropolgie na Arizonské univerzitě. Nettingův příspěvek rozvoji humánní ekologie: soustředění na problematiku vztahu zemědělství a ekologie v dějinách lidstva z hlediska role a vlivu tzv. malých vlastníků, u nichž Netting zkoumal vztah vlastnictví a ekologie. Nettingova koncepce rozvoje ekologické antropologie, přehled Nettingových publikací.

klíčová slova: antropologie; ekologie; zemědělství; antropologie ekologická; publikace; B:McC.Netting, R.

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

15907 : 4201 : 43 : 11101

245. BAVINGTON, D. - BONDRUP-NIELSEN, S.: The Dilemma of Conservation Biology: Domination vs. Respect for Nature. (Dilema konzervační biologie: dominance versus respekt k přírodě).

Ambio, 25, 1996, č. 8, s. 532-533.

Lit. 7.

Konzervační biologie a její dilemata na konci 20. století. Základním problémem je anachronismus původní teorie konzervace (G. Pinchot), která vychází z nadřazenosti lidských zásahů do přírody. Konzervace je vlastně chápána jako vědecky zdůvodněná koncepce zacházení s přírodou. Důsledkem tohoto pojetí je devastace přírody a současné zřizování rezervací, kde se uchovávají zbytky té přírody, která kdysi byla normálně všudypřítomná.

klíčová slova: biologie; příroda; ochrana přírody; ekologie člověka

kódy využití: 7.1.2.6.1.4.

15907: 1311 : 422 : 424

246. PRŮŠA, L.: Nad některými aspekty současného vývoje porodnosti.

Děti a my, 26, 1996, č. 4, s. 22-24.

Příčiny poklesu porodnosti ve světě i v České republice. Charakteristika hlavních opatření, která byla ve prospěch mladých rodin s malými dětmi od počátku 90. let u nás realizována. Faktory ovlivňující populační chování mladých rodin v současné době. Možnosti ovlivňování populačního vývoje v ČR.

klíčová slova: demografie; porodnost; vývoj populační; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2.

XX2 ČLOVĚK

X 2.0 člověk obecně

20 : 140 : 4201 : 424

247. URBÁNEK, J.: Ontológia prostredia - základ environmentálnej etiky.

Filozofia, 51, 1996, č. 2, s. 145-152.

Lit. 13.

Ambivalence postavení člověka v jeho životním prostředí: kontrast hegemona a periferního jevu. Etická dimenze vztahu člověk - životní prostředí a pokus o postavení této dimenze na určitý ontologický základ. Rozlišení životního prostoru na jeho lokální a globální rozměr, vzájemný vztah těchto dvou dimenzí. Vliv lidské aktivity na životní prostředí od primitivních činností ke konfliktu mezi antropocentrismem a ekocentrismem.

klíčová slova: člověk; prostředí životní; vliv činnosti lidské; antropocentrismus; ekocentrismus

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.

20 : 43 : 11101 : 70 : 235

248. SCHAAR, K.: Naturliebe ist nicht natürlich. (Láska k přírodě nevyplývá z lidské přirozenosti).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 44, s. 78-80.

Problematika ekologického povědomí a pozitivního vztahu k přírodě vůbec z hlediska lidské povahy. Postoje člověka k životnímu prostředí ovlivňuje fakt, že žije v umělém světě bez běžného prožitku či styku se živou přírodou. Možnosti rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě od raného dětství po dospělost: úkoly pedagogiky a dalších souvisejících věd. Rozdíly mezi dětmi a dospělými ve vnímání hodnoty přírody.

klíčová slova: vědomí ekologické; vztah k přírodě; pedagogika; výchova ekologická

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

X 2.1 člověk - jedinec; lidé

21 : 11101 : 1581 : 66

249. HOHOŠ, L.: Hľadanie novej ekonomickej a ekologickej paradigmy.

Filozofia, 51, 1996, č. 2, s. 84-90.

Lit. 12.

Chápání industriální civilizace jako výsledku autoritativního vývoje rozumu směrem k manipulaci a ovládání. Komplikovaný vztah mezi vědomím potřeby změny a schopnosti tuto změnu prosadit ve vztahu k životnímu prostředí. Ekonomické modely industriální společnosti, jejich souvislost s klasickým liberalismem a jejich souznění nebo rozpor s životním prostředím. Časové limity proměny lidských postojů k přírodě.

klíčová slova: člověk; vztah k přírodě; civilizace industriální; vývoj ekonomický; vědomí ekologické

kódy využití: 7.1.2.4.1.2 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.3.

21 : 4132 : 432 : 1406

250. FOLEY, R.: The Adaptive Legacy of Human Evolution: A Search for the Environment of Evolutionary Adaptedness. (Dědictví přizpůsobivosti v lidské evoluci: otázka prostředí evoluční přizpůsobivosti).

Evolutionary Anthropology, 4, 1995/1996, č. 6, s. 194-203.

Tab., 54 lit.

Důsledky pronikání darwinovské teorie do medicíny a psychologie pro nové pohledy na vývoj lidského chování v závislosti na charakteristice prostředí, v němž se toto chování vyvíjí. Výsledkem tohoto pronikání je koncepce EEA (Environment of Evolutionary Adaptedness - prostředí evoluční adaptace), která zvýrazňuje univerzální charakter lidské evoluce, ale současně narušuje darwinovský výklad evoluce jako selektivního procesu. Charakteristiky humánních, sociálních a ekologických aspektů koncepce EEA.

klíčová slova: evoluce člověka; chování lidské; vliv prostředí; adaptace; koncepce EEA

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.4.

21 : 422 : 140 : 4281 : 311 : 53

251. BENCKO, V. - HOLCÁTOVÁ, I.: Zhoubné nádory a prostředí.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 5, s. 251-255.

1 gr., 11 lit.

Výskyt jednotlivých typů nádorů je v různých částech světa u různých etnik odlišný. Hlavní příčinou u většiny případů bývá kombinace faktorů vnitřních, tj. geneticky podmíněných a vnějších, v nichž podstatnou složku představuje životní styl. Úkolem epidemiologie je přispět k odhalení rizikových faktorů a pomocí vhodné intervence v rámci primární prevence se snažit odstranit nebo alespoň omezit jejich působení v populaci. Primární prevence. Z hlediska epidemiologických studií rizikových faktorů a zejména představ o geografické a věkové distribuci nádorů mají nezastupitelnou úlohu regionální nebo národní nádorové registry.

klíčová slova: nádory zhoubné; péče o zdraví; faktory rizikové; styl životní; vliv prostředí; epidemiologie

kódy využití: 7.1.2.6.1.3.

21 : 422 : 2317 : 1311 : 140 : 581

252. MAZÁNKOVÁ, V.: Vývoj úrovně úmrtnosti a střední délky života.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 15, s. 5.

4 gr.

Česká republika patří mezi země s nejvyšší úmrtností a nejkratší střední délkou života v Evropě. Struktura příčin smrti. Příčiny úmrtnosti a věk. Mezinárodní srovnání: Úmrtnost v ČR odpovídá úmrtnosti v nejvyspělejších zemích v těch věkových skupinách, kde úmrtí je výjimkou, způsobenou náhodnými vlivy nebo ojedinělým onemocněním. Naproti tomu je vyšší ve věku, v němž se začíná projevovat dlouhodobý kumulovaný vliv negativních faktorů způsobu života, sociálního a životního prostředí.

klíčová slova: délka života; stav vývoje; zdraví lidské; vliv prostředí; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.4.

X 2.1.0.0 ženy

2100 : 422 : 1311 : 138

253. GINTER, E.: Zdravotní stav Evropy a jeho projekce do roku 2000. [2.] Ženská populace.

Časopis lékařů českých, 135, 1996, č. 1, s. 3-7.

8 gr., 19 lit.

Střední délka života žen se v posttotalitní Evropě pohybuje okolo 75 let, v západní a severní Evropě 78 - 82 let. Počátkem příštího století bude střední délka života žen v západní Evropě okolo 83 let, v posttotalitních státech okolo 76 let. V západní Evropě trvale klesá předčasná úmrtnost žen na nemoce kardiovaskulárního systému, dýchací, trávicí, nervové, močové a pohlavní soustavy. Úmrtnost na novotvary klesá jen mírně či stoupá. V totalitní části Evropy od roku 1970 trvale stoupala předčasná úmrtnost žen na nemoci kardiovaskulárního aparátu, novotvary a cirhózu jater. Je pravděpodobné, že tato onemocnění zůstanou i po roce 2000 hlavní příčinou předčasného úmrtí téměř 70 % žen.

klíčová slova: zdraví lidské; délka života střední; nemoci; úmrtnost; G:Evropa západní; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.1.1.

X 2.2.2.3 armáda

2223 : 1137 : 138

254. ASCHE, W.: Altlasten der „Roten Armee" untersucht. (Průzkum skládek po „Rudé armádě").

Umwelt, 26, 1996, č. 6, s. 40-41.

Bilance programu, který začal v roce 1991 v souvislosti s odchodem tzv. Západní skupiny vojsk varšavské smlouvy z bývalé NDR. Na tento program vyčlenila bonnská vláda (ministerstvo životního prostředí) celkem 100 miliónů marek s cílem prozkoumat a vyřešit situaci na skládkách, které po sovětské armádě zůstaly. Charakteristika skládek, jejich umístění a struktury. Softwarové programy vyvinuté v rámci zmíněného programu.

klíčová slova: armáda; skládky odpadů; skládky staré; program péče o ŽP; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.2.8 : 7.1.2.6.2.

X 2.2.3 obyvatelstvo, jeho organizace a jejich orgány; veřejnost

223 : 1311 : 1312 : 43 : 140

255. FRIČ, P.: Postoje obyvatel ČR a SR k problému životního prostředí.

Sociologický časopis, 32, 1996, č. 3, s. 353-360.

Lit. 2.

Výsledky výzkumu agentury GfK Praha z počátku roku 1996, který se zaměřil na charakteristiku postoje obyvatel ČR a SR k životnímu prostředí a který dospěl k názoru, že tyto postoje jsou dány velkou mírou nespokojenosti, optimistickou vírou v možná řešení, neochotou k finančním obětem a nízkým stupněm veřejné angažovanosti ve prospěch ochrany životního prostředí. Výsledky výzkumu v rovině: běžné perspektivy nazírání problému životního prostředí, postoje k řešení zmíněného problému, připravenost se veřejně angažovat ve prospěch ekologie. Zpráva přináší shrnující typologii postojů a jejich procentické zastoupení v obou zemích: ekologický radikál, vyhraněný tradicionalista, ekologický ignorant, vlažný tradicionalista.

klíčová slova: R.1996; zprávy; výzkum sociologický; obyvatelstvo; vztah k ŽP; O:agentura GfK; G:ČR; G:SR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.4.

X 2.2.3.2 obyvatelstvo sdružení obcí (oblastí, regionů - kromě 2.2.3.4)

2232 : 233 : 123 : 141

256. SCHMEIDLER, K.: Účast uživatelů v procesu projektování.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 34-36.

Lit. 1.

Spoluúčast obyvatelů na tvorbě a správě svého prostředí vede často k zajímavým architektonickým a urbanistickým řešením. Zohlednění požadavků budoucího uživatele se projeví v určitých prioritách řešení. Úsilí investované klientem se mu vrátí v optimálním řešení jeho obytného, rekreačního, pracovního atd. prostředí a zvýšeného pocitu identity s místem a architektonickým dílem a příjemným dojmem kontroly prostředí. Architekti provádějící urbanistické operace v obytných zónách nyní hovoří o komunikativním bydlení. Rozvojové programy města a účast obyvatel. Zhodnocení staveb v průběhu užívání.

klíčová slova: bydlení; architektura; projektování; účast veřejnosti

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.3.

X 2.2.3.5 vláda; ministerstva a jiné orgány státní správy mj. orgány ochrany přírody, inspekce životního prostředí, okresní úřady, správy národních parků a CHKO

2235 : 636 : 12106 : 6332

257. VYKOPAL, V.: Ochrana přírody na regionálním středisku AOPK ČR.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 5, s. 129-130.

Současné postavení regionálního střediska AOPK a jeho náplň práce. Hlavní náplní je celkové koncepční zajištění toku odborných ochranářských informací a provázanosti aktivních přístupů k ochraně přírody a krajiny. Na těchto pracovištích spočívá hlavní zodpovědnost za vyhlašování péče o zvláště chráněná území, za projektování a realizaci územních systémů ekologické stability a aktivních krajinotvorných programů „péče o krajinu" a „revitalizace říčních systémů". (AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny).

klíčová slova: orgány ochrany přírody; činnost AOPK; centrum ochrany přírody regionální; O:Agentura ochrany přírody a krajiny

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

2235 : 641 : 653

258. BUČILOVÁ, R.: Státní fond životního prostředí ČR - součást systému financování ochrany životního prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 5.

Lit. 3.

Státní fond životního prostředí ČR je jedním z nástrojů uskutečňování státní politiky životního prostředí a jako jeden z finančních zdrojů na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí byl zřízen zákonem ČNR č. 388 z roku 1991 Sb. Působnost Fondu je upravena především Statutem fondu a Směrnicí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

klíčová slova: instituce ekologické; fond ŽP; předpisy právní; dotace a subvence na ochranu ŽP; O:Státní fond ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.5.

X 2.2.3.6 politické strany, hnutí nebo sdružení, nevládní, společenské a zájmové organizace; mj. dobrovolné ekologické činnosti

2236

259. DRHOVÁ, Z.: Pověz mi, kdo je nejkrásnější..

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 2, s. 4-6.

2 fot.

Prezentace hlavních cílů a záměrů, případně postojů k problematice životního prostředí ve volebních programech stran: ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, SPR-RSČ, ODA, Levý blok, SD-LSNS je obsahem publikace s názvem Pověz mi, kdo je nejkrásnější… aneb politické strany a životní prostředí. Praha, Zelený kruh 1996.

klíčová slova: strany politické; program ŽP; publikace; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2.

2236 : 117632 : 1311 : 1176 : 32153

260. VONDROUŠ, D.: Šance pro ozonovou vrstvu.

Poslední generace, 5, 1996, č. 1, s. 19-21.

3 fot.

Proti poškozování ozonové vrstvy freony vzniklo v ČR hnutí, které dosáhlo poměrně výrazného úspěchu - přijetí zákona zakazujícího používání tvrdých freonů (zákon vstoupil v platnost 1. 1. 1996). Popsán průběh ozonového programu Hnutí Duha, který skončil koncem roku 1995 a byl součástí celorepublikového hnutí. Zaměřil se na jednání s podniky freonového průmyslu, s obchodníky s freonovými výrobky, na výchovnou a osvětovou činnost a především na přípravu legislativních opatření.

klíčová slova: hnutí ekologické; program ozonový; ochrana vrstvy ozonové; zákon freonový; O:DUHA; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

2236 : 2243 : 1311

261. PATOČKA, J.: 25 let Přátel Země.

Poslední generace, 5, 1996, č. 10, s. 19-20.

1 fot.

Kořeny, vývoj a povaha světové organizace Friends of the Earth International, v současnosti jedné z nejvlivnějších mezinárodních ekologických organizací, s 54 členskými skupinami, od jejíhož vzniku uplynulo v roce 1996 čtvrt století. K této organizaci se v České republice hlásí Hnutí DUHA.

klíčová slova: organizace ekologické; organizace mezinárodní; hnutí ekologické; O:Přátelé Země

kódy využití: 7.1.3.0.2.

2236 : 2243 : 315 : 621 : 23100

262. GAILLYOVÁ, Y.: Ekologická poradna Veronica.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 4.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. Poradna vznikla jako nový samostatný projekt ZO ČSOP v Brně v roce 1991, kdy se stala mimořádným členem evropské asociace ekologických poradců Eco - counselling Europe. Po založení sítě českých ekologických poraden v roce 1995 přešlo její členství na tuto strukturu a stalo se členstvím řádným. Současným zaměřením Veroniky jsou aktivity v oblasti preventivní ochrany životního prostředí a její spolupráce se zahraničními ekologickými poradci. Cílem je prosazování myšlenek obsažených v doporučení konference v Rio de Janeiru v roce 1992, které směřují k vytváření a naplňování lokálních Agend 21 a automatického začleňování nevládních organizací i neformálních občanských iniciativ do příprav koncepcí pro řešení problémů města (doprava, zásoby energie a vody apod.). Stěžejní projekty poradny Veronica.

klíčová slova: poradenství ekologické; péče o ŽP; spolupráce mezinárodní; organizace nevládní; projekt ekologický; O:Veronica; G:Brno

kódy využití: 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3 : 7.1.2.6.1.1.

2236 : 2243 : 6397

263. Čína, otazník z největších.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 3, s. 8-9.

2 obr.

Neústupnost Číny v blokádě červnových ženevských jednání o Smlouvě o úplném zákazu jaderných testů a jeden z jejích požadavků vyjmout ze zákazu tzv. „mírové" výbuchy prováděné pro civilní účely. Čínský jaderný program. Údaje o počtu provedených jaderných výbuchů, i o úniku radioaktivních materiálů při jaderných testech na střelnici Lop Nor. Informace o jednáních Greenpeace s představiteli Číny před ženevským jednáním.

klíčová slova: akce ekologické; organizace nevládní; úmluva mezinárodní; bezpečnost jaderná; program jaderný; zbraně jaderné; O:Greenpeace; G:Čína

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.

2236 : 23100 : 657 : 651 : 315

264. PTÁČEK, L.: ADONIS Mikulov.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 8.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. Středisko pro trvale udržitelný rozvoj ADONIS bylo založeno v roce 1991 jako základní organizace ČSOP. Aktivity se orientují na dvě hlavní oblasti zájmu, které významnou měrou ovlivňují krajinu pálavského regionu - na zemědělství a cestovní ruch. V roce 1993 středisko v Mikulově otevřelo regionální turistickou informační kancelář. Poskytuje konzultační službu podnikatelům a k realizaci je připraven projekt vybudování sítě pěti poraden na okrese Břeclav. Od roku 1995 je zapojeno do české sítě ekoporaden se zaměřením do oblasti ekologického zemědělství, zdravého životního stylu, agroturistiky a udržitelného regionálního rozvoje.

klíčová slova: poradenství ekologické; rozvoj trvale udržitelný; péče o ŽP; centrum informační; O:ADONIS; G:Mikulov

kódy využití: 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

2236 : 235 : 239 : 1311

265. PATOČKA, J.: Pohled veřejnosti na ekologické iniciativy.

Poslední generace, 5, 1996, č. 11, s. 20-22.

5 tab.

Cílem ekologických iniciativ je dosáhnout změn ve společnosti, proto je odezva, kterou jejich počínání vyvolává ve veřejnosti, jedním z klíčových poznatků, od nichž by se měl odvíjet jejich další postup. Sociologický výzkum názorů starostů okresu Brno-venkov se pokouší přispět k poznání postavení ekologických iniciativ v české společnosti i ke zhodnocení významu názorových rozdílů uvnitř ekologického hnutí.

klíčová slova: výzkum sociologický; mínění veřejné; hnutí ekologické; iniciativy ekologické; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2.

2236 : 315 : 621 : 712 : 713

266. JANÍK, M.: Ekologická poradna KOSENKA.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 6.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. Historie poradny Českého svazu pro ochranu přírody a krajiny ve Valašských Kloboukách od roku 1975 a orientace jejího pracovního zaměření v minulosti. V současné době poskytuje služby v oblastech: výchova a kultura ve vztahu k chraně přírody a životnímu prostředí; péče o krajinu, hospodaření v chráněné přírodě na principech trvale udržitelného života; šetrná turistika; výměna informací k odborným programům v síti poraden, knihovna, videotéka, fotodokumentace, místní informace v regionu. Dlouhodobým projektem KOSENKY je ochrana biologické rozmanitosti květnatých karpatských luk v severní části CHKO Bílé Karpaty, modelový program péče o využití chráněného území v přírodní rezervaci Bílé Potoky apod. Připomenuty některé aktivity v oblasti výchovy a osvěty se zaměřením především na děti a mládež.

klíčová slova: orgány ochrany přírody; poradenství ekologické; program péče o ŽP; výchova ekologická; O:KOSENKA; G:Valašské Klobouky

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

2236 : 32100 : 53 : 23

267. ANDER, M.: Hamburgerový král shání poddané.

Poslední generace, 5, 1996, č. 11, s. 6-8.

Autor, koordinátor Hnutí DUHA v Brně, ostře kritizuje firmu MC Donald’s jako symbol bezohledného konzumu a kulturní degradace: „Vyznačuje se expanzivností a všudypřítomností, nešetrným postojem k životnímu prostředí a krutým zacházením se zvířaty".

klíčová slova: hnutí ekologické; kritika péče o ŽP; chování neekologické; O:McDonald’s; O:DUHA

kódy využití: 7.1.3.0.2.

2236 : 3216 : 651 : 1112

268. Prolomení bludného kruhu.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 1, s. 10.

1 fot.

Informace o kampani Greenpeace v Německu, cílené na podporu odbytu zatím drahých fotovoltaických článků (PV článků), sloužících k výrobě sluneční elektřiny. Zvýšení zájmu o PV články a v důsledku toho k zahájení velkosériové výroby by vedlo ke snížení jejich ceny a dostupnosti elektřiny ze slunce. Sluneční věk by nastoupil dříve, než budou vyčerpány všechny suroviny a totálně znečištěna celá planeta.

klíčová slova: akce ekologické; organizace nevládní; výroba elektřiny; využití energie sluneční; O:Greenpeace; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

2236 : 621 : 713 : 315

269. JAKUBKOVÁ, V.: Ekologická poradna VITA.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 7.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. Nevládní nezisková organizace založená v roce 1991 v Ostravě s cílem vybudovat středisko ekologické výchovy sloužící dětem mateřských a základních škol, ale i dospělým. Historie vývoje poradny. V roce 1995 otevřeno kulturně ekologické centrum Setkávárna (půjčování knih, časopisů, videokazet, pořádání výstav apod.). Činnost VITY je rozdělena do oblasti výchovné a poradenské (aktuální informace o problémech životního prostředí, porady bylinkáře, veterináře aj.).

klíčová slova: organizace nevládní; centrum výchovy ekologické; poradenství ekologické; výchova ekologická mimoškolní; O:VITA; G:Ostrava

kódy využití: 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3 : 7.1.2.6.1.1.

2236 : 630 : 1311 : 2243

270. Svět 1995.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 1, s. 4-5.

3 fot.

Některé dosažené změny k lepšímu v ochraně životního prostředí v roce 1995, na nichž se podílela světová organizace Greenpeace: v oblasti ropy a toxických chemikálií, v oblasti nebezpečných odpadů, v problematice ochrany klimatu, cílené k přijetí smlouvy za úplný a všeobecný zákaz zkoušek jaderných zbraní, zaměřené k ochraně biodiverzity. Úspěchy české pobočky Greenpeace v roce 1995.

klíčová slova: R.1995; akce ekologické; organizace nevládní; ochrana ŽP; zlepšení stavu ŽP; O:Greenpeace; O:Greenpeace ČR

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.

2236 : 641

271. Čtvrtstoletí úspěchů.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 4, s. 10.

2 fot.

Chronologický přehled konkrétních úspěchů, kterých dosáhlo hnutí Greenpeace za 25 let práce v ochraně planety Země (od r. 1971 do r. 1996).

klíčová slova: R.1971-1996; organizace nevládní; ochrana ŽP; stav vývoje; O:Greenpeace

kódy využití: 7.1.3.0.2.

2236 : 6537 : 637

272. BLÁHA, J.: V lesích jako na poli.

Poslední generace, 5, 1996, č. 2, s. 2-3.

2 fot.

3. 11. 1995 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nový zákon o lesích. Lesní a dřevařské společnosti s ním mohou být spokojeny, neboť jim sice ukládá povinnosti, ale umožňuje těžit holorubným způsobem a zakládat další smrkové monokultury. Lesy mají dál sloužit jako cenný zdroj dřeva. O jejich mimoprodukčních hodnotách se zákon zmiňuje jen okrajově. Hnutí Duha, které podalo k vládnímu návrhu zákona připomínky včetně poměrně obsáhlého rozboru situace, ale i další ekologické organizace s přijetím zákona nejsou spokojené.

klíčová slova: hnutí ekologické; zákon o lesích; kritika péče o ŽP; O:DUHA

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.5.

2236 : 657

273. JIRÁČEK, J.: Econnect zpřístupňuje služby.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 3, s. 31-32.

Prezentace služeb neziskové organizace Econnect, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v ČR využívat systém pro elektronickou komunikaci a zpřístupňovat informační systémy na počítačových sítích (především pro potřeby ekologických iniciativ). Kontaktní údaje.

klíčová slova: organizace neziskové; služby veřejné informační; sítě počítačové; O:ECONNECT

kódy využití: 7.1.3.0.2.

2236 : 657 : 12153 : 636 : 621

274. SAVULESCU, A.: New Center Shares Nature Through Information. (Nové středisko přispívá přírodě informacemi).

The Bulletin, 6, 1996, č. 2, s. 7.

Vytvoření nového informačního střediska pro dolní tok Dunaje v Bukurešti. Jde o nevládní aktivitu, následující první centrum tohoto druhu v Praze. Toto středisko (Lower Danube Basin NGO Information Center) se soustřeďuje na dolní povodí Dunaje a má se zabývat informačními potřebami Rumunska, Bulharska, Ukrajiny. Podle T. Botterwega, šéfa střediska dunajského koordinačního programu, mají v povodí Dunaje působit celkem tři taková centra pro horní, střední a dolní úsek jeho toku (zatím chybí zastoupení zemí bývalé Jugoslávie), jejichž cílem je vytvářet informační spojnici mezi veřejností těchto zemí a tzv. Dunajským environmentálním programem. Nové centrum v Bukurešti bude vydávat periodikum p.n. Lower Danube News.

klíčová slova: centrum informační; informace pro veřejnost; povodí toků mezinárodních; G:Bukurešť; G:Dunaj

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.4.1.1.

2236 : 66

275. KELLER, J.: Spor o budoucnost radikální ekologie.

Poslední generace, 5, 1996, č. 7, s. 18-19.

1 fot.

Ekologické hnutí zahrnuje jedince zneklidněné měnícím se poměrem sil mezi přírodou a společností, ty, kteří dočasnou ofenzivu společnosti nepovažují za báječný triumf pokroku, ale za krajně nezodpovědný hazard. Uvnitř ekologického hnutí existují dva tábory s rozdílnými stanovisky: světle zelení environmentalisté a tmavě zelení ekologové. Autor vysvětluje nejednotnost a názorovou odlišnost uvnitř radikální ekologie, složené přinejmenším ze dvou poměrně odlišných směrů, na které upozornila diskuse mezi americkými ekology ve druhé polovině 80. let.

klíčová slova: hnutí ekologické; vývoj společnosti; vztah k přírodě

kódy využití: 7.1.3.0.2.

2236 : 70 : 7132 : 125

276. PAPÁČEK, J.: Pampeliška u staré školy.

Učitelské noviny, 99, 1996, č. 30, s. 14.

Hnutí „Pampeliška" do ČR přišlo z Kanady jako program 4-H. Filozofie klubů 4 H: učit se činností (Hand) v zájmu hlavy (Head) a srdce (Heart) pro zdraví (Health). V naší republice je tento program rozvíjen pod patronací Ekogymnázia Praha. Součástí celorepublikového hnutí venkovské mládeže „Pampeliška" je menší farma v Lutové, která je organizačně začleněna jako farmářský kroužek při základní škole v Chlumu u Třeboně. Tato školní zahrada se stala rájem dětí, rostlin, zvířat i střediskem ekologické výchovy.

klíčová slova: hnutí ekologické; program 4-H; centrum výchovy ekologické; O:hnutí Pampeliška

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.

X 2.2.4.1 lidstvo nebo velké skupiny lidstva

2241 : 21 : 11101 : 43 : 4201

277. ANDROVIČOVÁ, Z.: Stojí ľudstvo na prahu ekologickej revolúcie?

Filozofia, 51, 1996, č. 2, s. 118-120.

Lit. 11.

Současný postoj české a slovenské filozofie k pojmu revoluce v souvislosti s hodnocením aktuálního vztahu mezi člověkem a přírodou. Potřeba terminologického a sémantického upřesnění vícevrstevnatosti pojmu ekologická revoluce. Základní významy tohoto pojmu: revoluce hodnotových systémů, zásadní změna typu racionality, revoluce morálky, proměna jazykových a komunikačních návyků, revoluce ve filozofii.

klíčová slova: člověk; vztah k přírodě; revoluce ekologická; filozofie

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.1.4.

2241 : 432 : 1401 : 311

278. BURNEY, D.A.: Historical Perspectives on Human-Assisted Biological Invasions. (Historické perspektivy biologických invazí s lidskou asistencí).

Evolutionary Anthropology, 4, 1995/1996, č. 6, s. 216-221.

Tab., mp., 24 lit.

Typologie a klasifikace způsobů, kterými lidstvo ve svém vývoji ovlivňovalo pozemské životní prostředí. Dosavadní poznání uvádí tři typy působení: destrukce druhového prostředí (habitus), přelidněnost, globální klimatické proměny. Problém chronologické perspektivy v hodnocení těchto změn. Jiné výsledky přináší užití optiky současné technologické civilizace, jiný efekt zase aplikace geologických nebo obecně evolučních kritérií na změny v ekosféře.

klíčová slova: prostředí životní; vliv činnosti lidské; problematika globální

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.4.

X 2.2.4.2 celosvětové organizace a orgány, resp. celosvětová spolupráce v péči o životní prostředí nebo ve výchově k péči o životní prostředí

2242 : 1311 : 622

279. BRUOTH, F.: Česká republika a politika životního prostředí OECD.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 5, s. 3-4.

Charakteristika OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Procedura přípravy vstupu ČR do OECD v oblasti životního prostředí jako 26. členské země (členství od 21. 12. 1995). Přehled členů OECD. Účast ČR na aktivitách Výboru pro politiku životního prostředí OECD (EPOC). Výčet jednotlivých aktivit.

klíčová slova: organizace mezinárodní; členství ČR; O:Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

2242 : 1583 : 6201

280. PLESNÍK, J.: Víte co je.. IUCN.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 3, s. 61.

2 tab.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) je mezinárodní organizace, založená z popudu OSN v roce 1948 pod názvem Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. Dnes sdružuje nezávislé státy, vládní agentury a ministerstva, vědecké ústavy i nevládní organizace, zabývající se ochranou přírody a přírodních zdrojů na vědeckých základech. Otázkám účinné ochrany biodiverzity naší planety byl věnován jeden z pracovních seminářů, který v září 1995 uspořádal IUCN ve svém ústředí v Glandu nedaleko Ženevy.

klíčová slova: R.1995; organizace mezinárodní; ochrana přírody; semináře; ochrana biodiverzity; O:Mezinárodní unie pro ochranu přírody; G:Gland

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

2242 : 621 : 1176 : 632 : 138

281. LÖFSTEDT, R.E.: Partnerships to Reduce Greenhouse Emmissions in the Baltic. (Spolupráce při redukci emisí skleníkových plynů v oblasti Baltu).

Environment, 38, 1996, č. 6, s. 16-20+40-42.

Lit. 38.

Základní dokumenty OSN o redukci emisí oxidů síry a uhlíku do atmosféry a schopnost tří pobaltských republik (Estonsko, Litva, Lotyšsko) tyto dokumenty naplnit. Pomocné projekty OSN na podporu snižování emisí síry a uhlíku. Aktivní role Švédska pro sponzorování těchto programů pro Pobaltí. Podpora přechodu palivových systémů z fosilních paliv na biomasu. Srovnání situace ve třech zmíněných zemích z hlediska poměru mezi místní iniciativou a vnější pomocí.

klíčová slova: dokumenty OSN; emise plynů skleníkových; snižování emisí; spolupráce mezinárodní; program ekologický; podpora finanční; spalování paliv fosilních; spalování biomasy; G:Pobaltí; G:Švédsko

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.4.

X 2.2.4.3 regionální mezinárodní nebo mezistátní organizace a orgány resp. mezinárodní nebo mezistátní spolupráce v péči o životní prostředí nebo ve výchově k péči o životní prostředí

2243

282. Reflecting on the REC. (Úvahy o Regionálním environmentálním centru).

The Bulletin, 6, 1996, č. 2, s. 17.

Bilance působení S. Sitnického ve funkci výkonného ředitele REC (Regional Environmental Center - Regionální environmentální centrum), kterou vykonával od roku 1993, kdy REC procházelo řadou zásadních změn a připravovalo svůj nový strategický plán. V této době došlo k rozšíření sítě lokálních poboček REC, ustavení programu spolupráce a zvýšení renomé REC na mezinárodní scéně. Od 1. 8. 1996 nastoupí do funkce výkonného ředitele REC Jernej Stritih, bývalý státní tajemník slovinského ministerstva životního prostředí.

klíčová slova: O:Regionální environmentální centrum; B:Sitnický, S.; B:Stritih, J.

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.2.

2243 : 1213 : 11763 : 1311 : 657

283. FABIÁNEK, P.: ICP Forests.

Planeta’96, 4, 1996, č. 9, s. 38-40.

4 obr.

Historie vzniku Mezinárodního kooperativního programu sledování a vyhodnocování vlivu znečištění ovzduší na lesy (ICP Forests). Úkolem programu je koordinovat na evropské úrovni shromažďování srovnatelných údajů o změnách v lesních porostech souvisejících s aktuálním stavem prostředí a přispět tak k hodnocení trendů poškození a k lepšímu pochopení vztahů příčin a následků. Účast České republiky na programu ICP Forests. Zhodnocení dosavadního vývoje. Současný stav programu v České republice.

klíčová slova: program mezinárodní ICP Forests; znečištění ovzduší; vliv na lesy; monitorování lesů; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

2243 : 1311 : 32165

284. PROCHÁZKOVÁ, D.: Informace o OECD a NEA.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 6-7.

U příležitosti podepsání vstupu České republiky do OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) uspořádal Ústav mezinárodních vztahů na Ministerstvu zahraničních věcí přednášku dr. Thompsona, úřadujícího generálního ředitele NEA (Agentura pro využívání jaderné energie; autonomní organizace OECD). Hlavní poznatky, které vyplynuly z této přednášky.

klíčová slova: přednášky; organizace mezinárodní; O:Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.6.

2243 : 1311 : 4200 : 621

285. STEHLÍK, J.: Evropská unie a Česká republika po ekologické stránce.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 22-23.

Lit. 4.

Přehled o hlavních událostech, které mají ekologický rozměr a vztahují se již přímo k České republice, tj. o Asociační dohodě (v platnosti je od 1. 2. 1995) a o Bílé knize, týkající se přípravy přidružených postsocialistických zemí na zařazení do Evropské unie.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; politika ekologická státní; politika EU; O:Evropská unie; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3.

2243 : 138 : 6201 : 23100 : 653

286. Closer EU/East Europe Consultation on the Environment. (Užší konzultace o životním prostředí mezi Evropskou unií a východní Evropou).

Europe Environment, 1996, č. 472, s. I/5.

Evropská unie předpokládá zvýšení frekvence vzájemných kontaktů a konzultací se skupinou postkomunistických zemí střední a východní Evropy (CEEC). Cílem konzultací má být příprava velké mezinárodní konference ministrů pro životní prostředí z EU a CEEC. První z těchto „nových" konzultací se konala 4. 3. 1996 v Bruselu na téma „Udržitelná Evropa". Ekologická legislativa a odpovědnost CEEC za ekologické poměry na východě Evropy.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; konference ministrů ŽP; legislativa ŽP; odpovědnost ekologická; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.3 : 7.1.3.0.2.

2243 : 1406 : 138

287. On the Road to EU Membership: An Environmental Overview of Central and Eastern Europe. (Na cestě ke členství v EU: přehled stavu životního prostředí ve střední a východní Evropě).

Environment Watch - Western Europe, 5, 1996, č. 16, spec.,8 s.,

Příprava zemí střední a východní Evropy na vstup do Evropské unie. Formální jednání o začlenění těchto zemí do EU mají být zahájena v roce 1997 a ukončena v roce 2000. Ekologická rizika vstupu těchto zemí do EU z hlediska jejich schopnosti přizpůsobit se standardům EU. Dosavadní průběh jednání o vstupu a jeho výsledky. Přehled situace v jednotlivých zemích.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; standardizace evropská; stav ŽP; O:Evropská unie; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.2.6.3.

2243 : 1406 : 653

288. Hungary to Step Up Environmental Preparations for EU Membership. (Maďarské přípravy na členství v Evropské unii ohledně ekologie).

Environment Watch - Western Europe, 5, 1996, č. 9, s. 3.

Evropská komise pomáhá Maďarsku vypracovat strategii přibližování evropské ekologické legislativě s ohledem na projektovaný vstup Maďarska do EU. Základy strategie byly dohodnuty na setkání evropské komisařky R. Bjerregaardové s maďarskou vládou v dubnu a květnu 1996.

klíčová slova: R.1996; spolupráce mezinárodní; legislativa ŽP; legislativa EU; standardizace evropská; B:Bjerregaardová, R.; G:Maďarsko; O:Evropská unie; O:Evropská komise

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2 : 7.1.3.

2243 : 2236

289. General Assembly 1996.

The Bulletin, 6, 1996, č. 2, s. 16-17.

Otevření nového sídla REC (Regional Environmental Center - Regionální environmentální středisko) v maďarském Szentendre, kterého se zúčastnilo zhruba 200 členů valného shromáždění REC (General Assembly-GA REC) za přítomnosti B. Moldana, ředitele Rady ředitelů REC. Založení nového sídla REC přislíbila maďarská vláda na konferenci ministrů životního prostředí v Sofii v roce 1995. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci 27 zemí včetně 12 velvyslanců a 10 vysokých úředníků resortů životního prostředí, kteří podepsali novou chartu REC. Současně se chystají volby nového prezidenta GA REC a připravuje se konference, která by se na úrovni ministrů v roce 1998 měla zabývat rolí nevládních organizací (NGO) v ekologii.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; konference mezinárodní; B:Moldan, B.; G:Maďarsko; O:Regionální environmentální centrum

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.2.

2243 : 621 : 2235 : 1311

290. ROMANOVSKÁ, L.: Mezinárodní spolupráce v roce 1995.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 10, s. 14-16.

Ministerstvo životního prostředí zajišťuje veškeré činnosti související se sjednáváním dvoustranných dohod a přístupem ČR k mnohostranným úmluvám, které řeší problematiku ochrany ŽP a po jejich vstupu v platnost či ratifikaci zodpovídá za plnění závazků, které z těchto smluv vyplývají. Kromě toho koordinuje a zodpovídá za aktivity v oblasti životního prostředí plynoucí z členství ČR v mezinárodních organizacích, především OSN a Rada Evropy; podílí se na přípravách ČR na členství v mezivládních organizacích, z nichž nejvýznamnější jsou Evropská unie a OECD. Přehled dvoustranné spolupráce ČR; příprava dalších smluvních dokumentů na úrovni mnohostranné spolupráce; spolupráce v rámci mezivládních, resp. mezinárodních organizací (OSN - EHK, UNCSD, UNEP, UNESCO); Evropská unie; OECD; Rada Evropy; Světová meteorologická organizace (WHMO - SMO); Světová obchodní organizace (WTO); Středoevropská iniciativa (SEI).

klíčová slova: úmluva mezinárodní; spolupráce mezinárodní; organizace mezinárodní; členství ČR; péče o ŽP; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

2243 : 621 : 425 : 138 : 4200

291. Environment Among New TACIS Actions Launched in Former USSR. (Životní prostředí mezi novými aktivitami TACIS odstartovanými v bývalém SSSR).

Europe Environment, 1996, č. 482, s. I/14.

Nové aktivity, projektované Evropskou komisí na pomoc zemím SNS v jejich úsilí o překonání problémů obchodních vztahů, kriminality a ekologie. Tyto aktivity jsou součástí programu TACIS s rozpočtem ve výši 42 miliónů ECU. Asistence EK při překonávání ekologické degradace regionů Černého a Aralského moře a při nápravě důsledků černobylské havárie.

klíčová slova: program TACIS; podpora východu; spolupráce mezinárodní; podpora finanční; G:SSSR; O:Evropská komise

kódy využití: 7.1.3.0.2.

2243 : 622 : 425 : 2315

292. CONNOLLY, B. - KEOHANE, R.O.: Institutions for Environmental Aid: Politics Lessons and Opportunities. (Instituce ekologické pomoci: politická poučení a příležitosti).

Environment, 38, 1996, č. 5, s. 12-20+39-42.

Lit. 12.

Fakt rozdělení světa na polovinu, kde je možné rychle a účinně řešit závažné ekologické problémy a polovinu, kde jsou ekologické potíže takřka neřešitelné. Obě poloviny jsou postihovány rovnoměrně globálními i regionálními jevy. Možnosti asistence ze strany rozvinutých zemí: transfer finančních prostředků, technologií, informací atd. Možnosti pomoci v případě postkomunistických zemí středovýchodní Evropy. Ekologická pomoc jako prostředek globální politické strategie, popřípadě nátlaku. Charakteristika mezinárodních institucí participujících na programech ekologické pomoci.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; program ŽP; politika ekologická; podpora východu; instituce mezinárodní; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.

2243 : 622 : 652

293. Establishing Effective Oversight. (Vytváření efektivního dozoru).

Environment, 38, 1996, č. 5, s. 41.

Charakteristika základních překážek, které se nejčastěji vyskytují v průběhu poskytování ekologické pomoci postkomunistickým zemím středovýchodní Evropy. Obecně jde o chyby v koordinaci této pomoci a o organizační netečnost, čili o pomoc, která se míjí účinkem a organizaci, která neodpovídá řešení daných problémů. Přehled nápravných prostředků.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; politika ekologická; podpora východu; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.3.0.2.

2243 : 641 : 425 : 321 : 138 : 1311

294. Ritt Bjerregaard Hopes for „Green" Growth in Poland. (Naděje Ritt Bjerregaardové na „zelený" růst v Polsku).

Europe Environment, 1996, č. 472, s. I/7.

Návštěva evropské komisařky pro životní prostředí Ritt Bjerregaardové v Polsku na konci roku 1996. Během této návštěvy vyjádřila R. Bjerregaardová naději, že ekonomická rekonstrukce a růst v Polsku nebudou probíhat na úkor životního prostředí. V rozhovorech s polským ministrem životního prostředí S. Zelichowským došlo k dohodě ohledně spolupráce v ochraně životního prostředí. Důraz byl položen na nápravu poměrů v hornoslezském regionu a tzv. „černém trojúhelníku" mezi Polskem, Německem a Českou republikou. Jako akutní byla posuzována otázka financování ochrany životního prostředí: 95% hradí Polsko, 5 % pochází z Evropské unie včetně programu PHARE.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; ochrana ŽP; vývoj ŽP; investice ŽP; podpora finanční; B:Bjerregaardová, R.; G:Polsko; G:Německo; G:ČR; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

2243 : 657 : 7312 : 1176

295. LIPSKÝ, Z.: Evropská organizace pro životní prostředí. [European Environment Agency].

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 60-61.

Cílem Evropské agentury pro životní prostředí je především informovat o stavu životního prostředí. Orientace pracovních programů agentury. Nové publikace z Evropské agentury pro životní prostředí: Inventarizace atmosférických emisí v Evropě; Arktický region - území globálně ohrožené znečištěním. Nabídka titulů dalších publikací z Evropské agentury pro ŽP.

klíčová slova: organizace ekologické; organizace mezinárodní; informace o ŽP; publikace ekologické; O:Evropská agentura ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.3.0.2.

X 2.3 společenské procesy a problémy

23 : 11101 : 43 : 4281

296. KAMARÝT, J.: Riziková společnost a ekologická modernizace.

Sociologický časopis, 32, 1996, č. 3, s. 279-284.

Lit. 15.

Charakteristika koncepce rizikové společnosti, uvedené do oběhu německým sociologem E. Beckem (1986). Tato koncepce se zaměřuje na problém ztroskotání emancipace člověka a společnosti vůči přírodě, tj. na zastínění výhod růstu jeho ekologickými riziky. Riziková společnost je totožná s novou fází industrialismu, která zvyšuje tato rizika a uvádí v život konflikt mezi dvěma koncepcemi moderny o slučitelnost šancí na přežití s lidskými právy pro všechny obyvatele Země. Koncepci rizikové společnosti doplňuje Beck teorií ekologické modernizace jako jiného typu moderny, který je schopen rizika řešit.

klíčová slova: společnost; vztah k přírodě; styl životní; sociologie; ekologie; B:Beck, E.

kódy využití: 7.1.2.6.1.4.

23 : 2316 : 23100 : 66 : 1311

297. PAVLINEK, P.: Challenges of local environmental management in the Czech Republic. (Výzva pro lokální ekologický management v České republice).

The Bulletin, 6, 1996, č. 2, s. 4-5.

Pád komunismu jako šance pro decentralizaci moci a politického rozhodování na nejrůznějších úrovních v souvislosti s procesem formování občanské společnosti jako předpokladu zavedení eko-managementu západního stylu. Souvislost aktuálního stavu eko-managementu a jeho perspektiv se situací v severních Čechách, zvláště na Mostecku. Rozdíly ve schopnosti ústřední moci a lokální samosprávy řešit ekologické problémy tohoto regionu. Přetrvávání starého typu industriálního paternalismu v rozhodování mezi ekonomickou exploatací regionu a jeho snesitelným ekologickým formováním. Význam causy Libkovice pro další vývoj lokální a regionální sebeobrany proti záměrům centra.

klíčová slova: politika ekologická; management ekologický; G:ČR; G:Libkovice

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.3.0.2.

23 : 4200 : 4201 : 424

298. PALOVIČOVÁ, Z.: Problém hodnôt v environmentálnej etike.

Filozofia, 51, 1996, č. 2, s. 91-97.

Lit. 18.

Analýza environmentální etiky ve smyslu hledání jejích východisek a zkoumání její hodnotové struktury. Jako klíčové jsou v současnosti v oběhu tři pojmy: přirozené, inherentní a instrumentální etické hodnoty, jejichž výklad je dále problematizován vtažením do kontextu sporu mezi antropocentrickým a ekocentrickým viděním světa. Možnost konstruování čistě objektivní nebo čistě subjektivní ekologické axiologie. Souvislost vývoje hodnotových etických systémů s procesem poznávání přírody.

klíčová slova: etika ekologická; vývoj společnosti

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.

23 : 6392 : 625 : 67 : 66

299. KLÜPPEL, H.J.: Die objektivierte Ökobilanz. (Objektivizovaná ekobilance).

Umwelt, 26, 1996, č. 9, s. 69-71.

Problematika tzv. ekologické bilance (angl. Life cycle Assessment - LCA) jako metodologického přístupu, který se snaží spojit dříve oddělené oblasti ekologie do jedné holistické koncepce. Tato metoda se dále snaží provázat ekologické disciplíny s příbuznými nebo jinak souvisejícími obory a vytvořit instrument vhodný k ekologickému hodnocení komplexních procesů, produktů a služeb i pro vytváření ekologicky motivovaného jednání.

klíčová slova: hodnocení ekologické; bilance ekologická; metodika hodnocení; myšlení ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

X 2.3.1 globální problémy lidstva

231 : 1113

300. BRÁZDIL, R.: Globální klimatická změna.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 17-25.

17 obr., 54 lit.

Pozorované globální oteplení, jehož příčinou může být antropogenní zesilování skleníkového efektu, je považováno za nejvýraznější rys současné variability klimatického systému. Globální oteplování a jeho vyjádření v pozorovacích řadách. Klimatický systém a přirozené klimatotvorné faktory. Antropogenní klimatotvorný faktor.

klíčová slova: oteplování globální; změny klimatické; klimatologie

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

231 : 117634 : 4201

301. KELLER, J.: Šok z Černobylu.

Poslední generace, 5, 1996, č. 4, s. 8-9.

2 fot.

Filozofická úvaha o závažných důsledcích atomového věku pro člověka, které byly vyjeveny zvláště nápadně v souvislosti s černobylskou katastrofou.

klíčová slova: civilizace; vývoj společnosti; styl životní; energetika jaderná; bezpečnost ŽP; filozofie

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

X 2.3.1.0.0 trvale udržitelný rozvoj, trvale udržitelný život

23100 : 1181 : 4200 : 422 : 6531

302. BARLING, D.: Environmental Sustainability or Commercial Viability? The Evolution of the EC Regulation on Genetically Modified Foods. (Ekologická udržitelnost nebo obchodní zájem? Vývoj regulačních opatření EU ohledně geneticky upravovaných potravin).

European Environment, 6, 1996, č. 2, s. 48-54.

Lit. 15.

Postavení geneticky upravovaných potravin v rámci evropského trhu v 90. letech, kdy produkce dosahuje svého vrcholu a současně sílí tlak na zpřísnění etických a spotřebních norem pro tuto výrobu. Legislativní řešení této problematiky v rámci Evropské unie, kde první právní normy začaly vznikat kolem roku 1992 a zaměřovaly se na princip genetické modifikace, vztah kritiků geneticky upravovaných potravin, a další, ekologické, etické, zdravotní a bezpečnostní aspekty. Souvislost s celkovým rozvojem biotechnologií. Charakteristika posledních legislativních úprav z října 1995.

klíčová slova: potraviny; genetika; opatření regulační; aspekty zdravotní; aspekty etické; nástroje legislativní; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.1.

23100 : 2242 : 425 : 652 : 626

303. ATKINSON, G. - HAMILTON, K.: Accounting for Progress: Indicators for Sustainable Development. (Bilance pokroku: ukazatele udržitelného rozvoje).

Environment, 38, 1996, č. 7, s. 16-20+40-44.

Tab., gr., 28 lit.

Koncepce trvale udržitelného rozvoje jako teoretická konstrukce a schopnost vlád, které se k této koncepci přihlásily, ji prakticky realizovat. Jistého pokroku bylo dosaženo při akceptování některých ukazatelů (čistota vody, ovzduší apod.) jako směrodatných pro formování ekonomické strategie. Přehled vývoje ekologických ukazatelů v rámci agendy OSN a jejich schopnost přispět k vytvoření efektivní kombinace hospodářského programu a udržitelného rozvoje.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; strategie rozvoje; politika ekonomická; spolupráce mezinárodní; indikátory ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

23100 : 2243 : 641 : 7313

304. MOLDAN, B.: K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje.

Sociologický časopis, 32, 1996, č. 3, s. 261-277.

Lit. 29.

Stručný historický přehled vývoje a používání pojmu trvale udržitelného rozvoje (sustainable growth) v mezinárodních organizacích a jejich dokumentech. Rostoucí divergence mezi pokusy o účinnou ochranu životního prostředí a nároky hospodářského růstu. Význam publikace Meze růstu (Meadows et. al., 1972) pro řešení tohoto rozporu. Populační exploze a materiální nároky lidí, jejich hodnoty a rozvoj osobnosti z hlediska životního prostředí, další klíčové pojmy (sociální spravedlnost, svoboda, společenská struktura, mezinárodní politika, ekonomie, technologie a soukromý sektor) ve vztahu ke koncepci trvale udržitelného rozvoje.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; organizace mezinárodní; ochrana ŽP; politika hospodářská; publikace ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

23100 : 321 : 334 : 15900 : 1581

305. LETAŠI, J.: Trvalo udržateľný rozvoj vo filozoficko-ekonomickom, -technickom a environmentálnom kontexte.

Filozofia, 51, 1996, č. 2, s. 70-79.

