Personální bibliografie PedF UK

Osobní bibliografická databáze: OBD

Databáze: Web of Knowledge, Scopus, ERIH PLUS

Uzávěrka sběru dat: každý rok koncem února (28.2.)

Fakultní správce:PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
blanka.vorlickova@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 134

Informace o RIV (stránky Ústřední knihovny UK)

Pokyny pro katederní správce a autory (návod na vkládání výsledků do RIV)

Prezentace ze setkání katederních správců PedF dne 6.února 2017 k vykazování výsledků VaVaI.

Návod na vkládání financování z programů PRVOUK a Progres do OBD

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik (2015)

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (RIV):

Metodika hodnocení výsledků (Metodika 17+), Pravidla pro předávání údajů do RIV (2017)

Opatření rektora č. 18/2012 ("Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti" s účinností k 1.1.2013)

Pro účely snadné lokace výsledků vědy a výzkumu vzniklých na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy je autorům doporučeno uvádět následující afiliaci dle Přílohy č.2 Opatření rektora UK č. 18/2012.

Oficiální institucionální afiliace v jazyce publikace (v češtině nebo u vědeckých výstupů většinou v angličtině) v podobě: Název univerzity, název fakulty/součásti :

  • "Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta",
  • "Charles University, Faculty of Education"

V případě, že je třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující české, resp. anglické zkratky:

  • Univerzita Karlova - "UK"
  • Charles University - "Charles Univ"
  • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - "PedF UK"
  • Charles University, Faculty of Education - "Charles Univ, Fac Edu"
V průběhu roku 2017 bude na základě Opatření rektora č. 28/2016 na UK zaváděno užívání personálních identifikátorů, především indentifikátoru ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Potřebné informace jsou k dispozici na stránkách Ústřední knihovny UK.

Prezentace k zavádění personálních identifikátorů na UK ze setkání katederních správců PedF dne 6.února 2017.

Personální identifikátory pracovníků PedF jsou shromažďovány v tabulce, která bude sloužit pro propojení záznamů publikační činnosti v OBD s ID ORCID.

 
  Knihovna PedF © 2016