Lit. 13.

Analýza frekventovaného konceptu trvale udržitelného rozvoje z hlediska ekonomie, technologie a ekologie. Vývoj technické civilizace a jejího vztahu k životnímu prostředí od počátku novověku do současnosti z hlediska pojmu trvale udržitelného rozvoje. Předchůdci, počátky a vývoj koncepce trvale udržitelného rozvoje, jeho rozpad do různých interpretačních, resp. referenčních rámců.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; vývoj společnosti; vývoj ekonomický; vývoj ekologický; vědomí ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.4.

23100 : 330 : 140 : 425 : 424

306. ANDRLE, A.: Co je ekologicky „udržitelný vývoj"?

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 62.

Pojem udržitelného ekonomického vývoje v sobě zahrnuje tři základní komponenty: otázky životního prostředí, otázky ekonomické a otázky sociální. Udržitelný vývoj pokrývá životní potřeby současných generací, aniž ohrozí život generací příštích. Je to vývoj, který zachovává rovnováhu mezi dynamikou ekonomiky a zachováním minimálně současné kvality životního prostředí. Pro realizaci politiky udržitelného vývoje existuje řada cest jako je harmonizace produkce, sladění spotřeby, využívání nových technologií nezatěžujících životní prostředí, snižování energetické spotřeby, využívání jejích obnovitelných zdrojů, recyklace, ekologičtější využívání půdního prostoru aj.

klíčová slova: vývoj ekonomický; rozvoj udržitelný; prostředí životní; aspekty sociální

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1.3.

23100 : 4201 : 4200 : 3213 : 15907

307. HARREMÖES, P.: Dilemmas in Ethics: Towards a Sustainable Society. (Etická dilemata: k trvale udržitelné společnosti).

Ambio, 25, 1996, č. 6, s. 390-395.

Tab., gr., mp.

Předpoklady prosazení koncepce trvale udržitelného rozvoje v západním civilizačním okruhu v závislosti na proměnách filozofických a náboženských přístupů. Ekologie jako diskurs oscilující mezi póly antropocentrismu a ekocentrismu a souvislost tohoto diskursu s dosavadní evropskou filozofickou tradicí. Stávající interpretace a definice trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj jako teoretická konstrukce a její projekce do praktické problematiky vodohospodářství. Problémy s definováním ekologické etiky v přechodné zóně mezi antropo - a ekocentrickou orientací.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; vědomí ekologické; etika ekologická

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

23100 : 4201 : 4200 : 66 : 235 : 1585

308. FLYVBJERG, B.: Nárys užité etiky pro trvale udržitelný rozvoj. Aristotelés, Foucault a progresívní fronésis.

Filosofický časopis, 44, 1996, č. 1, s. 101-119.

Ekologická krize a schopnost současné filozofie klást v této situaci základní hodnotové otázky (kdo jsme, kam směřujeme etc.). Přechod od instrumentálního racionalismu k Aristotélově koncepci fronésis - praktické moudrosti jako protikladu techné, na věci zaměřeného poznání. Epistemologické aspekty fronesis jako obrany před relativismem a nihilismem. M. Foucault - proporce mezi techné a fronésis jako základ aplikované etiky. Vztah fronésis a koncepce trvale udržitelného rozvoje.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; filozofie; etika; krize ekologická

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.1.

23100 : 622 : 645 : 66

309. MÍCHAL, I.: K trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

Veronica, 10, 1996, č. 4, s. 1-5.

Typizace možných odpovědí na otázku: „Co děláme pro to, abychom odvrátili hrozby, které lidstvu hrozí (ničení přírody, vzduchu, vody, prohlubování propasti mezi závratně rostoucí populací chudých a stagnací populace stále bohatších, různé konflikty uvnitř lidstva atd). Úvaha nad pojmy, které patří v současných výhradách vůči principu trvale udržitelného rozvoje mezi nejfrekventovanější: idealismus, sociální inženýrství. Trvale udržitelný rozvoj v politických dokumentech a kontroverzní postoje našich politiků k němu. Povědomí české veřejnosti o trvale udržitelném rozvoji.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; vývoj společnosti; politika ekologická; myšlení ekologické; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

23100 : 66 : 2241 : 11101

310. ROBERT, K.H.: Cycle of Nature. (Přírodní cyklus).

Resurgence, 1996, č. 178, s. 18-22.

Problematika systémového myšlení jako základní charakteristiky a schopnosti lidského mozku. Systémové myšlení jako individuální a sociální vlastnost. Aplikace systémového myšlení na různé typy systémů v oblasti vědy, přírody a společnosti. Zakotvení tohoto typu myšlení ve fyzikálních a chemických vlastnostech přírody. Různé orientace systémového přístupu v kontextu strategie hospodářského růstu a trvale udržitelného rozvoje.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; myšlení ekologické; populace lidská; věda; příroda; společnost

kódy využití: 7.1.2.6.1.4.

23100 : 66 : 235 : 15907

311. STEHLÍK, J.: Idea trvale udržitelné lidské existence. [1. a 2.].

Planeta’96, 4, 1996, č. 11;12, s. 29-33;30-33.

2 obr., 27 lit.

Koncepce trvale udržitelné lidské existence (TULE) vychází v úzkém pojetí z potřeby zachovat rozvoj - život společnosti víceméně v dráze možností a nároků, jež lidstvu poskytuje ev. od něj vyžaduje příroda naší planety. Přístup je založen na tom, že přírodní poměry jsou omezené a je s nimi zapotřebí hospodárně zacházet a preferovat pokud možno ty z nich, které jsou obnovitelné. Znečišťování atmo-, hydro- a pedosféry přírodu a člověka samotného poškozuje a má být minimalizováno. Zformulováním přístupu TULE má být naznačeno, že permanentnost je v daném ohledu ohrožena neracionálním chováním člověka. Definice trvale udržitelného rozvoje (TUR) tak, jak ji v několika obměnách podává Světová komise pro životní prostředí říká, že „lidstvo… může zajišťovat své současné potřeby, aniž tím omezí možnosti příštích generací uspokojovat jejich budoucí potřeby". Příklady různého pojetí a výkladu TUR; problematika TUR z pohledu některých vědců ve srovnání publikací Naše společná budoucnost, Hranice přežití, Limity růstu aj.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; rozvoj společnosti lidské; využití zdrojů; publikace ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3.

X 2.3.1.2 výživa lidstva

2312 : 311 : 212 : 422 : 424 : 425

312. KUDLOVÁ, E.: Ekologie podvýživy.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 5, s. 244-246.

Lit. 14.

Jedním z negativních důsledků rychle se měnícího prostředí je podvýživa. Počet obyvatel na zeměkouli trpící chronickou podvýživou se v letech 1988 - 1990 odhadoval na 786 milionů. Naprostá většina z nich žije v rozvojových zemích tropických a subtropických oblastí. Příčiny podvýživy jsou multidimensionální a zahrnují jak potravinové, tak nepotravinové faktory, které se kombinují v síť biologické, socioekonomické a kulturní deprivace. Ekonomické faktory. Výživa ve venkovských a městských oblastech. Kulturní faktory. Podmínky prostředí. Výživa dětí.

klíčová slova: výživa lidstva; výživa špatná; podvýživa; země rozvojové

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.3.

X 2.3.1.5 globální ekologická problematika

2315 : 31 : 53 : 23100 : 651

313. RYNDA, I.: Globální a regionální problematika vztahu člověka k jeho životnímu prostředí [1. a 2.].

Planeta’96, 4, 1996, č. 10;12, s. 48-53;44-47.

Lit. 15.

Shrnutí prostorové a časové charakteristiky vývoje vlivu člověka na přírodu a životní prostředí, včetně strategie trvale udržitelného rozvoje do budoucna. Charakteristika vztahů lokální - regionální - globální. Nástroje řešení.

klíčová slova: činnost lidská; vliv na přírodu; vliv na ŽP; rozvoj trvale udržitelný

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.4.

2315 : 4281 : 4200 : 30

314. ZEMAN, J.: Škody způsobené velkými přírodními katastrofami spoluvyvolanými lidmi rostou.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 20-21.

Narůstající hrozba světové ekologické katastrofy bývá často bagatelizována jako nedoložená. Při velké složitosti procesů znehodnocování přírodních složek životního prostředí není možné poskytnout jednoznačné důkazy. K varovným signálům patří i rychle rostoucí počet přírodních pohrom, vyvolaných nebo spoluvyvolaných narušením globálního klimatu lidmi a ekonomických škod těmito pohromami způsobených. Jedno z prvních vyčíslení uskutečnil pan J. Leggett v „The emerging response of the insurance industry to the threat of climate change", UNEP Industry and Environment January - březen 1994.

klíčová slova: katastrofy přírodní; katastrofy ekologické; vliv činnosti lidské; škody ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

X 2.3.1.7 environmentální zdraví

2317 : 1121 : 1271 : 422

315. HOLCÁTOVÁ, I.: Obraz syndromu nemoci z budov.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 19, příl., s. 2.

Dva typy obtíží: pojem „nemoci z budov" vyhrazen speciálně pro onemocnění, u nichž je znám původce vzniku a lze je diagnostikovat na základě objektivních nálezů. Častější „syndrom nemoci z budov" není přesně klinicky definovanou jednotkou. Je souborem příznaků subjektivního rázu a vzniká výhradně mezi úředníky, především v nových administrativních budovách. Popsány příznaky a prevence.

klíčovă slova: nemoci; budovy; prostředí vnitřní; vliv na zdraví; budovy administrativní

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.2.

2317 : 1311 : 11763

316. VONDRA, V.: Úmrtnost na nespecifické záněty dýchacích cest, na nemoci s bronchiální obstrukcí a vztahy k životnímu prostředí v České republice.

Časopis lékařů českých, 135, 1996, č. 15, s. 482-486.

8 tab., 2 gr., 1 obr., 11 lit.

I přes antibiotickou léčbu je ve světě i u nás vysoká mortalita na záněty dýchacích cest. Podán přehled o mortalitě na respirační onemocnění podle pořadí výskytu, vztahu k pohlaví v celé České republice a v jejích regionech; v Praze, v jižních a severních Čechách. Vztah mortality a průběhu znečištění ovzduší.

klíčová slova: zdraví lidské; nemoci; úmrtnost; znečištění ovzduší; vliv na zdraví; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.4.

2317 : 140 : 4200

317. VOGEL, A. : "Vermeintlichkeiten" statt Wissenschaft. (Domněnky versus věda).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 47, s. 25-28.

Vztah mezi pracovním lékařstvím jako tradiční disciplínou a eko-medicínou jako novým oborem; potřeba eliminovat snahu prvního o pohlcení druhého. Potřeba rozlišit, které zdravotní problémy vznikají jako profesní defekty a které jsou důsledkem defektního životního prostředí - statistické údaje. Způsoby definování diagnóz v obou oborech a problém jejich objektivity.

klíčová slova: lékařství; medicína alternativní; ekomedicína; vliv ŽP na zdraví; zdraví environmentální

kódy využití: 7.1.2.6.1.3.

2317 : 21 : 4133 : 1311 : 1176

318. RICHTER, J. - PFEIFER, I.: Vliv životního a pracovního prostředí na imunitu. Nálezy přirozených protilátek proti králičím erytrocytům u populací Severočeského kraje.

Hygiena, 41, 1996, č. 1, s. 37-41.

1 tab., 17 lit.

Sledován soubor 950 osob ve věku 19 - 25 let žijících v různě znečištěných lokalitách Severočeského kraje a zaměstnaných v různých odvětvích. Vyšetřeny hladiny přirozených protilátek jako ukazatele ovlivnění protilátkové imunity. V oblastech se zvýšeným znečištěním životního prostředí byl nalezen u vyšetřovaných osob vyšší výskyt frekvence nízkých hladin sledovaných protilátek. Vliv profesionální expozice.

klíčová slova: zdraví lidské; imunita; prostředí znečištěné; prostředí životní; prostředí pracovní; G:Severočeský kraj

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.1.

2317 : 316 : 4200 : 423

319. TRETTER, F.: Die Ökologie der Person. (Ekologie osobnosti).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 47, s. 54-59.

Lit. 22.

Prosazování ekomedicíny v Německu od roku 1992. Bilance jejího odborného a institucionálního rozvoje. Vztah ekomedicíny k lékařské nabídce a poptávce. Posun ekomedicíny od čistě přírodovědné koncepce k psychosociálnímu pojetí, propojení ekomedicíny a psychiatrie. Integrace ekomedicíny do stále širšího kontextu ekologie.

klíčová slova: lékařství; ekologie; psychiatrie; medicína alternativní; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.1.3.

2317 : 621 : 2242 : 1311

320. SRB, V.: Stav zdraví a životního prostředí jsou úzce spojeny.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 38, příl., s. 16.

Evropské společenství akceptovalo Evropskou Chartu o životním prostředí z roku 1989 jako hlavní směrnici pro své aktivity ve sféře tzv. environmentálního zdraví na základě ochrany a zlepšení evropského životního prostředí, to vše v rámci projektu „Prostředí pro Evropu". Podpora zdraví a podpora životního prostředí tvoří nedělitelný integrující celek, přijatý WHO v roce 1993 jako neoddiskutovatelná a závazná strategie pro všechny obyvatele světa - členy tzv. globální vesnice. Situace v České republice.

klíčová slova: R.1993; projekt Prostředí pro Evropu; prostředí životní; vliv na zdraví; zdraví environmentální; O:Světová zdravotnická organizace; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.4.

X 2.3.3 urbanizace

233 : 333 : 1311 : 2232

321. ANDRLE, A.: Zpomalení urbanizace obyvatelstva České republiky.

Planeta’96, 4, 1996, č. 8, s. 24-26.

3 tab.

Zpomalení urbanizace obyvatelstva po roce 1989 a její zastavení v posledních letech souvisí se strukturálními a ekonomickými změnami, ale také se snížením bytové výstavby. Snížil se proto mj. i objem stěhování a změnila se jeho struktura. Pro vývoj obyvatelstva v různých typech obcí je v současné době více rozhodující bytová výstavba než přirozená reprodukce. Obce rostou nebo ztrácejí své obyvatelstvo jednak přirozenou měnou, úmrtností a přirozenými přírůstky, jednak migrací, resp. její aktivní nebo pasivní bilancí. Pro současný vývoj urbanizace je při přirozené reprodukci rozhodující migrační bilance.

klíčová slova: R.1989; urbanizace; obyvatelstvo; bilance migrační; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.2.

X 2.3.7 hodnosti, uznání, ocenění (za řešení problematiky týkající se ekologie a ŽP)

237 : 1113 : 421 : 117632

322. ZÁLIŠ, S.: Chemie atmosféry.

Vesmír, 75, 1996, č. 1, s. 12-13.

Nobelova cena za chemii v roce 1995 byla udělena trojici badatelů (P. Grutzen, M. Molino, F. Sherwood Rowland) za objevy v oblasti relativně nové disciplíny - chemie atmosféry - a jejich význam pro zkoumání kritických momentů v současném vývoji pozemského klimatu. Výzkum ozonového fenomenu a jeho výsledky od 60. let. Podíl jmenovaných vědců na těchto výzkumech a jejich přínos pro objasnění úbytku ozonu nad Antarktidou chemickými metodami.

klíčová slova: ocenění; cena Nobelova; výzkum atmosféry; chemie atmosféry; ozon; vývoj klimatický

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

237 : 2242

323. MERHAUT, B.: Změna pravidel pro udělování Global 500.

Nika, 17, 1996, č. 7/8, s. 33.

Prioritou UNEP se dnes stává zabezpečování účinnosti a vstřícnosti k formulaci zdravé politiky trvale udržitelného rozvoje. Od roku 1987 UNEP k podpoře jednotlivců a skupinových ekologických iniciativ vyhlašuje Global 500 - čestný seznam vyznamenaných. Oblasti, které specifikuje UNEP ve druhé fázi udělování Global 500. Kriteria pro nominaci.

klíčová slova: ocenění mezinárodní; iniciativy ekologické; rozvoj trvale udržitelný; O:UNEP

kódy využití: 7.1.3.0.2.

XX3 LIDSKÉ ČINNOSTI

X 3.0 lidské činnosti obecně

30 : 1406 : 1171

324. JECH, Č.: Stále ostře sledované freony.

Nika, 17, 1996, č. 3/4, s. 37.

Analýza vědeckých poznatků o vlivech lidské činnosti na stav životního prostředí. Sledování antropogeních emisí chlorovaných uhlovodíků do atmosféry. „Měkké a tvrdé" freony - možnost jejich likvidace.

klíčová slova: freony; vliv na ŽP; emise látek škodlivých

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1.

X 3.1.1 život člověka bez rozlišení činnosti; spotřeba výrobků; výživa lidí; způsob života, drogová závislost

311 : 1311

325. POLANECKÝ, V. - ŠEJDA, J.: Narůstající epidemie drogové závislosti v České republice.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 16, příl., s. 13-14.

5 tab.

Výsledky prvního roku sledování drogové incidence v České republice. Analýza. Procentuální zastoupení jednotlivých skupin drog. Drogy a věkové skupiny. Věk prvního užití drogy, preference způsobu užití. Sekundární a terciární drogy. Aktuální drogová scéna.

klíčová slova: výzkum lékařský; zneužívání léků a drog; závislost drogová; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.4.

311 : 20 : 422 : 1401 : 631

326. SICHLER, R.: Die vergessene Kunst des guten Lebens. (Zapomenuté umění dobrého života).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 47, s. 43-46.

Lit. 7.

Akutní potřeba silnějšího propojení mezi naší představou o zdraví a formou života, do níž tyto představy promítáme. Postupné odhalování souvislosti mezi nemocí a prostředím. Koncepce zdraví v období antiky a středověku. Moderní představa člověka a jeho chorob.

klíčová slova: styl životní; zdraví; prostředí životní; vliv na zdraví; zdraví environmentální

kódy využití: 7.1.2.6.1.3.

X 3.1.2 bydlení, topení

312 : 125 : 1222 : 6364 : 641 : 1311

327. KELLER, R.: Bydlení na venkově a ochrana přírody. [1.].

Domov, 36, 1996, č. 4, s. 54.

Do kontaktu se životním prostředím nejčastěji přicházejí vlastníci nebo nájemci pozemků ve venkovských nebo příměstských sídlech. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jehož cílem je mimo jiné přispět k udržení přírodní rovnováhy v krajině a k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, lze považovat za stěžejní právní předpis daného právního odvětví. V ustanovení § 5 tohoto zákona je zakotvena povinnost každého podrobit se omezením vyplývajícím ze zákona.

klíčová slova: legislativa ŽP; ochrana krajiny; ochrana přírody; bydlení; sídla venkovská; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.1.5.

312 : 125 : 653 : 6536

328. KELLER, R.: Bydlení na venkově a ochrana přírody [2.].

Domov, 36, 1996, č. 5, s. 55.

Závěrečný příspěvek věnovaný vztahu práva životního prostředí k bydlení je zaměřen na úpravu práv a povinností fyzických osob, jak jsou obsaženy v různých předpisech našeho právního řádu (např. zákon o vodách č. 138/1973 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., zákon o odpadech č. 238/1991 Sb). Další skupina právních předpisů pak upravuje ochranu před tzv. zvláštními zdroji ohrožování životního prostředí.

klíčová slova: předpisy právní; legislativa národní; legislativa ŽP; sídla venkovská; bydlení; ochrana přírody; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.1.5.

312 : 1401 : 653 : 1311

329. KELLER, R.: Bydlení a životní prostředí.

Domov, 36, 1996, č. 3, s. 61.

Stěžejním právním předpisem nižší právní síly než Ústava ČR a Listina základních práv a svobod je zákon o životním prostředí vydaný pod č. 17/1992 Sb., který definuje základní pojmy, zásady ochrany životního prostředí a povinnosti fyzických a právnických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Povinnosti stanovené tímto zákonem.

klíčová slova: bydlení; předpisy právní; ochrana ŽP; legislativa ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.2.

312 : 32167 : 4200 : 651

330. ZAJÍC, T.: Otopné systémy.

Domov, 36, 1996, č. 8, s. 19-24.

1 tab., 6 fot.

Výstavba nových rodinných domů, rekonstrukce a údržba stávajícího bytového fondu jsou často spojovány s hledáním vhodného způsobu vytápění. Stále jen malá část spotřebitelů se orientuje na ekologicky výhodné zdroje energie - zemní plyn, elektrickou energii, kapalná paliva, biomasu, solární kolektory a tepelná čerpadla a nízkosirné směsi tuhých paliv. Přehled otopných systémů, použitelných pro jednotlivé zdroje energie.

klíčová slova: vytápění; zdroje energie tepelné; palivo ekologické; systém otopný

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.3.

312 : 32168 : 3216

331. BLAHOTOVÁ, P.: Přímotopy !?.

Domov, 36, 1996, č. 1, s. 58.

Rozhovor s technickým ředitelem Středočeské energetické a.s. Dva způsoby elektrického topení: přidání elektrického adaptéru jako náhrady za centrální vytápění na pevná paliva a přímotopy. Přímotopné panely jsou bezpečné, komfortní, bezodpadové, ale vysoce náročné na spotřebu elektrické energie. Řešením je kvalitní izolace obytných prostor, kombinované topení akumulačními kamny a přímotopy.

klíčová slova: vytápění; energie elektrická

kódy využití: 7.1.2.6.2.3.

312 : 3223 : 332 : 424

332. SCHMEIDLER, K.: Problematika „sousedství" jako formy soužití.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 29-31.

Velký vliv na renesanci formy soužití má především globální sociální klima, vyznačující se napětím, uzavřeností a stresem. Vedle rodiny je sousedství protiváhou velkých formálních skupin. Patří mezi lokální společenství, což jsou lidé na určitém území, užívající společný prostor a vybavení v okolí bydliště. Jsou propojeni vzájemnými vztahy nebo společnými zájmy či znaky vyplývajícími z prostorové blízkosti v daném geografickém prostoru. Tvorba bytové výstavby. Základní principy tvorby. Důsledky bydlení v nízkopodlažní koncentrované zástavbě. Pionýrské obytné komunity.

klíčová slova: bydlení; aspekty sociální; sociologie

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.4.

312 : 627 : 333

333. SCHMEIDLER, K.: Prognózy bydlení.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 31-32.

Podmínky pro připravovaný trh s byty podmiňují zpracování kvalitních stavebních programů pro zvolený druh výstavby. Ty by měly vycházet z ucelených znalostí funkcí bytů a domů pro jednotlivé domácnosti, stanovení kvantitativních požadavků a odhadů potřeb. Na způsob bydlení budou mít vliv změny ve sféře techniky a technologie, práce, životního stylu atd. Odrazem změn v sociální a profesní struktuře byvatelstva budou změny v rozložení poptávky a potřeby. Funkční náplň bytu bude k časovému horizontu 2000 bohatší než je v bytě současném, nové situace budou vyžadovat také nové formy.

klíčová slova: bydlení; výstavba bytová

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.2.

X 3.1.5 výuka, výchova, vzdělávání, ekologické poradenství

315 : 125 : 3211 : 641

334. URBANOVÁ, M.: Programy využití území ve vazbě na ochranu prostředí. Modul. [1. a 2. část].

EKO VIS MŽP ČR, 6, 1996, č. 2 + 3, s. 7-33;7-34.

Výukový materiál - modul vznikl jako grantový úkol 0603/2 FDR na lesnické fakultě ČZU v Praze, dokončen byl v r. 1994. Charakteristika modulu jako výukového prostředku na vysoké škole. Popis teoretické části problému, propojení teorie a praxe, zohlednění možnosti realizace. Modul definuje problémy a zpracovává: A) Koncepci trvale udržitelného hospodaření ve venkovské krajině, B) Útlumový program zemědělské potravinářské produkce. Uvádí Příklad programu využití zemědělských půd pro produkci biomasy, Modelový návrh na využití zemědělských půd v pánevní oblasti severních Čech a Význam ovocnářství v krajině severních Čech. Doplněno seznamem doporučené literatury.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; škola vysoká; prostředky výchovy; krajina venkovská; hospodaření zemědělské; ochrana ŽP; O:Lesnická fakulta ČZU

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

315 : 2236 : 1311 : 2243 : 23100

335. GAILLYOVÁ, Y.: Slovo úvodem.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 1.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu je věnováno ekologickému poradenství v ČR, které je zaměřené na preventivní ochranu životního prostředí a je realizované skupinou pěti nevládních organizací. Uvedeny cíle ekologického poradenství, stav a zaměření v ČR v průběhu pěti let jeho existence (od roku 1991), vztahy a spolupráce s evropským ekologickým poradenstvím (s Evropskou asociací ekologických poradců). Těžiště ekologického poradenství do budoucna spočívá v práci na lokální úrovni, jak ji uložily závěry klíčového dokumentu Konference Spojených národů o životním prostředí v Riu v roce 1992 - Agendy 21.

klíčová slova: poradenství ekologické; organizace nevládní; spolupráce mezinárodní; ochrana ŽP; rozvoj trvale udržitelný; G:ČR; G:Evropa

kódy využití: 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3 : 7.1.2.6.1.1.

315 : 4200 : 423 : 424 : 11101 : 43

336. BÖLTS, H.: Zwischen Romantizismus und einfacher Modernisierung. (Mezi romantismem a jednoduchou modernizací).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 45, s. 75-79.

Lit. 24.

Finanční, administrativní a oborové aspekty formování současné ekologické pedagogiky. Příroda jako první a poslední rezervoár lidské existence; historie lidského vztahu k ní. Geneze ekologické pedagogiky v rámci industriální společnosti. Handicapy a výhody propojování ekologie a pedagogiky: individuálně-emocionální, vědecké a politické aspekty spojení obou odvětví. Základní referenční rámec je tu vymezen kategoriemi příroda, společnost, instituce a subjekt. Základní problémy ekologické pedagogiky jsou soustředěny v okruhu vybudování základů, formulování závěrů, konceptualizace problému a způsob jeho reflexe.

klíčová slova: pedagogika; ekologie; společnost; vztah k přírodě

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.

315 : 70

337. Ekologický management na UJEP Ústí nad Labem.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 3, s. 4.

Oznámení Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem o otevření 3. ročníku tříletého bakalářského studia Ekologický management formou denního a formou distančního studia. Podmínky přijetí a kontaktní adresa.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; formy studia; O:Přírodovědecká fakulta UJEP

kódy využití: 7.1.2.6.1.2.

315 : 70 : 3216

338. Energie pro každého.

EKOjournal, 5, 1996, č. 1, s. 15.

Informace o aktivitách a nabídkách ČEZ pro vzdělávání veřejnosti. Aktivity jsou různého zaměření, včetně vydávání studijních materiálů pro pedagogy, pomůcek pro výuku základů fyziky, materiálů pro 1. a 2. stupeň základních škol. Katalog, programy a informace lze získat na adrese: ČEZ odd. informačních programů, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; prostředky výchovy; katalog informační; energetika; informace pro veřejnost; O:České energetické závody

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.3.0.2.

315 : 70 : 627 : 235

339. WILCOX, P.T.: Educating the Spirit. (Vzdělávání ducha).

Resurgence, 1996, č. 176, s. 24-25.

Vliv ekologického vidění současného světa na problematiku vzdělávání a výchovy. Vzdělání přestává mít význam jako výuka určitých oborů, ale má být také cestou ke smysluplnému životu v harmonii s přírodou. To znamená opustit vize lidské civilizace jako jevu založeného na pokroku a soustředit se na vidění světa jako integrálního celku, v němž empatie má přednost před účelovostí.

klíčová slova: vzdělávání; výchova; vědomí společenské; civilizace; prognóza vývoje; styl životní

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.1.

315 : 70 : 69 : 71264

340. HORNIG, J.F.: Training the Next Generation. (Výcvik příští generace).

Environment, 38, 1996, č. 5, s. 28-30.

Lit. 5.

Prognózy stavu zaměstnanosti expertů - bývalých studentů ekologie v souvislosti s poptávkou po studiu ekologických oborů. Dosud největším problémem je vychovávat experty k činnostem, které „ještě nebyly vynalezeny", tj. k úkolům, které konflikty ekonomiky a ekologie teprve budou přinášet, což znamená, že rozvoj poptávky po ekologických expertech je v předstihu ke schopnosti je vychovat. Charakteristika výukových programů ekologie na amerických univerzitách od 60. let do současnosti.

klíčová slova: vzdělávání odborníků; vzdělávání ekologické; prognóza vývoje; program výukový; G:USA

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.3.0.2.

315 : 7132 : 6539

341. Ekologický právní servis.

EKOjournal, 5, 1996, č. 1, s. 15.

Hnutí Duha a nezávislé ekologické organizace otevřely poradny Ekologického právního servisu (EPS), kde občané mohou získat zdarma právní pomoc (radu) v oblasti obecně prospěšného zájmu ochrany přírody a životního prostředí. Kontaktní adresy: EPS Praha - Bubenská 6, 170 00 Praha 7; EPS Brno - Jakubské nám. č. 7.

klíčová slova: služby veřejné informační; servis právní ekologický; poradenství ekologické; O:DUHA

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

315 : 73 : 70 : 7123 : 7124 : 32101: 584

342. Energie pro každého.

Rodina a škola, 43, 1996, č. 4, s. 32.

ČEZ, a.s., rozesílá všem základním a středním školám v republice nabídkový katalog vzdělávacích programů „Energie pro každého". Atraktivní službou je i nabídka exkurzí.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; katalog programů vzdělávacích; formy výchovy; škola základní; škola střední; O:České energetické závody

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

315 : 736 : 101 : 102

343. LOWE, J.C.: Modelling the seasons. (Modelování ročních období).

The School Science Review, 77, 1996, č. 280, s. 87-90.

Tab., gr., 2 lit.

Nástin modelu, podle kterého mohou učitelé vysvětlovat mechanismus střídání ročních období z hlediska vzájemného pohybu a postavení Země a Slunce. Oficiální verze výuky zmíněné tematiky podle britských školských osnov (Science National Curriculum). Výuka má za cíl odstraňovat také běžné omyly (např., že v zimě je Slunce dál od Země než v létě). Standardní a nestandardní modely výuky: výhody a nevýhody. Technické zajištění názorných ukázek střídání ročních období.

klíčová slova: výuka; model simulační; vesmír; planeta Země; Slunce; období roční

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.1.

X 3.1.8.1 zbrojení, válčení, pobyt vojsk a jejich důsledky

3181 : 2223 : 1406 : 11764 : 11761 : 121

344. PETŘÍČEK, V. - PLESNÍK, J.: Bývalé vojenské výcvikové prostory - zpustošená příroda nebo poslední ráje?

Veronica, 10, 1996, č. 1, s. 19-26.

1 tab., 1 obr., 5 fot.

Škody na životním prostředí ve vojenských územích v Čechách a na Moravě, zejména v místech rozmístění sovětských vojsk jsou srovnatelné s následky ekologických katastrof. Na druhé straně armádní cvičiště byla díky svému poslání vesměs ušetřena drastického dopadu intenzivní chemizované zemědělské výroby nebo nadměrné masové turistiky. Vojenské výcvikové prostory v ČR - základní charakteristiky VVP Mladá a VVP Ralsko. Dlouhodobé využívání těchto území přineslo bodové a lokální poškození některých složek prostředí, především povrchových a podzemních vod. Specifická aktivita však měla na živou složku ekosystémů ve srovnání s okolní zemědělskou krajinou moderního typu kladný vliv.

klíčová slova: prostory vojenské; stav ŽP; znečištění zdrojů vody; krajina; stav přírody; G:VVP Mladá; G:VVP Ralsko

kódy využití: 7.1.2.6.2.8 : 7.1.2.6.4.

X 3.2.1 ekonomické činnosti, sociálně ekonomický vývoj, národní hospodářství

321 : 231 : 23100 : 32101

345. BORNEMANN, S.: Umweltmanagement im Praxistest. (Ekologický management v praktické zkoušce).

Umwelt, 26, 1996, č. 9, s. 20-21.

Nebývalý rozvoj ekologického managementu v Německu za poslední tři roky v oblasti teorie i praxe. Schopnost eko-managementu přispět k řešení ekologických problémů. Základní charakteristika eko-managementu jako koncepce na přechodu od procesuálního řízení, které zahrnuje výrobní proces od jeho počátku až k řešení jeho ekologických důsledků, k eko-managementu, zaměřenému na řízené využívání zdrojů. Schopnost promítnout tuto inovaci do podnikové praxe a ověřit její účinnost.

klíčová slova: management ekologický; řízení podniku ekologické; výroba; využití zdrojů; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.

321 : 32100 : 653 : 138

346. Central and Eastern Europe: Environmental Liability Issue Puts a Brake on Investment. (Střední a východní Evropa: Problematika ekologických garancí narušuje investice).

Europe Environment, 1996, č. 468, s. I/17.

Nejistota ohledně legislativního ručení za ekologické škody způsobené průmyslem, zpomaluje přítok zahraničních investic do středovýchodní Evropy. Tuto informaci přináší studie Světové banky p. n. Foreign Direct Investments and Environment in Central and Eastern Europe (přímé zahraniční investice a životní prostředí ve střední a východní Evropě). Studie se formou ankety dotazuje 1001 velkých průmyslových podniků a těžařských společností ze severní Ameriky a západní Evropy na vliv ekologického faktoru při rozhodování o investicích do Polska, Maďarska a bývalého Československa. Obavy se týkají ekologického dědictví minulosti a budoucího vývoje environmentální legislativy.

klíčová slova: studie; podpora finanční; investice ŽP; legislativa ŽP; odpovědnost ekologická; O:Světová banka; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

321 : 4200 : 425 : 1581

347. HANULÁKOVÁ, E. - PROČKOVÁ, A.: Etické a ekologické aspekty podnikateľskej stratégie.

Ekonomický časopis, 44, 1996, č. 7/8, s. 625-635.

Lit. 7.

Problematika etických aspektů podnikatelské činnosti promítnutá do oblasti ekologie z hlediska schopnosti vytvářet mezi ekonomikou a ekologií konsenzuální model komunikace. Základní charakteristika podnikatelské etiky z hlediska prostředí, strategie a loajality. Integrace etických a ekologických aspektů do podnikatelské strategie. Environmentální audit jako nástroj tvorby podnikatelské strategie.

klíčová slova: činnost hospodářská; podnikání; ekonomika; audit ekologický

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

321 : 641

348. KLOZ, M.: Ekologické prvky v současné daňové soustavě. Aktualizace k 1. lednu 1996.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 4, s. 10-11.

Přehled environmentálních aspektů daňových novel přijatých v červnu 1995 navazuje na článek M. Koumarové Ekologické prvky v současné daňové soustavě - Aktualizace k 1. 1. 1995, publikovaný ve Zpravodaji MŽP č. 5 a 6, 1995. Daň z přidané hodnoty, Spotřební daně, Daně z příjmů, Další daně.

klíčová slova: předpisy daňové; daně ekologické; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3.

321 : 652 : 4200

349. LACKOVÁ, A.: Inovačný proces a jeho ekologické aspekty.

Ekonomický časopis, 44, 1996, č. 7/8, s. 636-644.

Lit. 6.

Charakteristika základních typů inovačních strategií v ekonomice: ofenzívní, defenzívní a zůstatkové. Současné trendy v řízení výrobních inovací na podnikové úrovni. Ekologické aspekty inovačních strategií a základní typy ekologických inovací.

klíčová slova: ekonomika; výroba průmyslová; podniky; management ekologický

kódy využití: 7.1.2.6.3.

X 3.2.1.0.0 podnikání; privatizace; transformace

32100 : 32153 : 70

350. ŠŤASTNÁ, J.: Odpovědné podnikání v chemii.

EKOjournal, 5, 1996, č. 4, s. 5-6.

Odpovědné podnikání v chemii, mezinárodně označované RC (Responsible Care), je známo jako program zahrnující soubor zásad, požadavků a návodů k jednání ve vnitropodnikovém a mimopodnikovém kontaktu. Vede podniky cíleně k dosažení loga RC (na základě získání auditu a certifikátu). Vysvětlení významu přínosu získání RC pro podnik. Stanoveno osm základních zásad národního programu RC (mj. jednou z nich je i ekologická výchova a výcvik. Rozhovor se sekretářem Svazu chemického průmyslu - ing. Zíkou.

klíčová slova: průmysl chemický; podniky chemické; odpovědnost ekologická; program národní RC; O:Svaz chemického průmyslu

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.2.1.

X 3.2.1.0.1 průmyslová výroba vč. výroby energie

32101 : 32153 : 4200 : 63912

351. HRDINKA, Č.: Papír - přírodní produkt nebo chemický koktejl?

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 2, s. 12.

1 fot.

V návaznosti na článek „Světový trend - ekologicky šetrný TCF papír" v č. 1/96 časopisu, podána informace o dalších chemikáliích, kterých se kromě chlóru používá při výrobě papíru. Přehled látek, které brání recyklaci papíru. Odpověď na otázku, zda lze vůbec množství chemikálií při výrobě papíru snížit a jakými cestami. Apel na jedince jako zákazníka, který může ovlivnit větší spotřebou recyklovaného papíru rozsah výroby papíru „klasického" - více zatíženého chemií.

klíčová slova: průmysl papírenský; technologie vhodné; papír recyklovaný

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1.

32101 : 425 : 334 : 4200

352. Světový trend - ekologicky šetrný TCF papír.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 1, s. 7.

2 fot.

Papírenský výrobní cyklus je zcela svázán s chemií. Existují alternativy klasického bělení chlórem, označované jako procedury TCF, které šetří životní prostředí a v některých zemích jsou již běžně používané. Argumenty proti zavádění alternativních způsobů bělení buničiny v ČR. Příčiny nižší poptávky po TCF papíru u nás.

klíčová slova: průmysl papírenský; látky toxické; technologie ekologické; papír TCF; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.3.

X 3.2.1.1 zemědělství

3211 : 67 : 672

353. DOSTÁLEK, P.: Ekologické zemědělství: V Evropě státem podporovaný rozvoj aneb kdy vyrovnáme krok se světem?

Nika, 17, 1996, č. 7/8, s. 26.

1 tab.

Význam a současný stav ekologického zemědělství v zahraničí a u nás. Význam státní podpory, která se ekologickému zemědělství dostává. Přínos pro životní prostředí a zdraví populace. U nás je většina bio-podniků členy Svazu producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO Šumperk, který zajišťuje odborné poradenství, vzdělávání, vydavatelskou činnost a další aktivity v oblasti ekozemědělství a hájí zájmy ekologických zemědělců. Usiluje nejen o praktikování ekologického zemědělství, ale i o jeho plné společenské uznání.

klíčová slova: zemědělství ekologické; biopotraviny; O:PRO-BIO Šumperk

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1.

X 3.2.1.1.4 zahradnictví, sadovnictví, chmelařství, vinohradnictví apod.

32114 : 4200 : 6360 : 67

354. HLUCHÝ, M.: Trvale udržitelné vinohradnictví pod Pálavou.

Veronica, 10, 1996, č. 4, s. 11-15.

2 fot.

Na území CHKO Pálava o rozloze 670 ha se jako integrální součást krajiny po staletí rozkládá 650 ha vinic, které do poloviny tohoto století nepůsobily zásadní problémy. Především vlivem výrazné změny technologií ošetřování porostů i půdy došlo k zásadnímu porušení rovnováhy ekosystému s následnými zásadními problémy v kvalitě a produkci vinné révy. Snaha o ekologické vinohradnictví vyústila do úspěšného projektu „Zavedení systému trvale udržitelného vinohradnictví", který má zároveň minimalizovat negativní ovlivnění nejcennějších pálavských biotopů. Realizují ho pracovníci společnosti Biocont Laboratory ve spolupráci s místními vinaři. Výhodami zaváděného systému jsou menší finanční náročnost, lepší kvalita hroznů a vína. Metody ekologicky orientovaného vinohradnictví jižní Moravy se stávají standardem v ČR.

klíčová slova: vinohradnictví ekologické; ochrana krajiny; projekt ekologický; G:CHKO Pálava; G:Morava jižní; T:réva vinná

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.3.0.2.

X 3.2.1.1.5 ekologické zemědělství, bioprodukce

32115 : 1181 : 12105 : 422 : 4200

355. VALČÍKOVÁ, J.: Bio-zemědělství - šance pro venkov.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 1, s. 11.

2 fot.

Stav zemědělské krajiny v ČR po nežádoucích zásazích v minulosti. V procesu obnovy zemědělské krajiny má své místo i ekologické zemědělství. Obsah pojmu ekologické zemědělství. Důvody nízké poptávky po biopotravinách u nás. Vliv biopotravin na lidské zdraví.

klíčová slova: zemědělství ekologické; biopotraviny; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.1.3 : 7.1.2.4.2.1.

32115 : 1311 : 138 : 1181 : 4200

356. DOSTÁLEK, P.: Ekologické zemědělství: v Evropě rozvoj a podpora, v ČR stagnace bez podpory.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 5-6.

1 tab.

V tabelárním přehledu s komentářem je prezentován vývoj a situace ekologického zemědělství v evropských zemích (výměra ekologicky obdělávaných ploch, počet podniků, procentuální podíl na celkové výměře zemědělské půdy) a údaje o podpoře ekozemědělství ze strany státu v letech 1992 až 1995. Po nárůstu bioekoploch v ČR v letech 1990 a 1991, zejména díky přímým dotacím, se vývoj na rozdíl od vyspělých evropských zemí zastavil, klesá zastoupení velkých podniků a k ekologickému hospodaření se hlásí z osobního přesvědčení stále více soukromí rolníci. Neuspokojivá je situace s certifikovanými biopotravinami.

klíčová slova: R.1992-1995; zemědělství ekologické; stav vývoje; G:Evropa; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.3.

X 3.2.1.2 lesnictví, myslivost

3212 : 1213 : 1311

357. Zpráva o stavu lesního hospodářství České republiky 1995. [rec.].

Praha, MŽP ČR 1995. 163 s.
Krečmer,Jeník,Rynda, rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 41-43.

Obsah Zprávy je rozdělen do dvou základních částí: Stav lesního hospodářství, Cíle a nástroje lesnické politiky. V osmi kapitolách první části Zprávy se uvádějí informace o postavení lesního hospodářství jako producenta dřevní suroviny v národohospodářském pohledu, o vývoji vlastnických vztahů k lesu v celé československé a pak i v poslední transformační éře a informace o výsledcích lesního hospodářství. Ve druhé části Zprávy je charakterizována naše státní lesnická politika v její koncepci, strategických cílech a postupech v blízkém výhledu.

klíčová slova: R.1995; zprávy ŽP; hospodářství lesní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

X 3.2.1.3 rybářství, vodní hospodářství, zásobování vodou

3213 : 2243

358. Stále ještě tenatové sítě?

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 3, s. 13.

1 fot.

Moratorium na používání velkých plovoucích tenatových sítí přijaté v roce 1992 OSN je stále porušováno pirátskými loděmi plovoucími pod thajwanskou vlajkou. Nelegální lov ohrožuje především vorvaně. Kontrolu dodržování moratoria nad oblastí severního Pacifiku se snaží zajistit USA.

klíčová slova: úmluva mezinárodní; lov; chování neekologické; O:Organizace spojených národů; G:Pacifik

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1.

3213 : 23100 : 633 : 6331 : 425

359. ŠTĚCHOVÁ, G.: Trvale udržitelné vodní hospodářství.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 4, s. 2-5.

3 mp.

Rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, RNDr. P. Punčochářem, CSc., koncipovaný jako úvod do problematiky trvale udržitelného vodního hospodářství. Podstata strategie ochrany vod ČR v mezinárodním kontextu. Financování mezinárodních projektů zaměřených k ochraně vod, systém kontroly plnění úkolů. Grafické přehledy jakosti vod v tocích ČR v letech 1991 - 92 a 1994 - 95. Problematika ozdravování vody po skončení vypouštění kontaminujících látek a záchytu těžkých kovů čistírnami odpadních vod. Způsob kontroly kvality vody a její zpřísňování, včetně předpisů i opatření při jejich nedodržování. Orgány kontroly. Úkoly akciových společností Povodí, rozhodující faktory pro cenu vody. Hospodaření s vodou v praxi. Znění Evropské vodní charty.

klíčová slova: rozhovor; hospodářství vodní; politika vodohospodářská; ochrana vod; kvalita vody; B:Punčochář, P.; O:Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.4.2.1.

3213 : 315 : 70 : 671 : 2243

360. MATULOVÁ, D. - SPOUSTOVÁ, J.: Vodohospodářské školící středisko pro pracovníky státní správy a místních úřadů.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 6, s. 23.

V rámci partnerského projektu PHARE bude při Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka vytvořeno školící středisko pro pracovníky státní správy a místních úřadů a dalších soukromých i státních organizací s rozhodovací pravomocí v oblasti vodního hospodářství v obcích, na okresních úřadech a odborně organizačních vodohospodářských útvarech. Bude organizováno ve spolupráci s Office International de l’Eau, Francie. Program pro nejbližší období zahrnuje dvě hlavní témata: zavádění účinnějších metod řízení v oblasti vodního hospodářství na úrovni místních úřadů; ekonomické a legislativní nástroje pro kontrolu jakosti pitných a odpadních vod.

klíčová slova: vzdělávání odborníků; vzdělávání ekologické; hospodářství vodní; instituce; program Phare; správa státní; O:Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.7.

X 3.2.1.4 těžba surovin včetně uhlí

3214 : 1111

361. Zlaté peripetie v čase.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 4, s. 6.

Sled časových událostí novodobé historie zlatého ložiska u Kašperských Hor od zahájení průzkumu v roce 1981 až do října 1996.

klíčová slova: R.1981-1996; těžba zlata; průzkum ložiskový; G:Kašperské Hory

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.3.3.

3214 : 1111

362. TUREČEK, B.: Pohled z okna radnice.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 4, s. 7.

1 fot.

Rozhovor se starostou Kašperských Hor, RNDr. F. Stíbalem, o situaci kolem průzkumu ložisek zlata, o postojích obyvatelstva, o názorech v radě města a v zastupitelstvu i o snaze těžařů zahájit proti vůli místních občanů těžbu a zpracování zlaté rudy.

klíčová slova: průzkum ložiskový; těžba zlata; mínění veřejné; rozhovor; G:Kašperské Hory

kódy využití: 7.1.3.0.2.

3214 : 1111 : 1581 : 1311

363. POŠMOURNÝ, K. - TOMAS, J.: Problematika průzkumu a těžby zlata v České republice. Stav ke dni 25. 3. 1996.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 6, 7, s. 3-6;6-9.

Mp., tab., gr. čet.

Příspěvek vychází ze základních informací o ložiskách zlata v ČR, podává jejich stručnou geologickou charakteristiku, dále se zabývá otázkami průzkumu zlata, problémy, které by mohly vzniknout při event. těžbě ložisek a shrnuje ekologická rizika, která mohou s těmito aktivitami souviset.

klíčová slova: ložiska surovin nerostných; těžba surovin nerostných; průzkum ložiskový; riziko ekologické; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.4.

3214 : 1111 : 641

364. KURKA, K.: Objektivně o zlatu [a ostatním souvisejícím].

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 34-38.

1 mp.

Geologický průzkum a z něj plynoucí případná těžba zlata v několika zkoumaných lokalitách je předmětem mnoha diskusí a článků i úvah. Zmapovat jak celá kausa probíhala a probíhá bylo cílem při setkáních se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva hospodářství ČR a starostou města, kterého se bezprostředně tento problém dotýká. Obsáhlý blok odpovědí geologa, ředitele odboru Ochrany horninového prostředí MŽP ČR, Mgr. Vladimíra Lysenka a pracovníka tohoto odboru RNDr. Karla Pošmourného, by měl přispět k objektivnímu zhodnocení situace.

klíčová slova: průzkum geologický; těžba zlata; stav vývoje; ochrana prostředí horninového; diskuse; O:Ministerstvo ŽP

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.5.

3214 : 1211 : 12112 : 12115 : 4207

365. CÍLEK, V.: Bude zřízen geologický park Čertovy schody?

Vesmír, 75, 1996, č. 3, s. 134-135.

Ekonomické a ekologické úvahy ohledně těžby vápence v koněpruské oblasti u Berouna. Vývoj vápencovch lomů v Čechách od konce 19. století do současnosti a jeho vazba na produkci vápna (vápenné pece). Bilance těžby vápence na Berounsku za posledních padesát let. Střet zájmů těžařů a ochranářů - 1972 ustavena CHKO Český kras. Idea založení geologického parku Čertovy schody - plány a koncepce parku, metoda rekultivace těžbou.

klíčová slova: těžba vápence; lomy; území chráněná; parky geologické; G:CHKO Český kras; G:Berounsko

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

3214 : 12112 : 1581

366. LYSENKO, V.: Těžba nerostných surovin v Českém krasu.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 11, s. 3-6.

3 tab., 4 příl., 1mp.

Přehled těžby nerostných surovin v CHKO Český kras i v jiných CHKO v ČR zatížených těžbou nerostů. V CHKO Český kras činí těžba 160,8 t na ha za rok. Snaha o omezování těžby pro zachování CHKO je v rozporu s ekonomickým tlakem provozovatelů těžebního průmyslu. Popis problematiky se týká období 1988 až 1994, ev. 1995. Autor žádá stanovení přísnějších limitů pro povolování těžby v CHKO.

klíčová slova: těžba surovin nerostných; území chráněná; střety zájmů; G:CHKO Český kras

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

3214 : 32100 : 1311 : 69 : 4281

367. STOKLASA, J.: Zlaté oči, nebo zlatá horečka?

Nika, 17, 1996, č. 9/10, s. 34-35.

Ložisko zlata na Mokrsku (okolí Nového Knína). Geologické průzkumy oblasti; těžební snahy zahraničních firem. Perspektivy a rizika těžby zlata v ČR.

klíčová slova: těžba surovin nerostných; těžba zlata; průzkum geologický; podnikání; G:Mokrsko; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

X 3.2.1.5 průmyslová výroba (kromě energetiky)

3215 : 1176 : 138 : 12151

368. KOTOV, V. - NIKITINA, E.: Norilsk Nickel: Russia Wrestles with an Old Polluter. (Norilský Nikl: Rusko zápasí se starým znečištěním).

Environment, 38, 1996, č. 9, s. 6-11+32-37.

Tab., mp., 43 lit.

Norilský Nikl je nedávno privatizovaná ruská firma, produkující výrobky z neželezných a platinových rud. Současně se jedná o jednoho z největších znečišťovatelů životního prostředí v severním Rusku, na Sibiři a s prodloužením do Skandinávie a Severního moře.

klíčová slova: výroba průmyslová; znečištění ŽP; G:Rusko severní; G:Sibiř; G:Skandinávie; O:Norilský Nikl

kódy využití: 7.1.2.6.1.2.

3215 : 3411 : 11237

369. Ekologicky šetrné vytápění od firmy Buderus.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 5, s. 22-23.

3 fot.

Informace o firmě Buderus Heiztechnik GmbH se zastoupením v ČR prostřednictvím dceřiné společnosti Buderus tepelná technika Praha, spol. s r. o. - výrobci vytápěcích kotlů, regulačních přístrojů, zásobníkových ohřívačů TUV, otopných těles a příslušenství. Dceřiná společnost v ČR se přihlásila k národnímu programu označování ekologicky šetrných výrobků, který v r. 1993 vyhlásilo MŽP ČR a Ministerstvo hospodářství ČR. Její výrobky splňují přísná ekologická kritéria a aspekt ochrany přírody je uplatňován i v průběhu procesu výroby samé. Technické parametry litinových vytápěcích kotlů Buderus G 124 X, Buderus G 134 LP a Buderus G 115.

klíčová slova: podniky výrobní; technika tepelná; vytápění; výrobky ekologické; O:Buderus Heiztechnik GmbH; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.3.

3215 : 67 : 672

370. STEHLÍK, J.: Ekoprůmysl a ekoslužby.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 38-39.

1 tab., 3 lit.

Environmentální průmysl - klíčové strategické odvětví 21. století, vyrábějící širokou škálu zařízení na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, vyznačující se i rozsáhlým výzkumem a projekcí. Trend ekotechniky. Vývojové etapy trhu ekoproduktů. Srovnání produkce ekoprůmyslu na světovém trhu v letech 1990 - 2000. Ekoprůmysl je oborem nacházejícím své uplatnění především v bohatších zemích světa.

klíčová slova: průmysl; zařízení ekologická; výroba ekologická; výrobky ekologické

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.3.

X 3.2.1.6 energetika, výroba energie

3216 : 1176 : 425

371. MOCEK, K.: Výroba elektřiny a snižování emisí kyselých plynů v Evropě.

Planeta’96, 4, 1996, č. 7, s. 9-10.

Úsilí vládních orgánů vyjádřené vytvářením předpisů a nařízení je důležitou hybnou silou ve snižování emisí kyselých plynů z výroby elektřiny. Účinnost výroby elektřiny a její ekonomika jsou pak dalšími hnacími faktory. Současné evropské trendy ve snižování emisí jsou demonstrovány na příkladu Polska, Itálie, Anglie a Španělska.

klíčová slova: výroba elektřiny; snižování emisí; G:Polsko; G:Itálie; G:Anglie; G:Španělsko

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.5 : 7.1.2.6.4.

3216 : 1311 : 1172

372. MUSIL, L.: České plynárenství na prahu jubilejního roku.

Planeta’96, 4, 1996, č. 9, s. 16-18.

3 obr.

V září 1997 České plynárenství oslaví 150 let od zahájení výroby svítiplynu a jeho dodávek do veřejných sítí. Poslední dvě desetiletí jsou v Evropě charakterizována prudkým nárůstem spotřeby zemního plynu. Vývoj českého plynárenství. České plynárenství po roce 1989. Postavení zemního plynu v energetickém hospodářství ČR. Cena plynu. Pozice českého plynárenství.

klíčová slova: plynárenství; vývoj; plyn zemní; hospodářství energetické; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

3216 : 140 : 632 : 32160

373. Jak se vám daří na cestě k rovnováze.

Magazín Lidových novin, 1996, č. 9, příl.,

Příloha ČEZ, věnovaná vztahu energetiky a životního prostředí. Charakteristika ekologického programu ČEZ v perspektivě do roku 2 000: odsiřování, snižování emisí popílku, přesnější měření emisí. Problematika jaderné energetiky a dostavby Temelína. Tepelné elektrárny a jejich vliv na ekologickou situaci v severních Čechách.

klíčová slova: R.2000; energetika; vliv na ŽP; program ekologický; péče o ovzduší; G:JE Temelín; G:Čechy severní; O:České energetické závody

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

3216 : 312 : 425

374. LOS, M.: Energie pro domácnost - zboží jako každé jiné.

Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 8-9.

S liberalizací cen všech energií postupně roste podíl plateb za tyto energie či služby v každé domácnosti. Rozbor nákladů na energii průměrné domácnosti. Možnosti měření spotřeby energie a racionálního chování uživatelů. Metody měření nejčastěji používané pro měření tepla spotřebovaného v bytě : a) metoda měřící velikost transportovaného tepla na všech radiátorech bytu, b) metoda založená na průběžném měření teploty v každém bytě a centrálním měření venkovní teploty.

klíčová slova: energie tepelná; vytápění; měření spotřeby; domácnosti; náklady finanční

kódy využití: 7.1.3.0.2.

3216 : 32167 : 334

375. MOCEK, K.: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie.

Planeta’96, 4, 1996, č. 8, s. 8-9.

Vlády některých zemí poskytují podpory pro vývoj technologií využívajících obnovitelné zdroje energie. Např. v Anglii byla přijata vládní politika, která bude stimulovat vývoj využívání obnovitelných zdrojů energie ve všech případech, kde bude naděje na ekonomicky atraktivní a ekologicky přijatelný proces využívání těchto zdrojů energie. V současnosti celosvětově vzrůstá i význam využití vodních toků pro výrobu elektřiny. Příklady dalších technologií, založených na využití obnovitelných zdrojů energie - energie mořských přílivových vln, fotovoltaické články.

klíčová slova: zdroje energie obnovitelné; využití zdrojů energie; technologie energetické

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

3216 : 425 : 4200

376. Na cestě k rovnováze.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 16.

3 fot.

Elektrárenská akciová společnost ČEZ je největším výrobcem elektřiny v ČR a významným dodavatelem tepla. Provozuje vysokonapěťovou přenosovou soustavu a 26 elektráren (10 uhelných, 14 vodních, 1 jaderná, 1 větrná). Ve výstavbě jsou 2 vodní a 1 jaderná elektrárna. Svým základním jměním se řadí k největším českým podnikům. ČEZ, a.s. realizuje rozsáhlý ekologický program, v rámci kterého vyřadí z provozu 2030 MW elektrárenského výkonu a komplexně upraví asi 6 400 MW, z toho odsíří 5930 MW. Jejím heslem je cesta k rovnováze: chce dosáhnout energetickou rovnováhu při výrobě elektřiny, finanční rovnováhu v hospodaření firmy a ekologickou rovnováhu v tom, co přírodě bere a co do ní vrací.

klíčová slova: podniky; energetika; program ekologický; O:České energetické závody

kódy využití: 7.1.3.0.2.

3216 : 622 : 425 : 1311

377. ZEMAN, J.: Kolik bychom měli platit za paliva a energii? Dnešní ceny k úsporám nevedou.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 6-10.

3 tab., 10 lit.

Ceny paliv a energie patří v České republice k těm opravdu nízkým. Výsledkem politiky podhodnocených cen jsou nutně negativní důsledky v oblasti energetiky a ekologie. Vývoj energetické náročnosti a důsledky politiky levné energie v ČR. Problematika sladění energetické politiky se státní ekologickou politikou.

klíčová slova: politika energetická; politika cenová; politika ekologická; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3.

X 3.2.1.6.0 obecně; koncepce energetiky, energetická politika

32160 : 1311

378. Energetická politika České republiky [návrh].

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 12-16.

2 gr., 6 tab.

V dokumentu jsou formulovány základní dlouhodobé cíle energetického hospodářství a další cíle v energetickém sektoru, definovány základní nástroje energetické politiky a vymezeny oblasti energetického hospodářství, v nichž se stát bude i nadále přímo angažovat. Východiska energetické politiky: Úvod, Změny v geopolitické situaci, Analýza vývoje energetického hospodářství v letech 1990 - 1995; Dlouhodobé cíle energetické politiky; Krátkodobé a střednědobé cíle.

klíčová slova: politika energetická; dokument; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.5 : 7.1.2.6.4.

32160 : 1311 : 2243 : 425 : 321

379. International Syndicate Guarantees EIB Loan for Czech Electricity. (Mezinárodní syndikát garantuje půjčku Evropské investiční banky české energetice).

Europe Environment, 1996, č. 482, s. II/1.

Mezinárodní syndikát, složený z dvanácti velkých evropských, amerických a japonských bank, se stal garantem půjčky ve výši 100 miliónů ECU, kterou Evropská investiční banka (EIB) poskytla ČEZ na program odsíření provozu českých tepelných elektráren v prostoru tzv. černého trojúhelníku na česko-polsko-německém pomezí. Emise z elektráren v této oblasti mají být sníženy o 90 % a má tak být také dosaženo standardu srovnatelného s evropskými normami. Jde o první případ půjčky zemi ze středovýchodní Evropy, kde se nepožaduje vládní garance.

klíčová slova: investice ŽP; podpora východu; podpora finanční; energetika; program energetický; G:ČR; O:Evropská investiční banka; O:České energetické závody

kódy využití: 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

32160 : 1311 : 653 : 67

380. ŠTĚPÁN, J.: Aktuální otázky zajištění a využívání energie v ČR.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 6, s. 2-3.

4 tab., 8 gr.

Globální problémy energetiky, informace o stavu ve vyspělých a rozvojových zemích, prognózy energetického hospodaření světa. Základní informace o energetickém rozvoji včetně hospodaření s energií v ČR - struktura konečné spotřeby paliv a energie v ČR (graficky vyjádřen vývoj v letech 1991 - 1996), energetická politika ČR a hospodaření s energií - dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle. Návrh zásad zákona o hospodaření s energií ve vztahu k regionální energetické politice.

klíčová slova: R.1991-1996; energetika světová; stav vývoje; politika energetická; hospodářství energetické; spotřeba energie; spotřeba paliva; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

32160 : 138 : 2243 : 4200

381. Energy: European Parliament Comittee Calls for Greener Synergy. (Energie: Výbor evropského parlamentu vyzývá k ekologičtější synergetice).

Europe Environment, 1996, č. 472, s. I/13.

Výbor Evropského parlamentu pro výzkum, technologický rozvoj a energii na svém zasedání dne 27. 2. 1996 jednohlasně schválil ekologický energetický program pod názvem Synergy Programme. Základem tohoto programu má být racionální využívání energie, čistší spalování fosilních paliv a obnovitelná energie. Mezi preferované regiony tohoto programu patří mimo jiné také země střední a východní Evropy a země bývalého Sovětského svazu.

klíčová slova: program energetický; program ekologický; politika energetická; O:Evropský parlament; G:Evropa střední; G:Evropa východní; G:Rusko

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

32160 : 32161 : 67

382. ŠVACHULA, J.: Teplo z dálkového vytápění - ekologicky šetrný program.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 6, s. 10-11.

Autor odpovídá na otázku, zda je lepší využívat palivo (plyn, topné oleje nebo uhlí) či elektrickou energii k individuální výrobě tepla pro ohřev obytných místností a užitkové vody nebo je ekonomicky a ekologicky efektivnější využít teplo z dálkových zdrojů (elektrárny, teplárny, výtopny). Uvedeny výhody dálkového vytápění z hlediska efektivnosti využití energie paliv a z hlediska ochrany životního prostředí. Cíle a výsledky práce Teplárenského sdružení se sídlem v Pardubicích.

klíčová slova: energie tepelná; vytápění dálkové; vytápění ekologické; O:Teplárenské sdružení; G:Pardubice

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.3.

32160 : 32165 : 32161

383. JANOUCH, F.: Nukleární energie: být či nebýt.

Nová Přítomnost, 1996, č. 4, s. 22.

Energetická náročnost lidské civilizace na prahu třetího tisíciletí a její perspektivy z hlediska struktury energetického průmyslu. Z aktuálních odhadů plyne nutnost přechodu od fosilní a alternativní energetiky k technologicky bezpečné a ekologicky udržitelné jaderné energii.

klíčová slova: politika energetická; energetika jaderná

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

X 3.2.1.6.1 výroba energie v klasických tepelných elektrárnách, teplárnách a spalovnách

32161 : 1111 : 334 : 333 : 63911 : 1311

384. Nejmladší ze všech - Prunéřov.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 2, příl., s. 8-9.

Tab., gr.

Energie pro zítřek, 10. díl. Elektrárna Prunéřov, vedle Tušimic druhá část bývalých Podkrušnohorských elektráren. Geografické položení Prunéřova ovlivňuje kvalitu spalovaného uhlí. Stručná historie prunéřovské elektrárny. Zahraniční firmy, garantující odsiřovací programy. Charakteristika používaných technologií: očista je spojena s výrobou tzv. energosádrovce (roční produkce cca 550 tisíc tun na 170 tisíc tun zachycené síry). Využití této polosuroviny ve stavebnictví a při rekultivačních programech.

klíčová slova: elektrárny uhelné; program odsíření elektráren; technologie odsiřování; využití látek odpadních; materiály stavební; G:Prunéřov

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.

32161 : 11763 : 11761 : 1406 : 1311

385. Cesta za bílým kouřem. Putování po elektrárnách severozápadních Čech.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 2, příl., s. 1-5.

Energie pro zítřek, 10. díl. Severní Čechy a Podkrušnohoří: symbol devastace životního prostředí ke konci 20. století. Dějiny průmyslu, hornictví a hutnictví v tomto regionu. Nerostné bohatství jako možný impuls ekologické devastace, počínající 19. stoletím. Rozvoj energetiky od 60. let 20. století. Stupeň poškození jednotlivých složek životního prostředí - největší zátěž imisemi oxidu síry připadá na ovzduší, což je evidentní na ohromném poškození lesních porostů a orné půdy. Působení prašných aerosolů v ovzduší a ve vodě. Vliv elektráren na stav životního prostředí a program možné nápravy (Prunéřov, Tušimice, Počerady, Ledvice, Tisová).

klíčová slova: vývoj energetiky; elektrárny uhelné; vliv na ŽP; znečištění ovzduší; znečištění půdy; program péče o ŽP; G:Čechy severní; G:Podkrušnohoří

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3.

32161 : 334 : 11106 : 67 : 1311

386. Tušimice - první pokus o odsíření.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 2, příl., s. 6-7.

Tab., gr., mp. čet.

Energie pro zítřek, 10. díl. Organizační začlenění tušimické elektrárny do čsl. energetické sítě. Technologické údaje elektrárny (blok I a II) a vývoj jejího energetického potenciálu od roku 1960 do současnosti. Zásobování elektráren nekvalitním uhlím, množství spáleného uhlí a množství imisí. První neslavné pokusy (1983) o odsíření podle sovětské technologie, spojené s projektem výroby kyseliny sírové a současné odsiřovací technologie. Perspektivy elektrárny (útlumový program) a pokus přejít na spalování biomasy, získané osázením průmyslových plodin a rychlerostoucích dřevin na rekultivované půdě.

klíčová slova: elektrárny uhelné; technologie odsiřování; program útlumový; spalování biomasy; G:Tušimice

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.

32161 : 334 : 671 : 1311

387. Počerady - prubířský kámen odsíření.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 2, příl., s. 12-13.

Gr., tab., fot. čet.

Energie pro zítřek, 10. díl. Stručná historie a technologická charakteristika počeradské elektrárny (Počerady I a II), kvalita spalovaného uhlí. První projekty odsiřování z roku 1985 podle sovětské technologie neúspěšné. Současný program odsiřování garantují německé a nizozemské firmy: jde o technologie mokré vápencové vypírky. Likvidace 562 hektarů odkališť a možnosti využití získaných materiálů. Přidružené využití energosádrovce pro stavební účely a výrobu cementu.

klíčová slova: elektrárny uhelné; program odsíření elektráren; technologie odsiřování; využití látek odpadních; odkaliště; G:Počerady

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.

32161 : 632 : 421

388. Výsledky odsiřovacího programu v uhelných elektrárnách ČEZ, a.s., 1992 - 1995, odsíření severočeských elektráren.

Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 4-5.

2 obr., 1 tab., 1 gr.

Odsíření kouřových plynů z kotlů uhelných bloků je z hlediska životního prostředí nejdůležitější a finančně také nejnáročnější částí ekologického programu uhelných elektráren ČEZ, a.s. Kouřové plyny jsou odsiřovány dvěma způsoby: 1. přístavbou odsiřovacího zařízení ke stávajícímu bloku, 2. náhradou zastaralých kotlů o menším výkonu novými zařízeními s fluidním spalováním.

klíčová slova: program ekologický podniku; elektrárny uhelné; odsiřování plynů kouřových; O:České energetické závody

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.3.

32161 : 63911 : 334 : 671 : 1311

389. Nejseverněji leží Ledvice.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 2, příl., s. 10-11.

Tab., gr.

Energie pro zítřek, 10. díl. Ledvice - nejsevernější energetický komplex ČEZ a největší znečišťovatel ovzduší v teplickém okrese. Stručné dějiny a technologické zvláštnosti Ledvic od roku 1966. Charakteristika ozdravného ekologického programu: odsiřování, čištění odpadních vod, odlučovače popílku. Možnosti využívání odpadních produktů ve stavebnictví a při rekultivacích. Ekologická stabilizace Ledvic může přinést do pěti let ozdravení okolních lesních porostů.

klíčová slova: elektrárny uhelné; vliv na ŽP; znečištění ovzduší; program odsíření elektráren; program ekologický; využití látek odpadních; O:České energetické závody; G:Ledvice

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.

32161 : 671 : 1112 : 4200

390. Elektrárna nejvíce na západ - Tisová.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 2, příl., s. 14-15.

Mp., gr. čet.

Energie pro zítřek, 10. díl. Stručná historie a technologická charakteristika elektrárny, která má na svém kontě dvě energetická prvenství: v roce 1960 montáž první české 100 MW turbíny, v roce 1995 zahájení provozu prvního fluidního kotle, který efektivněji vyrábí páru a na místě odsiřuje zplodiny za pomoci vápence. Ekologické, energetické a provozně - ekonomické výhody fluidního kotle. Význam filtrů pro zachytávání tuhých částic.

klíčová slova: elektrárny uhelné; technologie odsiřování; kotle fluidní; G:Tisová

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.

X 3.2.1.6.5 výroba energie v jaderných elektrárnách

32165 : 1311 : 334

391. MLYNÁŘ, J.: Palivový cyklus jaderných elektráren v naší republice.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 11-12.

1obr., 2 fot.

V reaktorech jaderných elektráren v ČR pracuje uranové palivo po dobu 3 let. Během této doby se z jediného kilogramu paliva vyrobí přibližně 230 000 kWh elektrické energie. Vyhořelé jaderné palivo se nahrazuje za čerstvé během odstávky reaktoru. Vyhořelé jaderné palivo se ukládá v meziskladu po dobu až padesáti let. Pak, nebude-li recyklováno, musí být přepraveno do hlubinného konečného úložiště. Jaderná elektrárna Dukovany, jaderná elektrárna Temelín.

klíčová slova: elektrárny jaderné; cyklus palivový; palivo vyhořelé; úložiště podzemní; O:JE Dukovany; O:JE Temelín; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.5 : 7.1.2.6.2.6.

32165 : 1312 : 2317

392. LETKOVIČOVÁ, M.: Jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a rakovina.

Vesmír, 75, 1996, č. 4, s. 214-215.

Gr. čet.

Otázka vlivu provozu jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích na zdravotní stav obyvatelstva v okolí elektrárny a přilehlém okolí (trnavský okres). Porovnání údajů o výskytu rakoviny ve třech slovenských okresech včetně trnavského ukazuje, že neexistuje přímá souvislost provozu elektrárny a výskytu rakoviny, popřípadě zvýšené úmrtnosti.

klíčová slova: elektrárny jaderné; provoz elektráren jaderných; vliv na zdraví; nemoci; G:JE Jaslovské Bohunice; G:SR

kódy využití: 7.1.2.6.1.3.

32165 : 138 : 4281 : 2317

393. Následky Černobylu.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 3, s. 11.

Katastrofa atomové elektrárny v Černobylu na jaře 1986 přinesla mnoho obětí na životech i zdraví okolního obyvatelstva. Údaje o rakovině štítné žlázy u ukrajinských dětí od roku neštěstí do roku 1993 sestavené výzkumnými pracovníky z Ukrajiny a Velké Británie.

klíčová slova: havárie JE; vliv na zdraví dětí; nemoci z ozáření; údaje statistické; G:Černobyl; G:Ukrajina

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.4.

32165 : 2243 : 138 : 334 : 4281

394. BÜRKLE, W.: "Es gibt keine Alternative’". („Žádná jiná alternativa není").

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 49, s. 6.

Bezpečnost provozu jaderných elektráren v zemích střední a východní Evropy, kde je v provozu celkem 62 elektráren, 17 ve výstavbě (podle ruské technologie). Programy EU na pomoc těmto zemím - jde o zvýšení bezpečnosti. Charakteristika nejexponovanějších provozů.

klíčová slova: elektrárny jaderné; bezpečnost jaderná; spolupráce mezinárodní; podpora východu; G:Evropa střední; G:Evropa východní; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.2.6.

32165 : 2243 : 425 : 6201 : 138

395. EU Ukraine: Timing on Chernobyl Shutdown Still Unclear. (EU - Ukrajina: načasování uzavření Černobylu je stále nejasné).

Europe Environment, 1996, č. 471, s. I/13-14.

Prosinec 1995: schůzka zemí skupiny G7 a ukrajinské vlády ohledně financování definitivního uzavření černobylské jaderné elektrárny. Od této schůzky je problém stále otevřený. Možnými východisky se zabýval seminář, pořádaný European Energy Foundation v Bruselu 6. - 7. 2. 1996 - setkání EU a ukrajinské vládní reprezentace. Problém stanovení definitivní sumy dostačující k likvidaci černobylské záležitosti, politické peripetie Černobylu, souvislost se snahou o rekonstrukci ukrajinské energetiky.

klíčová slova: elektrárny jaderné; bezpečnost jaderná; spolupráce mezinárodní; podpora finanční; semináře; O:skupina G7; O:Evropský energetický fond; G:Černobyl

kódy využití: 7.1.2.6.2.6 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.0.2.

32165 : 334 : 138 : 2243 : 425 : 1177

396. EU Helps a Step Forward for Nuclear Safety in Bulgaria. (Evropská unie pomohla udělat další krok pro jadernou bezpečnost Bulharska).

Europe Environment, 1996, č. 478, s. I/5.

Po několikaměsíčních diplomatických jednáních na nejvyšší diplomatické úrovni mezi představiteli Bulharska a Evropské unie bylo dosaženo dohody ve věci uzavření prvního bloku jaderné elektrárny v Kozlodujích v termínu k 15. 5. 1996. Po uzávěře má dojít k prověrce tohoto bloku, kterou bude financovat Evropská unie v rámci programu PHARE a současně se bude kompenzovat výpadek v produkci elektrárny, která se podílí 40% na produkci elektrické energie v Bulharsku, ale která současně představovala značné nebezpečí pro celý region.

klíčová slova: R.1996; bezpečnost jaderná; elektrárny jaderné; odpovědnost mezinárodní; podpora finanční; G:JE Kozloduje; G:Bulharsko; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.2.6 : 7.1.3.0.2.

32165 : 334 : 2317 : 234

397. VÁCHA, J.: Jaderná energetika jako zástupný problém.

Nová Přítomnost, 1996, č. 4, s. 19-21.

Problematika nebezpečí ozáření vzniklého v důsledku poruch provozu jaderných elektráren - psychóza z doby jaderné havárie v Černobylu. Fámy a skutečnosti ohledně nemoci z ozáření. Zdravotní důsledky ozáření z umělých a přírodních zdrojů - otázka výše nebezpečných dávek. Kritika jaderných elektráren je zástupným problémem, skrývajícím radikální kritiku moderní vědy vůbec.

klíčová slova: bezpečnost jaderná; bezpečnost JE; záření radioaktivní; vliv na zdraví; zdraví environmentální

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.

32165 : 334 : 622

398. KELLER, J.: Byli jsme před jádrem, budeme i po něm?

Nová Přítomnost, 1996, č. 4, s. 23.

Bilance výhod a nevýhod jaderné energetiky. Jaderná energie jako energeticko-technologický, ale také jako strategicko-politický komponent současné civilizace, jehož vliv převažuje nad tzv. čistě odbornými argumenty v otázce finanční a bezpečnostní.

klíčová slova: energetika jaderná; politika ekologická; technologie energetické; bezpečnost jaderná

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1 : 7.1.2.4.2.1.

32165 : 4200 : 138 : 1311

399. A nuclear renaissance. (Jaderná renesance).

The Bulletin, 5, 1996, č. 4, s. 12-15.

Problematika rozvoje jaderné energetiky v postkomunistických zemích středo- a jihovýchodní Evropy. Jaderná energie se v tomto regionu jeví pro místní vlády jako výhodné řešení energetických problémů: buď se dokončují rozestavěné objekty (Česká republika, Rumunsko, Slovensko) nebo se uvažuje o výstavbě nových jaderných elektráren (Maďarsko). Jaderná energetika se přitom stává ekologicky nebezpečnou záležitostí vzhledem k tomu, že většina elektráren je vybavena bezpečnostně zastaralými sovětskými reaktory.

klíčová slova: energetika jaderná; elektrárny jaderné; bezpečnost JE; G:Evropa střední; G:Evropa jihovýchodní

kódy využití: 7.1.2.6.2.6 : 7.1.2.6.2.

32165 : 422 : 425 : 2243

400. EU Attention to Ukraine Forced Back to Chernobyl. (Pozornost EU, věnovaná Ukrajině, je znovu obrácena na Černobyl).

Europe Environment, 1996, č. 484, s. I/11.

Výsledky návštěvy Hanse van der Broeka, komisaře EU pro vnější vztahy, na Ukrajině 12. - 13. 9. 1996. Problematika řešení důsledků černobylské havárie a pomoc EU Ukrajině a Bělorusku. Charakteristika programů EU: lékařská pomoc, konstrukce sarkofágu na poškozený blok černobylské elektrárny, konstrukce nových bloků pro další ukrajinské jaderné elektrárny.

klíčová slova: R.1996; havárie JE; opatření nápravná; spolupráce mezinárodní; program EU; O:Evropská unie; G:Ukrajina; G:Bělorusko; G:JE Černobyl

kódy využití: 7.1.2.6.2.6 : 7.1.2.6.4.

32165 : 425 : 2317

401. MARKOVÁ, L.: Černobylská tragédie.

Vesmír, 75, 1996, č. 5, s. 272-276.

Bilance jaderné havárie v Černobylu v roce 1986. Charakteristika prvních reakcí veřejnosti. Údaje (parametry) o technologii a činnosti černobylských reaktorů. Utajené předchozí havárie. Poučení pro další vývoj bezpečnostních opatření v jaderných elektrárnách. Chemicko-fyzikální a biologické důsledky havárie.

klíčová slova: havárie JE; důsledky havárie; vliv na zdraví; opatření bezpečnostní; G:JE Černobyl

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

32165 : 4281

402. Lidská tragédie za nelidskými čísly.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 2, s. 8-9.

3 fot.

Některé údaje ukrajinského statistického úřadu vyčíslující důsledky jaderné katastrofy elektrárny v Černobylu před deseti lety.

klíčová slova: havárie JE; údaje statistické; G:Černobyl

kódy využití: 7.1.2.6.2.6 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

32165 : 4281: 1113 : 140 : 66

403. EHLERS, J. - LÜCKING, G.: Chronik eines angekündigten Todes. (Kronika předem ohlášené smrti).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 45, s. 16-17.

Připomínka černobylské jaderné havárie v roce 1986, která poprvé důrazně poukázala na nebezpečí spojená s provozem jaderných elektráren. Dodnes je nejasný skutečný počet přímých i nepřímých obětí. Vliv havárie na evropské veřejné mínění ohledně jaderné energetiky. Stručný přehled jaderných havárií v Německu 80. a 90. let. Německé ekologické aktivity a jejich vztah a praktické postoje k jaderné energetice. Ekologické výzkumy vztahu jaderné energetiky k životnímu prostředí, především k vývoji klimatu.

klíčová slova: havárie jaderné; mínění veřejné; energetika jaderná; vliv na ŽP; G:Černobyl; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.3.5 : 7.1.2.4.

32165 : 622 : 645 : 138

404. MOCEK, K.: Perspektivy jaderné energetiky na přelomu tisíciletí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 8.

Jaderná energetika je z hlediska dopadů na životní prostředí považována většinou odborníků za šetrný způsob výroby elektrické energie. Podle organizace EIA (Energy Information Administration) lze očekávat mírný nárůst této technologie do roku 2010. Optimistická varianta předpokládá vzrůst celosvětové kapacity jaderných elektráren z 338,2/GWe na 410,3/GWe. Přehled energetické jaderné kapacity v západní i východní Evropě, na Dálném východě a v ostatních regionech.

klíčová slova: energetika jaderná; výroba elektřiny; elektrárny jaderné; politika energetická; prognóza vývoje; O:EIA

kódy využití: 7.1.2.6.2.6 : 7.1.2.6.2.3.

X 3.2.1.6.7 netradiční výroba energie, alternativní zdroje energie

32167

405. Větrná energetika: možnosti a limity.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 6, s. 24-25.

1 fot.

Světové využívání větrné energie od 70. let; budoucnost závisí na spolehlivosti, ceně a přijatelnosti pro životní prostředí - k tomu, aby větrná energetika ovlivnila celkovou spotřebu energie, by bylo totiž třeba vybudovat na rozsáhlém prostoru hustou síť obrovských větrných turbin, která by asi nebyla z hlediska životního prostředí akceptovatelná.

klíčová slova: energetika větrná; využití energie větrné

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.3.

32167

406. PLAMÍNKOVÁ, J.: Za humny je větrno.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 11, s. 20-21.

Rostoucí spotřeba elektrické energie a možnosti doplňovat nebo nahrazovat klasické zdroje tzv. obnovitelnými zdroji. Příklad využívání těchto zdrojů v Německu v podobě větrných turbín, které jsou v provozu od 80. let. Charakteristika jednoltivých lokalit, v nichž se tyto turbíny využívají.

klíčová slova: zdroje energie obnovitelné; zdroje energie netradiční; využití energie větrné; zařízení energetická; turbíny větrné; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

32167 : 1111 : 645

407. ROZEHNAL, T.: Zkrocené hlubiny?

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 1, s. 52-55.

Geologické a geotermální poměry Islandu: využití energetického potenciálu těchto poměrů pro místní potřeby. Stručná historie využívání geotermální energie: nejrozšířenější je vytápění podzemní horkou vodou. V poválečném období dochází k širšímu využívání geotermálních zdrojů pro potřeby energetiky a zemědělství (vytápěné skleníky). Vývoj geotermálních elektráren od 40. let 20. století do současnosti. Možnosti, které geotermální energetika poskytuje pro ochranu životního prostředí díky absenci klasických energetických komplexů.

klíčová slova: energie geotermální; využití energie geotermální; využití zdrojů přírodních; elektrárny geotermální; G:Island

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3.

32167 : 1311

408. KLOZ, M.: Možnosti využití alternativních zdrojů elektrické energie v České republice.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 8-9.

Lit. 10.

V poslední době se i v České republice věnuje výraznější pozornost alternativním zdrojům elektřiny. Jde o obnovitelné a druhotné zdroje, k nimž patří voda, vítr, slunce, biomasa, teplo Země, slapové síly a odpadní teplo. Podmíněně sem lze přiřadit i společnou výrobu tepla a energie.

klíčová slova: zdroje energie alternativní; energie elektrická; zdroje obnovitelné; zdroje druhotné; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

32167 : 1311

409. KOČ, B.: Alternativní zdroje energie. [1.] Začaly to větrné mlýny?

Veronica, 10, 1996, č. 2, s. 42-43.

1 fot.

Větrné mlýny - původně jako alternativa mlýnů vodních. Historie větrných mlýnů, jejich konstrukce. Situace v České republice.

klíčová slova: zdroje energie netradiční; energie větrná; výroba energie; mlýny větrné; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

32167 : 1311 : 4206

410. KOČ, B.: Alternativní zdroje energie. [2.].

Veronica, 10, 1996, č. 3, s. 30-31.

3 fot., 2 obr.

Dalším z alternativních zdrojů energie jsou větrné elektrárny. Větrná elektrárna vyžaduje nejen vysokou roční průměrnou rychlost větru, ale i nízkou turbulenci, způsobenou drsností povrchu. Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR vypracoval „větrnou mapu ČR" jako základní podklad pro výběr lokalit, vhodných pro větrné elektrárny a programy, které dokážou pomocí počítačového zpracování graficky zobrazit větrné poměry v menších terénních lokalitách. Současný stav větrné elektrifikace v České republice - rozmístění větrných elektráren. Možnosti jejich využití.

klíčová slova: zdroje energie netradiční; výroba energie; elektrárny větrné; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2.

32167 : 15900 : 32160 : 645

411. NOSKIEVIČ, P.: K otázkám životnosti světových zdrojů energie.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 2, s. 61-63.

3 tab., 3 lit.

Energetika a ekologie. V obecném pojetí je nutno chápat energetiku jako systém zabezpečování trvale a exponenciálně rostoucích potřeb energie. Systém využívá všech dostupných energetických zdrojů, významnou převahu však mají fosilní paliva. Jejich spalování vede k vážným environmentálním problémům. Značná pozornost se dnes věnuje využití obnovitelných zdrojů energie jako environmentálně přijatelné alternativě využívání fosilních paliv. Úlohy pro nejbližší budoucnost.

klíčová slova: zdroje energetické; palivo fosilní; zdroje energie alternativní; zdroje obnovitelné; politika energetická

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.2.5.

32167 : 425

412. PLAMÍNKOVÁ, J.: Načerpejte energii.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 4, s. 62.

Mezi netradiční zdroje energie patří tepelná čerpadla. Princip, na kterém fungují, technické údaje, jejich výkon a možnosti realizace.

klíčová slova: zdroje energie netradiční; čerpadla tepelná

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

32167 : 722

413. PLAMÍNKOVÁ, J.: Vítr - reálná alternativa.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 12, s. 10-11.

Zpráva z exkurze uspořádané Českou společností pro větrnou energii po německých větrných elektrárnách v září 1996. Poznatky a zkušenosti z větrných farem v SRN - inspirace pro ČR.

klíčová slova: elektrárny větrné; exkurze; O:Česká společnost pro větrnou energii; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.3.

X 3.2.2.1 doprava, silniční hospodářství

3221 : 11215 : 622 : 12202 : 1321

414. KLIKA, J.: Dálnice, rychlostní silnice a sídla.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 22-26.

2 obr.

Dopravní problematika se v poslední době dostává do popředí kritického zájmu našich občanů i sdělovacích prostředků. Je to způsobeno tím, že vláda a státní správa podceňuje odpovědnost státu za řádnou funkci dopravy i za její negativní stránky. Jedná se o obslužnost území veřejnou dopravou, bezpečnost účastníků dopravy a o ochranu přírody, krajiny, sídel a životního prostředí ve všech jeho složkách a dimenzích. Dopravní problematika v hl. městě Praze.

klíčová slova: doprava silniční; správa státní; politika dopravní; doprava veřejná; bezpečnost dopravy; ochrana přírody; ochrana krajiny; ochrana sídel; ochrana ŽP; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.2.4 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

3221 : 11221 : 1223 : 1321

415. KLIKA, J.: Automobilová doprava a město.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 27-30.

2 obr., 8 lit.

Vzhledem k velkým plošným nárokům a negativním účinkům silniční dopravy na životní prostředí je nutné dbát na citlivé řešení silniční sítě především ve městech a jejich okolí. Některé prvky alternativních řešení vhodného uspořádání silniční sítě v Praze. Poloha dálkové trasy vůči městu. Důležité mimoúrovňové křižovatky. Městské okruhy.

klíčová slova: doprava automobilová; doprava silniční; vliv na ŽP; města; stavby dopravní; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.2.4 : 7.1.2.6.2.2.

3221 : 11221 : 1223 : 6201 : 1321

416. KLIKA, J.: Automobily a město [2].

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 24-25.

Cílem dopravního řešení v Praze je minimum automobilové dopravy uvnitř města. Základní technicko-organizační činnosti a opatření, která vedou k tomuto cíli. Koncept územně plánovácí dokumentace pro Prahu a pražský region. Hlavní závěry z pracovního setkání uspořádaného Útvarem rozvoje města na dopravní téma ke strategickému plánu Prahy (únor 1996).

klíčová slova: semináře; doprava automobilová; doprava městská; opatření regulační; dokumentace územně plánovací; Plán územní Prahy; O:Útvar rozvoje města

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.2.

3221 : 11221 : 1321

417. DOLEŽAL, O.: Automobilová doprava.

Planeta’96, 4, 1996, č. 7, s. 28-31.

5 tab., 3 gr.

Vývoj motorizace a automobilizace na území Prahy. Základní ukazatele. Intenzity automobilové dopravy v pracovních dnech. Denní variace dopravních výkonů v pracovních dnech. Rekreační automobilová doprava.

klíčová slova: doprava automobilová; doprava městská; vývoj dopravy automobilové; G:Praha

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.2.4.

3221 : 1311

418. DOLEŽAL, O.: Městská hromadná doprava - MHD [III.].

Planeta’96, 4, 1996, č. 8, s. 18-22.

7 obr., 4 tab.

Městskou hromadnou dopravu v Praze tvoří metro (od roku 1974), tramvaje (od roku 1891) a autobusy (od roku 1925). V letech 1936 až 1972 jezdily v Praze též trolejbusy. Systém MHD doplňuje lanová dráha na vrch Petřín. Pražská integrovaná doprava. Řízení dopravy světelnou signalizací. Dopravní nehodovost na komunikační síti.

klíčová slova: doprava městská; doprava hromadná; doprava integrovaná; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.2.4 : 7.1.3.0.2.

3221 : 1311 : 2243 : 621

419. RŮŽIČKA, J.: Řešení cyklistické dopravy v podmínkách České republiky.

Planeta’96, 4, 1996, č. 9, s. 30-31.

2 tab.

Podmínky pro cyklistickou dopravu v České republice, důvody jejího rozvoje. Nároky na cyklistickou infrastrukturu - celková koncepce, řešení rychlosti a bezpečnosti cyklistické dopravy. Základní nedostatky cyklistické problematiky. V mezinárodním měřítku zahrnuje spolupráce při řešení cyklistické infrastruktury dva stěžejní projekty Evropské cyklistické federace, jejímž zástupcem v České republice je Český a Slovenský dopravní klub v Brně. Jedná se o VELO-CITY konference a projekt Cities for Cyclists (Města pro cyklisty).

klíčová slova: doprava cyklistická; projekty; spolupráce mezinárodní; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2.

3221 : 333 : 1223

420. GREGORČÍK, J. - SCHMEIDLER, K. - PROKEŠ, S. - PAŽOUREK, K.: Vliv dopravy na urbanistický rozvoj českých měst.

Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 26-30.

Současný neuspokojivý stav dopravy v českých městech je výsledkem technicistního opojení opomíjejícího urbánní i ekologické požadavky. Typologie dopravní sítě. Hodnocení vztahu urbanistické struktury na dopravní sítě velkých měst. Vliv silniční dopravy na utváření urbanistické struktury. Zásady uspořádání ulic. Vliv zásad uspořádání městských ulic na urbanistický rozvoj.

klíčová slova: doprava městská; doprava silniční; komunikace veřejné; rozvoj měst

kódy využití: 7.1.2.6.2.2.

X 3.2.2.4 rekreace, turistika, sport a tělovýchova, cestovní ruch

3224 : 23100 : 630 : 651 : 6201 : 72

421. DOLEŽAL, T.: Trvale udržitelná turistika.

Tělesná výchova a sport mládeže, 62, 1996, č. 3, s. 11-14.

Lit. 3.

Obrovský nárůst počtu turistů znamená v některých rekreačních oblastech dočasné nebo trvalé poškození životního prostředí. Dochází k poškození ekosystémů, k destrukci krajiny, k znečištění vody a ovzduší, k problémům s dopravou a hospodařením s energií a odpady. Proto se v turistice prosazuje myšlenka trvale udržitelného rozvoje. V dubnu 1995 na světové konferenci turistických organizací na Kanárských ostrovech byla schválena Charta pro trvale udržitelnou turistiku. Podle tohoto dokumentu musí být výstavba turistické infrastruktury a její management naplánován tak, aby v žádném turistickém regionu nebyla překročena kapacita životního prostředí, kulturní a sociální kapacita ani psychologická kapacita. Přehled nejdůležitějších prostředků, kterými má být těchto cílů dosaženo.

klíčová slova: turistika; rozvoj trvale udržitelný; oblasti rekreační; ochrana přírody; ochrana ŽP; opatření péče o ŽP; konference mezinárodní

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

3224 : 70 : 1401 : 630 : 724

422. DOLEŽAL, T.: Sport a životní prostředí.

Tělesná výchova a sport mládeže, 62, 1996, č. 2, s. 7-9.

Lit. 3.

Sport vzhledem ke své popularitě může sloužit široké veřejnosti jako prostředek ekologického uvědomění. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ve spolupráci s UNEP vytváří ekologické strategie a rozsáhlé programy ekologické výchovy. Věnuje velkou pozornost tomu, aby olympijské soutěže probíhaly v souladu se zájmy životního prostředí a ochrany přírody. Největší pozornost ekologickým otázkám věnují pořadatelé OH v Sydney 2000; Cíle vytčené pro celkové zlepšení životního prostředí v místě konání her.

klíčová slova: R.2000; sport; výchova ekologická; hry olympijské; odpovědnost ekologická; ochrana přírody; ochrana ŽP; G:Sydney; O:Mezinárodní olympijský výbor

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.

X 3.3.1 plánování národohospodářské, oblastní apod.

331 : 4200 : 138 : 622 : 653

423. BRIESKORN, R.: Municipal Environmental Policy Planning in Poland: A Self-Regulative Approach to Solving Environmental Problems. (Plánování environmentální politiky na obecní úrovni v Polsku: Samoregulativní přístup k řešení environmentálních problémů).

European Environment, 6, 1996, č. 5, s. 150-155.

Lit. 4.

Postoje obecních samospráv v Polsku, jako nedávno ustavených institucí, k řadě nových úkolů včetně ochrany životního prostředí. Environmentální situace v Polsku 90. let: 11 % státu je považováno za ekologicky ohrožené území. Legislativa a organizace environmentální politiky v Polsku. Příklad uplatňování environmentální politiky na obecní úrovni v Bytomi.

klíčová slova: politika ekologická; plánování vývoje; instituce; stav ŽP; legislativa ŽP; politika regionální; samospráva; G:Polsko

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

X 3.3.2 plánování (usměrňování) územní, regionální, prostorové, včetně urbanistických hledisek; územní rozvoj; územní řízení

332 : 23100 : 1321

424. KASL, J.: O smyslu územního plánu a územního plánování vůbec.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 50-51.

Územní plán je jedním z nástrojů udržení trvalého života na Zemi. Územní plán a regulační plány. Koncept územního plánu hl. města Prahy (ÚPN). Na co je třeba soustředit pozornost při projednávání konceptu ÚPN? Několik poznámek k vlastnímu Územnímu plánu hl. města Prahy.

klíčová slova: plánování územní; plán územní; plán územní Prahy

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.2.

332 : 23100 : 138 : 424 : 425 : 4200

425. ROBERTS, P.: European Spatial Planning and the Environment: Planning for Sustainable Development. (Evropský prostorový plán a životní prostředí: plánování pro trvale udržitelný rozvoj).

European Environment, 6, 1996, č. 3, s. 77-84.

Lit. 21.

Geneze politiky prostorového plánování v rámci Evropské unie v souvislosti se snahou prosadit koncepci trvale udržitelného rozvoje, zvláště pak s ohledem na problematiku postkomunistických zemí středovýchodní Evropy. Prostorové plánování jako vytváření základních pravidel sociálně-ekonomického rozvoje a ekologické prosperity na celostátní, regionální a lokální úrovni. Environmentální aspekty prostorového plánu a jejich zařazení do Maastrichtských smluv.

klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný; plánování prostorové; rozvoj sociálně-ekonomický; země postkomunistické; G:Evropa střední; G:Evropa východní; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

332 : 3225 : 136

426. HASLER, M.: Má smysl zařazovat do výuky zeměpisu prvky územního plánování?

Geografické rozhledy, 6, 1996/1997, č. 4, s. 130.

Charakteristika procesu územního rozhodování ve Švýcarsku, kde probíhá na třech úrovních: stát, kanton, obec. Souvislost územního rozhodování s občanskou výchovou a geografickým vzděláváním: možnosti zapojení občanů do rozhodování o jejich vlastním životě. Příklad vývoje územního plánu ve švýcarské obci Rubigen nedaleko Bernu.

klíčová slova: plánování územní; výchova školní; výchova občanská; geografie; G:Švýcarsko

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3.3 : 7.1.2.3.5 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

X 3.3.4 technika, technologie a metodologie postupů

334 : 11106 : 4200

427. LABÍK, P.: Spalovací technologie budoucnosti.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 17-19.

1 tab., 4 fot.

Výrobní program firmy Verner - výrobce a prodejce kotlů na dřevo a propagátor ekologického spalování a vytápění dřevní hmotou a biomasou ze zemědělství. Výčet nabídky a detailní informace o kotlích ústředního vytápění P 25, P 45 a G 75 a kotelnách na spalování biomasy (45 kW - 5 000 kW).

klíčová slova: technologie ekologické; vytápění; energie z biomasy

kódy využití: 7.1.2.6.2.2.

334 : 11152 : 11106 : 32167

428. VÁŇA, J.: Technologie pro životní prostředí. Fytoenergetika.

Veronica, 10, 1996, č. 4, s. 45.

Půda, která není zapotřebí k produkci potravin nebo krmiv se nabízí k pěstování energetických plodin. Rozvoj fytoenergetiky by tak řešil řadu současných problémů zemědělské výroby. Přestože strategickým cílem Evropské unie je dosáhnout během 25 let výroby 20 % energie z biomasy, zavádění fytoenergetiky se zatím u nás nestalo součástí ani ekologické ani agrární politiky. Přesto byl v roce 1994 založen Svaz pěstitelů a zpracovatelů energetických a průmyslových rostlin a to při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni. Informace o členské základně Svazu, jeho cílech a aktivitách (budování bioelektrárny v Tušimicích s perspektivou uvedení do provozu v roce 1998, teplárny na biomasu v Českých Velenicích, zavádění teplovodných kotlů na biomasu).

klíčová slova: biomasa; využití energetické; fytoenergetika; rostliny průmyslové; elektrárny; teplárny; O:Výzkumný ústav rostlinné výroby; O:Svaz pěstitelů energetických a průmyslových rostlin; G:Tušimice; G:České Velenice

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

X 3.3.4.1 biotechnologie, vč. genového inženýrství

3341 : 11182 : 1172 : 651

429. KLÁNOVÁ-UIBERLAYOVÁ, K.: Využití mikroorganismů v programech zlepšování životního prostředí (bioremediace, biodegradace, biosorpce). [Studie].

EKO VIS MŽP ČR, 6, 1996, č. 1, s. 7-38.

Souborná informace o možnostech odstraňování škodlivých látek z životního prostředí pomocí mikroorganismů nebo naopak o možnostech ochrany materiálů před těmito organismy. Zvláštní pozornost je věnována ropným látkám, polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAU), chlorovaným uhlovodíkům, pesticidům, PCB, PCDD, PCDF a dalším látkám a jejich biodegradaci. Možnosti eliminace těžkých kovů a toxických látek z prostředí. Využití enzymů v bioremediacích. Využívání mikroorganismů v programech zlepšování životního prostředí v ČR; kontaktní adresy firem.

klíčová slova: studie; biotechnologie; mikroorganismy; biodegradace; látky ropné; látky znečišťující; zlepšení stavu ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

X 3.4.1 hospodářské organizace

341 : 4281 : 421 : 315

430. ŠKARKA, J.: Připravenost podniků a obyvatelstva na velké havárie.

EKOjournal, 5, 1996, č. 5, s. 1-2.

Bezpečnostní inženýrství - České ekologické manažerské centrum (CEMC). Oblast zvyšování bezpečnosti a prevence velkých havárií - směry činnosti: Metody identifikace a analýzy stanovení rizika vzniku a následků chemických havárií. Postupy provádění bezpečnostních auditů. Obor havarijního plánování; Organizace kurzů v oboru bezpečnosti pro všechny úrovně vedení podniků, státní správu, samosprávu a zásahové orgány. Osvětová činnost a výchovná práce ke zvýšení připravenosti obyvatelstva.

klíčová slova: havárie chemické; únik látek; opatření preventivní; inženýrství bezpečnostní; O:CEMC

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.3.

341 : 651 : 1130 : 1221 : 1321

431. Pražské služby, a.s.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 1, s. 36-38.

Informace o historii, činnosti a organizační struktuře akciové společnosti Pražské služby, zaměřené na komunální hospodářství hlavního města Prahy. Údaje o vybavení, pracovní náplni a metodách práce tří závodů Pražské služby (závod 1 - odvoz pevného domovního odpadu, závod 2 - údržba komunikací, závod 3 - ústřední opravny).

klíčová slova: hospodářství komunální; odpady domovní; údržba komunikací; O:Pražské služby, a.s.

kódy využití: 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.

X 3.4.1.5 výrobci ekologické techniky; organizace pro koncepci a realizaci péče o životní prostředí

3415 : 11237 : 1176

432. LITERA, J.: Spotřebiče pro vytápění se stále nižšími emisemi.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 4, s. 22-23.

3 tab.

Snižovat vypouštění škodlivých látek do ovzduší není dnes pouze v zájmu provozovatelů velkých zdrojů, ale týká se i majitelů malých spotřebičů. Spotřebiče, kterým byla propůjčena ochranná známka ekologicky šetrný výrobek, vzhledem k tomu, že dosahují daleko příznivějších hodnot emisí škodlivin než je tomu u ostatních spotřebičů. Známka Ekologicky šetrný výrobek - vysvětlení významu přidělení této známky. Upozornění na katalog „Spotřebiče pro vytápění s nízkými emisemi a vysokými užitnými vlastnostmi" (Český ekologický ústav - Agentura pro ekologicky šetrné výrobky).

klíčová slova: výrobky ekologické; spotřebiče domácí; vytápění; snižování emisí; katalog výrobků

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.3.

3415 : 11303: 63911

433. FIKÁČEK, E.: Komplexní systémy pro sběr, svoz a likvidaci odpadů.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 3, s. 19-21.

13 fot.

Představení výrobního programu firmy OTTO v oblasti svozu a likvidace komunálních, zvláštních a nebezpečných odpadů. Divize zneškodňování odpadů zahrnuje vlastní svoz odpadu, výrobu a prodej této technologie: kovové a plastové koše na odpady, kovové a plastové nádoby na sběr tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nadrozměrných odpadů; kontejnery 2,5 až 7 krychlových metrů a svozovou techniku.

klíčová slova: podniky; program výrobní; odpady komunální; odpady nebezpečné; sběr odpadů; svoz odpadů; zneškodňování odpadů; O:OTTO

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.2.

X 3.4.2.1 školy; školy v přírodě, domy dětí a mládeže

3421 : 4200 : 70 : 701

434. Zelené školy.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 20-23.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. V České republice funguje několik desítek škol, tzv. zelených. Převážně se zabývají otázkami zdravého životního stylu, výchovou prožitkem, vnášením prvků ekologické výchovy do vyučování i života školy. Nabídka několika námětů vypozorovaných z praxe nebo získaných z literatury, které lze realizovat při budování zelených škol, tj. např. vybavení učeben, chodeb, zahrady, ale i náměty pro celkový život a atmosféru školy a způsob práce s dětmi.

klíčová slova: škola zelená; výchova ekologická; obsah výchovy; koncepce výchovy; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.0.3.

X 3.4.2.5 organizace vědecké, výzkumné a vývojové a jejich společnosti

3425 : 1111 : 634 : 314 : 1311

435. KUKAL, Z.: Český geologický ústav jako výkonný orgán státní geologické služby.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 6, s. 161-162.

Státní geologická služba shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o geologickém složení státního území, a to jako podklad pro politická, ekonomická a ekologická rozhodování správních orgánů. K tomuto účelu provádí regionální geologický výzkum spojený s mapováním, stanovuje prognózy nerostných zdrojů a podzemních vod, hodnotí geologická rizika a geologické faktory životního prostředí. Činnosti Českého geologického ústavu lze rozdělit do tří hlavních sfér: 1. Dlouhodobé projekty, 2. Krátkodobé projekty, 3. Servisní služba.

klíčová slova: služba geologická státní; činnost ČGÚ; O:Český geologický ústav

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

3425 : 140 : 712612

436. ČERNÝ, S.: Činnost Heyrovského ústavu Akademie věd v oblasti ochrany životního prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 46-47.

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR má za svůj hlavní úkol badatelský výzkum ve vybraných oblastech fyzikální chemie, elektrochemie a chemické fyziky. Značná část problémů, na nichž ústav pracuje má přímý vztah k ekologii a k ochraně životního prostředí. Lze je rozčlenit na: výzkum a vývoj analytických metod a přístrojů; vývoj a využití nových metod pro ekoanalýzu; vědecko-organizační a výchovnou činnost.

klíčová slova: instituce vědecké; výzkum; chemie fyzikální; elektrochemie; ekologie; ochrana ŽP; O:Akademie věd ČR; O:Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AVČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

3425 : 657 : 622

437. Český ekologický ústav jako syntetické pracoviště v oblasti environmentální problematiky.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 3-7.

4 obr.

Pracovní týmy Českého ekologického ústavu řeší úkoly v celé řadě environmentálních oblastí s důrazem na environmentální rizika, monitoring složek ŽP a navazující informační systémy. Transformační cílová struktura ústavu vychází ze základního schématu procesu rizikových analýz, včetně zajištění potřebných vstupů a zhodnocujících výstupů. Veškeré činnosti jednotlivých oddělení jsou úzce provázány s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR, čímž je zajištěna úzká spolupráce mezi orgány státní správy, které formulují pracovní úkoly mající smysl, a okamžité použití pro rozhodování vrcholového managementu MŽP ČR.

klíčová slova: instituce ekologické; činnost ČEÚ; O:Český ekologický ústav

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

XX6 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

X 6.2.0.1 semináře, konference, sympozia

6201 : 11106 : 1112

438. VÁŇA, J.: Biomasa obnovitelný zdroj energie.

EKOjournal, 5, 1996, č. 8, s. 16-17.

Mezinárodní seminář „Biomasa pro energii", organizovaný Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze. Informace a návrhy o možném rozvoji a využití rostlinné energetiky u nás i ve světě. Předpoklady rozšíření fytoenergetiky. Fytopaliva: dřevní štěpky a sláma, rychle rostoucí dřeviny - topoly a vrby. Vývoj technologických zařízení pro zpracování biomasy.

klíčová slova: semináře; energie z biomasy; biomasa; zařízení technologická

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3.

6201 : 11106 : 11152 : 32167

439. Energetické využití jednoletých rostlin.

Sladký, V., zprac...
EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 1, s. 28-29.

Mezinárodní seminář uspořádaný Rakouským svazem pro biomasu 17. 1. 1996 v Tullnu na téma Energetické využití jednoletých rostlin řešil problematiku, které formy energie, jako je teplo pro vytápění budov, technologické teplo, elektrická energie, teplá voda, plyn nebo kapalná paliva, budou pro využití každoročně sklízených stébelnin nejpřijatelnější, při současné výhodnosti ekonomických a ekologických podmínek. Stav ve využívání biopaliv v ČR ve srovnání s Rakouskem. Překážky rozvoje bioenergetiky. Prezentována vyvíjená a aplikovaná technika.

klíčová slova: R.1996; semináře; biomasa; energie z biomasy; palivo ekologické; zdroje energie obnovitelné; G:Rakousko-Tulln

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.4.2.2.

6201 : 11106 : 3216

440. KURKA, K.: Využití biomasy pro ekologické vytápění.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 26-27.

2 tab.

Ve srovnání s vyspělými ekonomikami stále spotřebováváme až dvojnásobek energie, přičemž na její produkci se podílí uhlí jako fosilní palivo více než 60 %. Užitné vlastnosti biopaliv a jejich využití v zahraničí a v České republice. Každoroční nárůst biomasy na Zemi překračuje desetinásobně energetickou potřebu lidstva; při spalování biopaliva nejsou produkovány škodliviny, které nepříznivě zatěžují zdraví obyvatel, půdu a ovzduší spady a emisemi. Ceny biopaliv ovšem zatím převyšují ceny paliv fosilních. [Ze semináře Ekologické vytápění; duben 1996, Průhonice].

klíčová slova: R.1996; semináře; vytápění ekologické; biopaliva; biomasa; G:Průhonice u Prahy

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1.

6201 : 1116 : 723 : 6362 : 657

441. BOHDANOVÁ, J.: Konferencia proti používaniu zvierat vo výuke alebo Sedem experimentov, ktoré by mohli zmeniť svet.

Ekopanoráma, 7, 1996, č. 6, s. 4-5.

Konference konaná na podzim 1995 v Symondsbury college v Anglii byla věnována informacím o způsobech náhrady používání zvířat k pokusům, hlavně na univerzitách, za použití i počítačové techniky (videodisky, CD ROM). Přehled grantů pro výzkum nahrazující zvířecí experimenty alternativami, sloužícími ve prospěch lékařské vědy i zvířat. Hlavní příspěvky přednesené v rámci této mezinárodní konference.

klíčová slova: konference; výchova ekologická; ochrana zvířat; experiment; lékařství; etika; modelování; simulace; program počítačový; škola vysoká

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.3.

6201 : 1121 : 312 : 1321

442. KURKA, K.: Budovy pro život.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 34-35.

Odbornou náplň mezinárodní konference, konané v dubnu 1996 v Praze pod názvem „Budovy pro život", tvořilo široké spektrum témat, zabývajících se ekologickým bydlením, použitými materiály, škodlivinami v budovách, radonem, těkavými organickými látkami, klimatizací, úsporami energie,renovacemi historických budov, legislativou a dalšími včetně ucelených bloků na téma: Budovy pro děti; Budovy pro práci; Budovy pro nemocné. Rozhovor s MUDr. I. Holcátovou z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK v Praze, týkající se celkového shrnutí akce.

klíčová slova: R.1996; konference mezinárodní; budovy obytné; stavby ekologické; bydlení; rozhovor; B:Holcátová, I.; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.2.

6201 : 1171 : 1181 : 152 : 3211 : 656

443. XII. celostátní seminář s mezinárodní účastí - Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech (Průhonice u Prahy 16. - 18. září 1996).

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 12, s. 14.

Semináře o problémech chemizace zemědělství a potravinářského průmyslu pořádá pravidelně každý druhý rok odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT v Praze. Organizace semináře v Průhonicích 1996 - součástí byla i prezentace progresivních analytických technik a přístrojového vybavení na výstavce světových výrobců (32 firem). Seznam přednášek a zahraničních příspěvků přednesených na semináři.

klíčová slova: semináře; látky cizorodé; potraviny; průmysl potravinářský; chemie; zemědělství; technika přístrojová; G:Průhonice u Prahy

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.3.

6201 : 11763 : 141 : 334 : 212 : 422

444. Alergolog stále více ekologem.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 7, příl., s. 2.

Třetí celostátní seminář na téma „Čističky vzduchu, zvlhčovače a inhalátory" se konal v Praze v únoru 1996. Kromě lékařů byl určen i zaměstnancům školských úřadů a dalším zájemcům. Cílem semináře byla výměna názorů, zkušeností i poznatků soustředěných na úlohu a význam technických pomůcek nabízených k úpravě životního prostředí. Byt z pohledu alergologa. Hodnocení čističek vzduchu a jejich nabídka. Projekt tříd s ozdravným programem pro děti s respiračními potížemi.

klíčová slova: semináře; zařízení technická; čištění vzduchu; prostředí vnitřní; ochrana zdraví

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.4.

6201 : 117632 : 117631 : 1179

445. Letní smog.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 16, s. 20-21.

Obr., gr. čet.

Pod vedením Dr.P. Höppa, experta v oblasti výzkumu, se v roce 1995 uskutečnila jedna z největších studií o nebezpečích pro zdraví člověka spojených s ozonem. V květnu 1996 na světovém kongresu v New Orleansu odborníci pro výzkum ozonu prezentovali nejnovější výsledky bádání. (Polde: BUNTE, Mnichov).

klíčová slova: R.1996; kongresy; ozon; smog letní; vliv na zdraví; G:New Orleans

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3.

6201 : 12105 : 1311 : 622

446. PLESNÍK, J.: Zemědělská krajina v České republice: pohled z různých úhlů.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 4, s. 119-121.

Otázkám krajiny a aktivní řízené péče o zemědělskou krajinu v české republice byl věnován seminář „Ekonomické a mimoekonomické nástroje k ochraně zemědělské krajiny ve světle dnešní české zemědělské a ekologické politiky a v širším kontextu trendů Evropské unie", který se uskutečnil ve dnech 30. - 31. října 1995 v Pechařově u Velkých Losin. Hlavní poznatky, které vyplynuly z jednání tohoto semináře.

klíčová slova: semináře; krajina zemědělská; ochrana krajiny; péče o krajinu

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2.

6201 : 12153 : 12154 : 621 : 633

447. HAVRÁNKOVÁ, L. - ŠTĚCHOVÁ, M.: Ekosystém Labe: stav vývoj a využití. Realizace „Akčního rogramu Labe" pro další zlepšení jakosti vody a ekologické situace v povodí Labe.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 6, s. 26-31.

8 fot.

Ve dnech 21. a 22. 10. 1996 se konalo v Českých Budějovicích deváté zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) současně se 7. Magdeburským seminářem, který je přehlídkou vědecko výzkumných prací českých a německých odborníků a úsilí, jež je třeba vynaložit při nápravě zátěže, zděděné v oblasti znečištění vod na celém povodí Labe. Uvedeny stěžejní body jednání MKOL a vytčené cíle první etapy (do r. 2000) a druhé etapy (do r. 2010) Akčního programu MKOL a prostředky, jimiž lze těchto cílů dosáhnout. Číselné údaje z projednané závěrečné zprávy Naléhavého programu (pro léta 1991-1995), který se týkal snížení odtoku škodlivých látek v Labi a jeho povodí. Informace o ekologické situaci Labe a jeho poříčních niv, měření jakosti vody v Labi, o problematice ochrany před havarijním znečištěním a před povodněmi v povodí Labe, o výzkumu Labe. Zhodnocen význam 7. Magdeburského semináře.

klíčová slova: R.1996; semináře; program Labe; program akční; znečištění Labe; G:České Budějovice; O:Mezinárodní komise pro ochranu Labe

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.7.

6201 : 12201 : 102 : 23100 : 66 : 70

448. The Sustainable City. (Udržitelné město).

Ambio, 25, 1996, č. 2, s. 144-147.

Příspěvek ke druhé konferenci OSN o charakteru lidského osídlení Země, která se pod názvem Habitat II konala v roce 1996 v Istanbulu. Je výsledkem úsilí pracovní skupiny operující v rámci Královské švédské akademie věd a vznikl v rámci seminářů pořádaných touto akademií od ledna do května 1995 pod názvem Udržitelné město. Základní charakteristika těchto seminářů, soustředěných na mikroanalýzu města a jeho role v lidské civilizaci. Dokument zahrnuje obecný úvod, charakteristiku principů udržitelného města, podpůrné a alternativní technologie, otázku změny postojů a chování, výklad role vzdělání, výzkumu a působení médií.

klíčová slova: R.1996; konference Habitat II; semináře; města; civilizace; rozvoj měst; rozvoj udržitelný; O:Organizace spojených národů; G:Istanbul

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.4.

6201 : 1223 : 233 : 231 : 236

449. Kam až porostou?

Šnábl, J., zprac...
100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 17, s. 2-5.
6 fot.

Globální problémy urbanizace. Velkoměsta po celém světě stále rostou. Jejich obyvatel přibývá tak rychle, že se tomu město nedokáže přizpůsobit. Podle názoru některých urbanistů jde o neřešitelný problém. Příliv z venkova se nedá ani zpomalit, natož zastavit a vytrvalý růst nakonec přivede města ke zkáze. K řešení této krize se snažili přispět urbanisté i politikové ze 140 zemí v roce 1996 na konferenci v Istanbulu. (Zpracováno podle zahr. materiálů).

klíčová slova: R.1996; konference mezinárodní; velkoměsta; urbanizace; problematika globální; G:Istanbul

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.1.2.

6201 : 1312 : 20 : 66 : 424

450. FOBEL, P. - PALENČÁR, M.: Sympózium o environmentálnej etike a postavení človeka na prahu 3. tisíciročia.

Filozofia, 51, 1996, č. 1, s. 59-60.

Vědecké symposium, které 21. - 22. 9. 1995 pořádaly katedra filosofických věd banskobystrické University Mateja Bela a Filosofický ústav SAV na téma „Člověk na přelomu tisíciletí". Program konference: teoretické problémy chápání životního prostředí, ekologický styl myšlení, holistický environmentalismus, ekologie z hlediska morálky a práva.

klíčová slova: konference; člověk; myšlení ekologické; G:SR

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.1.

6201 : 1321 : 1401

451. DEJMAL, I.: Životní prostředí.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 11, příl., s. XII-XIII.

Mp., gr. čet.

Praha budoucnosti. Cesta ke strategii. Workshop 5: pracovní setkání odborníků, zaměřené na definování vztahu mezi strategickým plánem rozvoje Prahy a stavem životního prostředí. Základní body tohoto jednání se zaměřily na otázky veřejné zeleně, vodních zdrojů, čistoty ovzduší a energetiky.

klíčová slova: semináře; plánování rozvoje; plánování měst; stav ŽP; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

6201 : 20 : 151 : 654

452. POVOLNÝ, F.: Mezinárodní konference EuroMAB V 1996 v Grónsku.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 6, s. 185-186.

2 fot.

EuroMAB je regionální sdružení členských zemí evropského regionu v programu MAB - Člověk a biosféra, který patří k nejvýznamnějším programům organizace OSN pro vědu a kulturu UNESCO. Program páté konference EuroMAB, konané v září 1996 v Grónsku. Závěry a doporučení pro další činnost v programu MAB v evropském regionu, vyplývající z přijatých rezolucí.

klíčová slova: R.1996; konference mezinárodní; konference EuroMAB; program MAB; člověk; biosféra; G:Grónsko; O:Organizace spojených národů

kódy využití: 7.1.2.6.

6201 : 2242 : 1113 : 1311

453. NONDEK, L.: Ženevská konference a rámcová úmluva OSN o změně klimatu.

Planeta’96, 4, 1996, č. 9, s. 11-12.

Ve dnech 8. - 20. 7. 1996 se konala v Paláci národů OSN v Ženevě druhá Konference stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Stěžejní částí konference byl ministerský segment (17. - 18. 7.), který se konal za účasti více jak 50 ministrů životního prostředí z celého světa. Program konference se vedle řady technických a organizačních problémů zabýval otázkou Protokolu. Závěry z ženevské konference, plynoucí pro Českou republiku.

klíčová slova: R.1996; konference mezinárodní; úmluva o změně klimatu; úmluva rámcová; G:Ženeva; členství ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.1.

6201 : 2243 : 32165 : 4281 : 1177

454. Nuclear Safety: Russian, US and EU Experts Discuss Nuclear Safeguards. (Jaderná bezpečnost: experti Ruska, USA a Evropské unie diskutují o zárukách jaderné bezpečnosti).

Europe Environment, 1996, č. 475, s. I/5.

Zasedání jaderných expertů Ruska, USA a Evropské unie v rámci společného výzkumného centra evropské komise pro životní prostředí (Joint Research Centre), které se konalo v italské Ispře 1. - 2. 4. 1996 jako jedno z úvodních jednání před schůzkou zemí G7 Ruska 19. - 20. 4. 1996. Toto zasedání dospělo k závěru, že pro zvýšení celosvětové jaderné bezpečnosti Rusko musí bezpodmínečně umožnit kontrolu jaderných materiálů ve své pravomoci. Komise má pro tyto účely podpořit vznik přípravného výcvikového střediska v Obninsku u Moskvy.

klíčová slova: konference mezinárodní; bezpečnost jaderná; spolupráce mezinárodní; G:Rusko; G:USA; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.2.6 : 7.1.3.0.2.

6201 : 2243 : 621 : 12151 : 11764 : 1583

455. Baltic Summit Will Cover Marine Pollution Too. (Schůzka baltických zemí má jednat také o námořním znečištění).

Europe Environment, 1996, č. 475, s. I/8.

Na vrcholné schůzce baltických zemí (HELCOM), konající se ve švédském Visby 3.4. 5. 1996, se sešla politická reprezentace 11 států s prezidentem Evropské komise. Tato schůzka měla během léta 1996 vypracovat a přijmout Chartu o baltickém regionu s důležitou pasáží o námořním znečištění a přípustném objemu rybolovu. V této souvislosti má být na mezinárodní úrovni vypracován plán pro rozvoj biodiverzity a udržitelného objemu rybolovu pro celou baltickou oblast.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; úmluva regionální; moře; znečištění; doprava námořní; rybolov; G:země baltické

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.4.1.1.

6201 : 2243 : 622 : 138

456. MÜLLER-KRAENNER, S.: Geteilte Meinung. (Rozdělené mínění).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 47, s. 10-11.

Dosavadní bilance evropské konference o revizi Maastrichtských dohod, která začala v březnu 1996 a její vztah k budování Evropy jako ekologické unie. Místo, které ekologii připadá v Maastrichtských dohodách. Ekologická unie ve sporu mezi ekoskeptiky a ekooptimisty.

klíčová slova: konference evropská; dohody Maastrichtské; politika ekologická; G:Evropa

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.3.0.2.

6201 : 2243 : 672

457. Ecolabelling v České republice: harmonizace s Evropskou unií.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 6, s. 26.

Stav označování výrobků šetrných k životnímu prostředí ochrannou známkou (ecolabelling) v zemích Evropy. Snaha zavést jednotný systém značení v zemích Evropské unie. Koncepce českého programu zahájená od r. 1993 je budována na úrovni odpovídající Evropské unii. Ve dnech 14. - 15. 11. 1996 se konal v Průhonicích diskusní seminář na téma: Ecolabelling v České republice - harmonizace se zeměmi EU. Shrnuty cíle a závěry semináře.

klíčová slova: semináře; označování výrobků; označování EŠV; známky ochranné; standardizace evropská; G:ČR; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.3.

6201 : 231 : 1113 : 1406 : 4200 : 422

458. COUFAL, V. - KREČMER, V.: Možné důsledky globální změny podnebí a doporučení vhodných opatření.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 34-37.

1 fot.

Cíle konference konané v Praze 4. 12. 1995 na téma: Možné důsledky globální změny podnebí v zemědělství, lesnictví a zdravotnictví a doporučení vhodných opatření. Uvedeny stručné anotace zásadních přednesených referátů meteorologů, klimatologů, bioklimatologů, biologů a lesnických odborníků.

klíčová slova: R.1995; konference; změny ekologické globální; změny klimatu; vliv na ŽP; opatření preventivní; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3.

6201 : 3216 : 23100 : 32167 : 621

459. NORGARD, J.S.: Nízké toky energie: cesta k trvale udržitelnému rozvoji.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 6, s. 6-9.

3 obr.

Příspěvek z mezinárodní konference EEBW: Úspory energie’96 (6. 11. 1996 v Praze). Globální ekonomický systém se v blízké budoucnosti bude muset přizpůsobit své závislosti na omezeném ekologickém systému. Pouze obnovitelné zdroje energie lze považovat za skutečně přijatelný způsob energetických dodávek, ale i příliš prudké využívání těchto zdrojů může být nepřijatelné a škodlivé životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že šetření energií je vůči životnímu prostředí nejcitlivější, snížení spotřeby energie pro nás zůstává nejlepší variantou. Způsoby dosažení této varianty spočívají ve zlepšení efektivnosti technologií spotřebovávajících energii a ve změně životního stylu, tzn. v preferenci jiných životních hodnot před spotřebou.

klíčová slova: R.1996; konference mezinárodní EEWB; úspory energie; zdroje energie obnovitelné; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.3.

6201 : 32165 : 622

460. Jaderná energie ano, či ne.

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 1, s. 14-15.

1 fot.

Ukázky z diskusních příspěvků na semináři STUŽ, na němž se názorově střetli zastánci i odpůrci jaderné energetiky - I. Míchal, I. Rynda, I. Dejmal.

klíčová slova: semináře; energetika jaderná; politika energetická; B:Míchal, I.; B:Rynda, I.; B:Dejmal, I.; O:Společnost pro trvale udržitelný život

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.2.6.2.6.

6201 : 334 : 643 : 653

461. SUCHÁNEK, Z.: Inovační technologie a environmentální management.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 1, s. 29-30.

V rámci aktivit Mezinárodní standardizační organizace ISO dojde v roce 1996 k přijetí prvních pěti mezinárodních standardů pro ekologicky orientované systémy řízení (Environmental management System - EMS) označených jako řada norem ISO 14000. Představují integraci prvků a principů ochrany životního prostředí do celkového systému řízení a jsou úzce spojeny s obecným trendem prevence znečišťování životního prostředí na základě uplatňování moderních „čistších" technologií. Možnosti uplatnění uvedených trendů do podnikatelských aktivit v ČR byly tématem konference ITEM’96 konané v Praze 9. - 10. ledna 1996 v rámci mezinárodního technologického fóra ESSENTIA’96 pod organizačním vedením Technologickým parkem Akademie věd ČR. Uvedeno obsahové zaměření přednášek.

klíčová slova: konference; systém EMS; normy ISO; technologie čisté; konference ITEM’96; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

6201 : 621 : 1583 : 657 : 2243

462. PLESNÍK, J. - ROUDNÁ, M.: Uplatňování úmluvy o biologické rozmanitosti v zemích střední a východní Evropy: příprava národních strategií ochrany biodiverzity.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 9, s. 285-286.

Ve dnech 12. - 13. června 1996 se uskutečnil ve Varšavě pracovní seminář, zaměřený na uplatňování Úmluvy o biologické rozmanitosti v zemích střední a východní Evropy. Seminář byl věnován výměně praktických zkušeností z ochrany biodiverzity v jednotlivých účastnických státech a dále byl zaměřen na informatiku, související s aktivní ochranou biodiverzity. Jako přínosný byl hodnocen zejména ve výměně poznatků o stavu a způsobech přípravy národních strategií a o projektech, zaměřených na informační systémy, které nutně vyžadují spolupráci a koordinaci.

klíčová slova: R.1996; semináře; ochrana biodiverzity; spolupráce mezinárodní; strategie národní; G:Varšava; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

6201 : 621 : 2242 : 121105 : 1211 : 636

463. POVOLNÝ, F.: Člověk a biosféra.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 4, s. 1-2.

Program MAB - Člověk a biosféra - patří k významným aktivitám Organizace OSN pro výchovu vědu a kulturu - UNESCO. Program MAB se v současné době soustřeďuje na biosférické rezervace, jejichž světovou síť zahrnující nejvýznamnější chráněná území světa buduje tak, aby sloužila zejména jako modelová síť pro vědecký výzkum, mezinárodní spolupráci při ochraně přírody a ochraně ŽP. 28. generální konference UNESCO 25. 10. - 16. 11. 1995 v Paříži. Vystoupení delegace ČR - obsah příspěvku. Závěry generální konference.

klíčová slova: R.1995; konference mezinárodní; program MAB; rezervace biosférická; ochrana přírody; spolupráce mezinárodní; účast ČR; O:Organizace spojených národů; O:Organizace pro výchovu, vědu a kulturu; G:Paříž; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.1.

6201 : 621 : 641 : 2243

464. ROMANOVSKÁ, L.: Třetí konference ministrů životního prostředí pro Evropu. Sofie 23. - 25. října 1995.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 1, s. 17-19.

Průběh a obsah konference. Zhodnocení pokroku dosaženého při ochraně životního prostředí a navržení dalšího postupu k procesu Životní prostředí pro Evropu. Pět plenárních zasedání s důrazem na ochranu a obnovu ŽP v zemích střední a východní Evropy jak z hlediska politického, tak finančního, na vztah ŽP k podnikání a průmyslu, na ochranu přírody, resp. zachování biodiverzity a na celoevropský program ŽP. Přijetí deklarace ministrů. Prezentace dokumentů ČR. Informace o aktivitách a přínosu ČR k mezinárodní spolupráci. K základním dokumentům konference patřila zpráva: Životní prostředí v Evropě: Hodnocení z Dobříše (za léta 1989 - 1990), vydaná na jaře 1995.

klíčová slova: R.1995; konference ministrů ŽP; program akční; program evropský; ochrana ŽP; spolupráce mezinárodní; G:Sofie; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

6201 : 6332 : 6361

465. KENDER, J.: Revitalizace říčních systémů v praxi.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 8, s. 9-10.

1 tab.

Zpráva o konání konference „Zabezpečování a naplňování Programu revitalizace říčních systémů" 14. - 15. 5. 1996. Cíle a charakteristika programu, financování a koordinace aktivit v rámci krajinotvorných programů MŽP ČR.

klíčová slova: R.1996; konference; revitalizace systémů říčních; program revitalizace; O:Ministerstvo ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

6201 : 653 : 2242

466. SUCHÁNEK, Z.: Příprava mezinárodních norem řady ISO 14000 pro environmentálně orientované systémy řízení.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 11, s. 16-18.

Výsledky čtvrtého zasedání Technického výboru 207 (TC 207), Mezinárodní normalizační komise (ISO) v Rio de Janeiru (24. - 30. 6. 1996). Účast delegace ČR. Základní normy 14001, 14004 publikovala ISO v září 1996; (v roce 1997 se očekává přijetí dalších norem ISO). Procedura schvalování norem v komisích a subkomisích. České ekologické manažerské centrum prezentovalo výsledky 4. zasedání TC 207 na semináři v červnu 1996 na VŠE v Praze.

klíčová slova: semináře; normy mezinárodní; normy ISO; řízení podniku ekologické; O:České ekologické manažerské centrum; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.4.

6201 : 70 : 11217 : 11236

467. ŠIRCOVÁ, I.: Seminář využití školních zahrad pro ekologickou výchovu.

Inspiromat ekologické výchovy, 1996, listopad, s. 10-11.

Seminář se konal v říjnu 1996 ve Středisku Chaloupky v Kněžicích u Třebíče. Účastníky byli většinou učitelé přírodopisu a pěstitelství. Témata praktických ukázek vč. kompostování školních odpadů na školních zahradách. Projekt Správy KRNAPu - přírodní školní zahrady - se zabývá budováním ukázkových přirozených ploch na školních zahradách (např. alpinum, vřesoviště, mokřina) s cílem ukázat žákům co nejvíce horských ekosystémů. Ukázky výuky hodin výtvarné a literární výchovy v přírodě. Přednáška Mimoprodukční využití ovocných dřevin - akce ČSOP - záchrana starých ovocných vysokokmenů.

klíčová slova: semináře; zahrada školní; výchova ekologická; vzdělávání učitelů; přírodopis; výchova výtvarná; výchova literární; O:SEV Chaloupky

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

6201 : 712 : 2235 : 621

468. ŠIRCOVÁ, I.: Ekologická výchova ve škole.

Inspiromat kologické výchovy, 1996, prosinec, s. 5-7.

Informace o semináři uspořádaném Klubem ekologické výchovy pod záštitou MŠMT ČR v Praze 31. 10. 1996 v Klubu techniků na Novotného lávce. Uvedeno zaměření stěžejních referátů. V úvodním referátu pracovnice MŠMT ČR „Význam ekologické výchovy z hlediska MŠMT ČR" zazněla podpora ekologické výchově ze strany ministerstva ve všech školních předmětech, ve financování výzkumných projektů, podpora práce středisek ekologické výchovy v regionech, ve školách s rozšířenou výukou biologie (zelených a přírodních škol) a podpora programů pro volný čas mládeže.

klíčová slova: R.1996; semináře; výchova ekologická; výchova školní; vzdělávání ekologické; O:Ministerstvo školství MT; O:Ministerstvo ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

6201 : 728 : 621 : 70

469. První setkání evropských koordinátorů světového programu GLOBE.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 3, s. 37-38.

Setkání se uskutečnilo v červnu 1996 ve Stuttgartu. Česká republika byly jediným reprezentantem ze střední a východní Evropy. Historicky prvním předsedou Evropské komise GLOBE byla na setkání zvolena Jana Ledvinová, ředitelka sdružení Tereza, která je českým koordinátorem programu GLOBE. Účastníci setkání řešili konkrétní možnosti bližší spolupráce a pomoci při rozvíjení tohoto programu v jednotlivých zemích.

klíčová slova: R.1996; semináře; program mezinárodní; program GLOBE; výchova ekologická; spolupráce mezinárodní; B:Ledvinová, J.; O:Tereza; G:Stuttgart

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.

X 6.2.1 koncepce, strategie, opatření péče o životní prostředí, programy, konvence, (úmluvy), projekty, výzvy, zprávy

621 : 11101 : 4281

470. PROCHÁZKOVÁ, D.: Se zemětřesením se musí počítat.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 12-13.

Americký US NRC (Dozor nad jadernou bezpečností) uspořádal ve dnech 13. - 16. listopadu 1995 konferenci zaměřenou na zmírňování dopadů přírodních rizik. Zpráva o konferenci v americkém Denveru a výzkum seismického rizika. Informace o činnosti US NRC. Mapy seismických oblastí.

klíčová slova: konference; riziko přírodní; aktivita seismická; bezpečnost jaderná

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.6.

621 : 11106 : 3211 : 3216 : 3215 : 334

471. BOUFALA, J. - SLAVÍK, P.: BEZEP. Biomasa pro ekologii, zemědělství, energetiku a průmysl.

Planeta’96, 4, 1996, č. 7, s. 18-19.

1 sch.

Mezi obnovitelnými zdroji energie má biomasa mimořádný význam. Řada evropských států a zejména Evropská komise na tento alternativní zdroj upírá velkou pozornost, která se projevuje ve strategii při návrzích projektů a při realizaci různých programů výzkumu a vývoje technologií v tomto směru. Mezi programy určené pro členy Evropské unie patří programy: Leben, Joule, Thermie, Apas, Air a další. Konkrétní příklad tepelné konverze biomasy a vývoje některých technologických procesů, které se řeší v rámci některých univerzit, institucí a podniků.

klíčová slova: zdroje energie obnovitelné; biomasa; program energetický; program výzkumný; vývoj technologií

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

621 : 1113 : 102 : 1112 : 2315

472. Tajemná říše mračen.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 19, s. 54-57.

16 fot.

V roce 1992 se uskutečnil mezinárodní projekt, který měl poprvé ve větším měřítku prozkoumat koloběh vody v atmosféře a funkci mraků. Oblaka, jako klimatický regulátor mají nezastupitelný význam pro život planety. Jsou rozhodujícím místem globální tepelné kontroly. Přenášejí energii ze země do ovzduší, ohřívají zem, nebo naopak vrhají chladivý stín. Vznik mraků. Význam přirozeného skleníkového efektu vodních par. Klasifikace mraků. (Podle: GEO, Hamburk).

klíčová slova: projekt mezinárodní; výzkum atmosféry; oblaka; klimatologie

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2.

621 : 1113 : 1176 : 2315

473. Globální oteplování potvrzeno.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 3, s. 10.

Mezinárodní konference klimatologů, která zasedala v prosinci 1995 v Římě potvrdila, že výsledky zpracování teplot z celého světa ukazují, že rok 1995 byl o 0,05 °C teplejší, než dosavadní rekordní rok 1990. Závěry z Říma budou předloženy všem signatářům Konvence o klimatických změnách Země sdružené v této konvenci. Začátkem roku 1995 byl dohodnut harmonogram snižování emisí plynů, které mají na svědomí skleníkový jev. Postup má být definitivně dohodnut v roce 1997 a první omezení by měla vstoupit v platnost po roce 2000.

klíčová slova: R.1995; konference mezinárodní; úmluva o změně klimatu; oteplování globální; změny klimatické; snižování emisí; G:Řím

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3.

621 : 1113 : 637 : 1176

474. PINGOUD, K.: Greenhouse Impact of the Finnish Forest Sector Including Forest Products and Waste Management. (Skleníkový efekt finského lesního sektoru včetně otázky dřevoproduktů a zpracování odpadu).

Ambio, 25, 1996, č. 5, s. 318-326.

Tab., gr., 50 lit.

Konvence OSN o stabilizaci podílu skleníkových plynů v atmosféře a intenzita pozornosti, kterou této konvenci věnují různé země. V případě Finska jako země s řídkým osídlením a hustým lesním porostem může právě rozsah lesů významně přispět k rovnováze emisí skleníkových plynů. Charakteristika lesního ekosystému z hlediska skladby vegetace, skladby půdy a schopnosti lesa absorbovat skleníkové plyny.

klíčová slova: plyny skleníkové; oxidy uhlíku; absorpce uhlíku; porosty lesní; G:Finsko

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

621 : 12153 : 633 : 138 : 1311

475. River Elbe Clean-Up Programme Launched. (Odstartoval program na vyčištění řeky Labe).

Europe Environment, 1996, č. 469, s. I/25.

Dne 12. 12. 1995 byl v Drážďanech podepsán mezi Evropskou unií, Německem a Českou republikou nový mezinárodní program ohledně čistoty Labe. Program předpokládá výrazné snížení úrovně znečištění řeky (organické znečištění, těžké kovy, uhlovodany) k roku 2010. Finanční rozvrh programu, způsob jeho provedení prostřednictvím husté sítě čistících stanic.

klíčová slova: R.1995; R.2010; program mezinárodní; program Labe; znečištění Labe; snižování znečištění; G:Německo; G:ČR; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

621 : 1223 : 1311 : 1401

476. TABACH, A.: Výsledky programu Teplice.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 52-53.

Dílčí výsledky Programu Teplice, který se zabýval problematikou kontaminace životního prostředí cizorodými látkami. Údaje zjištěné v jednotlivých projektech Programu: Projekt ovzduší, Projekt ionizujícího záření, Projekt voda, Projekt výživa.

klíčová slova: program ŽP; program Teplice; znečištění ŽP; projekty ŽP; ovzduší; záření ionizující; voda; výživa

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.2.

621 : 1311 : 12155 : 121106: 2242

477. PELLANTOVÁ, J.: Ramsarská úmluva - situace v České republice.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 6, s. 326.

Pro efektivnější plnění závazků plynoucích pro Českou republiku z Ramsarské úmluvy, byl zřízen v roce 1994 sedmičlenný Český ramsarský výbor (ČRV). Při ČRV byl sestaven vědecký panel, který má 25 členů odborně kvalifikovaných v ochraně mokřadů a vodního ptactva. Česká republika má v celosvětovém seznamu mezinárodně významných mokřadů zapsáno celkem 9 lokalit: Šumavská rašeliniště, Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky, Litovelské Pomoraví, Poodří, Krkonošská rašeliniště, Mokřady dolního toku Dyje. Jejich legislativní ochrana je zabezpečována ve smyslu Ramsarské úmluvy.

klíčová slova: úmluva Ramsarská; ochrana mokřadů; mokřady významné mezinárodní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.5.

621 : 1311 : 12155 : 6360 : 70 : 2243

478. CHYTIL, J.: Ramsarská úmluva - historie, význam.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 10, s. 291-296.

5 fot., 6 lit.

Ramsarská úmluva je první moderní celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů, chránící určitý typ biotopu. Co jsou mokřady? Stručná historie Ramsarské úmluvy. Historie úmluvy z pohledu České republiky. Postupy v Ramsarské úmluvě. Spolupráce se zeměmi úmluvy. Seznam mokřadů mezinárodního významu. Rozumné užívání mokřadů. Rezervace a výchova. Mezinárodní spolupráce.

klíčová slova: úmluva Ramsarská; mokřady; ochrana prostředí přírodního; spolupráce mezinárodní; výchova ekologická

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

621 : 1406 : 1311

479. Zpráva o životním prostředí ČR v roce 1995.

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 7-11.

Zpráva navazuje na materiál „Zpráva o životním prostředí ČR v období 1992 - 1995 - Vývoj, stav a trendy". Jejím cílem je: popsat změnu stavu životního prostředí mezi roky 1994 a 1995 v kontextu vývoje v období 1990 - 1995; analyzovat příčiny dosavadního vývoje s důrazem na období 1992 - 1995; naznačit očekávané trendy v horizontu roku 2000; začlenit stav životního prostředí ČR do mezinárodního kontextu; informovat o postupu realizace prioritních opatření Státní politiky životního prostředí.

klíčová slova: R.1995; zprávy ŽP; zprávy výroční; stav ŽP; vývoj ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

621 : 1406 : 622 : 2235

480. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1995.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 11, příl., s. I-VIII.

1 tab., 8 gr.

Vývoj stavu životního prostředí ČR v roce 1995. Přehled vyřešených, zmenšených a přetrvávajících problémů. Příčiny změn stavu ŽP. Očekávané trendy v jednotlivých složkách ŽP. Mezinárodní srovnání. Stav realizace prioritních opatření státní politiky životního prostředí. (Podle koncepčního dokumentu Státní politika ŽP, schváleného vládou 23. 8. 1995).

klíčová slova: R. 1995; zprávy ŽP; stav ŽP; složky ŽP; politika ekologická státní; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

621 : 1406 : 652 : 2317 : 111

481. Zpráva o stavu životního prostředí ČR v roce 1994.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 3, s. 3-6.

Zpráva MŽP ČR v diferenčním pojetí oproti minulé zprávě obsahuje komplexní informace nejen o stavu složek ŽP - ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, ale i o vlivech hlavních hospodářských sektorů. Zahrnuje i informace o výdajích, o nových legislativních a ekonomických nástrojích ochrany ŽP, o souvislostech mezi ŽP a zdravím obyvatelstva a o mezinárodních aktivitách ČR v této oblasti. Konstatováno snížení hlavních znečišťujících látek v ovzduší (emise tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku).

klíčová slova: R.1994; zprávy ŽP; stav ŽP; O:ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

621 : 1406 : 657 : 622 : 66

482. MEZŘICKÝ, V.: Zpráva jako rozprávka.

Nová Přítomnost, 1996, č. 5, s. 11-13.

Hodnocení zprávy ministerstva životního prostředí o stavu životního prostředí z hlediska práva občana na informace. Srovnání zprávy s materiálem, který pod názvem Rozbor ekologické situace ČSSR v roce 1983 zpracovala Ekologická sekce Čs. biologické společnosti při ČSAV a s komplexní zprávou nového ministerstva životního prostředí ČR po listopadu 1989. Prodlevy a problémy v práci současného ministerstva pod vedením F. Bendy, které jsou zachyceny v koncepci Státní politiky životního prostředí. Zpráva vypovídá o tom, že stát vědomě zanedbává životní prostředí.

klíčová slova: zprávy ŽP; právo na informace; kritika péče o ŽP; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.4.2.

621 : 1583 : 1211 : 1311 : 2242

483. ROUDNÁ, M.: Úmluva o biologické rozmanitosti, historie jejího vzniku a naplňování v podmínkách České republiky.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 10, s. 1-2.

Úmluva vstoupila v platnost 29. 12. 1993. Historie vzniku úmluvy a její hlavní cíl: zabezpečení ochrany biologické rozmanitosti, trvale udržitelného využívání jejích složek, rovnoměrného a spravedlivého využívání genetických zdrojů. Vrcholným orgánem úmluvy je Konference smluvních stran. Pro Českou republiku vstoupila úmluva v platnost v březnu 1994. Její plnění zabezpečuje v ČR Ministerstvo ŽP a Ministerstvo zemědělství. Koordinací činností směřujících k naplňování celoevropské strategie biologické a krajinné rozmanitosti byla v ČR pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny. Spolupráce s mezinárodními organizacemi. Informace o zasedáních Konference smluvních stran a souvisejících vzájemných vztazích světových organizací do roku 1996.

klíčová slova: R.1994; úmluva mezinárodní; diverzita biologická; spolupráce mezinárodní; O:ministerstvo ŽP; O:ministerstvo zemědělství; O:Agentura ochrany přírody a krajiny; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

621 : 1583 : 1211 : 2236 : 627 : 2242

484. Celoevropská strategie biologické a krajinné rozmanitosti. Dokument schválený konferencí ministrů „Životní prostředí pro Evropu - Sofie, říjen 1995".

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 3, s. 15-19.

Strategie představuje inovační a účinný přístup k zastavení a zvratu v degradaci hodnot biologické a krajinné rozmanitosti v Evropě. Je rovněž rámcem pro posilování důsledného přístupu a společných cílů pro národní a regionální akce k naplňování Úmluvy o biologické rozmanitosti. Strategický rámec a principy, právní rámec, prioritní akce, hlavní činitelé uskutečňování strategie, struktura pro akční plán. Akční plán biologické a krajinné rozmanitosti 1996 - 2000. Strategický akční plán 1996 - 2000. Úmluva o biologické rozmanitosti (o biodiverzitě). Konference OSN o životním prostředí a rozvoji - Agenda 21, kapitola 15.

klíčová slova: R.1995; R.1996-2000; strategie ochrany; konference ministrů ŽP; plán akční; úmluva mezinárodní; diverzita biologická; diverzita krajiny

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.2.

621 : 1583 : 1211 : 636 : 2242

485. KUČERA, B.: Evropská strategie biologické a krajinné diverzity.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 2, s. 10.

Zásadní materiál, který bude koordinovat společný postup v komplexu problémů týkajících se ochrany přírody a krajiny v Evropě. Přijat na konferenci EHK OSN v Sofii v roce 1995, podepsaný 55 ministry životního prostředí včetně USA. Strategie zahrnuje všechny existující iniciativy a programy plněné v rámci různých mezinárodních úmluv i programů. Cíl: ochrana, obnova a rozšíření klíčových ekosystémů, začlenění hledisek tzv. udržitelné biologické a krajinné diverzity do všech odvětví, zvýšení povědomí veřejnosti, zvýšení uvědomění států o evropské biologické a krajinné diverzitě a procesech, zajištění financí k uvedení strategie do života. Strategie nevyžaduje novou legislativu, opírá se o Bernskou úmluvu.

klíčová slova: strategie ochrany; diverzita biologická; diverzita krajiny; konference ministrů ŽP; spolupráce mezinárodní; úmluva Bernská; G:Sofie; G:Evropa

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.2.

621 : 21 : 11101 : 432 : 23 : 235

486. KELLER, J.: Na lásku k přírodě zatím není čas.

Veronica, 10, 1996, č. 4, s. 26-29.

3 fot.

Příspěvek z konference Literatura a krajina, konané 3. - 5. 10. 96 ve Stráži p. Ralskem. Sociologický výzkum uskutečněný v ČR a na Slovensku počátkem roku 1996 zjišťoval postoje lidí k přírodě a zejména jejich ochotu dělat něco pro jeji záchranu. Ukázal, že ochota k uskutečňování aktivit pro zlepšování životního prostředí je v populaci poměrně nízká z důvodů absolutního nedostatku času. Pojem prosperity sugeruje dojem zisků, jakoby neobsahovala žádné náklady. Přitom tíživým nákladem je právě časová náročnost a lidem nezbývá čas na přemýšlení, tvorbu a posilování jiných smysluplných hodnot. K dalším nákladům příslibu prosperity patří náklady ekologické a sociální.

klíčová slova: konference; člověk; vývoj společnosti; vědomí společenské; vztah k přírodě

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.4.

621 : 21 : 422 : 631

487. JANOVSKÁ, J.: Národní program podpory zdraví.

Hygiena, 41, 1996, č. 3, s. 155-156.

Stručný přehled o vzniku, vývoji a cílech Národního programu zdraví ČR v letech 1991 - 1995. Realizace Národního programu zdraví je koordinována Národní radou zdraví. K naplňování jeho cílů přispívají projekty podpory zdraví.

klíčová slova: R.1991-1995; program zdraví národní; projekt podpory zdraví; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.3.

621 : 2125 : 55 : 422 : 315

488. HRUBÁ, D.: Kouření a já - projekt výchovy žáků základních škol. Předběžné výsledky pilotní studie.

Hygiena, 41, 1996, č. 1, s. 21-27.

2 tab., 12 lit.

Projekt výchovy žáků základních škol k nekouření. Předběžné výsledky studie. Vhodná forma intervence - „peer" program. Výsledky: 70,8 % dětí je v rodinách exponováno tabákovému kouři. Kuřácké pokusy, opakované kouření. 88 % dětí okusilo alkoholické nápoje. Souvislost mezi kouřením, autoagresivním chováním a výsledky ve školní práci.

klíčová slova: projekt školní; studie pilotní; výchova školní; kouření; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.3.0.1.

621 : 2243 : 2236 : 12154 : 12153

489. WOODARD, C.: Singing the Danube Blues. (Zpívám dunajské blues).

The Bulletin, 5, 1996, č. 4, s. 4-5.

Po mnoha desetiletích zanedbávání osm podunajských zemí s podporou Evropské komise, OSN a mezinárodních sponzorských organizací založilo Environmental Program for the Danube Basin (Environmentální program pro podunajský bazén). Součástí tohoto programu je také Danube Grants’ Program (Dunajský grantový program), jehož cílem je zprostředkovávat finanční zdroje pro nevládní organizace působící v podunajské oblasti. Charakteristika maďarských aktivit, usilujících o nápravu ekologických škod v místním povodí Dunaje.

klíčová slova: program ekologický; povodí toků mezinárodních; spolupráce mezinárodní; organizace nevládní; podpora finanční; G:Dunaj; G:Maďarsko; O:Organizace spojených národů; O:Evropská komise

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2.

621 : 2243 : 425 : 138 : 1311

490. Více podpory investičním projektům.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 5.

Na další spolupráci v programu PHARE se v lednu 1996 v Praze dohodli ministři životního prostředí České republiky a Francie. V programu bude nutné podporovat investiční projekty a ne jen studie. Spolupráce by se měla rozvíjet i při řešení starých ekologických škod na českém území. Z české strany byla nabídnuta větší účast Francie ve spolupráci v sektorech výrobních a zpracovatelských.

klíčová slova: spolupráce mezinárodní; projekt investiční; program PHARE; investice ŽP; G:ČR; G:Francie

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

621 : 2243 : 622 : 23100

491. Baltic Sea Heads of Government Focus on Environment. (Vládní představitelé baltických zemí se soustřeďují na životní prostředí).

Environment Watch - Western Europe, 5, 1996, č. 10, s. 15.

Schůzka vedoucích představitelů zemí baltického regionu, která se konala 2. - 4. 5. 1996 ve švédském Visby, se zaměřila na zlepšení pracovních a životních podmínek regionu na základě principů trvale udržitelného rozvoje, udržitelného využívání přírodních surovin a ochrany přírody. Základní požadavky schůzky: rozvoj regionální spolupráce, obnova a zachování ekologické rovnováhy, další rozšíření společného ekologického programu, zlepšení místní dopravy.

klíčová slova: R.1996; konference; spolupráce mezinárodní; politika ekologická; rozvoj trvale udržitelný; G:země baltické

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.3.

621 : 23100 : 138 : 11103 : 331

492. McLaren, D.: Achieving Sustainability Trough the Concept of „Environmental Space": A Trans-European Project. (Dosažení udržitelného rozvoje prostřednictvím „environmentálního prostoru": celoevropský projekt).

European Environment, 6, 1996, č. 3, s. 69-76.

Lit. 21.

Vysvětlení pojmu environmentálního prostoru jako totální sumy přírodních zdrojů, které je možné využívat, aniž by byl ohrožen přístup budoucích generací k těmto zdrojům. Pro tento způsob využívání musí být stanovena strategie, která vyrovná poměr mezi požadavky současné spotřeby a požadavkem trvale udržitelného rozvoje. Způsoby politického prosazování této strategie v rámci EU.

klíčová slova: projekty ŽP; projekt evropský; rozvoj udržitelný; zdroje přírodní; využití zdrojů přírodních; politika hospodářská; plánování prostorové; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.3.

621 : 23100 : 330 : 4200 : 138

493. Austria Proposes Ambitious National Environmental Plan. (Rakousko předkládá ambiciozní národní ekologický plán).

Environment Watch - Western Europe, 5, 1996, č. 17, s. 1-2.

Rakouský projekt národního ekologického plánu, který má v průběhu příštích 25 let prosadit koncepci trvale udržitelného rozvoje do praxe. Plán předpokládá: povinné ručení za škody způsobené životnímu prostředí, proekologickou reformu daňového systému, ekologický audit veřejného sektoru a zvýšené využívání eko-auditu vůbec, poplatky za užívání všech druhů vozovek, přechod k ekologicky ohleduplné zemědělské malovýrobě, zvýšení efektivity využívání energie s důrazem posílení zdrojů zaměřených na sluneční a bio-energii, posílení sektoru veřejné dopravy.

klíčová slova: projekt ekologický; program národní; rozvoj trvale udržitelný; plánování ekologické; G:Rakousko

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

621 : 2317

494. HAVRÁNEK, J.: Konference Zdraví a životní prostředí.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 2, s. 7-8.

Konference se konala na podzim 1995 v Hradci Králové. Pořadatelem byla Sekce Společnosti pro hygienu a komunitní medicínu České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Téma: Vztah hygieny k péči o životní prostředí, k Akčnímu programu Životní prostředí a zdraví pro Evropu a k mezinárodním aktivitám; aplikace metody Risk Assessment v hygienické službě; monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR; problematika UV záření; měření úniku škodlivin ze stavebních hmot; pylový monitoring; stav legislativy v rezortu MŽP a spolupráce s orgány hygienické služby; ovzduší, odpady, hluk a další.

klíčová slova: R.1995; konference; prostředí životní; vliv na zdraví; zdraví environmentální; hygiena; G:Hradec Králové

kódy využití: 7.1.2.6.1.3.

621 : 237 : 724

495. KURKA, K.: Nejlepší ekologické projekty oceněny.

Planeta’96, 4, 1996, č. 1, s. 60.

V prosinci 1995 se uskutečnilo v Praze slavnostní předání cen středoevropskou odnoží japonské Nadace SASAKAWA - The Sasakawa Peace Foundation, třem nejlepším ekologickým projektům nevládních organizací za rok 1994. Tato soutěž se uskutečnila v ČR již podruhé. Z třiceti přihlášených projektů nejvýše ohodnotila mezinárodní porota projekty organizací: Hnutí DUHA (1. místo), DĚTI ZEMĚ (2. místo) a Nadace rytíře F. Horského (3. místo).

klíčová slova: R.1994; projekt ekologický; soutěž; organizace nevládní; O:DUHA; O:Děti Země; O:Nadace rytíře Fr.Horského; O:Nadace SASAKAWA

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

621 : 321 : 3216 : 2243

496. EIB Lends ECU 200 Million for Czech Power Sector Environment Plan. (Evropská investiční banka půjčí 200 miliónů ECU na český projekt ekologické energetiky).

Europe Environment, 1996, č. 468, s. II/8.

Celková suma půjčky, poskytnuté EIB, činí zhruba 260 milionů ECU. Jejím cílem je zvýšit roli EIB při integraci České republiky do Evropské unie formou ekologické reformy energetické výroby a sítě. Z celkové částky směřuje 200 milionů ECU do ČEZ (program odsíření). Půjčka má také přispět ke zlepšení ovzduší v „černém trojúhelníku" na pomezí Polska, Německa a České republiky.

klíčová slova: podpora finanční; projekt energetický; podmínky členství EU; O:Evropská investiční banka; O:Evropská unie; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.2.5.

621 : 4200 : 138 : 2243 : 1217

497. EU/Poland: Parliaments Mull Environment Challenges.

Europe Environment, 1996, č. 483, s. I/17.

Koncepce „Zelené plíce pro Polsko", vypracovaná v rámci společného zasedání parlamentních komisí Polska a Evropské unie na zasedání v Bruselu 4. 9. 1996. Tato koncepce vychází z ekologické konference v Rio de Janiero (1992) a je srovnatelná s podobnými aktivitami v dalších postkomunistických zemích. Program „Zelené plíce Evropy" pokrývá velkou oblast východní Evropy o rozloze 900 000 km čtverečních.

klíčová slova: projekt ekologický; program Zelené plíce Evropy; koncepce ekologická; spolupráce mezinárodní; O:Evropská unie; G:Polsko; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.4.1.1.

621 : 622 : 657 : 2243

498. MÍCHAL, I.: Evropská ekologická síť EECONET a státní péče o životní prostředí ČR.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 2, s. 35-38.

2 fot., 14 lit.

V červnu 1995 publikovala Rada Evropy politický dokument „Evropské strategie biologické a krajinné diverzity". V dokumentu je formulován cíl zajistit ochranu ekosystémů, ekotypů, druhů organismů, jejich genetické diverzity a ochranu krajin evropského významu prostřednictvím tzv. Evropské ekologické sítě (EECONET). Tři alternativy státní péče o krajinu reálné pro české poměry a porovnání jejich vzájemně protichůdných důsledků pro tvorbu EECONET a stav životního prostředí celé ČR.

klíčová slova: O:Evropská ekologická síť; politika ekologická státní; systém informační; péče o krajinu; stav ŽP; O:EECONET; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

621 : 632 : 1171

499. CO2 - Minderungsprogramm. (Program snižování oxidu uhličitého).

Chemie in der Schule, 43, 1996, č. 12, s. 467.

Tb., gr. čet.

Charakteristika programu na snižování obsahu oxidu uhličitého, který byl v SRN zahájen 1. 1. 1996. Na základě tohoto programu mají být poskytovány úvěry na modernizaci staré zástavby s cílem dosáhnout energetických úspor, které omezí únik oxidu uhličitého do atmosféry.

klíčová slova: R.1996; program ekologický; opatření péče o ŽP; péče o ovzduší; oxid uhličitý; snižování obsahu; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

621 : 6331 : 1311 : 2243 : 111412

500. Zpráva o stavu ochrany vod před znečištěním v roce 1995.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 10, s. 3-8.

2 tab., 11 gr.

Zpráva obsahuje hodnocení stavu ochrany vod v ČR v roce 1995, vývoj od roku 1990 a základní informace o aktivitách ČR při plnění mezinárodních dohod (smluvních závazků). Hydrometeorologická charakteristika (hospodaření s vodou, ochrana vod před znečištěním, zdroje znečištění a jakost povrchových a podzemních vod, opatření k ochraně vod); mezinárodní spolupráce; závěr zprávy.

klíčová slova: R.1995; zprávy ŽP; charakteristika hydrometeorologická; ochrana vod; zdroje znečištění; dohoda mezinárodní; členství ČR; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

621 : 636 : 641

501. Projekty Programu péče o životní prostředí 1995.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 9, příl., s. I-IV.

Seznam projektů řešených s podporou MŽP ČR, jejichž výsledky budou využity pro posílení odborného výkonu státní správy na úseku životního prostředí nebo přispějí ke zlepšení různých aspektů životního prostředí a ochrany přírody v ČR. Na řešení je uzavřeno 151 smluv v celkové výši 98 094 000,-Kč.

klíčová slova: projekty ŽP; program péče o ŽP státní; správa státní; chrana přírody; ochrana ŽP; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

621 : 654 : 4201 : 420 : 622

502. ŠMAJS, J.: Ohrožená kultura.

Veronica, 10, 1996, č. 4, s. 30-35.

2 fot.

Příspěvek z konference Literatura a krajina, konané 3. - 5. 10. 96 ve Stráži p. Ralskem. Autor uvažuje ekologickou krizi nikoli jako konflikt člověka a přírody, ale jako konflikt dvou řádů, dvou typů uspořádanosti: Země a kultury - biosféry a technosféry. Existenčně je ohrožena kultura destabilizovanou biosférou. Předpokladem pro to, aby příslušná civilizační přeměna zbytečně nezkracovala dobu časově omezené existence druhu Homo sapiens na Zemi, je systémová změna kultury, nový filozofický obraz světa, nová ekologická politika a legislativa. Nestačí ponechat ohroženou obyvatelnost Země pouze na výchově a etice.

klíčová slova: konference; kultura; vývoj společnosti; krize ekologická; politika ekologická

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.4.

621 : 657 : 2243

503. PLESNÍK, J.: Akční fond pro EECONET zahájil činnost.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 8, s. 245-248.

4 fot., 1 tab., 9 lit.

Akční fond pro EECONET (Evropská ekologická síť) byl oficiálně ustaven v září 1995. Jeho cílem je realizace a podpora naléhavých akcí na ochranu přírodních stanovišť v Evropě tak, aby byla zachována jejich životně důležitá role v Evropské ekologické síti. Náplní činnosti Akčního fondu je vykupování přírodních stanovišť nebo uskutečňování dalších obdobných okamžitých opatření na ochranu, obnovu a péči o biotopy. Podmínky, které musí akce, na něž fond přispívá, splňovat. Projekty, realizované za finanční podpory Akčního fondu pro EECONET v roce 1995.

klíčová slova: O:Evropská ekologická síť; ochrana přírody; spolupráce mezinárodní; projekt ochrany přírody; fond Akční; O:EECONET

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

621 : 657 : 632 : 2243 : 6524

504. ORLÍKOVÁ, A.: Mnohonárodní projekt PHARE Černý trojúhelník.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 9, s. 13-14.

Mnohonárodní projekt se sídlem v Ústí n. L. je společným projektem ČR, Polska a SRN. Má přispět k nápravě životního prostředí v severních Čechách a přilehlých pohraničních oblastech Polska a Saska. Zaměření projektu je na monitoring kvality ovzduší v regionu spojený s mezinárodní výměnou dat a budováním systému včasného varování obyvatelstva a na financování místních investičních záměrů, které povedou k rychlému dílčímu zlepšení ŽP regionu. Financování a budoucnost programu Černý trojúhelník.

klíčová slova: projekt PHARE; projekt mezinárodní; program Černý trojúhelník; monitorování ŽP; péče o ovzduší; spolupráce mezinárodní; prostředky finanční; G:ČR; G:Polsko; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.0.2.

621 : 70 : 71261 : 71262 : 1312

505. RUŽIČKA, M.: Aktuálne problémy ekologického a environmentálneho vzdelávania.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 3, s. 117-119.

Všeobecné závěry první konference o strategii environmentálního vzdělávání a výchovy na školách SR a ve světě (r. 1994). Katedra ekologie a environmentalistiky na VŠP v Nitře a Fakulta ekologie a environmentalistiky na TU ve Zvoleně vytvořily nové obory - všeobecná ekologie, aplikovaná ekologie a environmentalistika. Charakteristika a obsah nově studovaných oborů. Zabezpečení interdisciplinárních přístupů při výchovném a vzdělávacím procesu na školách z hlediska environmentální výchovy nejen při výchově odborníků, ale zejména učitelů.

klíčová slova: konference; vzdělávání ekologické; vzdělávání odborníků; vzdělávání učitelů; škola vysoká

kódy využití: 7.1.2.4.1 : 7.1.2.6 : 7.1.2.6.1.1.

621 : 713 : 71302 : 7132

506. JAKUBKOVÁ, V.: Programy pod širým nebem.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 15.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. Ostravská ekologická poradna VITA (často ve spolupráci s dalšími ekologickými centry, školami, obecním úřadem aj.) koná od roku 1992 opakovaně Programy pod širým nebem s mozaikou pestrých činností pro děti i dospělé a nabízí tak jiný způsob trávení volného času a zároveň poskytuje informace o životním prostředí. Scénář programů se odvíjí od aktuálního problému, na nějž chtějí pracovníci centra upozornit a základem programu jsou pak aktivity k dané problematice. Smyslem je navázat opakovaný kontakt a aktivnější vztah s veřejností. Uvedeny aktivity konané v rámci těchto programů.

klíčová slova: program ekologický; výchova ekologická; výchova mimoškolní; informace pro veřejnost; poradenství ekologické; O:VITAG:Ostrava

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.

X 6.2.2 řízení péče o životní prostředí; environmentální politika; výkon státní správy péče o životní prostředí

622 : 1311 : 643

507. STEHLÍK, J.: Desatero ekologické politiky.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 63.

Desatero se týká vzhledu a fungování životního prostředí, zvýšených výdajů na zdraví, vzdělanost, výchovu a kulturu, koncepce trvale udržitelného rozvoje, vytvoření systému společnosti, jehož ekonomika by zajišťovala v harmonickém vnějším prostředí dostatek hmotných statků pro všechny, využití obnovitelných přírodních zdrojů, hospodaření s neobnovitelnými zdroji, ochrany vodního a lesního bohatství, odpadového hospodářství, odstraňování ekologických prohřešků minulosti, české ekologické legislativy.

klíčová slova: politika ekologická; vývoj ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.7.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

622 : 1406 : 651

508. GREMLICA, T.: Životní prostředí ohrožují krátkozraké politické a ekonomické zájmy.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 4, s. 16-19.

1 tab., 2 fot.

Problematika ekologie a ochrany životního prostředí vyhlášená v Programovém prohlášení vlády v minulém funkčnm období jako jedna z priorit byla ve skutečnosti vládou řešena liknavě až s negativním přístupem. Tvrzení autora je doloženo konkrétními příklady způsobů řešení problémů v energetice, dopravě, v souvislosti s výstavbou cementárny v Tmáni, s masivní těžbou stavebního kamene a štěrku, s průzkumnými pracemi předcházejícími těžbě zlata a dále na postoji ke schválení státní politiky životního prostředí. Zkreslováním dat o stavu životního prostředí, daty neúplnými (konkrétní příklady) a bez systémového propojení se vláda snaží dokazovat úspěšnost své ekopolitiky.

klíčová slova: politika státní; politika ekologická; vývoj ekonomický; kritika péče o ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3.

622 : 2243 : 621 : 651

509. STEHLÍK, J.: Stručná historie respektování životního prostředí v organizacích vyspělých zemí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 46-48.

Po roce 1960, kdy již problémy na úseku životního prostředí překračovaly státní hranice, začaly jednotlivé západoevropské země formulovat environmentální politiku, a to nejen v rámci Evropských společenství. V roce 1962 byl založen Evropský výbor pro ochranu přírody a přírodních zdrojů jako poradní orgán Rady Evropy. Česká republika se stala jejím členem v roce 1993. Z iniciativy Rady Evropy se začala rozvíjet komplexnější evropská spolupráce v ekologické oblasti. Přehled aktivit a ekologických akcí mezinárodního významu, které byly na podnět Rady Evropy realizovány.

klíčová slova: politika ekologická; spolupráce mezinárodní; vývoj; organizace ekologické; organizace mezinárodní; akce ekologické; členství ČR; O:Rada Evropy

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

622 : 235 : 424 : 102

510. WHITE, G.F.: Emerging Issues in Global Environmenatal Policy. (Nová témata globální environmentální politiky).

Ambio, 25, 1996, č. 1, s. 58-60.

Tab., 14 lit.

Mezi novými tématy environmentalismu jsou tři, která zaslouží značnou pozornost, jelikož se stanou předmětem aktivity vládních i nevládních institucí: 1. Adekvátní metody definování nových problémů, 2. Důsledné prověrky (audity) efektivity probíhajících nebo připravovaných environmentálních programů, 3. Cesty harmonizace odlišných komunit a hodnotových systémů při vytváření studijních a praktických environmentálních programů. Zmíněná témata jako celek reflektují poznání nutnosti zachovat Zemi jako materiální a duchovní domov jedné lidské rodiny.

klíčová slova: politika ekologická; vědomí společenské; program ekologický; odpovědnost ekologická

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.2.2.

622 : 3216 : 6531 : 23100

511. JECH, K.: Potřebujeme energetickou politiku?

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 4, s. 3-4.

Aktuálnost a stav řešení problémů české energetiky téměř čtyři roky od zveřejnění textu bývalého ministra životního prostředí J. Vavrouška pod titulkem „Potřebujeme energetickou politiku?" (Mladá fronta Dnes 20. 2. 1993). Zásadní námitky ke způsobu, jímž vláda řeší ekologické, sociální i ekonomické problémy spojené s energetikou obecně a s JE Temelín, doly a elektrárnami severozápadních Čech zvlášť. Nezbytnost hledání z ekologického hlediska nejvhodnější trvale udržitelné energetické politiky, jejích nejaktuálnějších kroků a s ní souvisejících legislativních opatření.

klíčová slova: politika energetická; politika státní; opatření legislativní

kódy využití: 7.1.3.0.2.

622 : 424 : 2316 : 652 : 15906

512. ALVATER, E.: Feuer und Wasser. (Oheň a voda).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 46, s. 32-35.

Lit. 14.

Problematika chování sociálních a ekologických standardů vyspělých zemí v procesu globalizace z hlediska trhu práce. Srovnání procesu globalizace a universalismu. Rozpor mezi globalizací a lokálními potřebami. Únosnost ekologických nákladů na nové zvyšování produktivity práce. Potřeba nové společenské smlouvy.

klíčová slova: aspekty sociální; politika ekologická; společnost; země vyspělé

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.4.

622 : 425 : 671 : 66

513. TOŠOVSKÁ, E.: Zaměstnanost a ochrana životního prostředí.

Politická ekonomie, 44, 1996, č. 6, s. 809-821.

Lit. 17.

Charakteristika zkušeností vyspělých zemí s integrací ekologické politiky do politiky pracovního trhu. V počátečním stadiu 70. let existovala vůči ekologii jistá averze, od 80. let se zkoumá pozitivní souvislost mezi zaměstnaností a rozvojem ekologického průmyslu. Výdaje na ochranu životního prostředí a vytváření pracovního trhu jako součást makroekonomického antirecesního programu. Vliv různých typů ekologické politiky na zaměstnanost: metodika a kvantifikace v případě České republiky.

klíčová slova: politika ekologická; zaměstnanost; trh pracovní; ekonomika; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

622 : 641 : 652 : 23100

514. KUBÁTOVÁ, J.: Programy environmentálně orientovaného řízení.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 42-46.

4 obr.

Modely systémů řízení orientovaného na ochranu životního prostředí (EMS - Environmental Management System) jsou nejnovějšími modely systémů řízení. Vzhledem ke snaze zavedením EMS zlepšit spokojenost určitých zájmových skupin, považuje se tento krok společně se zavedením systému řízení jakosti přiblížení se k TQM (Total Quality Management). Pro umožnění deklarace zavedeného systému řízení orientovaného na ochranu životního prostředí byla nejdříve navržena norma BS 7750. Ve stejné době byl v rámci Evropské unie navrhován program pro dobrovolné zapojení do schématu EMAS (Environmental Management and Audit Scheme). V současné době je připravována norma ISO řady 14 000. Podnikatelská charta pro trvale udržitelný rozvoj. EMS BS 7750 - Britská norma. Obsah konceptu EMS. Národní klima a motivační prvky pro českou podnikatelskou sféru.

klíčová slova: podniky; systém řízení; systém EMS; ochrana ŽP; systém EMAS; normy ISO; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

622 : 652 : 138

515. SLESZYNSKI, J.: Economic Instruments in Environmental Policy: A Profile of Poland. (Ekonomické nástroje ekologické politiky: polská situace).

European Environment, 6, 1996, č. 4, s. 126-134.

Lit. 12.

Charakteristika dosavadních způsobů využívání ekonomických nástrojů pro ovlivnění ekologické situace v Polsku od 70. let do současnosti. Systém uplatňování limitních hodnot na různé druhy znečištění a platby daní a pokut za jejich překračování. Podpora projektů směřujících ke snižování škodlivých emisí. Dosažené výsledky a překážky, stojící v cestě efektivnímu využívání ekonomického a finančního tlaku na zlepšení životního prostředí. Perspektiva dalšího vývoje.

klíčová slova: politika ekologická; nástroje ekonomické; vývoj ŽP; G:Polsko

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1.2.

622 : 6524

516. KLOZ, M.: Ekologická daňová reforma. [1. - 4.].

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 5, 6, 7, s. 4-7;7-8;10-11.

Část I - Základní principy a možnosti realizace v České republice. Část II -Současný stav v některých evropských státech - Návrh Evropské unie. Část III - Důsledky pro obyvatelstvo a hospodářství. Část IV - Možné schema reformy pro ČR. Scénář daňové reformy, který obsahuje vedle vlastního scénáře zdanění i návrh kompenzace, musí brát v úvahu nejen ekologické cíle, ale i sociální a ekonomické následky reformy.

klíčová slova: daně ekologické; předpisy daňové; reforma daňová; politika ekologická; nástroje ekonomické; ochrana ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

622 : 653 : 2243

517. KRUG, K.H. - VELTRUBSKÁ, B.: Řízení ochrany životního prostředí.

EKOjournal, 5, 1996, č. 5, s. 9-10.

Zavádění managementu životního prostředí (EMS - environmental management systems) do podnikové praxe na základě nařízení Evropské unie č. 1836/93, nebo na základě Souboru norem ISO 14 000 (řízení životního prostředí v podnikové sféře), který navazuje na systém norem ISO 9 000 z oblasti managementu jakosti.

klíčová slova: řízení péče o ŽP; systém EMS; podniky; normy ISO

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

X 6.2.3 stav péče o životní prostředí, kontrola a hodnocení péče o životní prostředí

623 : 23100 : 2243

518. NONDEK, L.: Integrovaná prevence a kontrola znečištění.

Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 5-6.

Jedním z hlavních směrů vývoje ochrany životního prostředí v Evropské unii je tzv. integrovaná prevence a kontrola znečištění. V souvislosti s tím byla nově přijata směrnice integrované prevence a kontroly znečištění č. 96/91 - IPPC, která je založena na konceptu nejlepší dostupné techniky. Směrnice IPPC uplatňuje nový přístup k ochraně životního prostředí jako celku, který je zakotven v 5. Akčním programu EU „Směrem k udržitelnosti". Program zdůrazňuje sdílenou odpovědnost a angažovanost všech složek společnosti. Kategorie průmyslových činností, na které se směrnice vztahuje.

klíčová slova: předpisy právní; směrnice IPPC; Program akční; ochrana ŽP; prevence integrovaná; prevence znečištění; kontrola znečištění; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

623 : 66 : 235

519. REITSCHMIEDOVÁ, A.: Názory a postoje veřejnosti. Spokojenost občanů se životním prostředím.

Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 50-52.

8 gr., 1 tab.

Výsledky pravidelného měsíčního šetření IVVM, které provedl ve dnech 1. - 6. 12. 1995, v jehož rámci se zabývá i některými postoji občanů spojenými s kvalitou životního prostředí, činností rozhodujících činitelů na tomto poli a celkovou ekologickou kulturou v naší zemi. Zpráva je stručným shrnutím první části šetření, v níž byla kladena otázka, dotýkající se spokojenosti občanů se základními složkami našeho životního prostředí.

klíčová slova: R.1995; výzkum; mínění veřejné; vývoj ŽP

kódy využití: 7.1.3.0.2.

X 6.2.5 hodnocení (životního prostředí apod.)

625 : 6392 : 1311

520. ARGUE, S. - GEDDES, B. - SCHEJBALOVÁ, K. - VACEK, M. - VAVREČKOVÁ, J. - WENZEL, CH.: Návrh metodiky klasifikace ekologických škod podle naléhavosti nápravy.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 46-48.

Projekt pro MŽP ČR zpracoval tým pracovníků kanadských a českých firem. Hlavním záměrem projektu je předložit českému prostředí objektivní, relativně jednoduchý a systematický nástroj k předběžnému hodnocení kontaminovaných území. Kritériem hodnocení je míra rizika, které kontaminované území představuje pro zdraví obyvatel a další složky ŽP. Cíle projektu, popis klasifikačního systému.

klíčová slova: projekty ŽP; škody ekologické; klasifikace; hodnocení rizik; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3.

X 6.2.6 praktická péče o životní prostředí - viz 6.5.1

626 : 651

521. MIKOLÁŠ, J.: Jak dál v řešení problému starých zátěží.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 40-43.

2 tab., 5 lit.

Na potřebu analýzy starých ekologických zátěží upozornila především praxe, např. při stanovení hodnoty privatizovaného majetku. Podnětem pro potřebu tyto problémy právně řešit, byl i vstup zahraničního kapitálu, při němž investoři vyžadovali zahrnout do hodnoty získávaného majetku i ekologické závazky v nejširším slova smyslu. Rozsah potřebné sanace. Národní program sanace starých zátěží. Možné zdroje financování programu sanace. Potřeba zákona o starých zátěžích.

klíčová slova: zátěže staré; analýza; sanace zátěží starých; program národní

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

X 6.2.7 modelování životního prostředí; prognózování stavu životního prostředí

627 : 140 : 1176 : 11763

522. NEMECEK, S.: Virtual Pollution. (Simulované znečištění).

Scientific American, 274, 1996, č. 1, s. 13-14.

Využití počítačové techniky k vytváření modelů simulujících vývoj znečišťování životního prostředí. Počítačové simulace byly využity k analýze znečištění oblasti Chesapeake Bay na východním pobřeží USA a do značné míry změnily dosavadní názor na zdroje znečištění v této oblasti. Simulační modely vznikají v rámci EPA (Environmental Protection Agency - Agentura ochrany životního prostředí) a jejího počítačového centra, které v současnosti provozuje zhruba 40 výzkumných projektů pracujících se zmíněnou metodou.

klíčová slova: modelování; simulace; program počítačový; znečištění ovzduší; vývoj znečištění; G:USA

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

X 6.3.1 péče o zdraví, hygienická péče o životní prostředí

631 : 1171 : 20 : 422 : 1311

523. KŘÍŽ, J.: Cesty k řešení jodového deficitu.

Výživa a potraviny, 51, 1996, č. 3, s. 66.

Pro řešení jodového deficitu a jeho důsledků existují čtyři cesty, případně jejich kombinace: zvýšení spotřeby poživatin bohatých na jod, obohacování poživatin jodem, podávání preparátů s jodem, snížení interferujících faktorů. V České republice je reálné učinit v roce 1996 první kroky k prohloubení prevence jodového deficitu - obohacování soli jodičnanem draselným stabilnějším než jodid draselný a rozšiřování jodové soli ve výrobním sektoru; obohacování některých náhradních mléčných výrobků pro dětskou výživu a ovocných přesnídávek; podpora preskripce tablet s jodidem draselným pro těhotné a kojící ženy.

klíčová slova: deficit jodový; vliv na zdraví; opatření preventivní; opatření nápravná; výživa populace; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.3.

631 : 1176 : 1136 : 422

524. HOLÍKOVÁ, J.: Posudzovanie zdravotných účinkov emisií z čistiarni odpadových vôd.

Hygiena, 41, 1996, č. 4, s. 229-233.

3 tab., 13 lit.

Úkolem pásma hygienické ochrany (PHO) v okolí čistíren odpadních vod (ČOV) je vyloučení negativních zdravotních dopadů z jejího provozu na obyvatelstvo v jejich okolí. Na základě literárních údajů a dostupných měření byly analyzovány možné účinky toxických a pachových látek a infekčních agens v emisích a imisích z ČOV. Jako rozhodující pro určení PHO se jeví pachové látky, které vedou ke snížení obytné pohody. Kvantifikace těchto účinků je však velmi obtížná.

klíčová slova: pásma ochrany hygienické; čistírny OV; vody odpadní; emise; vliv na zdraví

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.1.

631 : 21 : 1171 : 422 : 1311

525. Řešení jódového deficitu v populaci.

Zdravotnické noviny, 45, 1996, č. 14, příl., s. 2.

5 - 10 % české populace včetně novorozenců trpí poruchami štítné žlázy. Přehled a výsledky výzkumů jódového deficitu v ČR. Navrhovaná a doporučená řešení této problematiky (kojení, zvýšení spotřeby mořských produktů, zabezpečení výroby jodidované soli, koordinace výzkumu nových, jód obsahujících potravin, užívání tablet s jodidem; výrobky náhradní kojenecké výživy - Feminar a Femilakt obohacené jódem, přípravek Gravimilk pro těhotné a kojící ženy). Nutná informační spolupráce ministerstva zemědělství a zdravotnictví s laickou veřejností.

klíčová slova: populace; deficit jodový; vliv na zdraví; opatření preventivní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.2.1.

631 : 2121 : 422 : 1171

526. HNÍKOVÁ, J.: Epidemiologická studie jódového zásobení u novorozenců a jejich matek ze tří oblastí České republiky v letech 1993 - 1995.

Česko-Slovenská pediatrie, 51, 1996, č. 3, s. 131-141.

16 gr., 12 lit.

Vyšetření stavu štítné žlázy bylo provedeno v Praze, Ústí nad Labem a v Příbrami. Zjištěn jódový deficit I. a II. stupně dle WHO u novorozenců i jejich matek v každé oblasti. Preventivní podávání jódu všem těhotným a kojícím matkám. Obohacení potravních doplňků pro kojence jódem. Popularizace problematiky pro veřejnost.

klíčová slova: R.1993-1995; studie epidemiologická; deficit jodový; vliv na zdraví; populace dětská; opatření preventivní; G:Praha; G:Ústí n. Labem; G:Příbram

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.3.

X 6.3.2 péče o ovzduší

632 : 652

527. TŮMA, J.: Kontroverzní pračky vzduchu.

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 2, s. 16-17.

2 obr., 4 fot.

Více než deset značek čističek a praček vzduchu na našem trhu se dá rozdělit do tří druhů podle způsobu filtrace prachu a rozptýlení nečistot. Výkon podle kubatury místnosti. Jednoduché malé čističky, komfortní pračky vzduchu, SANYO Air Cleaner s dálkovým ovladačem.

klíčová slova: čištění vzduchu; pračky vzduchu

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.1.3.

X 6.3.3 péče o vodu

633 : 634

528. KVÍTEK, T.: Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 14-17.

2 tab., 5 obr.

V současné době, která s sebou přináší restrukturalizaci půdního fondu a transformaci zemědělské výroby, bude nutné přistoupit ke změnám filozofie ochrany vodních zdrojů a hospodářského využívání území v povodí vodárenských zdrojů. Na základě analýz našich i zahraničních výsledků výzkumu byla vytvořena nová koncepce diferencované ochrany půdy a vody, která spočívá v ochraně povrchových a podzemních vod pomocí trvalých travních porostů.

klíčová slova: směrnice; ochrana zdrojů vodních; pásma ochranná vodárenská; pásma ochrany hygienické; porosty travní trvalé

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

X 6.3.3.2 revitalizace říčních systémů

6332 : 111411 : 6331 : 1111

529. LANDA, I. - TŮMA, W.: Revitalizace a úprava podzemních vod v lokálním i regionálním měřítku.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 4, s. 8-11.

2 tab., 2 fot.

K současným trendům péče o vodní bohatství patří zvýšená ochrana zdrojů podzemních vod, která povede k zavádění nových levných a hlavně účinných technologií jejich čištění či úpravy. Mezi perspektivní technologie úpravy podzemních vod patří skupina technologií označovaných „in situ", tj. úprava v horninovém prostředí. Podstata skupiny metod „in situ", jejich ověření při odstraňování nadlimitních obsahů železa, manganu, těžkých kovů a biodegradovatelných organických sloučenin s uvedením některých konkrétních zkušeností firem ECOLAND a HYDROGEOLOGIE.

klíčová slova: voda podzemní; ochrana zdrojů vody podzemní; úprava vody podzemní; technologie úpravárenské

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.2.

6332 : 12154 : 621 : 633

530. NOVOTNÁ, D.: Program revitalizace říčních systémů - čas pro první hodnocení?

Živa, 44, 1996, č. 4, s. 146-147.

3 fot.

Program revitalizace říčních systémů byl schválen v roce 1992. Jedním z předpokladů autorů programu bylo počáteční zhodnocení jenotlivých dílčích povodí na území ČR z hlediska jejich poškození lidskými aktivitami, erozního zatížení, hydrologických poměrů, využití území a dalších faktorů, které by umožnily posoudit naléhavost revitalizačních opatření v určitém území. Hodnocení revitalizačních činností, které byly v rámci tohoto Programu za pět let jeho existence realizovány.

klíčová slova: R.1992; program revitalizace; revitalizace systémů říčních; povodí; hodnocení; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

6332 : 6331 : 1311

531. KENDER, J.: Program revitalizace říčních systémů.

Planeta’96, 4, 1996, č. 9, s. 3-5.

5 fot.

Problematika rozsáhlé devastace vodního režimu krajiny na téměř celém území České republiky vedla vládu ČR k přijetí Programu revitalizace říčních systémů. Program je formulován jako program obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem. Byla vytvořena organizační struktura jeho praktické realizace a schválena Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů.

klíčová slova: program revitalizace; revitalizace systémů říčních; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2.

X 6.3.3.6 úprava vody; čištění vody; úpravny a čistírny vod, likvidace odpadních vod

6336 : 67 : 652

532. Zodpovědně prováděná úprava vody. BWT - best water technology.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 5, s. 24-25.

7 fot.

Výrobní a dodavatelský program firmy BWT, která se zabývá technologiemi úpravy vody zahrnuje: filtrační technologie, membránové technologie, UV a ozonační technologie, ionexové technologie, kondicionační prostředky a chemikálie, úpravu odpadních vod, bazény a bazénové technologie, úpravu procesních vod v energetice, farmacii a potravinářském průmyslu; armatury sanitární a technologické.

klíčová slova: podniky; program výrobní; úprava vody; technologie úpravárenské; O:BWT

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.2.2.

X 6.3.4 péče o půdu

634 : 651 : 11761

533. LANDA, I. - RAK, M.: Sanace emisí z půdy.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 5, s. 8-13.

5 fot., 9 obr.

Významné závěry a doporučení pro praxi, vyplývající z analýzy účinnosti více než 150 akcí zaměřených na sanaci znečištěného půdního vzduchu a tím i emisí z půdy, které provedlo několik průzkumných a sanačních firem.

klíčová slova: sanace půdy; podniky

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

X 6.3.6 ochrana přírody a krajiny

636 : 15900 : 431

534. JENÍK, J.: Ochrana přírody a ekologie.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 9, s. 193-194.

Významnou součástí ochrany přírody je ekologie. Ekologie - a s ní spjatá ochrana přírody - jsou obory nesnášející úzkou specializaci a metodologický redukcionismus. Naopak, konzervačně-biologické a rehabilitační projekty lze řešit jen s pomocí složitých konceptů a počítačových modelů. Cílem je vícenásobná syntéza dat různé provenience. Potíže ekologie a ochrany přírody.

klíčová slova: ochrana přírody; ekologie obecná

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.4.

X 6.3.6.0 ochrana přírody a krajiny obecně; ochrana přírodního prostředí a přírodního dědictví

6360 : 66 : 638

535. ŽALMAN, J.: Kulturní dědictví pro „ekologii duše".

Místní kultura, 6, 1996, č. 9, s. 11-13.

Historická paměť, dostatek pravdivých informací o světě a nestresující rozpory mezi „tradičním obrazem krajiny" v nás a krajinou skutečnou pomáhá vytvářet ekologii duše. K tomu potřebujeme také zachované hmotné kulturní dědictví a z toho také lze vyvodit skutečný smysl a význam ochrany tohoto dědictví, který je stejný, jako smysl a význam zdravého přírodního prostředí. Význam pro ekologii duše se týká úplně každého, nejen památkářů, ochránců tradic či „kulturní veřejnosti".

klíčová slova: myšlení ekologické; ochrana dědictví kulturního; ochrana dědictví přírodního

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.1.4.

X 6.3.6.6 ochrana a využití nerostného bohatství, šetrné hospodaření s přírodními zdroji

6366 : 1311 : 321643 : 32166 : 32167

536. KAMINSKÝ, J.: Možné využití obnovitelných zdrojů energie v České republice.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 2, s. 74-75.

Přestože se 90 % světové spotřeby elektrické energie zajišťuje z fosilních a jaderných paliv, k pokrytí stále rostoucí spotřeby je nezbytné využívat všechny zdroje primární energie. Mohou se tedy uplatnit i zdroje obnovitelné, k nimž v našich podmínkách patří přímá energie slunečního záření, energie vodních toků, větrná energie a energie biomasy. Při využívání těchto zdrojů k přeměně na elektrickou energii se očekává minimální zátěž životního prostředí. Podíly obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie v ČR.

klíčová slova: zdroje energie obnovitelné; zdroje energie netradiční; energie elektrická; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

6366 : 1311 : 645 : 12112

537. LYSENKO, V.: Analýza využívání vybraných nerostných surovin v České republice z hlediska ochrany životního prostředí.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 4, s. 3-5.

1 tab.

Materiál předložený vládě ČR 17. 1. 1996 obsahuje: Hlavní cíle analýzy, Strukturu vlastní analýzy, Ekologické aspekty využívání ložisek nerostných surovin, Kritéria pro omezení těžby a ve zkráceném souhrnu Hlavní závěry. Tabulka uvádí objem roční těžby nerostných surovin přepočtených na ha plochy CHKO v Českém krasu, Litovelském Pomoraví, Třeboňsku, Blanském lese a v Moravském krasu v roce 1994.

klíčová slova: analýza; využití zdrojů nerostných; ložiska surovin nerostných; těžba surovin nerostných; ochrana ŽP; území chráněná; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.5.

X 6.3.8 péče o kulturní a technické památky

638 : 621 : 651 : 2235

538. KAIGL, J.: K programu regenerace městských památkových rezervací a zón a programu záchrany architektonického dědictví v roce 1995.

Zprávy památkové péče, 56, 1996, č. 3, s. 97-102.

2 obr.

Účast státu v soudobé péči o architektonicko-urbanistické dědictví je řešena zejména v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Program regenerace v současné době existuje a je využíván již ve všech městských památkových rezervacích a ve 173 městských památkových zónách. Ve státním rozpočtu na rok 1995 byla pro podporu tohoto programu vyhrazena částka 300 mil. Kč. Program záchrany architektonického dědictví vytváří podmínky pro dlouhodobou účast státu na záchraně, obnově a vhodném využití nejohroženějších architektonických památek různého stavebního druhu a jejich areálů. Přehled poskytnutých finančních příspěvků jednotlivým kulturním památkám.

klíčová slova: program regenerace městských památkových rezervací a zón; program záchrany dědictví architektonického; dědictví kulturní; památky kulturní; rezervace památková městská; města historická; ochrana dědictví historického; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.2.

X 6.3.9.1.1 odstraňování, zneškodňování, skládkování nebo likvidace odpadů; rekultivace skládek

63911 : 11303

539. MIKL, P.: Termické zpracování odpadů s obsahem PCB.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 17-29.

2 tab., 8 lit.

Komunální a průmyslové odpady jsou produkovány v čím dál větších množstvích a vedle zásadního problému celkového objemu odpadů narůstá rychleji problém jejich vlivů na životní prostředí. Likvidace látek s obsahem PCB. Způsoby vzniku látek PCDD/PCDF (PCDD - polychlorované dibenzodioxiny; PCDF - polychlorované dibenzofurany) a možnosti jejich odstranění ze spalin. Termická likvidace odpadů. Uspořádání spaloven odpadů.

klíčová slova: zneškodňování odpadů; spalování odpadů; látky chemické; látky nebezpečné

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

X 6.3.9.1.2 hospodaření s druhotnými surovinami - sběr, třídění, recyklace, úprava, zpracování, využívání odpadů

63912 : 1172

540. Úspěšná recyklace vyřazených vratných lahví a nádob.

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 5, s. 50.

Praktické testy ukázaly, že vratné láhve a nádoby z polykarbonátu (PC) mohou být v průměru 100 x znovu naplněny. Avšak životnost i takových výrobků jednou skončí. Německý chemický koncern Bayer AG se zabývá recyklací tohoto materiálu. Na mezinárodním gumárenském a plastikářském veletrhu K’95 v Düsseldorfu předvedl Bayer sekundární aplikaci z PC recyklátu Makrolon R GF.

klíčová slova: recyklace plastů; veletrhy; V:K’95; O:koncern Bayer AG

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

63912 : 334

541. Nový způsob recyklace starých pneumatik zkapalňováním.

Věda, technika a my, 50, 1996, č. 11, s. 23.

1 tab., 1 obr.

Likvidace starých pneumatik činí značné potíže životnímu prostředí. V poslední době se začíná rýsovat zcela nový způsob recyklace vyřazených poměrně objemných produktů. Americkému výzkumnému ústavu Montebello Research Institute se podařilo přeměnit pryž na kapalné produkty pomocí kapalného topného média a vhodné teploty. Popis vlastního procesu nového způsobu recyklace.

klíčová slova: recyklace pneumatik

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

63912 : 6539 : 6524

542. POLÁŠEK, K.: Sběr a využití upotřebených minerálních olejů v podmínkách tržní ekonomiky.

Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 13-16.

4 tab., 10 lit.

Upotřebené ropné oleje jsou velmi cennou recyklovatelnou druhotnou surovinou, ale z hlediska zákona č. 238/91 Sb. nebezpečným odpadem se všemi důsledky z tohoto nařízení vyplývajícími ve vztahu k zákonu č. 138/73 Sb. o vodách. Nelze také pominout dopady zákona č. 309/91 Sb. o ochraně ovzduší v případě nedokonalého spalování upotřebených ropných olejů. Předpokládaný stav produkce a využití upotřebených ropných olejů; Stav využití ve vyspělých zemích v návaznosti na legislativu.

klíčová slova: oleje upotřebené; sběr; suroviny druhotné; využití látek odpadních; legislativa ŽP

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1.

X 6.3.9.2 posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

6392 : 12115 : 53 : 1311

543. DUSÍK, J. - JINDROVÁ, P.: Posuzování vlivů rekreačního parku Rajchéřov na životní prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 34-35.

Významné investiční záměry musí v České republice projít procesem posuzování jejich vlivů na životní prostředí - EIA (Environmental Impact Assessment), který je v našem legislativním systému upraven zákonem č. 244/92 Sb. V rámci projednávání a posuzování záměru výstavby rekreačního parku Rajchéřov byly získány a analyzovány poznatky, které v mnoha ohledech potvrzují úskalí jeho kvalitní aplikace. Posudku EIA předcházelo zpracování a veřejné připomínkování dvou verzí dokumentace. Nejzajímavější rysy těchto verzí.

klíčová slova: parky rekreační; posuzování vlivů na ŽP; proces EIA; G:Rajchéřov

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6 : 7.1.2.0.3.

6392 : 3221 : 53 : 140

544. Metodika pro posuzování vlivů silniční dopravy na životní prostředí.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 4, příl. č. 2, s. I - VIII.

1 tab., 33 lit.

Překlad metodiky publikované Ústavem pro dopravní studie při Univerzitě v Leadsu ve Velké Britanii. Obsahuje: cíl, analýzu, dopravní problematiku a způsob hodnocení. Metodika má sloužit mj. pro hodnocení, jako integrální součást projektů a rozvojových programů.

klíčová slova: metodika hodnocení; doprava silniční; posuzování vlivů na ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.2.4 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

6392 : 621 : 1311 : 653

545. SRB, V. - FIALA, Z.: K posuzování vlivů na životní prostředí [EIA] v širších souvislostech.

Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 20-23.

Mezinárodní program chemické bezpečnosti v Evropě má svůj přirozený a relativně rozšířený odraz ve stavu genotoxických rizik v IARC/WHO. Také Česká republika je akceptuje jako celek, ale s řadou odlišností, spočívajících v nerespektování plného spektra zejména karcinogenních agens. ČNR ČR přijala Zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon postihuje soustavu účinných preventivních opatření, směřující k minimalizaci negativních vlivů a finančních nákladů na životní prostředí jako výraz systematického zkoumání možných dopadů nových rozvojových aktivit na životní prostředí.

klíčová slova: program mezinárodní; průmysl chemický; riziko látek znečišťujících; posuzování vlivů na ŽP; zákon o EIA; G:Evropa; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3.

6392 : 64 : 651

546. STEHLÍK, J.: Globální poškozování životního prostředí.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 5, s. 42-44.

Rozvinuté a rozvojové země se na ekologickém poškození světa podílejí kvalitativně nestejným způsobem. Jednotlivé druhy ekologického poškozování teritorií lze většinou dost dobře vyčíslovat kvantitativně, ale souhrnné narušení životního prostředí toho kterého prostoru je obtížně objektivizovatelné. Rozbor metody nepřímého (substitučního) relativního ocenění environmentálních škod, založené na určení podílu celkové hospodářské produkce jistého teritoria anebo spotřeby primární energie tohoto území. Porovnání kvalitativní odlišnosti způsobů, kterými se na ekologickém poškození světa podílejí rozvinuté a rozvojové země, eventuálně někdejší socialistické země.

klíčová slova: poškození ŽP; škody ekologické; metodika hodnocení; země rozvojové; země vyspělé

kódy využití: 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.4.

6392 : 641 : 53 : 334

547. FRIEB, M. - KAŠPAROVÁ, I. - MARTIŠ, E. - NOVÁKOVÁ, E. - VAVROUŠEK, J.: Posuzování koncepcí podle zákona o EIA.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 1, s. 9-14.

Lit. 1.

Zákon ČNR 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí řeší v souladu s platnými kompetenčními vymezeními podrobnou, zejména procedurální stránku posuzování vlivů na životní prostředí v rámci systému státní správy v České republice. Ve snaze napomoci uvést tento zákon do praxe, zpracoval institut aplikované ekologie ČZU v Kostelci nad Černými lesy v roce 1993 návrh „Obecného metodického návodu pro posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí". Osnova a hlediska posouzení koncepce. Indikativní kritéria pro posuzování odvětvových koncepcí. Posuzování koncepce typu ÚPD VÚC - Územně plánovací dokumentace velkého územního celku a SVP - Směrného vodohospodářského plánu. Etapizace procedury posuzování koncepcí.

klíčová slova: posuzování vlivů na ŽP; zákon o EIA; návod metodický; O:Institut aplikované ekologie ČZU

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.2.

6392 : 65

548. EIA Posuzování vlivů na životní prostředí.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 1, příl., s. 1-12.

Příloha obsahuje články: Jak zlepšit EIA praktickými zkušenostmi; Rozhovor s Doc.ing. V. Lapčíkem, CSc.; Informační systém EIA; Konvence Evropské hospodářské komise OSN „O posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice"; Vztah mezi posudkem vlivů na ŽP a ekologickým auditem; Hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí v období 1992 - 1995 z pohledu MŽP ČR; Proces posuzování vlivů na životní prostředí v České republice podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb.

klíčová slova: rozhovor; posuzování vlivů na ŽP; proces EIA; prostředky péče o ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

6392 : 6539 : 2235

549. TĚŠÍNSKÝ, M.: Nová úprava procesu EIA: krok zpátky?

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 4, s. 20-21.

1 fot.

Nejnovějším příkladem snah různých institucí posilovat svou moc na úkor práv občanů je návrh věcného záměru zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (novela zákona č. 244/1992 Sb.), jehož předkladatelem je Ministerstvo životního prostředí. Poukázáno na některé zásadní problémy novely, k nimž patří zejména skutečnost, že oproti platné verzi bere občanům možnost, aby na ochranu svých zájmů využili institutu občanských sdružení.

klíčová slova: proces EIA; zákon o EIA; O:Ministerstvo ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.2.

X 6.4.1 ochrana životního prostředí

641 : 425 : 653 : 4281

550. FRANCEK, J.: Možný přístup bank k ochraně životního prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 49.

Prohlášení bank k ekologii a udržitelnému vývoji, dokument podepsaný některými evropskými bankami, obsahuje řadu obecně formulovaných závazků. Existují dva možné přístupy bank k problematice ochrany životního prostředí; první je založen na poznání, že existující legislativa na ochranu životního prostředí - její dodržování - znamená pro řadu firem přistoupení k ekologickým závazkům. Druhý přístup spočívá v přijetí spoluodpovědnosti bank na poškozování přírody a životního prostředí. Možný přístup bank k zajištění se proti rizikům.

klíčová slova: bankovnictví; odpovědnost ekologická; ochrana ŽP; G:Evropa

kódy využití: 7.1.2.6.3.

X 6.4.5 péče o životní prostředí spojená s hlediskem racionálního využívání zdrojů

645 : 422 : 425 : 652

551. JUST, T.: K některým organizačně-právním problémům ochrany povodí vodárenských nádrží.

Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 17-19.

Lit. 3.

Pásma hygienické ochrany. Stav vodních zdrojů, snahy omezovat jejich ochranu; konstatován nedostatek jasného vymezení obsahu obecné úrovně péče o vody. V oblasti plošných zdrojů znečištění chybějí základní nástroje prosazování potřeb vodního hospodářství. Pro ochranu vodárenských povodí není užíváno nástrojů územního plánování. Návrhy zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod.

klíčová slova: ochrana zdrojů vodních; pásma ochranná vodárenská; pásma ochrany hygienické; předpisy právní

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.1.

X 6.5 prostředky péče o životní prostředí

65 : 641 : 6536 : 4200 : 32100

552. KULHÁNKOVÁ, P.: BS 7750, její struktura a náplň.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 44-46.

Britská norma, BS 7750 byla připravena jako odezva na vzrůstající zájem o ochranu životního prostředí. Obsahuje požadavky na Environmental Management System pro zajištění a prokazování souladu ustanovené strategie a cílů ochrany životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje. Rovněž stanovuje vodítko pro požadavky na jejich realizaci v rámci celého řídícího systému organizace. Norma specifikuje jednotlivé elementy systému ekologicky řízeného podniku a je použitelná pro všechny typy a velikost organizací.

klíčová slova: systém řízení; podniky; norma BS 7750; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.3.

X 6.5.1 praktická péče o životní prostředí; akce a výsledky péče

651 : 652 : 672 : 53

553. TICHÁ, M. - TICHÝ, J.: Hodnocení životního cyklu výrobku/procesu (LCA).

EKO VIS MŽP ČR, 6, 1996, č. 4, s. 8-31.

9 obr., 1 tab., 3 lit.

MŽP ČR - Program péče o životní prostředí v roce 1995, Projekt GA/9/94 - Komplexní hodnocení vlivů na životní prostředí v průběhu celé existence výrobku a činnosti. Předmětem komparativní metody hodnocení životního cyklu výrobku (procesu) „od kolébky po hrob" je způsob zahrnující komplexní hodnocení po stránce spotřeby energie, materiálu, vedlejších produktů, vlivů na lidské zdraví, škod na ekosystémech a další. Hodnocení označované LCA (Life Cycle Assessment) slouží především preventivně při rozhodování o zavádění nových výrobků. Stručná historie, možnosti využití, hlavní zásady LCA studie, základní fáze inventarizační analýzy LCA a organizace pracovních skupin pro LCA.

klíčová slova: R.1995; program péče o ŽP; hodnocení výrobků; hodnocení LCA; vliv na ŽP; projekt; O:Ministerstvo ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.2.3 : 7.1.2.6.4.

X 6.5.2 materiální a ekonomické prostředky a nástroje péče o životní prostředí (kromě 6.5.5 až 6.5.7)

652 : 2242 : 651

554. MORGENSTERN, R.D.: Environmental Taxes: Is There a Double Dividend? (Environmentální daně: existuje dvojí příjem?).

Environment, 38, 1996, č. 3, s. 16-20+32-34.

Tab., 16 lit.

Ekologické daně jako součást problematické otázky příjmů státu a zpracování této problematiky environmentálními ekonomy v průběhu 80. let. Zkušenost OECD s environmentálními daněmi v letech 1990 - 1993. Stručná charakteristika vývoje teoretické koncepce ekologické daně. Současný stav ekologického zdanění v členských zemích OECD a jeho podíl na celkových příjmech státu z daní ve zmíněných zemích.

klíčová slova: daně; daně ekologické; koncepce; nástroje ekonomické; politika ekonomická; prostředky péče o ŽP; O:Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

652 : 622 : 1211 : 425 : 626 : 636

555. PIVNIČKOVÁ, M.: Učíme se hospodařit v chráněných územích.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 7, s. 196-201.

7 fot., 6 obr.

Ministerstvo životního prostředí ČR uvolňuje od roku 1993 každoročně účelové finanční prostředky na péči a hospodaření v chráněných územích a na péči o kriticky a silně ohrožené druhy, které se vyskytují mimo chráněná území. V návaznosti na uvolněné finanční prostředky vydalo MŽP ČR „Metodický pokyn", v němž byly určeny tři okruhy činností, které bylo možno z těchto peněz hradit: 1. obnova a údržba technických zařízení sloužících k zajištění státem chráněných zájmů ve zvláště chráněných územích nebo chráněných druhů rostlin a živočichů; sanační zásahy k odstranění negativních vlivů působících na zvláště chráněné části přírody a opatření podmiňující další existenci ploch a objektů chráněných zákonem. Přehled čerpání financí podle metodického pokynu v roce 1993 až 1995.

klíčová slova: pokyn metodický MŽP; území chráněná; politika ekologická; prostředky finanční; ochrana přírody; ochrana krajiny; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

652 : 622 : 2235

556. HAVLOVÁ, J.: Činnost Státního fondu životního prostředí ČR.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 2-4.

2 gr., 1 tab., 1 obr.

Státní fond životního prostředí ČR je specificky zaměřenou finanční institucí. Byl zřízen jako nástroj uskutečňování ekologické politiky státu. Úkolem fondu je účelně využívat své zdroje pro opatření, která mají významný přínos pro životní prostředí. Mechanismus získávání podpory a vztah mezi Fondem a investorem. Základní údaje o hospodaření Fondu. Efektivnost a přínosy ekologických opatření. Program na ozdravění ovzduší. Hospodaření SFŽP ČR v 1. pololetí 1996. Finanční výhled do roku 2001.

klíčová slova: fond ŽP; podpora finanční; O:Státní fond ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

652 : 622 : 3216 : 641

557. ŠŤASTNÁ, J.: Tvorba cen a životní prostředí.

EKOjournal, 5, 1996, č. 3, s. 5-6.

Rozhovor s ředitelem odboru regulace cen Ministerstva financí ČR V. Wágnerem o současném stavu vývoje cen energií, paliv a vody. Jediná energie dotovaná státem je energie tepelná. Pohled na vzájemné vztahy výrobců a distributorů energií. Konkrétní údaje o cenách a výhled možností dalších regulací.

klíčová slova: rozhovor; nástroje ekonomické; vývoj cen; politika cenová; výroba energie; spotřeba energie; ochrana ŽP; B:Wágner, V.; O:Ministerstvo financí; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3.

652 : 622 : 621 : 1113 : 4200 : 425

558. MULLER, F.: Mitigating Climate Change. (Zmírnění klimatických změn).

Environment, 38, 1996, č. 2, s. 12-20+36-43.

Tab., gr., 55 lit.

Problematika tzv. energetických daní jako perspektivního a výhodného nástroje současné ekologické politiky i jako cesta, jejímž prostřednictvím vyspělé země odpovídají na výzvu obsaženou v konvenci OSN o klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change - FCCC). Stručná historie a příčiny schválení této konvence. Vytváření koncepce energetické daně a její umístění v problematice ochrany pozemského klimatu. Konstrukce energetické daně na národní a mezinárodní úrovni: srovnání severoamerické, západoevropské a australské situace. Vztah energetické daně jako ekologického a ekonomického nástroje.

klíčová slova: úmluva o změně klimatu; prostředky péče o ŽP; politika ekologická; nástroje ekonomické; nástroje ekologické; daně energetické; ochrana klimatu

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

652 : 622 : 70

559. ŠTĚPÁNEK, Z.: Jak lépe využívat ekonomické nástroje politiky životního prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 3-6.

V roce 1995 byl vládou ČR přijat dokument „Státní politika životního prostředí". Naplňování vytýčených environmentálních záměrů předpokládá i široké využití ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. Tyto nástroje lze rozdělit na: normativní (administrativní) nástroje; informační, etické a edukační nástroje; ekonomické nástroje politiky životního prostředí. Co jsou ekonomické nástroje politiky ŽP, rejstřík. Jak účinně ekonomické nástroje konstruovat a zavádět v oblasti environmentální politiky, oblasti ekonomických souvislostí, oblasti správních problémů.

klíčová slova: politika ekologická; nástroje ekonomické; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.3.

652 : 641 : 2243

560. KULHÁNKOVÁ, P.: Ekologicky orientovaný systém řízení [EMS] - nástroj pro ochranu životního prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 40-41.

Lit. 2.

Stále se zvyšující nároky na ochranu životního prostředí staví průmyslové podniky před řadu úkolů. Tímto článkem je zahájen cyklus statí, které mají všem zájemcům poskytnout základní přehled o historii, stávající situaci i předpokládaném vývoji v oblasti zavádění EMS v průmyslových podnicích. Evropská unie a EMS. Program EMAS.

klíčová slova: systém řízení; podniky průmyslové; systém EMS; ochrana ŽP; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.

652 : 6524 : 633

561. ŠŤASTNÝ, J.: Sanační metody a postupy: přehled a hodnocení.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 10-16+24.

1 tab., 4 fot.

Problematika sanačních zásahů je komplikované spojení na první pohled velmi vzdálených oborů a dovedností (geologie, hydrogeologie, chemie, hydrochemie, mikrobiologie a fyziky, stavební problematiky - vše v návaznosti na právní normy a ekonomii). Definice pojmu sanace, obecné dělení sanace na aktivní a pasivní. Problematika řízeného znečištění - stavu, kdy z ekonomických nebo technologických důvodů nelze provést sanační zásah. Postup sanačních prací. Hlavní sanační technologie in situ a ex situ. Čištění vody.

klíčová slova: sanace; metody sanace; práce sanační

kódy využití: 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1.5.

652 : 653 : 622 : 138

562. DEKETELAERE, K.: European Environmental Tax Policy Reconsidered. (Znovupromýšlení evropské politiky ekologických daní).

European Environment, 6, 1996, č. 4, s. 114-118.

Nejistota Evropské unie ohledně dalšího vývoje ekologických daní: neexistuje detailní politická strategie a dosavadní politika má spíše charakter izolovaných aktivit. Promyšlená strategie předpokládá vytvoření právní struktury, zaměřené na: 1. Eliminaci neekologických fiskálních opatření přijatých dříve na národní nebo regionální úrovni, 2. Aplikaci nových opatření v rámci Evropské unie jako celku, 3. Uplatnění systému ekologických daní.

klíčová slova: nástroje legislativní; nástroje ekonomické; daně ekologické; standardizace evropská; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.3.

X 6.5.2.4 ekonomické prostředky a nástroje péče o životní prostředí

6524 : 1311 : 2243

563. ŠTĚPÁNEK, Z.: Environmentální pojištění - moderní nástroj politiky životního prostředí.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 12, s. 8-10.

Zavedení environmentálního pojištění je jednou z implicitních podmínek pro vstup ČR do Evropské unie. Současný stav environmentálního pojištění v zemích OECD. Studie zpracovaná pro MŽP ČR konzultační firmou ECON, s.r.o., která vychází z podrobné analýzy problematiky environmentálního pojištění v obecné rovině, z vývoje a stavu v zemích OECD a rekognoskace stavu v ČR a přináší některá zásadní doporučení pro zavedení takové formy pojištění, která by byla dostatečně účinná, efektivní a konvergovala v zemích Evropské unie. Pro rozvoj environmentálního pojištění v ČR je nutné vytvořit dosud chybějící legislativní stimuly, které podnítí zájem provozovatelů environmentálních rizikových aktivit a následně vyvolají reakci pojišťoven v podobě odpovídající nabídky pojišťovacích produktů.

klíčová slova: nástroje ekonomické; pojištění ekologické; spolupráce mezinárodní; O:Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.

6524 : 622 : 1311

564. ŠTĚPÁNEK, Z.: Ekonomické nástroje politiky životního prostředí ČR dnes a zítra.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č.12, příl., s. I-VIII.

Popis současného stavu, který zahrnuje poplatkové systémy za znečišťování ovzduší, za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za ukládání odpadů. Nové poplatkové systémy, např. za hluk, (dosud nezavedené) za využívání přírodních zdrojů, odběr vody z vodních toků, podzemních vod, zábory zemědělského půdního fondu, poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa, úhrady spojené s těžbou surovin, za kácení dřevin; uživatelské poplatky - daně a jejich ekologické aspekty. Tržně orientované nástroje, obchodovatelná emisní povolení, environmentální pojištění, finanční podpory. Možnosti využití ekonomických nástrojů v dalším období.

klíčová slova: nástroje ekonomické; politika ekologická; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

X 6.5.2.5 ekologické stavby

6525 : 15905 : 1222 : 138

565. PŘINOSILOVÁ, M.: Ekologické sídliště v rakouském Gärtnerhofu.

Územní rozvoj, 2, 1996, č. 1, s. 28.

V současné době přibývá novostaveb, ale ne všechny respektují vztah ke stavebním zvyklostem dané lokality a k přírodě, nevyužívají dostupných zdrojů energií a hlavně hospodaření s vodou. Jednou z velmi zdařilých realizací ekologického bydlení je sídliště v Gärtnerhofu. Architektonickým cílem projektu bylo ukázat možnost výstavby společenství pro 80 - 100 lidí podle ekologických a biologických hledisek. Vytvoření bydlení na základě plošně úsporného stavění, které se nevzdává výhod bydlení na venkově.

klíčová slova: projekt architektonický; stavby ekologické; ekologie sídel; bydlení ekologické; venkov; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.2.2.

6525 : 15905 : 32167 : 63912 : 138

566. Ekoměstečko zítřka.

100 a 1 zahraniční zajímavost, 33, 1996, č. 8, s. 34-35.

V obci Wulkow v Německu vše funguje na ekologických principech. 170 zdejších obyvatel žije a pracuje v kontaktu s přírodou v rozsahu vyhovujícím potřebám člověka a v souladu s prostředím. Ekologické stavby vybudované podle zásad bioarchitektury využívají čistě přírodních nebo nejkvalitnějších syntetických materiálů. Běžné je využití alternativních zdrojů energie. Stále rozsáhleji se pracuje s recyklací surovin. (Podle: GIOIA, Milán).

klíčová slova: stavby ekologické; architektura ekologická; materiály přírodní; zdroje energie netradiční; recyklace surovin; styl životní; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.2.2.

X 6.5.3 právní prostředky péče o životní prostředí

653 : 138 : 2243 : 652

567. EU/East Europe: Diagnosis Clearer than Remedy for CEEC Environment Challenge. (Evropská unie/Východní Evropa: stanovení diagnózy je snadnější než poskytování pomoci pro environmentální problémy zemí střední a východní Evropy).

Europe Environment, 1996, č. 484, s. I/1-2.

Problematika nerozvinuté ekologické legislativy v zemích střední a východní Evropy, která představuje jednu z podmínek jejich vstupu do EU. Diagnóza EU konstatuje, že základním faktorem této situace je absence zdrojů a investic. EU se snaží tuto situaci zlepšit, i když v tomto ohledu nemůže mnoho nabídnout.

klíčová slova: legislativa ŽP; podmínky členství; O:Evropská unie; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.3.0.2.

653 : 2235

568. Seznam obecně závazných právních předpisů, resortních instrukcí, metodických pokynů, návodů a sdělení platných v resortu životního prostředí ČR ke dni 1. ledna 1996.

Věstnik Ministerstva životního prostředí ČR, 1996, 15. ledna, č. 1, s. 1-23.

Seznam zahrnuje platné předpisy spadající do kompetence MŽP ČR: A. Životní prostředí všeobecně, B. Jednoltivé složky - I. Vodní hospodářství, II. Ochrana ovzduší, III. Ochrana přírody a krajiny, IV. Ochrana zemědělského půdního fondu, V. Lesní hospodářství, VI. Ochrana horninového prostředí, VII. Odpadové hospodářství, VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí, C. Ostatní.

klíčová slova: R.1996; legislativa ŽP; legislativa národní; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

653 : 2235 : 425 : 1311

569. Přesné znění příloh ke Směrnici MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR na rok 1996.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 4-11.

Přílohy Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na rok 1996: č. 1 - Základní kritéria pro výběr akcí v jednotlivých oblastech životního prostředí; č. 2 - Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na rok 1996; č. 3a - Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR; č. 4 - Odborný posudek; č. 5 - Základní kritéria pro výběr akcí a poskytování finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu; č. 6 - Adresář inspektorátů České inspekce životního prostředí.

klíčová slova: R.1996; předpisy právní; směrnice MŽP; fond ŽP; prostředky finanční; O:Státní fond ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

653 : 2243 : 117 : 114

570. EU’s Eastern Neighbors Face „Great Efforts" to Align Environment Rules. (Před východními sousedy Evropské unie stojí „velké úsilí" vyrovnat se s ekologickými praktikami).

Environment Watch - Western Europe, 5, 1996, č. 6, s. 15-16.

Environmentální legislativa ohledně znečištění, chemie a hluku představuje závažnou výzvu pro země východní Evropy, které chtějí vstoupit do Evropské unie: leží na nich úkol přizpůsobit vlastní právní normy situaci uvnitř Evropské unie. Potřebu zvýšeného legislativního úsilí konstatovalo setkání ministrů pro životní prostředí EU a východoevropských zemí.

klíčová slova: legislativa ŽP; standardizace evropská; G:Evropa východní; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.2.1.

653 : 2243 : 138

571. Commission to Look at Impact of Laws on Would-Be Members. (Komise k prozkoumání dopadu legislativy na země usilující o členství v Evropské unii).

Environment Watch - Western Europe, 5, 1996, č. 18, s. 14.

Evropská komise se snaží predikovat způsob, kterým požadavky ekologické legislativy EU ovlivní země střední a východní Evropy při jejich úsilí o vstup do EU. Výsledky schůzky ekologických ministrů zmíněných zemí s evropskou komisařkou pro životní prostředí R. Bjerregaardovou, která se konala 16. října 1996. Soustředění na momenty, které by mohly těmto zemím působit jisté problémy při procesu začleňování do EU.

klíčová slova: legislativa EU; podmínky členství; B:Bjerregaardová, R.; O:Evropská Unie; O:Evropská komise; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

653 : 652

572. MLČOCH, S.: Stav a očekávaný vývoj české legislativy životního prostředí v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí a jejich sanaci.

EKOjournal, 5, 1996, č. 7, s. 11-14.

Stručný přehled české právní úpravy, vztahující se ke škodám na životním prostředí. Otázky občansko-právní a administrativně právní úpravy. Právní povaha nápravných opatření ukládaných orgány státní správy životního prostředí. Základní pojmy a principy připravované právní úpravy zákona o odpovědnosti za sanace škod na životním prostředí. Smyslem úprav mj. je přenést řešení problémů životního prostředí, škod na něm a příslušných nákladů z veřejno-právní sféry do soukromo-právní.

klíčová slova: legislativa ŽP; legislativa národní; škody na ŽP; sanace škod; odpovědnost právní; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.5.

X 6.5.3.2 právní prostředky péče o životní prostředí na úseku péče o ovzduší

6532 : 1311 : 2243

573. JÍLEK, P.: Legislativní ochrana ovzduší.

EKOjournal, 5, 1996, č. 5, s. 6-7.

Shrnutí dosavadních předpisů o ochraně ovzduší v ČR. Popsána nová možná konstrukce a náplň vyhlášky, která by měla být současně konzistentní s legislativou Evropské unie a byla by jedinou vyhláškou MŽP ČR k zákonu o ovzduší. Předpokládá se zachování pravidel, ale nové definování limitů a třídění zdrojů znečištění. Konkrétní údaje pro paliva, jejich vymezení a zásady jejich použití.

klíčová slova: předpisy právní; ochrana ovzduší; zákon o ochraně ovzduší; legislativa ŽP; standardizace evropská

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.2.3.

X 6.5.3.3 právní prostředky péče o životní prostředí na úseku péče o vodu

6533 : 315 : 633

574. TICHOTOVÁ, P.: Kvalifikace a odborná způsobilost v ochraně životního prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 21-23.

Požadavky na kvalifikaci vodohospodářů jsou uvedeny v § 7 vyhlášky 42/1976 Sb., o vodohospodářích. Dle tohoto zákona organizace, které odebírají nebo jinak užívají vodu anebo vypouštění odpadní nebo zvláštní vody v množství nebo jakosti nad míru stanovenou Ministerstvem lesního a vodního hospodářství, jsou povinny k zajišťování odborného hospodaření s vodou a čištění vod, určit kvalifikované pracovníky. Ve vyhlášce je popsána činnost vodohospodáře a požadavky na jeho kvalifikaci. Odborná způsobilost pro výkon některých činností v životním prostředí.

klíčová slova: předpisy právní; způsobilost odborná; vzdělávání odborníků; hospodářství vodní; hospodářství odpadové; ochrana ovzduší; prostředí životní

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

X 6.5.3.4 právní prostředky péče o životní prostředí na úseku péče o půdu

6534 : 138 : 634

575. BACHMANN, G.: Bodenschutz auf bundesgesetzlicher Grundlage. (Ochrana půdy z hlediska spolkového zákonodárství).

Umwelt, 26, 1996, č. 7/8, s. 41-43.

Problematika ochrany půdního fondu v SRN z hlediska jejího zpracování na úrovni spolkové a celostátní legislativy. Legislativa se zaměřuje především na ochranu jednotlivých funkcí půdy, na problém znečištění škodlivými látkami, na proporci mezi využíváním půdy a její ochranou. Význam interdisciplinárního přístupu při formulování jednotlivých zákonů.

klíčová slova: legislativa ŽP; ochrana půdy; péče o půdu; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.1.

6534 : 634 : 647 : 425 : 6524

576. MAREK, V.: Ochrana půd v ČR: právní aspekty, legislativní opatření.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 2, s. 2-5.

6 fot.

Specifické postavení půdy dané formou vlastnictví. Konečnost a vyčerpatelnost půdy jako zdroje a z toho vyplývající omezení a některé povinnosti. Etická dimenze otázek ochrany půdy a hospodaření na půdě v těch zemích Evropy, v nichž jsou ustálené formy vlastnictví a standardní formy hospodaření. Právní úprava ochrany půdy v ČR - výčet zákonů. Ekonomické nástroje ochrany půdy. Doporučení ke změnám stávající právní úpravy ochrany půdy v ČR.

klíčová slova: předpisy právní; opatření legislativní; vlastnictví půdy; ochrana půdy; nástroje ekonomické; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.5.

X 6.5.3.6 právní prostředky péče o životní prostředí na úseku všeobecné ochrany přírody a krajiny

6536 : 622 : 2235

577. Návrh metodického pokynu odboru ochrany přírody MŽP ČR.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 9, s. 266-267.

Znění návrhu metodického pokynu, který k jednotnému postupu při uplatňování § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny připravil Odbor ochrany přírody Ministerstva životního prostředí ČR.

klíčová slova: pokyn metodický MŽP; ochrana přírody; zákon o ochraně přírody; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

X 6.5.3.7 právní prostředky péče o životní prostředí na úseku péče o les

6537 : 1584 : 636

578. ZATLOUKAL, V.: Nový lesní zákon nabyl účinnosti.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 3, s. 65-66.

Lesní zákon č. 289/1995 Sb. upravuje nakládání s lesem, který zaujímá třetinu území státu a je jednou z určujících složek ekologické stability krajiny. Obsahuje významná omezení vlastníka v nakládání s jeho lesem ve prospěch zachování podstaty lesa a ochrany přírody. Velký význam pro uplatnění zájmů ochrany přírody má kategorizace lesů. Přehled Ustanovení lesního zákona, která se dotýkají ochrany přírody.

klíčová slova: zákon o lesích; stabilita ekologická; ochrana přírody

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

6537 : 3212

579. DVOŘÁK, J.: Co přinesl nový zákon o lesích?

Krkonoše, 29, 1996, č. 6, s. 12-13.

Historie lesního zákonodárství. V České republice evidováno celkem 2,63 mil. ha lesní půdy. Různí vlastníci. Nový zákon stanovuje předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí. Řízení hospodářské činnosti lesa.

klíčová slova: prostředky péče o ŽP; zákon o lesích

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

6537 : 425

580. KREČMER, V.: Nový lesní zákon ve vztahu k životnímu prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 32-35.

5 fot.

Nový lesní zákon č. 289/1995 Sb. vyšel v Parlamentu jako právní norma vyvážená, je-li na zřeteli pole konfliktů mezi zájmy vlastnickými a zájmy veřejnými. Specifika tohoto zákona. Zákon a lesy jako faktor životního prostředí. Lesnické plánování. Ekonomické předpoklady. Kategorie lesů a hlediska stimulace vlastníků. Zákon a lesnické meliorace. Zákon a státní správa lesů.

klíčová slova: předpisy právní; zákon o lesích

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.5.

X 6.5.3.9 právní prostředky péče o životní prostředí na ostatních úsecích (např. v oblasti informací, odpadů)

6539 : 6391 : 2235

581. Návrh zákona o odpadech.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 2, příl., s. I-X.

Paragrafované znění zákona zahrnuje části: Základní ustanovení, Povinnosti při nakládání s odpady, Dovoz, vývoz a tranzitní přeprava odpadů, Výrobky, obaly a obalové materiály, Evidence a ohlašování odpadů, Výkon státní správy v oblasti nakládání s odpady, Poplatky, Zvláštní požadavky pro nakládání s některými nebezpečnými odpady, Ověřování nebezpečných vlastností odpadů, Sankce, Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Návrh vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR, vláda projednala a schválila 3. 1. 1996. Zákon nabývá účinosti dnem 1. 1. 1997 a nahradí dosud platný zákon č. 238/1991 Sb.

klíčová slova: zákon o odpadech; legislativa ŽP; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

X 6.5.4 věda, technika a kultura na pomoc péči o životní prostředí

654 : 641 : 334 : 67 : 6392

582. ANDĚL, P.: Mega pro ochranu životního prostředí.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 3, s. 26-29.

5 fot.

Prezentace činnosti firmy MEGA, a.s. ve Stráži pod Rálskem, jejíž program je zaměřen na 4 základní směry: 1) membránové procesy, 2) povrchové úpravy kovů, 3) likvidace starých ekologických zátěží, 4) ekologické studie EIA a zavádění EMS (systémy managementu životního prostředí). Široké je i spektrum problémů v ochraně životního prostředí.

klíčová slova: podniky; program výrobní; technologie; technologie membránové; úprava kovů povrchová; likvidace zátěží ekologických; ochrana ŽP; systém EMS; studie EIA; O:MEGA, a.s.; G:Stráž pod Rálskem

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.3.

X 6.5.7 informatika na úseku péče o životní prostředí (vč. výpočetní techniky a informací sloužících jako prostředek péče); monitoring, letecké snímkování

657 : 1113 : 3426 : 342

583. Středisko informačních služeb Českého hydrometeorologického ústavu v Praze.

Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 3.

Středisko v rámci své informační gesce poskytuje rozsáhlé služby odborné i laické veřejnosti. Kromě klasických knihovnických a dokumentografických služeb zajišťuje i propagaci činnosti ústavu. Součástí střediska je podnikový archiv. Středisko metodicky řídí činnost pobočkových knihoven v Brně, Ostravě, Ústí n. Labem. Informace o činnosti knihovny ČHMÚ.

klíčová slova: služby veřejné informační; činnost SIS; instituce ekologické; O:Český hydrometeorologický ústav; G:Praha

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

657 : 117 : 4281 : 4200 : 6397

584. ŠIMEK, J.: Transportní informační a nehodový systém.

EKOjournal, 5, 1996, č. 10, s. 15-16.

1 gr.

Organizace a působnost transportního informačního a nehodového systému TRINS, který řeší otázky havárie při dopravě nebezpečných látek na základě dohod o členství společností v systému a partnerství ředitelství Hasičského záchranného sboru v ČR. Popis funkce a financování. Chemapol Litvínov jako republikové centrum TRINS.

klíčová slova: systém informační; systém TRINS; přeprava látek nebezpečných; havárie ekologické; O:Chemapol Litvínov

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.4.

657 : 1171 : 624 : 625 : 1311

585. ŠUTA, M.: Víte co je to PRTR?

Nika, 17, 1996, č. 1/2, s. 34.

PRTR (Pollution Release and Transfer Register), v překladu registr úniků a přenosů znečišťujících látek, představuje jakousi databázovou evidenci ročních množství toxických látek unikajících z průmyslu. Využívání dat shromážděných prostřednictvím PRTR ve světě a v České republice.

klíčová slova: registr látek znečišťujících; únik látek toxických; systém informační databázový; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.2.1.

657 : 1181 : 422 : 4200

586. STLUKA, P. - POŽIVIL, J.: Využití informačních technologií v oblasti životního prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 7, s. 47-48.

2 obr., 3 lit.

Databázový systém ORACLE jako softwarová platforma informačního systému pro monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích. Pomocí tohoto systému lze objektivně porovnat kontaminace potravních řetězců na území České republiky se situací ve vyspělých státech. Statisticky zpracované výsledky analýz mohou též sloužit jako pozaďové hodnoty kontaminace pro interpretaci výsledků kontrolních analýz rutinně prováděných řadou institucí rezortu zdravotnictví, zemědělství a hospodářství. Předpokládá se další široké využití dat jak v oblasti státní správy, tak i pro zlepšení informování veřejnosti. Koncepce uvedeného informačního systému.

klíčová slova: R.1993; projekt ekologický; systém informační databázový; systém informační ORACLE; monitorování látek cizorodých; řetězec potravní; O:Ministerstvo ŽP

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.2.1.

657 : 1211 : 154 : 155

587. CHRUDINA, Z.: Dlouhodobý synekologický biomonitoring v chráněných územích.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 5, s. 131-134.

2 tab., 2 lit.

Cílem Komplexního synekologického biomonitoringu je soustavné sledování dlouhodobých změn ve společenstvech a populacích vybraných modelových organismů na monitorovacích plochách v chráněných územích. Sběr dat byl zahájen celkem na 55 monitorovacích plochách. Postupy zpracování dat. Dosud není dořešena metodika jejich dalšího zpracování. Okruhy úkolů, na které bude nutno se v následujícím období zaměřit, aby mohl tento monitoring plnit svůj účel.

klíčová slova: monitorování biologické; území chráněná

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

657 : 12116 : 2235 : 651

588. HANZAL, L.: Monitoring výskytu chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 5, s. 11.

1 gr., 1 mp.

Cílem je zmapování výskytu jednotlivých taxonů na území ČR, vyhodnocení změn jejich rozšíření a početnosti populací z hlediska krátkodobých a dlouhodobých trendů a definování příčin zjištěných změn ve vztahu k vývoji krajiny. Speciální databázový program AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) ke shromažďování dat v rámci spolupráce s dalšími odbornými pracovišti. Analyzované údaje jsou využitelné např. při volbě vhodného managementu ohrožených biotopů a návrzích realizací programů aktivní ochrany populací ohrožených druhů.

klíčová slova: monitorování; mapování biotopů; výskyt druhů ohrožených; ochrana druhů ohrožených; program databázový; T:sysel obecný; T:netopýr; G:ČR; O:Agentura ochrany přírody a krajiny

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

657 : 12155

589. SWEITZER, J. - LANGAAS, S. - FOLKE, C.: Land Cover and Population Density in the Baltic Sea Drainage Basin: A GIS Database. (Zemský povrch a populační hustota v přítokovém bazénu baltického moře: databáze GIS).

Ambio, 25, 1996, č. 3, s. 191-198.

Tab., mp., 26 lit.

Charakteristika databáze GIS (Geographic Information Service - geografický informační systém) zaměřené na oblast Baltického moře jako přítokové zony vodstev 14 evropských zemí vč. ČR. Projekt, zaměřený na studium tohoto regionu, v jehož rámci byla databáze GIS založena. Základní fyzikální, zemědělská a demografická struktura baltického regionu - tabulkové údaje.

klíčová slova: databáze GIS; systém informační geografický; projekt regionální; G:region baltický

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

657 : 12201 : 15905

590. GOJDA, M.: Minulost přečtená z výšky.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 4, s. 26.

4 fot.

Letecká archeologie, která se ve 20. století zrodila ve Velké Británii, dokáže rozšifrovat spojitost lidských sídel, síť osad a jejich ekonomického zázemí, výrobních míst i kulturních prostor, tedy celé krajinné celky. V roce 1995 byla česká archeologie úspěšná při vyhledávání pravěkých lokalit. Leteckým průzkumem byla poprvé objevena sídla našich pradávných předků, jež pomohly určit přímé, tzv. půdní příznaky. Při průzkumných letech bylo od roku 1992 objeveno a fotograficky zdokumentováno na dvě stě nových nalezišť, většinou pravěkých a raně středověkých venkovských sídlišť. Dosud je evidováno více než 40 těchto zajímavých objektů.

klíčová slova: R.1995; snímkování letecké; archeologie; sídla lidská; sídla historická; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.2.

657 : 140 : 1311 : 2235

591. KRAJÍČKOVÁ, V.: Referenční informační středisko [RIS].

Planeta ’96, 4, 1996, č. 3, s. 2-3.

Ve vazbě na zákon ČNR č. 173/1989 Sb., kde se MŽP ČR ukládá vytvořit informační systém o životním prostředí, jehož nedílnou součástí jsou i veřejné informační služby (VIS), je RIS MŽP ČR koordinátorem systému VIS resortu a jako pracovního nástroje využívá Poradního sboru pro VIS a jeho tří pracovních skupin: pro automatizaci dokumentografických informačních služeb, pro akvizici a informační služby a Malou ediční radu. Organizační struktura RIS MŽP ČR; odborná knihovna, služby, edice a propagace RIS; kontakt ke službám.

klíčová slova: služby veřejné informační; činnost SVIS; instituce ekologické; O:RIS MŽP ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

657 : 140 : 2235 : 1311

592. KRAJÍČKOVÁ, V.: Veřejné informační služby v resortu Ministerstva životního prostředí České republiky.

Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 4.

Veřejné informační služby poskytují veřejnosti vybrané okruhy informací - od standardních výpůjčních služeb přes bibliografické, dokumentografické, rešeršní a referenční služby k zpřístupňování a vytváření souborů informací. Program rozvoje těchto služeb je zakotven v usnesení vlády ČR č. 388 ze dne 12. 12. 1990 zvaném též „Duhový program". Na základě usnesení vlády ČR č. 208/1991, byla k problematice veřejných informačních služeb vypracována MŽP ČR Situační zpráva o stavu, zajištění a koncepci VIS resortu k 15. 9. 1991.

klíčová slova: služby veřejné informační; instituce ekologické; O:Ministerstvo ŽP; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

657 : 1406 : 121101 : 636

593. FAIMAN, Z.: Letecké snímky v ochraně přírody.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 3, s. 86-88.

Orgány ochrany přírody začaly od roku 1980 využívat systematicky snímků dálkového průzkumu Země jako moderního zdroje informace o stavu přírody a krajiny. Snímkování se zaměřilo na velkoplošná chráněná území, která byla v následujících letech postupně snímkována technologií multispektrálních snímků. Pro některé účely se využívají i jiné snímkové materiály - měřičské snímky, barevné snímky v přirozených barvách a snímky spektrozonální. Charakteristika těchto čtyř druhů snímkových materiálů využitelných pro ochranu přírody.

klíčová slova: průzkum Země dálkový; snímkování letecké; metodika; území chráněná velkoplošná; stav ŽP; ochrana přírody

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

657 : 15903 : 342

594. KOLÁŘ, Z. - ŠTRUPL, V.: Středisko veřejných informačních služeb Geofondu ČR.

Planeta’96, 4, 1996, č. 7, s. 4.

Geofond ČR je pověřen vykonávat službu archivního, dokumentačního, informačního a studijního centra státní geologické služby v ČR a jeho hlavním úkolem je zabezpečovat odbornou podporu státní správy pro oblast horninového prostředí. Fond Geofondu ČR je zpracován jednak v dokumentografickém informačním systému a jednak v průběžně aktualizovaných účelových faktografických databázích. V současné době je v Geofondu ČR k dispozici také bibliografická databáze GeoRef.

klíčová slova: služby veřejné informační; činnost SVIS; instituce ekologické; O:Geofond ČR

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

657 : 2315 : 1585

595. TESAŘÍK, B.: Součástí globální ekologické krize je také přebytek informací.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 46-47.

Dnešní informační prostředí a soudobá společnost se často charakterizují informační explozí, explozí prostředků záznamu a šíření informací i explozí infrastruktury. Orientovat se v tak velkém množství informací a nalézt mezi nimi tu požadovanou, nejdůležitější a správnou může být značným, mnohdy až neřešitelným problémem. O informačních problémech, svou povahou dnes již globálních, musíme uvažovat v širších souvislostech celé naší planety. Přebytek informací je součástí celosvětové ekologické krize.

klíčová slova: informace; exploze informační; krize ekologická globální

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

657 : 315 : 7132 : 23100

596. SEQUENS, T.: Poradenské centrum STUŽ otevřeno.

EKOjournal, 5, 1996, č. 12, s. 21.

Environmentální poradenské centrum bylo otevřeno 15. 11. 1996 v Praze 4, U Podolského sanatoria 3. Na uvedené adrese, popř. telefonicky se lze u odborníků Společnosti pro trvale udržitelný život dotazovat na nejrůznější problémy týkající se životního prostředí.

klíčová slova: služby veřejné informační; informace o ŽP; poradenství ekologické; O:Společnost pro trvale udržitelný život

kódy využití: 7.0 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

657 : 3213

597. MACHÁČKOVÁ, A.: Středisko vodohospodářských informací DATARES Olomouc.

Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 4.

DATARES se sídlem v Olomouci působí v oblasti informačních služeb od roku 1991. V rámci informační gesce jsou sledovány prameny týkající se vodního hospodářství zaměřené na vodárenství a vodárenské sítě, úpravu pitné vody, kanalizační sítě a čištění odpadních vod komunálních, průmyslových i průsakových vod ze skládek odpadů, čerpací stanice a čerpadla, analýzu vody i odpadních vod, ochranu vod povrchových i podzemních, systémy řízení vodohospodářských celků a využití výpočetní techniky ve VH. Základem činnosti je tvorba automatizované databáze. Funkce správce databázových souborů a další aktivity vyplývající ze spolupráce v rámci poradního sboru RIS MŽP ČR.

klíčová slova: služby veřejné informační; činnost SVI; informace vodohospodářské; O:DATARES

kódy využití: 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.1.2.

657 : 3425 : 12171 : 12174

598. Středisko vědecko-technických informací Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví.

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 11.

Středisko se sídlem v Průhonicích poskytuje služby především vlastním pracovníkům pro řešení výzkumných úkolů. Dále plní funkci oborového informačního střediska pro obor okrasného zahradnictví a uplatnění zeleně v životním prostředí sídel a krajiny a slouží tak široké odborné i laické veřejnosti.

klíčová slova: služby veřejné informační; činnost SVIS; O:Výzkumný ústav okrasného zahradnictví

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.3.0.2.

657 : 3426 : 622 : 342

599. Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí Českého ekologického ústavu v Praze.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 4-5.

Středisko s gescí na zpracování, uchovávání a šíření informací z oblasti odpadového hospodářství, ekologické politiky, legislativy v životním prostředí, ekonomických nástrojů, působících v životním prostředí, ekologické výchovy, sledování problematiky EIA, monitoringu životního prostředí a rizik, chemických látek. Fond informačních pramenů odborné knihovny, dokumentografické databáze.

klíčová slova: služby veřejné informační; činnost SVIS; instituce ekologické; O:Český ekologický ústav

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

657 : 6201 : 70 : 7132

600. Katalog seminářů a služeb pro školní rok 1996 - 1997.

Inspiromat ekologické výchovy, 1996, září, příl., 23 s.

Nabídka seminářů a služeb Pražského ekologického centra (PEC) pro školní rok 1996/97. Semináře konané v PEC (na téma: odpady, spotřeba energie v domácnosti, voda, vzduch aj.), semináře na téma „Jak na ekologickou výchovu systematicky na celé škole" - realizováno formou návštěv vybraných ZŠ v Praze, semináře pod názvem „Ekologická výchova v mateřské škole" (v PEC), ekologická výchova venku - v terénu. Nabídka témat seminářů na objednávku pro učitele, ale i ostatní i mimopražské zájemce: Ekologická výchova v MŠ I., II., Ekologická výchova systematicky na celé základní škole, Smyslové vnímání přírody, Obec, veřejnost a životní prostředí. Kontaktní adresa PEC.

klíčová slova: R.1996-1997; katalog informační; katalog služeb; výchova ekologická mimoškolní; vzdělávání ekologické; vzdělávání učitelů; formy výchovy; metody výchovy; O:Pražské ekologické centrum

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

657 : 625 : 2235

601. Okénko Správy Krkonošského národního parku. Geografické informační systémy - GIS.

Krkonoše, 29, 1996, č. 3, s. 13.

Oddělení informatiky odboru ochrany přírody KRNAPu zajišťuje, kromě komplexního informačního servisu pro Správu KRNAPu i pro jiné zájemce, geografické informační systémy (GIS). Jde o způsob zpracování různorodých geografických dat moderní počítačovou technikou, díky níž lze získat výstupy - především mapy a různé analýzy, jejichž vytváření klasickými metodami by bylo nesrovnatelně složitější a zdlouhavější. Pracoviště, která GIS využívají.

klíčová slova: systém informační geografický; systém počítačový; O:Správa KRNAP

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.2.1.

657 : 626 : 2235 : 1311

602. FRANEK, M.: Informační systém ochrany přírody.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 2, s. 39-42.

2 obr., 5 lit.

V rámci budování Integrovaného informačního systému životního prostředí byl pověřen Český ústav ochrany přírody koordinací výstavby Informačního systému ochrany přírody - ISOP. ISOP má poskytnout datovou analytickou a syntetickou podporu při rozhodování o území. Hlavní principy ISOP. Modul lokality. Moduly Zoologie a Botanika, další moduly. Vstupy a výstupy. Realizace ISOP.

klíčová slova: systém informační ISOP; informace o ŽP; ochrana přírody; Ô:Český ústav ochrany přírody

kódy využití: 7.1.2.6.4 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

657 : 6361 : 1311 : 3425

603. ČECHÁKOVÁ, D. - MARŠÁKOVÁ, M.: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Studijní a informační středisko.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 8.

Středisko je součástí oddělení dokumentace Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Jeho posláním je poskytovat a šířit informace, které se týkají především chráněných částí přírody a dále pak obecných záležitostí, např. různých ochranářských akcí, mezinárodní ochrany přírody, ochrany přírody v zahraničí a konkrétních norem ochrany přírody, ochrany zeleně apod. Výčet jednotlivých činností střediska.

klíčová slova: služby veřejné informační; činnost SIS; instituce ekologické; O:Agentura ochrany přírody a krajiny; G:ČR

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

657 : 6391 : 671

604. Interessenforum im Internet. (Forum zainteresovaných na Internetu).

Umwelt, 26, 1996, č. 9, s. 6.

Charakteristika nového adresáře na počítačové síti Internet (http://www.wwi.de), který je produktem firmy Siemens Nixdorf-Tochter Waris GmbH Grasbrunn. Tento adresář zahrnuje informace na téma hospodaření s odpady obecně i v konkrétních případech. Přes adresář je také možné se napojit na firmy, konzultanty nebo obchodní partnery za účelem řešení teoretických i praktických ekologických problémů.

klíčová slova: informatika; sítě počítačové; adresář; informace ekologické; hospodaření s odpady; O:INTERNET; O:Siemens Nixdorf; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

657 : 671 : 425 : 4200

605. JOHNSON, N.: Paving the Information Pathway. (Vydláždění informační stezky).

The Bulletin, 5, 1996, č. 4, s. 6-7.

Současný stav a praktické projevy úrovně telekomunikační technologie v zemích středo- a jihovýchodní Evropy. Vytváření komunikačních a informačních sítí v tomto regionu. První vznikla v Československu v roce 1991 (Econnect), druhá v Maďarsku v roce 1993 (Green Spider), dále v Chorvatsku (ZaMir), další jsou plánovány pro Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko a Polsko. Překážky při vytváření těchto sítí: nerozvinutá telekomunikační infrastruktura, nechuť místních vlád podporovat finančně jejich výstavbu. Schopnost informačních sítí přispívat k řešení místních ekologických problémů.

klíčová slova: sítě informační; systém informační; informace ekologické; G:Evropa střední; G:Evropa jihovýchodní

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.

657 : 70 : 7313

606. Ekologické informace, vzdělávání a výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 53.

Středisko vědeckých informací (SVI) Pedagogické fakulty UK vydává od roku 1982 výběrovou bibliografii „Výchova k péči o životní prostředí"; zpracováno bylo 15 560 anotovaných záznamů. Od roku 1991 je v SVI také vytvářena dokumentografická anotovaná databáze ENVIR - výchova k péči o životní prostředí (t.č. obsahuje 4 600 záznamů). Centrem ekologického vzdělávání a výchovy PedF UK byla v rámci podpory Evropského společenství v programu PHARE vybudována speciální studovna zaměřená k ekologii, problematice životního prostředí i k otázkám trvale udržitelného rozvoje. Další aktivity a nabízené služby SVI a Centra ekologického vzdělávání PedF UK. Kontaktní adresa.

klíčová slova: služby veřejné informační; činnost SVIS; vzdělávání ekologické; O:Pedagogická fakulta UK; centrum vzdělávání ekologického

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

657 : 7132

607. KOMANEC, O.: Nabídka Klubu Zeleného telefonu.

EKOjournal, 5, 1996, č. 12, s. 8.

Klub Zeleného telefonu nabízí aktuální informační systémy, publikace a semináře pro rok 1997. Uveden výběr informací; úplná nabídka a ceník je k dispozici na adrese „Klubu": Na nivách 314, 141 00 Praha 4. Podmínky členství v „Klubu".

klíčová slova: informace o ŽP; informace pro veřejnost; O:Zelený telefon

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.1.1.

X 6.6 ekologické myšlení, ekologická etika apod. jako cíl nebo výsledek péče, např. i výchovy; viz též 7 až 7.9

66 : 15900 : 625

608. KOHÁK, E.: Ekologické myšlení: pokus o sebereflexi po třiceti letech.

Planeta’96, 4, 1996, č. 8, s. 41-43.

Ekologie - věda o celku - je slovo mnoha významů. Ani filosofická ekologie není jednoznačný pojem. Když velmi nepřesně hovoříme o ekologickém myšlení či dokonce hnutí, míváme, dle autora, na mysli hledání nosné představy o smyslu žití v celku života a světa. Ekologické hnutí prošlo v posledních letech třemi fázemi: mělo svou nadšeneckou fázi, pak fázi názorového tříbení a dnes vstupuje do třetí, dlouhodobé fáze.

klíčová slova: myšlení ekologické; hnutí ekologické; ekologie hlubinná

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

66 : 15907 : 671 : 1585

609. STEHLÍK, J.: Ekologizace světa.

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 37-39.

1 obr.

V této práci je pojímána ekologizace ve smyslu humánní ekologie (antropoekologie). Náplň humánní ekologie. Stupně pozitivního postoje společnosti k problémům životního prostředí. Ekologická terminologie. Definování pojmů: ekologizace, ekologická krize, ekologická revoluce, ekologizace výrobně spotřebního procesu, ekologicky negativní jevy, environmentální přístup ke světu.

klíčová slova: ekologie člověka; myšlení ekologické; ekologie; terminologie

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.1.

66 : 235 : 23100

610. ORR, D.: Slouw Knowledge. (Pomalé poznání).

Resurgence, 1996, č. 179, s. 30-32.

Velké dilema idejí ve 20. století: konflikt mezi tzv. rychlým a pomalým poznáním jako dvěma základními typy mentality, které se vyvinuly v rámci industriální civilizace. Rychlé poznání je spojeno s instrumentálním postupem, který se soustřeďuje na rychlý zisk a užitek. Pomalé poznání je takové, které roste způsobem umožňujícím jeho začlenění do běžné lidské praxe, aniž by produkovalo faktory lidstvo ohrožující.

klíčová slova: vědomí společenské; civilizace; myšlení ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.1.

66 : 4200 : 4201 : 1585

611. KOHÁK, E.: O smysl filozofické ekologie.

Listy, 26, 1996, č. 4, s. 61-65.

Lit. 10.

Interpretace ekologických rizik současného světa jako výsledku schopnosti lidí ničit předpoklady jejich vlastního života, přičemž tato schopnost se paradoxně projevuje v souvislosti s úspěchy, nikoliv selháními civilizace. Sklon k ovládání a přivlastňování světa jako zdroj ekologických rizik. Vývoj ekologického myšlení od úcty k jeho zakladatelům k pochopení závaznosti a smyslu jejich odkazu: člověk se může stát a stává se „škodnou". Potřeba hodnotové reorientace od postulátu „mít" směrem k postulátu „být", od extrémního antropocentrismu k harmonickému ekocentrismu.

klíčová slova: myšlení ekologické; riziko ekologické; filozofie

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.1.

66 : 4201 : 424 : 11101 : 43 : 1585

612. SUŠA, O.: Užitá etika odpovědného vztahování k přírodě aneb fronésis jako morální korekce moci.

Filosofický časopis, 44, 1996, č. 1, s. 120-122.

Komentář k článku B. Flyvbjerga (Filosofický časopis č. 1, 1996, s. 101 - 119) zdůrazňující význam proporce mezi techné a fronésis a nebezpečnost nadřazování etiky jako pragmatického řemesla etice jako kompetentní orientaci v mezilidských vztazích. Rozpor kulturní intersubjektivity a technického zacházení se světem a přírodou jako věcí. Ekologická krize jako sociálně a technologicky vytvářené sociální riziko.

klíčová slova: etika; filozofie; krize ekologická; vztah k přírodě; sociologie

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.1.

66 : 622 : 1406 : 4281 : 23100

613. TROGE, A.: Handlungsgrundsätze für die Emweltpolitik formulieren. (Formulace základních principů jednání pro ekologickou politiku).

Umwelt, 26, 1996, č. 1/2, s. 6.

Rozporný vztah našich současných spotřebitelských návyků a jejich vliv na stav životního prostředí. Tento rozpor se projevuje hlavně v současné ekologické krizi, vyznačené skleníkovým efektem, náhlými klimatickými změnami, rostoucí kyselostí půdy a neúměrnou rybolovnou exploatací moří. Nutnost akceptovat a prosadit princip trvale udržitelného rozvoje. Zásady environmentální politiky a zajištění jejího průniku do širšího povědomí.

klíčová slova: myšlení ekologické; politika ekologická; stav ŽP; rozvoj trvale udržitelný

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.0.2.

X 6.7.2 ekologizace výrobků (ekologicky šetrný výrobek)

672 : 1311 : 138

614. BŘEZINOVÁ, J.: Ekologicky šetrný výrobek.

EKOjournal, 5, 1996, č. 12, s. 11.

Vliv značky „Ekologicky šetrný výrobek" na prodej zboží. Srovnatelnost české značky s kritérii Evropské unie. Možnosti rozšíření značení i na jiné oblasti, např. na služby (příklady ze zahraničí).

klíčová slova: značení výrobků; výrobky ekologické; označování EŠV; O:Evropská unie; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.3.

672 : 1311 : 70 : 622

615. NONDEK, L.: Značení ekologicky šetrných výrobků v České republice.

Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 2-3.

Označování ekologicky šetrných výrobků ve většině zemí organizuje stát. Cílem těchto programů je zvýšit podíl prodeje označeného, působit výchovně na spotřebitele a ovlivňovat pozitivně výrobce. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků byl schválen usnesením vlády ČR č. 156 ze dne 7. 4. 1993. Program je ve svých zásadách, cílech i postupech srovnatelný s mnoha programy států Evropské unie. Hlavní cíle a pravidla programu. Výsledky a přetrvávající problémy.

klíčová slova: program označování výrobků; program národní; označování EŠV; G:ČR; O:Evropská unie

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.2.3.

XX7 VÝCHOVA K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EKOLOGICKÁ VÝCHOVA)

X 7.0 obecně

70 : 1132 : 63912

616. LEDVINOVÁ, J.: Škola domácí ekologie. Třídění odpadků.

Rodina a škola, 43, 1996, č. 10, s. 25.

1 obr.

Návod, jak postupovat při třídění odpadků, které vznikají v domácnostech, popř. ve škole.

klíčová slova: výchova k péči o ŽP; výchova mimoškolní; odpadky; sběr odpadů; třídění odpadů

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

70 : 1132 : 63912

617. LEDVINOVÁ, J.: Škola domácí ekologie. Vyrobte si ruční papír.

Rodina a škola, 43, 1996, č. 11, s. 25.

Možnosti, jak šetřit papírem. Recyklace papíru. Návod, jak postupovat při výrobě vánočního přání z vlastnoručně vyrobeného recyklovaného papíru.

klíčová slova: výchova ekologická; výchova mimoškolní; výroba papíru; papír recyklovaný

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

70 : 1311 : 315 : 1406 : 235

618. DEMEK, J.: Výchova k péči o životní prostředí a problém vzoru v české společnosti.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 3, s. 120-122.

Anketa o otázkách environmentálního vzdělávání a výchovy. Z analýzy současného stavu environmentálního vzdělávání a výchovy v České republice vyplývá řada problémů, souvisejících se současným stavem jejího životního prostředí. Obyvatelé jsou zde konfrontováni se statistickými údaji o zlepšování životního prostředí a každodenní zkušeností s přetrvávajícími zápornými jevy ve stavu přírody v jejich okolí. K nespokojenosti společnosti přispívá i váhavá environmentální politika vlády. V kombinaci s ekonomickými problémy situace vedla k ekopesimismu na straně jedné a k téměř zoufalým činům ekologických aktivit na straně druhé. Krize se projevuje i tím, že v současné české společnosti nejsou vyhraněné vůdčí osobnosti v oblasti životního prostředí, které by mohly sloužit jako vzory, zejména pro mladou generaci.

klíčová slova: výzkum; vzdělávání ekologické; výchova ekologická; stav vývoje; analýza; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

70 : 1312 : 71202 : 71203

619. HILBERT, H.: Problémy environmentálnej výchovy v predškolských zariadeniach a na základných školách.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 3, s. 123-127.

Obsah současné environmentální výchovy podle materiálů Ministerstva školství a vědy SR a Ministerstva životního prostředí SR v mateřských a základních školách. Diskutovány názory na způsob a obsah prosazování environmentální výchovy ve školách. Z textu vyplývá, že by bylo užitečné konfrontovat uvedené názory s návrhy a koncepcemi, vypracovanými v současnosti s těmi, které mají předpoklady k realizaci. Je třeba přehodnotit koncepční záměry, zejména rozšířit přírodovědný aspekt o aspekty kulturní, psychologické, etické a uvažovat i o jiných formách řešení, např. o zavedení nových předmětů, zvyšování počtu hodin a přehodnocování učebních plánů.

klíčová slova: výchova ekologická; obsah výchovy; škola mateřská; škola základní; G:SR

kódy využití: 7.1.2.4.2.8 : 7.1.2.6.1.1.

70 : 421 : 15900 : 66

620. KLEMMER, G.: Chemistry education and environmental awareness. (Výuka chemie a ekologické povědomí).

The School Science Review, 77, 1996, č. 280, s. 55-61.

Gr., tab., čet., 8 lit.

Integrační role environmentální tematiky ve výuce: koncepce TCI (Theme Centred Interaction - tematicky koncipované interakce). Vtělení koncepce TCI do výuky chemie a ekologie; snaha najít příslušné proporce mezi technologickou vědou (chemií), environmentalismem a etikou. Holistický model výuky, vycházející z globální množiny (Země), která se dělí do podmnožin: téma, „já", „my". Tyto podmnožiny se vzájemně ovlivňují podle tří principů - odpovědnost, úcta, realismus. Schopnost tohoto modelu produkovat environmentálně orientovanou mentalitu.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; metody výchovy; model výukový; chemie; ekologie; etika

kódy využití: 7.1.2.3.2 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.1.

70 : 622 : 2235 : 212

621. BŘEZINOVÁ, M.: Sněm dětí.

EKOjournal, 5, 1996, č. 11, s. 16.

1 fot.

Parlament dětí se skládá ze zástupců okresů - žáků 7. a 8. tříd. Děti se učí, ale též sledují regionální i celorepublikové problémy ve stavu životního prostředí. Závěrečné schůze dětského Parlamentu se obvykle účastní zástupci několika ministerstev, kteří odpovídají na otázky dětí, které často bývají inspirativní i pro dospělé. Parlamentu, jehož tématem bylo odpadové hospodářství a jeho řešení v rámci republiky, byli přítomni zástupci MŽP, MPO, MZ, MO, MŠMT A MZd.

klíčová slova: výchova ekologická; akce ekologické; politika ekologická; A:Sněm dětí

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.2.6.1.1.

70 : 66 : 235 : 311 : 1312

622. ONDREJKOVÁ, A.: Ciel’ snaženia - Homo ecologicus.

Učiteľské noviny, 46, 1996, č. 15, s. 3.

Ekologická výchova ve světle názorů některých zahraničních autorů (Lorenz K., Andorno T.W., Morin E., Skolimowski H.). Zkvalitnění ekologické výchovy na školách i v celé společnosti je nutné nejen proto, že žijeme pod hrozbou ekologické katastrofy, ale i proto, aby se lidé naučili lépe prožívat svůj život, aby se člověk naučil žít v harmonii se sebou samým, se svým sociálním i přírodním prostředím. Ekologické vědomí nás vede k tomu, abychom k přírodním jevům přistupovali opatrněji, jestliže chceme zachovat další existenci civilizace.

klíčová slova: výchova ekologická; vývoj společnosti; vědomí ekologické; odpovědnost ekologická; etika ŽP; styl životní

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.2.8 : 7.1.3.

70 : 712 : 2316 : 66

623. MÁCHAL, A.: Jak zapřahat koně.

Poslední generace, 5, 1996, č. 10, s. 10-11.

Článek o ekologickém zřeteli ve vyučování otevírá tematický blok Poslední generace o alternativním školství. Upozorňuje na stať prof. Davida Orra „Schools for the Twenty -first Century" (v překladu N. Johanisové byla vydána v příloze Sisyfa č. 10/1995 zkrácená verze), v níž jsou rozčleněny do několika oblastí požadavky na přípravu žáků schopných „uzdravování" Země, vytváření trvanlivých ekonomik a dobrých společenství pro 21. století. Shrnutí toho, o co podle pracovníků brněnské Lipky jde v ekologické výchově a jaká by měla být její role v každodenní školní výchově.

klíčová slova: výchova ekologická; výchova školní; vědomí ekologické; centrum výchovy ekologické; O:Lipka

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

70 : 7126 : 712611 : 1312

624. SEKO, L.: K súčasnému stavu a rozvíjaniu environmentálnej výchovy a vzdelávania v pedagogickom smere vysokoškolského studia.

Životné prostredie, 30, 1996, č. 3, s. 131-133.

Environmentální výchova je považována za proces celoživotního vzdělávání a výchovy obyvatel k péči o životní prostředí. Hlavní cíl environmentální výchovy. Environmentalizace obsahu vzdělávání a výchovy v intencích trvale udržitelného rozvoje má ve studijních programech pedagogického směru rozdílnou úroveň. Nejvýrazněji postoupila v přírodovědných studijních oborech. Environmentalizace obsahu studijních plánů a osnov se však týká všech, tzn. i neenvironmentálních studijních oborů a předmětů. Z hlediska cílů Národní strategie environmentální politiky, je třeba na fakultách s pedagogickým zaměřením dosáhnout environmentalizace výuky ve všech studijních oborech.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; vzdělávání učitelů; obsah výchovy; škola vysoká; G:SR

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6 : 7.1.2.7.7.

70 : 7132

625. PATRIK, M.: Kriticky o ekologické výchově.

Planeta’96, 4, 1996, č. 7, s. 45-46.

Hodnocení současného kritického stavu středisek ekologické výchovy. Definování ekologické výchovy - teze. Realita v ekologické výchově - problémy, se kterými se ekologická výchova u nás potýká. Základním krokem k nápravě je nutnost prosadit a zviditelnit uznání této práce v rámci společnosti.

klíčová slova: výchova ekologická; centrum výchovy ekologické; hodnocení kritické; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2 : 7.1.3.

70 : 72 : 73 : 311

626. JANÍKOVÁ, V.: Výchova ke zdravému životnímu stylu.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 3, příl., s. 1-8.

Filozofie a obsah programu Health Education Program - Výchova ke zdravému životnímu stylu, sponzorovaného Sorosovou nadací v 19 zemích střední a východní Evropy. Program se realizuje formou seminářů a slouží k postupnému proškolování zájemců z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků. Metodicky zpracovaná kurikula původních pěti témat byla rozšířena o ekologické kurikulum Životní prostředí a naše celosvětová společnost.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; program výchovy; vzdělávání učitelů; vzdělávání dospělých; styl životní zdravý; formy a metody výchovy; O:Sorosova nadace; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

70 : 724 : 11156 : 2315 : 2236

627. Ochlaďme Zemi - sázejme stromy!

Učitelské noviny, 99, 1996, č. 19, s. 22-23.

Pro ekologickou výchovu a pro osvojení ekologického povědomí dětí a mládeže jsou potřeba přímé, konkrétní a viditelné akce. Globální oteplování Země má antropické příčiny. Jednou z možností obrany proti tomuto oteplování je sázení stromů. Informace o akci nadace Nová Země. Kontaktní adresa nadace.

klíčová slova: výchova ekologická; akce ekologické; nadace ekologická; oteplování globální; O:nadace Nová Země

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.2.8 : 7.1.3.

70 : 73 : 728 : 2236

628. Oslavme jaro péčí o životní prostředí.

Rodina a škola, 43, 1996, č. 2, s. 11.

Ekologicko výchovné programy pro školní děti, které připravila na jaro 1996 veřejněprospěšná organizace Tereza. Informace o projektu Modré z nebe, Ozon, GLOBE, Přes tři schody do života. Kontaktní adresa organizace.

klíčová slova: R.1996; výchova ekologická; prostředky výchovy; projekt ekologický školní; O:Tereza

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4.

X 7.0.0 význam výchovy k péči o životní prostředí

700 : 23100 : 6201

629. ŠTĚCHOVÁ, G.: Ekologické vzdělávání a osvěta pro udržitelný rozvoj.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 1, s. 30-31.

Účastníci mezinárodní konference uspořádané 29. 11. - 1. 12. 1995 v Průhonicích u Prahy jednali o zásadách Agendy 21, kapitoly 36, vztahujících se zejména k reorientaci vzdělávání na trvale udržitelný rozvoj, tzn. o strategii mezioborového začlenění ekologické problematiky do vzdělávání na všech stupních, o vytvoření poradních a koordinačních orgánů zahrnujících různé subjekty včetně nevládních, o kompetentních institucích zaměřených na přípravu pracovního programu zaměřeného na životní prostředí na každé škole, o zlepšení osvěty veřejnosti, o podpoře školení. Hodnocen postup jednotlivých vlád v plnění vytčeného programu.

klíčová slova: R.1995; konference mezinárodní; vzdělávání ekologické; rozvoj trvale udržitelný; Agenda 21; G:Průhonice u Prahy

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2.

700 : 63 : 622 : 235

630. KVASNIČKOVÁ, D.: Ekologické vzdělání a osobní odpovědnost.

Alma Mater, 6, 1996, č. 4, s. 187-191.

Lit. 1.

Zásady ekologické politiky v České republice a aplikace principu osobní odpovědnosti v chování k životnímu prostředí. Vnější předpoklady a rozvoj určitých rysů individua v rámci principu osobní odpovědnosti. Význam pochopení zpětnovazebních souvislostí. Princip ekologické gramotnosti ve smyslu poznávání přírody jako hierarchicky uspořádaného systému vazeb. Respektování společenského kontextu ekologické gramotnosti a jeho projekce na individuální úroveň. Důraz na poznatky o možnostech a způsobech řešení ekologických problémů.

klíčová slova: výchova ekologická; vzdělání ekologické; odpovědnost ekologická; vědomí společenské; politika ekologická; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

X 7.0.1 obsah, cíle, koncepce, osnovy výchovy

701 : 1184 : 3211 : 671

631. GRESS, F.: Düngemittel und Ertrag. (Hnojivo a výnos).

Chemie in der Schule, 43, 1996, č. 5, s. 201-203.

1 gr.

Rozumná míra ve využívání hnojiv v zemědělství- nedostatek způsobuje nízké výnosy, přebytek poškozuje životní prostředí. Charakteristika experimentů ohledně využívání hnojiv, prováděných v Bádensku-Würtembersku a Šlesvicku-Holštýnsku od roku 1987 a plánovaných do roku 2004. Výsledky těchto pokusů a jejich další využití.

klíčová slova: obsah výchovy; experiment; hnojiva; zemědělství; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

701 : 2317 : 15900 : 21 : 621

632. ERZEN, I.: New approaches to teaching environment and health. (Nové přístupy k výuce životního prostředí a zdraví).

The Bulletin, 6, 1996, č. 2, s. 6.

Koncipování nové interdisciplinární oblasti ekologie, která se p.n. environmentální zdraví začíná prosazovat ve vědě i ve školství. Začleňování této koncepce do programu COPERNICUS, sponzorovaného Asociací evropských univerzit (CRE). V rámci tohoto programu a ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), environmentálním programem OSN (UNEP) a UNESCO vznikl již první učební text pro tento obor pod názvem Basic Environmental Health. Zmíněné organizace v dubnu 1996 pořádaly v Budapešti seminář na téma Životní prostředí a zdraví, který byl určen pro univerzitní učitele s cílem posoudit možné vyučovací modely. Seminář ovlivnil také poslední verzi zmíněné učebnice ve třech směrech: 1.Konstituování základní struktury předmětu, 2. Vyjádření jeho interdisciplinárního charakteru, 3. Formování nových výukových metod.

klíčová slova: ekologie obecná; zdraví environmentální; koncepce; program COPERNICUS; učebnice; vzdělávání ekologické; semináře; G:Budapešť; O:Světová zdravotnická organizace; O:UNESCO; O:Organizace spojených národů

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3.

701 : 71232 : 712411 : 117 : 311

633. BECKER, H.J. - HILDEBRANDT, H.: "Chemie im Haushalt". („Chemie v domácnosti").

Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 45, 1996, č. 1, s. 26-31.

Tab., 16 lit.

Chemikálie, používané v domácnosti a jejich vliv na životní prostředí jako téma školní výuky chemie. Toto téma se ve škole prosazuje již od 50. - 60. let jako součást didaktiky chemie i jako součást širšího poznání mechanismů všedního života. Praktický význam tohoto typu didaktiky např. pro bezpečný provoz domácnosti nebo pro výběr ekologicky vhodných čistících prostředků a pracích prášků. Nástin metodiky chemické výuky a příklady jejího průběhu.

klíčová slova: výchova ekologická; obsah výchovy; předměty přírodovědné; výuka chemie; domácnosti; látky chemické; vliv na ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.2.

701 : 71241 : 1311

634. GALLOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, M.: Pojetí výuky ekologie na gymnáziích v ČR.

Biologie-chemie-zeměpis, 5, 1996, č. 5, s. 202-204.

Výsledky ankety realizované Českou společností pro životní prostředí na 125 gymnáziích ČR (36 % všech gymnázií) k 17. 10. 1994 s cílem shromáždit nezbytné informace o stavu ekologické výchovy a vzdělávání na středních školách s všeobecným zaměřením: způsoby zařazování ekologie do učebních plánů gymnázií, rozdílnost přístupu k ekologické výchově a vzdělávání v jednotlivých oblastech ČR, situace v Praze, mimovýukové ekologické aktivity, příčiny neuspokojivé situace a doporučení ke zlepšení stavu.

klíčová slova: R.1994; výchova ekologická; vzdělávání kologické; výuka ekologie; plán učební; škola střední; gymnázium; G:ČR; G:Praha; O:Česká společnost pro ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

701 : 7126 : 6201

635. LIŠKOVÁ, E.: Ekologické vzdělávání na pedagogických fakultách.

Alma Mater, 6, 1996, č. 4, s. 192-199.

Lit. 6.

Charakteristika workshopu, který pod názvem Ekologické vzdělávání a výchova na fakultách připravujících učitele pořádal v listopadu 1995 Kabinet ekologické výchovy při PedF UK v rámci programu PHARE p.n. Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj. Chápání pojmu ekologické vzdělávání na PedF UK a struktura tohoto vzdělávání: základní kurs (základy ekologie a problematiky životního prostředí), studium didaktiky ekologické výchovy. Problematika životního prostředí a ekologie jako interdisciplinárního oboru z hlediska přípravy učitelů pro jednotlivé stupně školské soustavy. Spolupráce pedagogických fakult s centry ekologické výchovy. Charakteristika ekologického vzdělávání na ostatních pedagogických fakultách České republiky.

klíčová slova: semináře; vzdělávání ekologické; výchova ekologická; škola vysoká; vzdělávání učitelů; formy a metody výchovy; obsah výchovy; O:Pedagogická fakulta UK; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

X 7.1.2 školní výchova k péči o životní prostředí

712 : 20 : 71232 : 712411 : 117632

636. POTTS, A.: Children’s Ideas About the Ozone Layer and Opportunities for Physics Teaching. (Dětské uvažování o ozonové díře jako příležitosti pro výuku fyziky).

The School Science Review, 78, 1996, č. 283, s. 57-62.

Gr., tab., čet., 6 lit.

Problematika snižování obsahu ozonu v atmosféře se skládá z řady dílčích témat, zasahujících do nejrůznějších disciplín a jako taková může být užitečná nejen pro ekologickou výchovu, ale také pro pedagogické moduly v řadě speciálních vědeckých odvětví. Základní okruhy, v nichž je možné převod obecné tematiky na speciální obory provádět; původ a rozsah ozonové díry, příčiny a důsledky snižování ozonu.

klíčová slova: výchova ekologická školní; metody výchovy; fyzika

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

712 : 621 : 626 : 315

637. KRÁLOVÁ, H.: Ekologické poradenství pro brněnské školy.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 26-27.

1 fot.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. Informace o projektu, jehož cílem bylo doplnění ekologické výchovy žáků, zejména posílení povědomí žáků o cestě odpadu od spotřebitele až po jeho likvidaci, probudit v každém pocit spoluzodpovědnosti za odpady, které produkuje a vzbudit také zájem o vodu ve městě a problémy, které s vodou souvisejí. Ekologické poradenství pro brněnské školy probíhalo formou: besed přímo ve školách nebo v Domě dětí a mládeže, koordinací sběru papíru a hliníku na školách, osobních a telefonických konzultacích pro učitele, návrhů koncepcí pro školy, informačních letáků. Je uvedena náplň besed k oběma tématům a praktické vyústění práce s dětmi.

klíčová slova: výchova ekologická; formy výchovy; poradenství ekologické; péče o ŽP; škola; G:Brno

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

X 7.1.2.0.2 předškolní výchova k péči o životní prostředí

71202 : 70 : 723 : 63912 : 11217

638. MEYER-KAHRWEG, D.: Unterricht in Sachen Natur. (Vyučování reálné přírody).

Spielen und Lernen, 274, 1996, č. 8, s. 32-34.

Využití kompostu na školní zahradě jako objektu ekologické výuky a výchovy nejmladších dětí - může sloužit jako příklad nebo ukázka životního koloběhu v přírodě, resp. jako praktická ukázka recyklace (proměna organického odpadu v humus).

klíčová slova: výchova ekologická; výchova předškolní; kompostování; recyklace

kódy využití: 7.1.2.4.2.8 : 7.1.2.6.1.1.

71202 : 72

639. MAMATEJOVÁ, M.: Pokusit’ sa prispiet’ k záchrane Zeme?

Predškolská výchova, 50, 1995/96, č. 10, s. 15-16.

Seznamování se s okolím, přírodou a sociálním prostředím jsou úkoly předškolní výchovy. Pedagogické přístupy. Dva okruhy činností: „Tento kousek Země je náš"; „Les je náš". Náměty na činnosti ve třídě a v přírodě.

klíčová slova: výchova ekologická; výchova předškolní; formy a metody výchovy

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

X 7.1.2.0.3 výchova k péči o životní prostředí v základní škole
(1. a 2. stupeň)

71203 : 4200 : 70 : 72

640. ŠTEFLOVÁ, J.: Škola jménem Zelená.

Učitelské noviny, 99, 1996, č. 19, s. 19.

Informace o činnostech základní školy v Kolešovicích, která má od š.r. 1992/1993 statut Zelené školy. Učební plán školy je zaměřen na ekologickou výchovu. Škola se zúčastňuje ekologických soutěží, podílí se na projektech, pro žáky a učitele pořádá besedy s významnými odborníky.

klíčová slova: R.1992-1993; škola základní; škola Zelená; výchova ekologická školní; formy výchovy; O:Zelená škola Kolešovice

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

X 7.1.2.2.3 přírodověda

71223 : 7123 : 1312

641. SALVOVÁ, T.: Ekologická výchova v prírodovede - 4. roč. základnej školy.

Učiteľské noviny, 46, 1996, č. 7, s. 8.

Souhrn poznatků z praktických činností souvisejících s ekologickou výchovou v tématech Přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Témata: Země, Slunce, hvězdy ve vesmíru. Podmínky života na Zemi. Člověk a prostředí.

klíčová slova: výchova ekologická; škola základní; přírodověda

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.2.8.

X 7.1.2.3.2 chemie, fyzika, matematika

71232 : 712411 : 117632 : 1112

642. BARTHEL, H.: Ozon-experimentell untersucht. (Experimentálně zkoumaný ozon).

Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 45, 1996, č. 4, s. 36-37.

Stručný přehled dějin zkoumání ozonu jako fyzikálního a chemického jevu a jeho působení na svět živé přírody. Experimentální zkoumání ozonu ve školní výuce s cílem osvětlit způsoby jeho vytváření: elektrická jiskra, slabý výboj, chemická reakce. Zkoumání vlivu ozonu na organické a neorganické materiály a jeho vztah k UV záření.

klíčová slova: předměty přírodovědné; obsah výchovy; ozon

kódy využití: 7.1.2.0.3 : 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1.1.

71232 : 712411 : 4200 : 6331

643. LÜDTKE, N.: Umweltorientierung im Chemieunterricht. Teil. 2. (Ekologická orientace ve výuce chemie. 2. díl).

Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 45, 1996, č. 8, s. 37-39.

Součásti ekologie z hlediska jednotlivých vědeckých oborů a tematických celků, kterými se zabývají. Snaha uvádět tyto obory do pedagogické praxe tak, aby nemizela jejich souvislost s celkovým ekologickým kontextem. Propojení chemie a ekologie na příkladu čistoty, resp. znečištění vodních zdrojů.

klíčová slova: předměty přírodovědné; chemie; ekologie; obsah výchovy; přístup mezioborový

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4.

71232 : 712411 : 701 : 15900

644. PUCHALA, C. - MARKOWSKI, J.: Zadania obliczeniowe z trescia ekologiczna. (Početní úlohy s ekologickým obsahem).

Chemia w szkole, 42, 1996, č. 2, s. 110-112.

Didaktika kvantitativní interpretace ekologických problémů a její možnosti na jednotlivých stupních školského vzdělání. Možnosti využití kvantitativní analýzy při řešení lokálních ekologických problémů - situace kolem hutního kombinátu Czestochowa. Příklady dvoustranného využití analýzy v ekologii a chemii.

klíčová slova: výchova ekologická; obsah výchovy; předměty přírodovědné; ekologie obecná; G:Polsko

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

71232 : 712411 : 701 : 726 : 4200

645. LÜDTKE, N.: Umweltorientierung im Chemieunterricht. Teil. 1: Leitideen eines ökologischen Lernens. (Ekologické zaměření ve výuce chemie. Díl 1: Vůdčí ideje ekologické výuky).

Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 45, 1996, č. 7, s. 30-33.

Tab., gr., 42 lit.

Ekologická orientace výuky chemie jako obor zaměřený na interdisciplinární přístup, situační, systémové a problémové přístupy. Didaktické koncepce ekologické orientace ve výuce obecně a v chemii zvláště. Charakteristika jednotlivých zmíněných přístupů z hlediska obecné koncepce a její projekce do praktické výuky.

klíčová slova: předměty přírodovědné; chemie; obsah výchovy; výchova ekologická; výuka; přístup mezioborový

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4.

X 7.1.2.4.2.1 výchova k péči o ŽP na středních odborných školách orientovaných ke zdravotnictví, výživě, zemědělství, lesnictví, rybářství, chemii, ekologii a ŽP apod.

712421 : 315 : 3212 : 15900

646. BURDA, I.: Myslivost a ekologie.

Česká škola, 2, 1996, č. 6, s. 9.

Mezi nové atraktivní předměty na Střední zemědělské a rodinné škole (SZRŠ) ve Starém Městě u Uherského Hradiště patří volitelný předmět myslivost a ekologie. Jeho cílem je motivovat mladé lidi k činnostem souvisejícím se zvelebováním přírody. Vlastní odborná problematika myslivosti je v mnoha částech provázána se studiem ekologie.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; výchova ekologická; myslivost; ekologie; škola střední; O:SZRŠ Staré Město

kódy využití: 7.1.2.4.2.1.

712421 : 4200 : 701

647. PETRLÍK, J.: Škola ekologie ve Šluknově.

Nika, 17, 1996, č. 3/4, s. 38.

Zřízení první střední ekologické školy v Čechách. Rozhovor s ředitelem Střední lesnické školy ve Šluknově - PhDr. M. Janouškem a profesorem K. Lankašem, vyučujícím na SLŠ ekologii. Záměr provázat studijní obory - myslivost, lesnictví a ochranu ŽP a vytvořit nový typ pracovníka v ochraně přírody, který by byl specializován na práci v chráněných krajinných oblastech a na odborech životního prostředí.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; škola střední; lesnictví ekologické; obsah výchovy; obory studijní; koncepce výchovy; O:SLŠ Šluknov

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

712421 : 641

648. BROŽÍK, J.: Schola Humanitas.

Nika, 17, 1996, č. 1/2, s. 6.

V roce 1992 vznikla v Litvínově pod názvem Schola Humanitas střední odborná škola na ochranu a obnovu životního prostředí. Součástí výuky jsou studijní pobyty v zahraničí programově zaměřené na ochranu a obnovu životního prostředí a studium zahraničních zkušeností v této oblasti.

klíčová slova: výchova k péči o ŽP; škola střední; obsah výchovy; formy a metody výchovy; G:Litvínov; O:Schola Humanitas

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

X 7.1.2.5 pomaturitní studium problematiky životního prostředí

7125 : 638 : 2235 : 54

649. NĚMEČKOVÁ, H.: Studium památkové péče při SÚPP.

Zprávy památkové péče, 56, 1996, č. 11, příl., s. 3.

Státní ústav památkové péče v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků oboru památkové péče odborně a organizačně zabezpečuje studium památkové péče, které je určeno pro středoškoláky, pracující na úseku ochrany, obnovy a péče o kulturní památky zejména na okresních, městských a obecních úřadech, v regionálních památkových ústavech apod. Cílem studia je předat účastníkům odborné informace o oboru památkové péče, teoretické vědomosti a praktické zkušenosti tak, aby mohli jim svěřené úkoly na úseku péče o kulturní dědictví plnit kvalifikovaně a plně profesionálně. Informace o studiu.

klíčová slova: vzdělávání odborníků; studium pomaturitní; péče památková; správa státní; O:Státní ústav památkové péče

kódy využití: 7.1.2.4.1 : 7.1.2.4.2 : 7.1.2.6.1.1.

X 7.1.2.6 výchova k péči o životní prostředí na vysokých školách

7126 : 15900

650. KOŘÍNEK, V.: Výuka ekologie na vysokých školách.

Živa, 44, 1996, č. 4, kulér.příl.,

Příspěvek (citován výňatek), přednesený na Vědecké radě biologických oborů Přírodovědecké fakulty UK v Praze 23. 5. 1996, prezentuje zkušenosti autora z vlastní pedagogické činnosti na PřF UK a jeho názory na základní problémy výuky ekologie na VŠ.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; škola vysoká; výuka ekologie; O:Přírodovědecká fakulta UK

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

7126 : 23100 : 6524

651. MOLDAN, B.: Vysokoškolské vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj.

Alma Mater, 6, 1996, č. 4, s. 181-186.

Stav životního prostředí ve světě a v České republice za poslední desetiletí. Problematika ekologické udržitelnosti rychlého ekonomického růstu a koncepce trvale udržitelného rozvoje jako spojení prosperity s ohleduplností vůči přírodním zdrojům. Vážná ohrožení přírody hospodářským rozvojem. Klíčová role vysokoškolského vzdělání, zvláště jeho environmentálních podob, pro prosazování koncepce trvale udržitelného rozvoje. Trojí podoba vzdělání pro trvale udržitelný rozvoj: všeobecný základ, specializace stávajících oborů, nové obory.

klíčová slova: vzdělání ekologické; rozvoj trvale udržitelný; škola vysoká; obory studijní

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

X 7.1.2.6.1.1 učitelské studium

712611 : 4200 : 66

652. HORKÁ, H.: Ekologická kultura osobnosti studenta učitelství 1. stupně základní školy.

Pedagogika, 46, 1996, č. 3, s. 224-230.

Lit. 7.

Průzkum usilující v případě ekologické přípravy učitelů prvního stupně základní školy (PedF MU Brno) o zjištění úrovně ekologické kultury studentů a způsobu determinace ekologického prožívání a chování vnitřním světem osobnosti. Otázka hodnotové orientace studentů z hlediska výchovy a vlivu rodiny. Výsledky výzkumu v oblasti: úcta k životu, sebereflexe, sebekázeň, naděje, obava. Možnosti využití výsledků výzkumu v další praxi.

klíčová slova: škola vysoká; výzkum; studium učitelské; myšlení ekologické

kódy využití: 7.1.2.0.3.

X 7.1.2.7 postgraduální studium a jiné formy tzv. specializačních studií problematiky životního prostředí pro absolventy vysokých škol

7127 : 66 : 657

653. NATALI, P.: Weiterbildung heute - Schwerpunkt CBT. (Současný stav postgraduálního vzdělávání - těžiště programu CBT).

Umwelt, 26, 1996, č. 6, s. 45-46.

Urgentní potřeba postgraduálního vzdělávání v současném světě, který klade nové nároky na myšlení a jednání vzhledem ke vzniku nových technologií a komunikačních technik. Nové nároky na zpracování informací v rámci programu CBT (Computer Based Training - počítačová příprava). Charakteristika CBT jako multimediálního didaktického programu, který má zvýšit účinnost orientace a rychlost zpracování dat.

klíčová slova: studium postgraduální; program vzdělávací; informatika; technika výpočetní; zpracování dat; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

7127 : 7125 : 140 : 138 : 733 : 737

654. Weiterbildung: Teures Vergnügen oder wertvolle Investition? (Další vzdělávání: nákladná zábava nebo hodnotná investice?).

Umwelt, 26, 1996, č. 9, s. 63.

Výše nákladů, které se v současném Německu vynakládají na další vzdělávání podnikových zaměstnanců v oblasti životního prostředí. Otázka účelnosti a perspektivnosti tohoto typu vzdělávání se řešila na mezinárodním veletrhu „Qualifikation 96" v Hannoveru v říjnu 1996. Perspektivy nových výukových programů,využívajících počítačové sítě. Další vzdělávání hodnoceno jako jediná šance na uchování a rozvoj soutěživosti a konkurenceschopnosti.

klíčová slova: veletrhy; vzdělávání ekologické; vzdělávání zaměstnanců; investice; program výukový počítačový; G:Hannover; G:Německo; V:Qualifikation’96

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2.

X 7.1.2.7.2 studium specializované na výchovu k péči o životní prostředí pro „neučitele"

71272 : 643 : 701

655. Kurz: Tvorba a ochrana životního prostředí.

Nika, 17, 1996, č. 1/2, s. 33.

Cílem kurzu, který pořádá v š.r. 1995/96 centrum ekologické výchovy ČSOP Mráček Jaroměř ve spolupráci se Střední soukromou ekologickou školou Sokrates, s.r.o. v Hradci Králové je rozšířit obzor vědění aktivním členům nevládních ekologických organizací, současným i budoucím pracovníkům na odborech životního prostředí státní správy, ale i ostatním zájemcům. V rámci kurzu se přednášejí předměty: toxikologie, krajinná ekologie, geologie, meteorologie, ekologie člověka, ekologické zemědělství, botanika, právo, ekonomika, doprava, lesy, alternativní energie, ozón. Kontaktní adresa organizátorů kurzu.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; kurz vzdělávací; obsah výchovy; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.6.1.1.

X 7.1.3.2 mimoškolní výchova organizovaná jinou organizací (např. centra ekologické výchovy, nadace); příprava expertů

7132 : 12111 : 70 : 72 : 73

656. Ekologická výchova v Krkonošském národním parku.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 5, s. 9-10.

Program ekologické výchovy KRNAP je zaměřen na výchovu dětí a mládeže v regionu Krkonoš, na výchovu a vzdělávání dospělých - stálých obyvatel Krkonoš, na výchovu dětí a mládeže v ČR a mezinárodní spolupráci a na výchovu široké veřejnosti (pro každý okruh je podána bližší specifikace nabídky programu). Přehled akcí Krkonošského střediska ekologické výchovy Rýchorská bouda v roce 1996.

klíčová slova: R.1996; centrum výchovy ekologické; program činnosti; výchova ekologická mimoškolní; vzdělávání ekologické; prostředky výchovy; formy a metody výchovy; O:SEV Rýchorská bouda; G:NP Krkonoše

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4 : 7.1.3 : 7.1.3.0.1.

7132 : 1321

657. ŠŤASTNÁ, J.: Ostrov v moři betonu.

EKOjournal, 5, 1996, č. 8, s. 14-15.

2 fot.

Centrum ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze 10, Hostivaři bylo zřízeno ve staré hospodářské usedlosti s velkými prostorovými možnostmi, přilehlou zahradou a snadno dostupným regionem meandrujícího Botiče. Aktivity centra: zájmové přírodovědné kroužky, výukové programy pro školy, Klub matek, prodejna biopotravin.

klíčová slova: centrum výchovy ekologické; O:Toulcův dvůr; G:Praha

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

7132 : 3421 : 70 : 72 : 73

658. ZELINKA, D.: Dům dětí a mládeže v Praze - Troji.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 5, s. 8-9.

V Domě dětí a mládeže v Krynické ul. č. 2 na pražském sídlišti Trója vznikl v roce 1995 areál ekologické výchovy, jehož nabídka programů je určena základním a středním školám (jako doplněk učiva přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, občanské výchovy a dějepisu). Ekologická výchova je prezentována jednak formou ověřování a rozvíjení poznatků získaných při hodinách přírodopisu a jednak formou rozvíjení citového vztahu dítěte ke svému okolí s položením důrazu na osobní prožitek.

klíčová slova: centrum výchovy ekologické; program činnosti; výchova ekologická; formy a metody výchovy; prostředky výchovy; škola základní; škola střední; O:DDM Troja

kódy využití: 7.1.2.3 : 7.1.2.4 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.1.

7132 : 621 : 431 : 428

659. CEE NGOs Look to each Other. (Středo- a východoevropské nevládní organizace se navzájem poznávají).

The Bulletin, 6, 1996, č. 2, s. 19.

Na základě úspěšného projektu ELTP (Environmental Leadership Training Program - Program výcviku environmentálního řízení /vedení) připravuje Regionální environmentální centrum (REC) nový program na léta 1996 - 1997. Tento nový program p. n. EENER (East-East NGO Exchange Program - Výměnný program nevládních organizací Východ-Východ), sponzorovaný REC a EPCE (Environmental Partnership for Central Europe - Environmentální partnerství pro střední Evropu), má za úkol seznamovat regionální nevládní organizace s rozvinutými formami organizace, řízení a vedení environmentálních aktivit.

klíčová slova: organizace nevládní; program ekologický; výchova ekologická; spolupráce mezinárodní; G:Evropa střední; G:Evropa východní; O:Regionální environmentální centrum

kódy využití: 7.1.3 : 7.1.2.6.1.1.

7132 : 66 : 315

660. JOHANISOVÁ, N.: ROSA - jihočeská nadace pro ochranu přírody.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 5.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. ROSA vznikla v roce 1991 jako informační středisko ČSOP v Českých Budějovicích. Cílem její činnosti bylo a je „pomáhat lidem a přírodě", tzn. konkrétními radami směrovat lidi ke snaze chápat souvislosti mezi svým životním stylem a ničením planety, ke změně životního stylu, ke snaze aktivně chránit „svůj" kus přírody, k aktivitě působit na druhé - hlavně na děti a mládež. Prostředky, kterých ROSA k plnění svého poradenského cíle používá (besedy, kurzy ekologické výchovy, ekofilmy, videofilmy, půjčování literatury aj.).

klíčová slova: poradenství ekologické; centrum informační; formy výchovy; prostředky výchovy; O:ROSA; G:České Budějovice

kódy využití: 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3 : 7.1.2.6.1.1.

7132 : 70

661. REITSCHMIEDOVÁ, A.: Střední zdravotnické školy: možnosti pro ekologickou výchovu.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 2, příl.,8 s.,

Střediska a centra ekologické výchovy nabízejí ředitelům středních zdravotnických škol svou odbornou pomoc a spolupráci při výuce, popř. jako doplněk výuky, předmětu Základy ekologie a životního prostředí (15 hod.) ve čtyřletém studiu a v předmětu Obecná hygiena a účinky základních faktorů prostředí na lidský organismus v tematice životní prostředí a jeho faktory (3 hod.) ve dvouletém pomaturitním studiu. Uvedeny osnovy obou předmětů a adresář středních zdravotnických škol.

klíčová slova: centrum výchovy ekologické; vzdělávání ekologické; škola střední

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.1.

7132 : 70 : 72 : 73

662. Ekocentrum Paleta [TASK klub] Pardubice.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 12, s. 7-15.

Těžiště centra je v programech ekologické výchovy dětí, což představuje blok speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy. Ekocentrum zvolilo metodu návaznosti programů - uvedena osnova jednotlivých ročníků. Další uvedené činnosti Ekocentra Pardubice: Semináře pro učitele; spolupráce s komisí ŽP Pardubic; poradenství pro proces EIA; mezinárodní projekt „Společná obloha". Kontaktní adresa.

klíčová slova: centrum výchovy ekologické; program činnosti; výchova ekologická; vzdělávání učitelů; formy a metody výchovy; prostředky výchovy; O:Ekocentrum Paleta; G:Pardubice

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.3.

7132 : 70 : 72 : 73

663. EVANS hlásí příchod.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 4, s. 25-26.

Správní rada nadace EVA rozhodla, že nadace bude provozovat nadále pouze nadační činnost a koordinaci rozpracovaných objektů, zatímco ostatní činnosti, tj. organizační zajištění a redakce časopisu Sisyfos, semináře, šíření informací a další aktivity v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, bude zajišťovat od dubna 1996 nově vzniklé sdružení a středisko ekologické výchovy EVANS, které je základním článkem Hnutí Brontosaurus. Uvedena nabídka EVANS v oblasti dílen a seminářů, v oblasti publikací a dalších služeb pro podporu ekologické výchovy (videotéka, knihovna k ekologické výchově, doprava a exkurze v oblasti ekologické výchovy, konzultace v oblasti počítačové techniky a napojení na počítačové sítě, aj.). Kontaktní adresa.

klíčová slova: R.1996; centrum výchovy ekologické; program činnosti; výchova ekologická; prostředky výchovy; formy a metody výchovy; O:EVANS; O:Brontosaurus; nadace EVA

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3 : 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

7132 : 70 : 72 : 73

664. EVANS pro pedagogy i žáky.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 11, s. 6-9.

V roce 1996 vzniklo v Praze centrum EVANS, které nabízí pro učitele a pedagogy volného času dílny, většinou modulárního charakteru (doporučená délka 8 hod.) buď pobytovou formou nebo na žádost v pronajatém zařízení (pro mimopražské). Forma dílen využívá moderních vzdělávacích technik včetně práce s případovými studiemi, vedených diskusí, hraní rolí, cvičení na řešení problémů, vedených fantazií, simulačních her. Uvedeny jednotlivé náměty dílen se stručnou charakteristikou a témata výukových programů pro žáky a studenty základních a středních škol. Adresa střediska.

klíčová slova: vzdělávání ekologické; vzdělávání učitelů; formy a metody výchovy; prostředky výchovy; škola základní; škola střední; O:EVANS

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

7132 : 70 : 72 : 73

665. Alcedo Vsetín.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 11, s. 9-13.

Nabídka Alceda Vsetín - státního výchovného a vzdělávacího zařízení pro školní a mimoškolní výchovu dětí, mládeže, pedagogických pracovníků a dospělých (i s mentálním a tělesným postižením). Přehled výukových programů, projektů, seminářů a přednášek na ekologické téma, exkurzí, publikací, konzultací v rámci středoškolské odborné činnosti a biologické olympiády a diplomových prací vysokoškoláků. Časový plán některých akcí ve školním roce 1996/97 pro učitelky MŠ a vychovatelky školních družin a pro učitele 2. stupně ZŠ a učitele škol středních.

klíčová slova: R.1996-1997; centrum výchovy ekologické; program činnosti; výchova ekologická; vzdělávání ekologické; formy a metody výchovy; prostředky výchovy; vzdělávání učitelů; O:Alcedo Vsetín

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4 : 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

7132 : 70 : 72 : 73

666. Chaloupky.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 11, s. 13-17.

Náplň práce střediska pro vzdělávání a výchovu v přírodě (provozuje ČSOP v Kněžicích). Program je postaven na výchově vlastní zkušeností, praktickou činností a na pobytu v přírodě. Prezentace náplně vzdělávacích a výchovných jednodenních a vícedenních pobytových programů pro děti a mládež a vzdělávacích pobytových programů pro pedagogické pracovníky. Středisko zajišťuje též konzultace, lektorské působení, spolupracuje s odbornými institucemi a vydalo řadu titulů metodických materiálů a odborných publikací.

klíčová slova: centrum výchovy ekologické; program činnosti; výchova ekologická; formy a metody výchovy; prostředky výchovy; O:SEV Chaloupky

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4 : 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

7132 : 70 : 72 : 73

667. PEC - Pražské ekologické centrum.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 11, s. 17-21.

Centrum organizuje semináře, poskytuje různé služby a vydává časopis Inspiromat ekologické výchovy (vše určeno nejen pro pražské zájemce). Časový plán seminářů s uvedením témat. Centrum nabízí semináře na objednávku (polodenní, celodenní, víkendové) pro učitelky mateřských škol, základních škol, pro členy zastupitelstev obcí, měst atp., v místě, které určí objednávající organizace. Vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti od MŠ do 6. tříd ZŠ. PEC půjčuje videokazety s ekologickou tématikou (i zásilkově) a distribuuje publikace s ekologickým zaměřením.

klíčová slova: centrum výchovy ekologické; program činnosti; vzdělávání ekologické; formy a metody výchovy; prostředky výchovy; O:Pražské ekologické centrum

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4.

7132 : 70 : 72 : 73

668. Toulcův dvůr.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 11, s. 22-24.

Ekologické centrum hl. města Prahy nabízí pomoc při pedagogické práci prostřednictvím nejrůznějších programů s těžištěm v praktických činnostech. Část programu se vždy realizuje venku, v areálu Toulcova dvora na různorodých lokalitách. Programy jsou připraveny tak, aby se děti učily prožitkem, aby samy hledaly řešení ekologických problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch přírody. Uvedena nabídka výukových programů: pro MŠ, pro 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ, pro učitele, vedoucí a rodiče. Přehled kroužků, klubů a dalších programů (cestopisné besedy, zemědělské trhy apod.) Adresa a tel.

klíčová slova: centrum výchovy ekologické; program činnosti; výchova ekologická; vzdělávání ekologické; formy a metody výchovy; prostředky výchovy; O:Toulcův dvůr

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4 : 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

7132 : 70 : 725

669. LÍPA, K.: Sdružení Tereza [2].

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 56-57.

Přehled o činnosti Terezy a výčet některých hlavních i menších akcí a programů. Vyhlášení Klubu Terezy, jehož hlavní oblastí jsou výchovné programy, které Tereza nabízí. Samostatnou kapitolou činnosti je pro členy Klubu regionální program v Přírodním parku „Prokopské a Dalejské údolí".

klíčová slova: sdružení ekologická; výchova ekologická; akce ekologické; O:Tereza

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.

7132 : 70 : 728

670. LÍPA, K.: Sdružení Tereza [1].

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 53-55.

Činnost Terezy - sdružení pro ekologickou výchovu, spojuje ochranu přírody a výchovu k péči o ní do jednoho celku. Informace o současných aktivitách Terezy; koordinace projektů: Air Pollution Project Europe, Kyselé deště, Projekt ozón, Projekt Lišejníky, Mezinárodní projekt Globe.

klíčová slova: sdružení ekologická; výchova ekologická; projekt ekologický; O:Tereza

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.

X 7.2 formy a metody výchovy k péči o životní prostředí

72 : 212 : 11101 : 432 : 423

671. CLEMENS, J.B.: Gardening with Children. (Zahradničení s dětmi).

Young Children, 51, 1996, č. 4, s. 22-27.

Lit. 15.

Zahradnické práce jako výuková a výchovná metoda použitelná pro děti ve školách i střediscích speciální péče. Začlenění zahradnických prací do různých typů výuky. Přiblížení potřeb výuky potřebám zahrady. Rozvoj psychiky a pozitivních rysů dětské osobnosti.

klíčová slova: metody výchovy; výuka; dítě; zahradnictví; zahrada

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.2.3 : 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.3.0.3.

X 7.2.3 pozorování, experiment

723 : 1116 : 423 : 422 : 425 : 6539 : 6362

672. KUNSTÝŘ, I.: Pokusná zvířata.

Vesmír, 75, 1996, č. 2, s. 90-92.

Otázka nenahraditelnosti pokusů na zvířatech: konflikt emocionálně-etických a racionálně-praktických postojů. Móda etického subjektivismu v hodnocení pokusů na zvířatech. Neslučitelnost filozoficko-teologické a přírodovědné koncepce etiky. Historické kořeny názorů odporujících pokusům na zvířatech: urbanizace posunula kritérium vztahu lidí ke zvířatům od užitkovosti k emocionalitě (zvířata na hraní). Význam a role pokusů na zvířatech v případě některých závažných vědeckých objevů (penicilin a jeho aplikace). Argumentace odpůrců pokusů. Česká a evropská legislativa na toto téma.

klíčová slova: experiment; výzkum; zvířata pokusná; etika; ochrana živočichů; legislativa; G:ČR; G:Evropa

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.3.

723 : 1171 : 1401 : 315

673. SUNDBACK, K.A.: Testing for Lead in the Environment. (Testování výskytu olova v životním prostředí).

Journal of Chemical Education, 73, 1996, č. 7, s. 669-670.

Metodika školních experimentů, zkoumajících výskyt olova v životním prostředí, resp. pokusů, které by měly být především schopny prokázat olovo v domácnosti. Nejčastější místa výskytu olova: barevné nátěry, starší nebo importovaná keramika, plastické obaly, zemědělské plodiny z pozemků u frekventovaných silnic. Základní instrukce k provádění pokusů podle zmíněných případů.

klíčová slova: výchova školní; experiment; prostředí životní; domácnosti; výskyt olova

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.1.1.

X 7.2.4 soutěže, olympiády, hry, akce, aktivity

724 : 621 : 121 : 1321 : 738

674. KURKA, K.: Za poučením do pražské Tróje.

Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 57-58.

3 obr.

V rámci celostátní soutěže „Ekologický projekt 95" upoutala pozornost práce „Naučná stezka - proměna krajiny s archeologickým skanzenem" v Praze - Tróji. Nápadité řešení naučné stezky seznámí návštěvníky s vývojem krajiny, osídlením, s výsledky archeologického výzkumu v dané lokalitě. Jako součást projektu budou prezentovány ukázky výrobků našich dávných předchůdců z doby kamenné a železné. Bližší informace o projektu.

klíčová slova: R.1995; stezka naučná; prostředky výchovy; projekt ekologický; G:Praha-Trója

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

724 : 630 : 70 : 2236 : 1312

675. MRŠKOVÁ, B.: Poklady prírody.

Učiteľské noviny, 46, 1996, č. 12, s. 7.

V roce 1996 zahajuje Slovenský svaz ochránců přírody a krajiny 1. ročník environmentální soutěže kolektivů „Poklady přírody". Cílem soutěže je zaktivovat kolektivy dětí k celoroční systematické práci v poznávání a ochraně přírody a životního prostředí. Náměty do soutěže. Kontaktní adresa.

klíčová slova: soutěž; výchova ekologická; formy výchovy; O:Slovenský svaz ochránců přírody a krajiny

kódy využití: 7.1.3 : 7.1.2.3.

724 : 70 : 1213

676. Zelená sedma.

Planeta’96, 4, 1996, č. 3, s. 55.

Zelená sedma je název soutěže vyhlášené náčelnictvem kmene dospělých a ekologickým odborem Junáka. Cílem soutěže je výsadba a obnova lesů. Soutěže se mohou účastnit všechny oddíly, střediska a okresní rady Junáka. Bližší informace o soutěži.

klíčová slova: soutěž; formy výchovy; výchova ekologická; obnova lesů; O:Junák

kódy využití: 7.1.3.0.1 : 7.1.3.0.3 : 7.1.3.2.

724 : 7124 : 7132 : 315

677. JANÍK, M.: Ekologické olympiády středoškoláků.

Veronica, 10, 1996, zvl.vyd., č. X, s. 24-25.

Ekologické poradenství - zvláštní vydání časopisu. Informace o soutěži, kterou vytvořilo středisko ekologické výchovy ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s ekologickou poradnou KOSENKA. Ekologická olympiáda spojuje možnosti uplatnit teoretické znalosti a praktickou činnost přímého společenského dopadu s výsledky, které se stávají také účinnou součástí ekologického poradenství. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny podmínky realizace soutěže. Aktivity s ní spojené - společenský a odborný program (exkurze a semináře) přinášejí účastníkům, studentům i pedagogům další motivaci pro rozvoj smysluplných aktivit v ochraně přírody, v péči o životní prostředí. Výsledky olympiády využívají orgány města, ekologická poradna při přípravě dalších projektů i v poradenské a konzultační činnosti.

klíčová slova: akce ekologické; soutěž ekologická; škola střední; poradenství ekologické; centrum výchovy ekologické; O:KOSENKA; O:SEV Valašské Klobouky

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.

724 : 72 : 70

678. Simulační hry aneb Hrát či nehrát, to je oč tu běží.

Praha, EVANS 1996. 28 s.
Caha, M., sest...
Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 6/7, příl.,

Hry jako pedagogický prostředek a jejich přednosti. Přehled typů simulačních her. Příklady rozpracování her na témata: Rozvoj, FISH BANKS, LTD., Nebezpečné odpady, Plánování dálnice, Planeta naděje, Diskriminační tečky, Shrábnout banány?, Prostor pro život, Spravedlivé rozdělení? Několik námětů, jak hry používat efektivně. Zásadní význam závěrečného rozboru a diskuse; pravidla jak zvýšit účinnost učení prožitkem. Použitá a doporučená literatura.

klíčová slova: výchova ekologická; prostředky výchovy; formy a metody výchovy; hry simulační; literatura

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

X 7.2.8 ostatní formy a metody výchovy k péči o životní prostředí (např. školní ekologické projekty)

728 : 11156 : 1565

679. BUREŠOVÁ, K. - NOVÁKOVÁ, J. - JETMAROVÁ, E.: Pomozte zachránit staré a místní odrůdy ovocných dřevin.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 5, příl.,8 s.,

Projekt zaměřený na nalezení a zachování co největšího sortimentu původních domácích odrůd ovocných dřevin, které jsou dnes ohroženy vyhynutím. Pro další generace našich potomků by měly být v krajině uchovány pro některé výhodné vlastnosti - obvykle zdravý růst, značnou dlouhověkost a v některých případech i odolnost vůči chorobám. Údaje o soutěži, podmínky účasti, adresa organizátorů. Informace o obdobném projektu s názvem Jadernička, který probíhá v regionu Uherskohradišťska.

klíčová slova: projekt ekologický; ochrana dřevin; druhy ohrožené; dřeviny ovocné; formy a metody výchovy; soutěž

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.2.3 : 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1.

728 : 2242 : 70 : 72 : 73 : 7132

680. Společná oblaka.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 2, s. 9-10.

Projekt, vytvořený Ekocentrem Pardubice a střediskem ekologické výchovy CNME Apeldoorn, pro žáky 6. - 9. tříd základních škol a prvních ročníků středních škol okresů Hradec Králové, Pardubice a Chrudim a děti ze středního Nizozemí. Je zaměřen na sledování znečištění ovzduší a spotřeby energie. Přihlášené školy budou vybaveny pomůckami k pěti hlavním tématům projektu: znečištění ovzduší, kyselé deště, skleníkový efekt, ozonová vrstva a smog. Ůčastníci projektu dostanou následně souhrnné vyhodnocení výsledků, tzn. vyhodnocení kyselosti srážek, spotřeby energie v domácnostech, porovnání nároků na vybavení domácnosti spotřebiči a budou moci porovnat situaci v ČR a Nizozemí. Kontaktní adresa Ekocentra Pardubice.

klíčová slova: projekt ekologický školní; výchova ekologická; formy a metody výchovy; spolupráce mezinárodní; centrum výchovy ekologické; škola základní; škola střední; G:Pardubice; O:Ekocentrum Pardubice; G:ČR; G:Nizozemí

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4 : 7.1.3.

728 : 2242 : 70: 72 : 73 : 2236 : 1311

681. Globe.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 2, s. 7-8.

Dlouhodobý celosvětový program pro základní, střední, popř. i vysoké školy (zahájen v roce 1995). Je zaměřený na sledování životního prostředí s cílem zvýšit povědomí obyvatel celého světa o stavu planety Země a prohloubit znalosti dětí v oblasti přírodních věd a techniky (nabízí 15 praktických měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie a fenologie, využívá celosvětové počítačové sítě Internet, umožňuje spolupráci s vědci a odbornými institucemi ve světě a kontakty s podobnými skupinami ve světě, dává možnost sledovat místní i globální parametry životního prostředí). Podmínky zapojení do projektu, garant projektu.

klíčová slova: program celosvětový; program GLOBE; monitorování ŽP; výchova ekologická; formy a metody výchovy; O:INTERNET; škola základní; škola střední; O:Tereza; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4 : 7.1.3.

728 : 2243 : 7124

682. Weltweites Umweltprojekt gestartet. (Celosvětový projekt odstartoval).

Chemie in der Schule, 43, 1996, č. 4, s. 160.

V únoru 1996 začala přípravná práce na projektu Globe Germany napojením prostřednictvím Internetu na centrální počítač NASA. Charakteristika programu a podíl středních škol na jeho realizaci. Vědecko-pedagogický rozměr programu.

klíčová slova: program ekologický školní; projekt mezinárodní; program Globe Germany; výchova ekologická; škola střední; sítě počítačové; O:INTERNET; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

728 : 657 : 2243

683. Globe Germany - Programm. (Globe Germany - program).

Chemie in der Schule, 43, 1996, č. 2, s. 73-74.

Charakteristika programu, který byl ve své originální podobě iniciován americkým víceprezidentem A. Gorem a ke kterému se pod názvem Globe Germany připojila skupina třiceti německých středních škol (seznam v článku). Smyslem tohoto programu je vybudování rozsáhlé informační sítě, obsahující základní údaje o klimatu a měření stavu vody, ovzduší a půdy. Zúčastněné školy zpracovávají lokální údaje, které posílají k centrálnímu vyhodnocení a pak dále do světa.

klíčová slova: program ekologický školní; škola střední; informace o ŽP; program Globe Germany; B:Gore, A.; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1.

728 : 657 : 70 : 7123 : 7124 : 2236

684. Program GLOBE.

Rodina a škola, 43, 1996, č. 5, s. 4.

66 škol a zájmových organizací České republiky je zapojeno do celosvětového programu GLOBE, věnovaného ochraně planety Země. V jeho rámci děti v ČR, ale i v dalších 44 zemích světa, sledují stav životního prostředí a výsledky svých měření odesílají prostřednictvím počítačové sítě do řídícího centra ve Washingtonu. V ČR má program i vědeckou radu. Národním koordinátorem programu je TEREZA - sdružení pro ekologickou výchovu.

klíčová slova: program celosvětový; program GLOBE; monitorování ŽP; výchova ekologická; škola základní; škola střední; O:Tereza; G:ČR; G:Washington

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

728 : 70 : 11763 : 657

685. LEDVINOVÁ, J.: Evropský projekt „Modré z nebe" vstupuje do jubilejního 5. ročníku.

Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 55.

Pátý ročník projektu „Modré z nebe" bude nejen sledovat stav ovzduší, ale bude se podílet na snižování exhalací. Účastníci projektu se pokusí podle návodu snížit spotřebu energie ve škole nebo domácnosti alespoň o 10 %.

klíčová slova: projekt ekologický; projekt Modré z nebe; monitorování ovzduší; výchova ekologická

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1.

728 : 70 : 7123 : 7124

686. Projekt Živá voda.

Česká škola, 2, 1996, č. 6, s. 8.

Projekt Živá voda je projektem Domu dětí a mládeže, Sdružení rodičů a přátel při DDM a ZO ČSOP Ledňáčci ve Vsetíně. Je určen dětem 5. až 9. tříd základních škol nebo prvních ročníků škol středních a učilišť. Projekt má tři části: 1. Řeka a voda v ní, 2. Břeh řeky, 3. Údolí řeky. Cílem projektu je vytvoření co nejucelenějšího obrazu o vodních tocích v ČR a shromáždit prostřednictvím práce dětí co nejvíce údajů o řekách.

klíčová slova: výchova ekologická; projekt školní; projekt Živá voda; škola základní; škola střední; G:Vsetín

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3.1 : 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.3.

728 : 70 : 72 : 73 : 7132

687. Živá voda.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 2, s. 8-9.

Projekt probíhá v České republice od roku 1993 a je určený dětem 5. - 9. tříd základních škol a prvních ročníků středních škol a učilišť. Cílem projektu je vytvoření co nejúplnějšího obrazu o řekách v ČR, jejich okolí, obyvatelích a rostlinách, rozvíjet znalosti dětí o vodě, fyzikálních, chemických, biologických a sociálních souvislostech, umožňuje spolupráci škol s odborníky, zodpovědnými institucemi a orgány. Projekt má tři části se samostatným vybavením pomůckami, příručkou a návodem: 1. Řeka a voda v ní, 2. Břeh řeky, 3. Údolí řeky. Informace o cílech jednotlivých částí projektu, o podmínkách účasti v projektu; kontaktní adresa na Alcedokontakt Vsetín.

klíčová slova: projekt ekologický školní; projekt Živá voda; výchova ekologická; formy a metody výchovy; centrum výchovy ekologické; O:Alcedo Vsetín

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.3 : 7.1.2.4 : 7.1.3.

X 7.3.1 publikace vč. časopisů

731 : 15905 : 125 : 425 : 321 : 621 : 2243

688. KAŠPAROVÁ, L.: Publikace o rozvoji venkova v České republice pro země OECD.

Územní rozvoj, 2, 1996, č. 2, s. 35-39.

1 obr.

Významnou součástí publikace jsou informace o ekonomické struktuře venkovských území, o specifických problémech souvisejících s přechodem od centrálně řízené k tržní ekonomice, o možných rizicích rozvoje venkovských regionů a způsobech, jak jim předcházet. Pozornost je věnována také kvalitě životního prostředí na venkově, stavu technické infrastruktury a úrovni veřejných služeb. Širší seznámení odborníků z členských zemí OECD s podmínkami u nás je základním předpokladem zapojení ČR do Programu rozvoje venkova OECD. V současné době se aktivity Programu soustřeďují na čtyři oblasti, které jsou považovány za klíčové: 1. Analýzy a studie vlivů přijatých politik na rozvoj venkova, 2. Rozvoj venkova a zaměstnanost, 3. Přírodní a kulturní hodnoty - klíčový faktor rozvoje venkova, 4. Odvětvové politiky a rozvoj venkova.

klíčová slova: publikace; venkov; rozvoj vesnice; vývoj ekonomický; Program rozvoje venkova OECD; G:ČR; O:Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

kódy využití: 7.1.2.6.2.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.4.

731 : 21 : 2316 : 235

689. MINUGH-PURVIS, N.: The Modern Human Origins Controversy: 1984 - 1994. (Kontroverze ohledně počátku moderního člověka:1984 - 1994).

Evolutionary Anthropology, 4, 1995/1996, č. 4, s. 140-147.

Lit. 95.

Souborná recenze několika základních knižních titulů ze druhé poloviny 80. a první poloviny 90. let, které jednak shrnují základní fakta a koncepce, týkající se počátků moderního člověka a jeho evoluční geneze, jednak přinášejí určité významné posuny a inovace v dosavadních koncepcích: globální perspektiva, syntetická teorie evoluce člověka, definice moderního člověka, interpretace morfologických důkazů z fosilních vykopávek, spojení biologie a behaviorálních přístupů, dilema chronologického vymezení počátku moderního člověka.

klíčová slova: publikace; recenze knih; evoluce člověka

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.3.

X 7.3.1.1 publikace pro učitele, vychovatele (včetně metodických příruček, standardů apod.)

7311

690. ČÍŽKOVÁ, Z.: Ekologická výchova nejmenších a malých. Projekty a Námětník. [rec.].

Praha, Pražské ekologické centrum 1996. 200 s.
Inspiromat ekologické výchovy, 1996, březen, s. 9-11.

Brožovaná publikace má dvě části: první obsahuje projekty zaměřené jednak na celoroční seznamování dětí s přírodou a jednak na poznávání různých ekosystémů (les, louka, stráň..). Druhou částí je námětník didaktických her, básniček, pohádek a písniček o přírodě a hlavně o rostlinách. Uvedena ukázka z publikace na téma „Ekosystém LES".

klíčová slova: publikace ekologické; výchova ekologická; výchova dětí; prostředky výchovy

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.0.2.

7311 : 102 : 11105 : 4200 : 4201

691. SCHNEIDER, S.H. - BOSTON, P.J.[ed.]: Scientists on Gaia. [rec.]. (Vědci o Gai).

Cambridge (Mass), The MIT Press 1993. 433 s.
Gálik, D., rec...
Filozofia, 51, 1996, č. 1, s. 63-64.

Recenzovaná kniha svědčí o vlivu, který hypotéza Gaia (J. Lovelock) zaznamenává v současné vědě. Náčrt hlavních principů hypotézy Gaia a problémy jejího rozpracování, různé mechanismy planetárního metabolismu, ochrana životního prostředí z hlediska hypotézy Gaia.

klíčová slova: publikace ekologické; hypotéza Gaia; planeta Země; věda; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.1.4.

7311 : 621 : 630 : 70 : 1312

692. ONDRUŠEK, R.: Environmentálne vzdelávanie talentovanej mládeže.

Ekopanoráma, 7, 1996, č. 1/2, příl.,

Ústřední výbor Slovenského svazu ochrany přírody a krajiny vypracoval projekt „Environmentální vzdělávání talentované mládeže". Cílem projektu bylo vyhledávat mladé talenty mezi studenty gymnázií, kteří se věnují nebo mají zájem o environmentalistiku. Metodická příručka má poskytnout inspiraci a náměty pro ty, kteří mají zájem organizovat podobné akce.

klíčová slova: příručka metodická; vzdělávání ekologické; projekt ochrany přírody; škola střední; O:Slovenský svaz ochránců přírody a krajiny

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1.1.

7311 : 70 : 712 : 713

693. MÁCHAL, A.: Špetka dobromysli. [rec.].

Brno, EkoCentrum 1996. 150 s.
Kolářová, H., rec...
Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 5, s. 19-20.

Stručná rukověť praktické ekologické výchovy vhodná zejména pro začínající pracovníky v ekologické výchově (např. pro posluchače pedagogických fakult, pro učitele základních a mateřských škol, pro vedoucí zájmových oddílů, rodiče). Obsahuje encyklopedické a teoretické údaje a náměty pro praktickou ekologickou výchovu.

klíčová slova: publikace; příručka metodická; výchova ekologická

kódy využití: 7.1.2.4.2.8 : 7.1.2.6.1.1.

7311 : 728 : 2243 : 641

694. HUREK, R.: Srodowisko nie zna granic. [rec.]. (Životní prostředí bez hranic).

W Strzelcach Opolskich, Conrad von Soest Gymnasium - Liceum Opolskie 1995. 144 s.
Gmoch, R. ..
Chemia w szkole, 42, 1996, č. 1, s. 55-56.

Dvoujazyčná práce o ochraně životního prostředí a spolupráci obou středních škol v této oblasti: projekt „Evropa bez hranic", projekt a nové pedagogické koncepce, polsko-německá spolupráce v ekologii.

klíčová slova: publikace; projekt školní; spolupráce mezinárodní; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

X 7.3.1.2 publikace určené k výchově k péči o životní prostředí

7312 : 1133 : 63912

695. KOMPOSTOVÁNÍ - v obcích - ve školách - na sídlištích - v zaměstnání - v domácnostech. Praktická příručka.

Bulletin Rosy, 1996, březen, příl.

Příloha ve formě příručky vydaná ke Dni Země Referátem životního prostředí Okresního úřadu v Českých Budějovicích a nadací Rosa s podporou The Rockefeller Brothers Fund zaměřená na zpracování organického odpadu kompostováním. Důvody pro kompostování (např. ve školách, v obcích), způsoby a postup kompostování, organické zbytky vhodné a nevhodné pro kompostování.

klíčová slova: publikace ekologické; příručka metodická; odpady organické; zpracování odpadů; kompostování; O:Okresní úřad České Budějovice; O:ROSA; O:The Rockefeller Brothers Fund

kódy využití: 7.1.2.3.6 : 7.1.2.4.2.1.

7312 : 114 : 11225

696. Nebezpečný hluk IV. Hluk způsobený letadly.

Inspiromat ekologické výchovy, 1996, březen, příl.,

Pracovní list uvádí některá fakta související s provozem tryskových letadel, s jejich letovými dráhami a otázky, které vedou děti k přemýšlení o problematice spojené s výstavbou letišť v blízkosti městských aglomerací, odpočinkových zón, chráněných krajinných oblastí apod. Ukázka z publikace: Nebezpečný hluk - pracovní sešit; Praha, Agentura Koniklec 1995.

klíčová slova: výchova ekologická; prostředky výchovy; publikace ekologické; hluk dopravní; doprava letecká

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

7312 : 114 : 3221

697. Nebezpečný hluk III. Hluk silničních vozidel.

Inspiromat ekologické výchovy, 1996, leden, příl.,

Pracovní list (z publikace Nebezpečný hluk - pracovní sešit, Praha, Agentura Koniklec 1995) řešený formou otázek a odpovědí a obsahující sdělení některých skutečností, umožňuje žákům uvědomit si, která silniční vozidla jsou nejhlučnější a jak lze najít řešení k omezení hluku z motorové dopravy.

klíčová slova: výchova ekologická; prostředky výchovy; publikace ekologické; hluk dopravní

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

7312 : 657 : 70

698. EkoList.

Inspiromat ekologické výchovy, 1996, prosinec, s. 11.

Nabídka měsíčníku vydávaného Brontosauřím ekocentrem Zelený klub (BEZK, Praha 7, Malířská 6) o problémech životního prostředí: aktuální zpravodajství o životním prostředí u nás a v zahraničí, přehledy plánovaných akcí, rady jak je možno se chovat ohleduplněji k životnímu prostředí, tipy na knihy, názory odborníků.

klíčová slova: informace ekologické; časopisy; prostředky výchovy; O:Zelený klub

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

7312 : 71223 : 71231

699. Komplet učebnic s ekologickým zaměřením se uzavírá.

Biologie-chemie-zeměpis, 5, 1996, č. 3, s. 102.

1 obr.

Nakladatelství učebnic Fortuna vydalo pro školní rok 1996/97 dvě nové učebnice s výrazným ekologickým zaměřením, koncipované RNDr. D. Kvasničkovou, CSc., s názvy Přírodověda pro 5. ročník a Přírodopis pro 8. ročník.

klíčová slova: R.1996-1997; publikace ekologické; prostředky výchovy; učebnice; škola základní; přírodověda; přírodopis; B:Kvasničková, D.

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

7312 : 73 : 312

700. ŠKVOR, J. - ŠKVOROVÁ, J. - HOLEČEK, M.: Jaké teplo je nejlepší?

Inspiromat ekologické výchovy, 1996, listopad, příl.,

Pracovní list pro žáky druhého stupně ZŠ a nižších ročníků osmiletých gymnázií. Písemným vypracováním odpovědí na předložené otázky jsou žáci vedeni k uvažování a hodnocení různých způsobů vytápění z ekologického a ekonomického hlediska. Převzato z publikace: Krajina a životní prostředí (prac. sešit). Praha, Nakl. české Geografické společnosti 1994.

klíčová slova: prostředky výchovy; publikace ekologické; škola základní; škola střední; vytápění

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.3.5 : 7.1.2.6.1.1.

7312 : 73 : 655 : 657

701. KULICH, J. - PIGULA, T. - GUTZEROVÁ, N.: Jak poznat v jakém prostředí žijeme aneb Bioindikace a biomonitoring [1.].

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 10, příl.,20 s.,

První část praktické příručky aplikované biologie k diagnostikování změn, případně příčin změn, v ekosystémech na základě změn ve výskytu některých organismů nebo jejich skupin. Kapitoly: Slovníček na začátek, proč využívat bioindikaci a biomonitoring, Přehled skupin organismů zajímavých z hlediska bioindikace, Jak poznat znečištění ovzduší. Určeno pro učitele, žáky i ostatní veřejnost.

klíčová slova: příručka ekologická; prostředky výchovy; vzdělávání ekologické; biologie aplikovaná; indikátory biologické; monitorování biologické; hry; literatura

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2 : 7.1.3.0.1.

7312 : 73 : 655 : 657

702. KULICH, J. - PIGULA, T. - GUTZEROVÁ, N.: Jak poznat v jakém prostředí žijeme aneb Bioindikace a biomonitoring [2.].

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 11, příl.,20 s.,

Druhá část praktické příručky aplikované biologie k diagnostikování změn, případně příčin změn, v ekosystémech na základě změn ve výskytu některých organismů nebo jejich skupin. Kapitoly: Kvalita vody, Stav a složení půdy a podloží, Vývoj osídlení a hospodaření v krajině, Změny přírodních společenstev (biocenóz). Náměty na činnosti a hry. Zdroje a literatura. Bohatě ilustrovaná příručka je doporučena pro učitele, žáky i ostatní veřejnost.

klíčová slova: příručka ekologická; prostředky výchovy; vzdělávání ekologické; biologie aplikovaná; indikátory ekologické; monitorování biologické; hry; literatura

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2 : 7.1.3.

7312 : 73 : 7123 : 7124

703. KULICH, J.: Objevujeme své životní prostředí.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 12, příl.,

Příloha časopisu obsahuje především ukázky pracovních materiálů (9 pracovních listů a 5 informačních listů pro žáky a studenty) k základním tématům problematiky životního prostředí ze stejnojmenné publikace pro školy. Původní anglická verze byla připravena za účasti řady zahraničních odborníků firmou Crystal Presentations, Ltd.

klíčová slova: prostředky výchovy; publikace; výchova ekologická školní

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.

7312 : 732 : 734 : 7123

704. Objevujeme své životní prostředí. [rec.]. 1. vyd.

Praha, Nakl. LUXPRESS s. r. o., 1996. 250 s.
Čížková, V., rec...
Živa, 44, 1996, č. 4, kulér.příl.,

Česká verze multimediálního výukového programu; originál vznikl spoluprací pedagogických a ekologických pracovníků a specialistů s firmou Du Pont/Conoco v Birminghamu. Cílem autorů bylo vytvořit metodickou publikaci využitelnou ve výukových systémech různých států. Soubor materiálů obsažených v publikaci je strukturován tak, že může být pojat jako osnova samostatného předmětu zaměřeného na problémy ochrany životního prostředí. Základem je postupné probírání sedmi tematických celků - Planeta, Ovzduší, Voda, Život, Lidé, Co dělat - integrující poznatky z biologie, chemie, fyziky, geografie, matematiky, ale i dějepisu. Každý tematický celek obsahuje konkrétně stanovené cíle, přehledně zpracovaná klíčová témata opatřená obrazovým materiálem, který může být využit jako podklad pro průsvitky, doporučené úkoly a náměty pro praktická cvičení žáků. Kontaktní adresa školitele a distributora uvedeného materiálu.

klíčová slova: publikace ekologické; prostředky výchovy; program výukový; videopořady; výchova k péči o ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.0 : 7.1.2.0.3.

X 7.3.1.3 publikace využitelné ve výchově k péči o životní prostředí

7313 : 102

705. TESAŘÍK, B.: Velká geografická encyklopedie světa.

EKOjournal, 5, 1996, č. 8, s. 21.

Šestisvazková encyklopedie má mimořádnou úroveň vědeckou i grafickou. Je vydávána od roku 1995 Nakladatelským domem OP v Praze. Dílo vzniklo pod vedením mezinárodní redakční rady, autorským a lektorským týmem z výzkumných a univerzitních pracovišť. Dosud vydané svazky: Lidé a kultury, Lidská sídla, Poslední bašty přírody, Planeta zvířat. K vydání jsou připraveny svazky: Planeta rostlin a Tvář Země.

klíčová slova: publikace; encyklopedie; geografie

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.4.

7313 : 11105 : 4201

706. CAPRA, F.: The Web of Life. (Pouto života).

Resurgence, 1996, č. 178, s. 24-29.

Výtah z knihy renomovaného fyzika F. Capry, která pod názvem Web of Life vyšla v říjnu 1996 v nakladatelství HarperCollins. Kniha se pokouší vypracovat novou spojitou vědeckou teorii, která by byla schopná podat sjednocený výklad vědomí, hmoty a života. Caprova teorie se snaží překonat karteziánský dualismus hmoty a ducha a vrátit se k některým antickým inspiracím. Značný význam přikládá autor systémovému myšlení, především Bertalanffyho koncepci otevřeného systému, v němž vidí cestu k uplatnění holistického přístupu.

klíčová slova: publikace; věda; život; vědomí

kódy využití: 7.1.2.6.1.4.

7313 : 11156 : 1311 : 6362

707. HRUŠKOVÁ, M.: Památné stromy. [rec.].

Praha, Silva Regina 1995. 195 s.
Merhaut, B., rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 2, s. 60.

Nejrozšířenějším památným stromem v ČR je dub. Přehled nejslavnějších dubů. Historie tradice vysazování lípy. Identifikace památných buků, smrků a borovic. Publikace obsahuje seznam památných stromů a jmenný rejstřík.

klíčová slova: publikace; stromy památné; T:dub; T:buk; T:lípa; T:smrk; T:borovice; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.4.2.1 : 7.1.3.0.2.

7313 : 1130 : 6391

708. TREBICHAVSKÝ, J.: Příručka pro nakládání s odpady. [rec.].

Kutná Hora, Poradenská firma NSO - Ing. F. Nekvasil 1996. 430 s.
Planeta’96, 4, 1996, č. 8, s. 58.

Hlavním cílem příručky je poskytnout aktuální pohled na problematiku produkce, využití a zneškodňování významných nebezpečných výrobních a spotřebních odpadů v ČR, přičemž se zaměřuje hlavně na tzv. nebezpečný podíl tuhých odpadů a objemného odpadu. Úsilí autorů o kompromis mezi odbornou prací a praktickou příručkou pro rozhodování na úrovni státní správy, rozšíření znalostí pracovníků firem nakládajících s odpady i odborníků zabývajících se ekologickou problematikou. Adresa distributora publikace.

klíčová slova: publikace; příručka metodická; odpady; produkce odpadů; nakládání s odpady; využití odpadů; zneškodňování odpadů; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.4.3 : 7.1.2.6.2.1.

7313 : 1311 : 15

709. CULEK, M.: Biogeografické členěné České republiky. [rec.].

Praha, Enigma, s.r.o. 1996. 347 s. + mapa 1 : 500 000.
Jeník, J., rec...
Ochrana přírody, 51, 1996, č. 7, s. 224.

Autoři publikace v prvních šesti kapitolách vysvětlují koncepční a terminologické složitosti, které vyplývají z dřívějších pokusů o členění Čech a Moravy podle rozličných biologických a fyzickogeografických kritérií. V kapitolách 7 a 9 je podrobně popsán metodický postup a zdůvodněny hlavní principy použité při nově navrženém rozdělení. Těžiště textové části díla je v kapitolách 10 a 11, kde jsou popsány 4 biogeografické podprovincie a příslušných 70 biogeografických regionů ČR.

klíčová slova: publikace ekologické; biogeografie; regiony ekologické; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.2.6.4.

7313 : 1406 : 6201 : 138

710. Europe’s Environment. [rec.].

Kodaň, European Environment Agency 1995. 680 s.
Kolářová, H., rec...
Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 3, s. 24-25.

První encyklopedická publikace svého druhu - zatím v angličtině - obsahuje velké množství přehledně zorganizovaných dat o stavu životního prostředí ve 46 zemích evropského kontinentu na začátku 90. let tohoto století. Téměř třetinu publikace vyplňují tabulky, grafy, mapky a fotografie. Členění publikace, adresa vydavatele. Vznik zprávy byl iniciován na první konferenci evropských ministrů životního prostředí konané v červnu v Dobříši na podnět J. Vavrouška.

klíčová slova: publikace ekologické; stav ŽP; zprávy ŽP; konference ministrů ŽP; G:Evropa; G:Dobříš; B:Vavroušek, J.

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.4.

7313 : 20 : 1585 : 11101 : 654

711. ŠMAJS, J.: Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. [rec.].

Brno, Nakl. „Zvláštní vydání.."1995. 106 s.
Librová, H. rec...
Vesmír, 75, 1996, č. 6, s. 343-344.

Přednášky z ekologické filozofie. Hledání východisek ze současné ekologické krize a jejích příčin. Autorův důraz na tzv. předkulturní adaptace a vztah k vysvětlení ekologické krize ze systému, do něhož je člověk začleněn. Otázka konfliktu systému kultury a systému přírody. Řešení se rýsuje v ekologické transformaci současné agresivní technické kultury.

klíčová slova: publikace ekologické; krize ekologická; kultura; příroda

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2.6.1.4.

7313 : 20 : 23 : 311 : 11101 : 43

712. STEHLÍK, J.: Hmotné perspektivy lidstva. [rec.].

Praha, Agentura Koniklec 1995.
Kužvart, M., rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 10, s. 61.

Knížka nabízí možnost pozitivního vývoje lidstva cestou saturostacionárního systému, kdy lidé budou prožívat svůj život materiálně přiměřeně zajištěni a duchovně využívajíce mnoha inspirujících možností. V textu jsou charakterizovány příznaky ekologizace světa, vztahy poškozování přírody a nápravných ekologických nákladů.

klíčová slova: publikace; vývoj společnosti; člověk; styl životní; rozvoj trvale udržitelný

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3.

7313 : 20 : 422 : 423 : 4200

713. COWARD, R.: Dr. Natur heilt mit Moral. (Dr. Příroda léčí morálkou).

Politische Ökologie, 14, 1996, č. 47, s. 60-63.

Studie je upravenou verzí závěrečné kapitoly autorovy knihy vydané pod názvem Nur Natur? Die Mathen der Alternativmedizin (Jen příroda? Mýty alternativní medicíny). Mnichov 1995. Důvody současné poptávky po alternativní medicíně. Snaha chápat nemoc jako souhrn somatických, psychických a ekologických faktorů. Odpovědnost jedince za všechny tyto tři sféry lidské činnosti.

klíčová slova: lékařství; medicína alternativní; faktory ekologické; publikace

kódy využití: 7.1.2.6.1.3 : 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.1.4.

7313 : 21 : 4281 : 23100

714. MEADOWSOVÁ, D.H. - MEADOWS, D.L. - RANDERS, J.: Překročení mezí. [rec.].

Praha, Argo 1995. 319 s. (orig.1992).
Zeman, J., rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 50-52.

Kniha rozpracovává základní myšlenky knihy Meadowse a kol.: „Limity růstu", z roku 1972, jež dokazují neudržitelnost exponenciálního růstu lidské společnosti na planetě Zemi. Ukazuje, že stávající vývojová trajektorie lidstva směřuje do slepé uličky světové ekologické katastrofy, kterou svým neodpovědným chováním vyvolává. Publikace obsahuje kapitoly: „Překmit", „Hnací síla: exponenciální růst", „Meze: zřídla a výpusti", „Dynamika růstu v konečném světě", „Návrat zpoza mezí: příběh ozónu", „Technologie, trhy a překmit", „Cesty k trvale udržitelnému systému", „Překmit, ne však kolaps".

klíčová slova: publikace ekologické; lidstvo; vývoj společnosti; růst populace; katastrofy ekologické; rozvoj trvale udržitelný

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

7313 : 23 : 4201 : 425

715. CRUTTWELL, P.: History Out of Control. (Dějiny vymknuté z kontroly).

Resurgence, 1996, č. 174, s. 4-5.

Komentář ke knize Francise Fukuyamy The End of History and the Last Man (Konec dějin a poslední člověk [1992]). Spor o dějiny jako souvislý proces a nesouvislý řetězec náhodných událostí. Příčiny Fukuyamovy téměř absolutní ignorance environmentálních aspektů moderních lidských dějin: inkompatibilita Fukuyamovy vize a současné reality. Globální dějiny a problematika sociálně-ekonomické autarkie.

klíčová slova: publikace; vývoj historický; vývoj společnosti; aspekty socio-ekonomické; aspekty ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.1.4.

7313 : 23100 : 15906 : 20 : 431 : 11101

716. GIRARDET, H.: From Egocentric to Ecocentric Thinking. (Od egocentrického k ekocentrickému myšlení).

Resurgence, 1996, č. 177, s. 48-49.

Výběr základních textů k problematice hlubinné ekologie (Deep Ecology for the 21st Century. Ed. G.Sessions, Shambala 1995). Kniha obsahuje stati známých autorů: A. Naess, G. Snyder, F. Capra, W. Sachs, T. Berry, J. Mander, W. Fox. Společným jmenovatelem je otázka, jak se lidstvo může vyhnout obsesivnímu soustředění na ekonomický růst na úkor všeho ostatního. Hlubinná ekologie začíná rozlukou s tezí o environmentalismu jako podmínce přežití a tvrdí, že východiskem není řízení přírody, ale její obrana proti lidskému instrumentalismu.

klíčová slova: publikace; sborník; ekologie hlubinná; myšlení ekologické; rozvoj ekonomický

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1.8 : 7.1.2.6.3.

7313 : 23100 : 2313 : 6524 : 66

717. BENEŠ, J.: Faktor 4 - dovolte, abych se představil.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 8, s. 11+14.

Revoluce ekologické efektivnosti. Nové heslo: faktor 4 nebo Klub faktoru 10, nebo také Carnoulská deklarace - Eco-efficiency - ekologická efektivnost. Autoři koncepce „faktor 4" i zastánci Carnoulské deklarace a klubu Faktor 10 jsou přesvědčeni, že tradiční ekonomický růst založený na materiálové a energetické spotřebě je možné změnit. Produktivitu využívání surovin a energie je nutné, ale i možné, zvýšit až desetinásobně, aniž bychom museli obětovat cokoliv ze zvyšování obecného blahobytu. Opatření nutné neprodleně realizovat je zvýšení produktivity využívání přírodních zdrojů faktorem 10 během příštích 30 - 50 let. Dalším opatřením je snížení relativní ceny pracovní síly zdaněním spotřeby přírodních zdrojů místo zdaňování práce. Předpokladem je postupná, ale účinná ekologická daňová reforma. Nová kniha: Faktor 4 dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních statků (Lovins, A. - Lovinsová, H. - Weizsäcker von, E.U.).

klíčová slova: publikace; faktor 4; efektivnost ekologická; nástroje ekonomické; rozvoj trvale udržitelný; myšlení ekologické; vývoj ekonomický

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.2.6.1.1.

7313 : 23100 : 4200 : 4201 : 425

718. HILLMAN, J.: Growth Revisited. (Revize růstu).

Resurgence, 1996, č. 176, s. 8-10.

Vybrané pasáže z nové knihy - J. Hillman: Kinds of Power (Druhy moci), vydané v roce 1996. Publikace přináší nový pohled na ekologické aspekty moderní teorie růstu, který nespočívá v eliminaci růstu vůbec. Hillman vychází z charakteristiky růstu jako strategie opírající se o šest základních kritérií: kvantitativní růst, evoluce forem a funkcí, pokrok, spojování, časová následnost, sebereprodukce. Proti těmto kritériím pak klade soubor nových principů, souvisejících s psychologickými a historickými proměnami současnosti: prohloubení, intenzifikace, rozšíření, opakování, vyprázdnění. V obecné rovině jde o pokus stočit lineární strategii růstu do kruhu reprodukce a zpřesňování daného stavu.

klíčová slova: publikace; rozvoj udržitelný; B:Hillman, J.

kódy využití: 7.1.2.6.1.4 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.3.

7313 : 4201 : 4200 : 4281

719. BARAN, V.: Filozofie ekologické krize.

Ochrana přírody, 51, 1996, č. 6, s. 169-170.

Dvě publikace Josefa Šmajse „Kultura proti přírodě" - Brno 1994 a „Ohrožená kultura" - Brno 1995, se zabývají vysoce aktuálním problémem globální ekologické krize a to z originálního hlediska evoluční ontologie. Jejich základním východiskem je nepatrnost planety Země a tím i nevýznamnost lidské civilizace v měřítkách vesmíru. Ukazují možné východisko z krize. Globální ekologická krize je v nich pojímána jako dosud neznámý typ krize lidského civilizačního úspěchu, která prostřednictvím přírody ohrožuje samotného člověka.

klíčová slova: publikace ekologické; krize ekologická globální; filozofie; B:Šmajs, J.

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

7313 : 6201 : 140 : 425 : 32100 : 334 : 231

720. Environment and Quality of Life in Central Europe. (Životní prostředí a kvalita života ve střední Evropě).

Europe Environment, 1996, č. 470, s. V/1-2.

Recenze publikace Environment and Quality of Life in Central Europe: Transition Problems, Conference Reports (Životní prostředí a kvalita života ve střední Evropě: problémy přechodu, zpráva o ohlasech), ISBN 80 - 7184 - 153 - 6, CD ROM. Publikace obsahuje materiály z konference (470 referátů přednesených odborníky z více než 50 zemí) na téma: ekonomická rekonstrukce a privatizace, nové technologie, změny klimatu, proměny světa, lokální samospráva, regionální rozvoj.

klíčová slova: publikace ekologické; konference; vývoj ŽP; kvalita ŽP; G:Evropa střední

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6.1.4.

7313 : 636 : 1311

721. NĚMEC, J. - LOŽEK, V.: Chráněná území ČR. [1.] Střední Čechy. [rec.].

Praha, Consult 1996. 320 s.
Pecina, P., rec...
Biologie-chemie-zeměpis, 5, 1996, č. 4, s. 148.

Zaměřeno na zbytky původní přírody středních Čech s důrazem na aktuální údaje o chráněných územích tohoto regionu, jejich živé i neživé přírodě, jejich ohrožení i managementu. Vedle souborně vázané verze vychází zároveň řada 17 samostatných oddílů pro jednotlivé okresy a chráněné krajinné oblasti s možností využití zájemci o přírodu, profesionálními i dobrovolnými pracovníky ochrany přírody v regionech, pro školní i mimoškolní přírodopisnou a ekologickou výchovu. Následné díly budou informovat o dalších regionech ČR ve vymezení bývalých krajů.

klíčová slova: publikace ekologické; území chráněná; G:Čechy střední

kódy využití: 7.1.2.4.1.1 : 7.1.2.6.1 : 7.1.2.6.2 : 7.1.2.6.4 : 7.1.3.0.2.

7313 : 651 : 223

722. STEC,. - NAGY, M.: Status of Public Participation Practices in Environmental Decisionmaking in Central and Eastern Europe. (Postavení účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí ve střední a východní Evropě).

Budapešť, Regional Environmental Center 1995. 176 s.
Merhaut, B., rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 59.

Sloupem demokracie je účastenství obyvatelstva na všech rozhodnutích, která se ho bezprostředně týkají. Tato účast není jen ku prospěchu životního prostředí, nýbrž má prvek i výchovný, protože v průběhu rozhodování se občané seznamují s mechanizmy, vedoucími k rozhodování a učí se tak přijímat zodpovědnost za věci veřejné, které se mohou týkat i jejich potomků. Přehled regionu. Zprávy zemí. Dodatky.

klíčová slova: publikace; péče o ŽP; účast veřejnosti; demokracie; G:Evropa střední; G:Evropa východní

kódy využití: 7.1.3.0.2.

7313 : 653

723. TICHOTOVÁ, P.: Právní úprava ochrany životního prostředí.

Planeta’96, 4, 1996, č. 6, s. 60.

Publikace „Úplný soubor právních předpisů o ochraně životního prostředí" (Praha, ISV 1995) je rozdělena do 10 kapitol: 1. Související právní předpisy, 2. Životní prostředí - všeobecně, 3. Vodní hospodářství, 4. Odpadové hospodářství, 5. Ochrana ovzduší, 6. Ochrana zdraví, 7. Ochrana přírody, 8. Ochrana půdního fondu a lesní hospodářství, 9. Ochrana nerostného bohatství, 10. Územní plánování a stavební řád. Přehled jednotlivých vydání souboru předpisů o ochraně životního prostředí od roku 1992.

klíčová slova: publikace; sborník; předpisy právní; legislativa ŽP; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.5.

7313 : 653

724. Sborník právních předpisů v ochraně životního prostředí. [rec.].

Brno, Fakulta chemická VUT 1996. 380 s.
Matoušek, J., rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 4, s. 63.

V souvislosti s konáním Kvalifikačních kurzů ekologického minima, které jsou pořádány Ústavem chemie a technologie ochrany životního prostředí, byla z iniciativy pracovníků ústavu vydána pro pracovníky státní správy, samosprávy a všechny, kdo se v různých resortech aktivně zabývají ochranou a tvorbou životního prostředí, tato publikace. Obsahuje úplný a aktualizovaný (k 1. 1. 1996) soubor všech platných právních norem, vztahujících se k životnímu prostředí.

klíčová slova: R.1996; publikace; předpisy právní; sborník; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

7313 : 653 : 1312

725. KOŠIČIAROVÁ, S.: Právo životného prostredia. [rec.].

Bratislava, MANZ a Právnická fak. UK v Bratislavě 1995. 382 s.
Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 60.

Učebnice podává přehled nejen o platné právní úpravě této problematiky na Slovensku, ale přináší i řadu nových teoretických poznatků a úvah de lege lata i de lege ferenda. Je rozdělena na dvě části - obecnou a zvláštní část práva životního prostředí.

klíčová slova: publikace; učebnice; předpisy právní; legislativa ŽP; G:SR

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

7313 : 653 : 641

726. Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí. [rec.].

Praha, Univerzita Karlova - Karolinum 1995. 64 s.
Damohorský, M., rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 5, s. 60.

Vědecká monografie přináší aktuální přehled o právní úpravě odpovědnosti na úseku životního prostředí v České republice. Zabývá se zejména zodpovědností za protiprávní jednání, a to jak fyzických tak i právních osob. Obsahuje rozsáhlou komparaci jednotlivých právních úprav deliktní odpovědnosti organizací a podnikatelů a navrhuje i některá potřebná řešení a změny z pohledu budoucích novelizací.

klíčová slova: publikace; odpovědnost právní; předpisy právní; ochrana ŽP

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

7313 : 6536

727. PEKÁREK, M. - DAMOHORSKÝ, M. - DUDOVÁ, J. - MLČOCH, S.: Zákon o ochraně přírody a krajiny - komentář.

Brno, Nakl. Iuridica Brunesia 1995. 200 s.
Planeta ’96, 4, 1996, č. 5, s. 60.

Komentář přináší nejen úplný aktuální text zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky, ale zejména výklad a komentování jednotlivých ustanovení, a to po paragrafech. Kniha je určena všem pracovníkům orgánů státní správy a samosparávy, kteří se ochranou přírody zabývají, ale též poslancům, učitelům a zástupcům nevládních ekologických organizací.

klíčová slova: publikace; předpisy právní; zákon o ochraně přírody; komentáře; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.1.5 : 7.1.2.6.4.

7313 : 6537 : 637

728. DROBNÍK, J. - DAMOHORSKÝ, M.: Lesní zákon a předpisy související. [rec.].

Praha, Nakladatelství C.H. Beck 1996. 274 s.
Nika, 17, 1996, č. 7/8, s. 18.

Kniha představuje první souborné vydání platné lesnické legislativy České republiky. Obsahuje kromě úplného znění zákona a všech jedenácti jeho prováděcích vyhlášek i celá znění či vybraná ustanovení dalších právních předpisů, která úzce souvisejí s problematikou ochrany lesa a lesního hospodářství. Svazek je doplněn věcným rejstříkem umožňujícím rychlou a přehlednou orientaci.

klíčová slova: publikace ekologické; předpisy právní; legislativa národní; zákon o lesích; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.6.2.1.

7313 : 66 : 11103 : 645

729. WEIZSÄCKER, E.V. - LOVINS, A.B. - LOVINSOVÁ, L.H.: Faktor čtyři. [rec.].

Ostrava, MŽP ČR-PHARE ve VŠB TU a Centrum pro otázky ŽP UK 1996. 331 s.
Stoklasa, J., rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 59.

Publikace navrhuje a podrobně popisuje revoluci ve čtyřnásobné efektivnosti využívání přírodních zdrojů energie a surovin na základě zásadních změn v technologiích, které jsou možné již za současných znalostí. V uvedených padesáti příkladech energetické, surovinové a dopravní efektivnosti jsou dokonce již realizované. Chce vyprovokovat zcela novým způsob myšlení jak projektantů a konstruktérů, technologů a manažerů, tak i politiků a občanů.

klíčová slova: publikace; využití zdrojů přírodních; efektivnost využívání surovin; efektivnost ekonomická; efektivnost energetická; myšlení ekologické

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.2 : 7.1.3.

7313 : 70

730. Obce, životní prostředí a veřejnost. [rec.].

Praha, MŽP ČR a ČEÚ 1996.
Reitschmiedová, A., rec...
Planeta’96, 4, 1996, č. 12, s. 58.

Publikace si klade za cíl přinést informace, inspiraci i konkrétní podklady pro oblast práce s veřejností, výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí. Je dělena na samostatné části tak, aby mohla sloužit jako příručka. Základní oddíly publikace, obsah příloh.

klíčová slova: publikace; příručka ekologická; práce s veřejností; výchova k péči o ŽP

kódy využití: 7.1.3.0.2.

7313 : 70 : 71231

731. Testy z přírodopisu, ekologie a odjinud..[rec.].

Praha, Pražské ekologické centrum 1995.
Inspiromat ekologické výchovy, 1996, únor, s. 10.

Rozšířené vydání přírodovědných testů - téměř 900 otázek různé obtížnosti nejen z botaniky, zoologie a ochrany přírody, ale i z meteorologie, mineralogie, geologie, pedologie, geomorfologie či geografie pro žáky základních a středních škol (ukázka otázek na pracovním listu v příloze).

klíčová slova: publikace ekologické; výchova ekologická; vzdělávání ekologické; přírodopis; škola základní; škola střední

kódy využití: 7.1.2.6.1.1.

7313 : 71202

732. STRAKOŠOVÁ, Z. - KUČERA, L.M. - BUREŠ, J.: Ekologická výchova v mateřských školách. [rec.].

Pardubice, Ekocentrum Paleta 1996.
Kolářová, H., rec...
Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 12, s. 35-36.

Náměty na vyzkoušené a osvědčené aktivity s ekologickým výchovným zaměřením a návody jejich realizace především pro učitelky mateřských škol i pro základní školy a hry rodičů s dětmi.

klíčová slova: publikace; výchova ekologická; výchova předškolní; formy výchovy

kódy využití: 7.1.2.4.2.8 : 7.1.2.6.1.1.

7313 : 724 : 23100 : 70

733. Simulační hry pro trvale udržitelný život [prac. název].

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 6/7, příl., s. 27.

Připravovaná publikace bude obsahovat třicet přeložených a původních simulačních her rozvíjejících znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro trvale udržitelný rozvoj společnosti a světa. Hry jsou vhodné pro školní i mimoškolní výchovu i jako součást vzdělávání dospělých. Objednávky: Brontosaurus Praha 7, EVANS Praha, SEVER Horní Maršov a STUŽ (vydavatelé publikace).

klíčová slova: výchova ekologická; prostředky výchovy; formy a metody výchovy; hry simulační; rozvoj trvale udržitelný; publikace; O:Brontosaurus; O:EVANS; O:SEVER; O:Společnost pro trvale udržitelný rozvoj

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

7313 : 73 : 312

734. ŠKVOR, J. - ŠKVOROVÁ, J. - HOLEČEK, M.: Kde je nám lépe?

Inspiromat ekologické výchovy, 1996, listopad, příl.,

Pracovní list pro žáky druhého stupně ZŠ a nižších ročníků osmiletých gymnázií. Písemným vypracováním odpovědí na předložené otázky jsou žáci vedeni k uvažování o kladech a záporech bydlení a života ve městech a na venkově. Vhodné pro doplnění výuky v zeměpise, občanské výchově nebo v ekologickém praktiku. Z publikace: Krajina a životní prostředí (pracovní sešit). Praha, Nakl. České geografické společnosti 1994.

klíčová slova: prostředky výchovy; publikace ekologické; bydlení; škola základní; škola střední

kódy využití: 7.1.2.3.3 : 7.1.2.3.5 : 7.1.2.6.1.1.

7313 : 738 : 121

735. MACHÁČOVÁ, M. - MACHÁČ, P.: Naučná stezka Klánovickým lesem. [rec.].

Klánovice 1995.
Inspiromat ekologické výchovy, 1996, duben, s. 12.

Malý průvodce ke Klánovické naučné stezce (délka trasy 12,5 km s deseti naučnými panely), kterou vybudoval turistický oddíl Stopa Klánovice.

klíčová slova: publikace; prostředky výchovy; stezka naučná; formy a metody výchovy; G:Klánovice

kódy využití: 7.1.3.0.2 : 7.1.2.0.3.

X 7.3.2 obrazy, mapy, schémata, folie, plakáty, propagační materiál

732 : 32115 : 724

736. Letem českým biosvětem. Biomapa Čech a Moravy.

T’96..[Technický magazín], 39, 1996, č. 7, příl.-plakát

Co je a co chce ekologické zemědělství? Kdo jsou a co chtějí ekologičtí zemědělci? Definice pojmů ekologického zemědělství a biopotravin PRO-BIO. Co jsou ekofarmy? Kde nakoupit biopotraviny? Život na farmě. Ekozahrádka. Biomapa Čech a Moravy obsahuje základní přehled rozmístění ekofarem s prodejem biopotravin ze dvora, nabídku pobytů v rámci ekoagroturistiky, adresy prodejen a velkoobchodů s bioprodukty, kluby přátel ekofarem a bio-ekologie, kontaktní místa ekologického zemědělství, kalendář pravidelných kontaktních akcí ekologického zemědělství.

klíčová slova: mapa ekofarem; zemědělství ekologické; biopotraviny; akce ekologické; prodejny bioproduktů; G:ČR

kódy využití: 7.1.3.0.2.

X 7.3.3 počítačové programy, výukové a výchovné programy

733 : 641 : 657 : 70

737. Životní prostředí a jeho ochrana.

Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 1996, č. 8/9, s. 24-25.

Inzerce počítačového programu - úvodní část cyklu Living trees - Živoucí stromy. Program je určený pro ekologickou výchovu a vzdělávání ve školství i pro potřeby veřejnosti; může poskytnout základní informace pro pracovníky státní správy i samosprávy i manažerům v podnikové sféře. Uveden přehled tematických okruhů zahrnutých do základní verze a dalších připravovaných částí. Program je zpracován v prostředí MS Windows s využitím grafiky a hypertextového prostředí. Distribuce, servis, kontaktní údaje.

klíčová slova: výchova ekologická; prostředky výchovy; program počítačový

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.

X 7.3.4 naukové filmy vč. ekofilmu, filmové smyčky, videofilmy

734 : 2243 : 630 : 70

738. HRABEC, J.: Před 21. ročníkem festivalu Týká se to také tebe v Uherském Hradišti.

Planeta’96, 4, 1996, č. 11, s. 5.

Program mezinárodního festivalu o životním prostředí „Týká se to také tebe" konaném v roce 1996: promítání filmů, cílené besedy a semináře na různá témata z oblasti ochrany přírody a životního prostředí, prezentace a výměna zkušeností z praktické činnosti v ekologické výchově v ČR i v zahraničí.

klíčová slova: R.1996; festival filmový; festival TSTT; ochrana přírody; péče o ŽP; výchova ekologická; G:Uherské Hradiště

kódy využití: 7.1.2.6.1.1 : 7.1.3.0.2 : 7.1.3.0.3.

X 7.3.7 výstavy, veletrhy, koutky přírody, školní zahrady, ekologické areály, ekomuzea

737 : 1185 : 63912

739. Veletrh PaP’96 potřetí.

EKOjournal, 5, 1996, č. 5, s. 22.

Mezinárodní veletrh polygrafie obalů, obalových materiálů, strojů a zařízení s akcentem na recyklaci a zpracování druhotných surovin v obalové technice. Rozhovor s obchodní ředitelkou společnosti Výstaviště Praha na téma „Ekologické aspekty dobrých obalů".

klíčová slova: R.1996; veletrhy; obaly; technika obalová; recyklace; G:Praha; V:PaP’96

kódy využití: 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.2.1 : 7.1.3.0.2.

737 : 2236 : 1171

740. HRDINKA, Č.: Bezchlorová budoucnost - jenom příjemný sen?

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 2, s. 13.

1 fot.

Greenpeace zahájilo kampaň za bezchlorovou budoucnost, kterou chce informovat širokou veřejnost nejen o vlastnostech a nebezpečnosti chlóru a jeho chlororganických sloučenin v přírodě a pro lidské zdraví, ale i nabízet alternativy. V článku i v připojené příloze na téma „Dioxin - Herodes dnešních dnů" jsou informace o dioxinech s uvedením zdravotních problémů, které způsobují. Výstava konaná k této problematice 10.13. 7. 1996 na nám. Republiky v Praze.

klíčová slova: akce ekologické; akce protestní; organizace nevládní; výstava; látky chemické; látky nebezpečné; chlor; dioxiny; O:Greenpeace; G:Praha

kódy využití: 7.1.3 : 7.1.3.0.2.

737 : 2236 : 20 : 140

741. Vymřeme na chlor?

Zprávy Greenpeace, 1996, č. 3, s. 4.

Výstavu „Vymřeme na chlor?" uspořádala Greenpeace od 10. do 13. 7. 1996 na nám. Republiky v Praze. Kromě informativních panelů a dvou videoprogramů byla k dané tematice veřejnosti nabídnuta nová publikace „Tělo jako důkaz".

klíčová slova: výstava; látky škodlivé; chlor; organizace nevládní; publikace; O:Greenpeace; G:Praha

kódy využití: 7.1.2.4 : 7.1.2.6.1.1.

737 : 334 : 4200 : 641

742. ČERVENÝ, Z.: Mezinárodní skandinávský veletrh Herning: Mekka evropské ekologie.

EKO - ekologie a společnost, 7, 1996, č. 1, s. 31.

Mezinárodní odborný skandinávský veletrh v dánském Herningu (7. - 9. 5. 1996) - přehlídka zařízení a progresivních technologií na ochranu životního prostředí, se zaměřením na systém kontroly životního prostředí, ochranu ovzduší, vody a půdy, likvidaci ekologických škod a progresivní technologie chránící životní prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR umožňuje účast za zvýhodněných finančních podmínek českým firmám, zejména výrobcům a obchodníkům s cílem prezentace výrobků a technologií.

klíčová slova: R.1996; veletrhy; technologie ekologické; zařízení technická; ochrana ŽP; G:Dánsko- Herning; G:ČR

kódy využití: 7.1.2.6.3 : 7.1.2.6 : 7.1.2.6.4.

X 7.3.9 ostatní prostředky

739 : 7132

743. „Živý balíček".

Inspiromat ekologické výchovy, 1996, únor, s. 11.

Občanské sdružení VITA Ostrava za podpory Magistrátu města Ostravy - odboru ekologie a Nadace rozvoje občanské společnosti nabízí projekt „Živý balíček", který má sloužit potřebám ekologické výchovy v mateřských a základních školách. Na základě objednávky sdružení zašle školám 12 popínavých rostlin různých druhů, určených k ozelenění školních budov a zahrad; metodický materiál, pracovní listy a rostlinný stimulátor. Uvedena adresa sdružení a cena balíčku.

klíčová slova: výchova ekologická; prostředky výchovy; projekt ekologický školní; škola mateřská; škola základní; ozeleňování budov; O:VITA

kódy využití: 7.1.2.0.2 : 7.1.2.6.1.1.

X 7.4.1 výsledky studentských prací (např. výsledky biologické a ekologické olympiády, soutěžní práce)

741 : 1177 : 4281 : 624 : 334

744. Radon ve vzduchu - rizikový faktor.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 6, s. 16.

Studentská práce v rámci soutěže Jak chránit životní prostředí (Hamburk) přináší návod, jak pomocí aktivního uhlí zabraňovat nežádoucímu působení radonu. (Jednoduchý filtr z vaty a aktivního uhlí zachytí v rizikovém prostředí až 85 % unikajícího radonu včetně rozpadných produktů). Tuto metodiku prověřují v Hamburku vybraní experti s cílem případně doplnit i příslušné směrnice zabývající se potíráním radonového nebezpečí.

klíčová slova: soutěž; práce studentské; ochrana ŽP; radon; ochrana proti radonu; filtrace uhlím aktivním; metodika; G:Německo

kódy využití: 7.1.2.6.1.2 : 7.1.2.6.2.1.

741 : 643

745. SOBOTKA, M.: 3. ročník celostátní soutěže vysokoškolských diplomových prací z tvorby a ochrany životního prostředí - ENVI’96.

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 6, 1996, č. 12, s. 11.

Soutěž pořádala ekologická nadace Envioptimum Brno s Brněnskými veletrhy a výstavami a.s. a MŽP ČR v září 1996. V rámci Společensko-vědního a zdravotnického souboru byly vypsány soutěžní okruhy: lékařství, pedagogika, filozofie a právo, přírodověda; v rámci technického souboru: voda, ovzduší, půda; pracovní prostředí, chemické a fyzikální faktory; odpady, suroviny, čistší produkce; energie, doprava, ekonomie, informační systémy; urbanismus, výstavba, krajina. Podmínky účasti, vyhodnocení prací. Vítězná práce studenta V. Stejskala z Právnické fakulty UK Praha: Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí.

klíčová slova: soutěž; práce studentské; ochrana ŽP; péče o ŽP; A:ENVI’96; G:Brno

kódy využití: 7.1.2.6 : 7.1.2.6.1.5.

X 7.4.2 diplomové práce

742 : 12105 : 423 : 15905 : 1585

746. CÍLEK, V.: Krajinná architektura.

Vesmír, 75, 1996, č. 3, s. 158-162.

Fot. čet.

Zamyšlení nad diplomovou prací Aleše Müllera „Úvaha o krajině" z ateliéru konceptuálních tendencí AVU prof. M. Šejna. Práce vychází z ideje konceptuální tvorby krajiny (landscaping, landshaping) jako snahy nahradit „inženýrské" opracování průmyslem postižené krajiny citlivější a esteticky přijatelnější rekultivací. Objektem uvedené diplomové práce je prostor dolu Nástup mezi Kadaní a Chomutovem. Autor po analýze historického vývoje tohoto kusu krajiny a vytvoření její „pocitové mapy" navrhuje nový krajinný reliéf s bohatou mikromozaikou porostů.

klíčová slova: práce diplomové; krajina; tvorba krajiny; architektura krajinná; doly; rekultivace krajiny; G:Chomutovsko

kódy využití: 7.1.2 : 7.1.3 : 7.1.2.6.2.2.